Links til EU direktiver, jf. note 1
31994L0055
 
31996L0096
 
32000L0030
 
Den fulde tekst

Lov om godkendelse og syn af køretøjer 1)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Biler, motorcykler og knallerter skal være typegodkendt eller godkendt ved syn, inden køretøjet tages i brug på færdselslovens område. Det samme gælder påhængs- og sættevogne til biler og motorcykler samt campingvogne.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om godkendelses- og synspligt inden ibrugtagning for traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer til disse samt andre påhængsredskaber og blokvogne.

§ 2. Færdselsstyrelsen kan indkalde følgende køretøjer til periodisk syn:

1) Vare- og lastkøretøjer,

2) personbiler,

3) udrykningskøretøjer og

4) biler og motorcykler, der benyttes erhvervsmæssigt til befordring af personer, udlejes uden fører eller benyttes til øvelseskørsel.

Stk. 2. Politiet eller Færdselsstyrelsen kan indkalde et registreret eller godkendt køretøj til syn til kontrol af, om det opfylder bestemmelserne i færdselsloven eller forskrifter, der er udfærdiget i medfør af færdselsloven.

§ 3. Et registreret eller godkendt køretøj skal fremstilles og godkendes ved syn efter indkaldelse.

Stk. 2. Politiet kan inddrage et køretøjs nummerplader, hvis køretøjet efter indkaldelsen ikke fremstilles eller godkendes ved syn eller omsyn.

§ 4. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om godkendelse, syn og omsyn af køretøjer, herunder regler om:

1) Tekniske krav for udførelsen af typegodkendelser, syn og omsyn,

2) periodisk syn og

3) anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordninger, gennemførelse af Fællesskabets direktiver og beslutninger samt anvendelse af Fællesskabets aftaler med andre lande om forhold, der er omfattet af denne lov.

Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter regler om kontrol af forsvarets køretøjer.

§ 5. Det kræver tilladelse fra Færdselsstyrelsen at foretage syn eller omsyn af køretøjer.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om:

1) Betingelser for at få tilladelse til at foretage syn og omsyn, herunder at virksomheden skal have en teknisk ansvarlig person og råde over elektronisk kommunikationsudstyr til brug for indberetning af syns- og omsynsoplysninger, og

2) vilkår for tilladelse til at foretage syn og omsyn, herunder regler om, at forvaltnings- og offentlighedsloven helt eller delvis skal gælde for virksomheder, der har tilladelse til at foretage syn eller omsyn.

Stk. 3. Tilladelser til at foretage syn eller omsyn af køretøjer kan kun meddeles, hvis ansøgeren gør det antageligt, at ansøgeren vil kunne udøve syns- eller omsynsvirksomheden på forsvarlig måde.

Stk. 4. Tilladelser til at foretage syn eller omsyn af køretøjer kan ikke meddeles, hvis ansøgeren eller den teknisk ansvarlige person er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve syns- eller omsynsvirksomhed, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

§ 6. Indehavere af tilladelser til at foretage syn må ikke erhvervsmæssigt reparere køretøjer.

Bortfald og tilbagekaldelse af tilladelse til at foretage syn eller omsyn

§ 7. En tilladelse til at foretage syn eller omsyn bortfalder, hvis

1) tilladelsesindehaveren kommer under konkursbehandling eller likvidation,

2) den teknisk ansvarlige persons tilknytning til tilladelsesindehaveren ophører eller

3) virksomhedens ejer eller, hvis der er tale om en juridisk person, medlemmer af bestyrelsen eller direktionen eller den teknisk ansvarlige person får konstateret gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover.

§ 8. Færdselsstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse til at foretage syn eller omsyn, hvis indehaveren af tilladelsen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene i tilladelsen. Færdselsstyrelsens afgørelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse, jf. stk. 2, og om fristen herfor.

Stk. 2. Færdselsstyrelsens afgørelse om tilbagekaldelse kan af tilladelsesindehaveren forlanges indbragt for domstolene. Anmodningen herom skal fremsættes over for Færdselsstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Sagen indbringes herefter af Færdselsstyrelsen for retten i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 3. Anmodningen om indbringelse af sagen for retten har ikke opsættende virkning, medmindre retten ved kendelse bestemmer, at indehaveren af tilladelsen skal have adgang til at udføre syns- eller omsynsvirksomhed under sagens behandling. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse af en tilladelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at udførelse af syns- eller omsynsvirksomhed ikke må ske under ankesagens behandling.

§ 9. Den, som udøver syns- eller omsynsvirksomhed, kan ved dom for strafbart forhold frakendes retten til fortsat at udøve denne virksomhed eller til at udøve den under visse former, hvis det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug heraf, jf. straffelovens § 79.

Tilsyn m.v.

§ 10. Færdselsstyrelsen fører tilsyn med syns- og omsynsvirksomhederne, herunder om tilladelsesindehavere overholder vilkårene i tilladelserne.

Stk. 2. Tilladelsesindehavere skal efter anmodning meddele Færdselsstyrelsen enhver oplysning om syns- eller omsynsvirksomheden.

Stk. 3. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om tilsynet med syns- og omsynsvirksomhederne efter stk. 1 og om oplysningspligten efter stk. 2.

§ 11. Færdselsstyrelsen kan til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse foranstalte uanmeldt kontrol af tilladelsesindehaverens syns- eller omsynsvirksomhed, herunder kontrol af, om de køretøjer, der har været til eller er under syn hos tilladelsesindehaveren, og som befinder sig på dennes område, er synet korrekt.

§ 12. Trafikministeren kan bemyndige andre administrative myndigheder under Trafikministeriet til at udøve de beføjelser, som Færdselsstyrelsen er tillagt efter denne lov. De afgørelser, som træffes efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov, kan ikke indbringes for trafikministeren eller anden administrativ myndighed.

Straf

§ 13. Med bøde straffes den, der ikke fremstiller sit køretøj til syn efter indkaldelse, jf. § 3, stk. 1.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lov, straffes med bøde den, der uden tilladelse til syn eller omsyn foregiver at have en sådan tilladelse, jf. § 5, stk. 1.

Stk. 3. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af disse regler.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Betaling

§ 14. For syn betales maksimalt ekskl. moms, jf. dog stk. 2 og 3,

1) 570 kr. for lastbiler med en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, påhængsvogne og sættevogne til biler, hvor påhængsvognen og sættevognen har en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, for motorredskaber samt for blokvogne,

2) 455 kr. for personbiler indrettet til befordring af mere end 9 personer føreren medregnet,

3) 320 kr. for de biler og påhængskøretøjer, som ikke er nævnt under nr. 1, 2 og 4, samt traktorer og

4) 185 kr. for motorcykler, påhængsvogne eller påhængsredskaber til motorcykler og for knallerter.

Stk. 2. For omsyn betales maksimalt ekskl. moms

1) 360 kr. for lastbiler med en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, påhængsvogne og sættevogne til biler, hvor påhængsvognen og sættevognen har en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, for motorredskaber samt for blokvogne,

2) 290 kr. for personbiler indrettet til befordring af mere end 9 personer føreren medregnet,

3) 200 kr. for de biler og påhængskøretøjer, som ikke er nævnt under nr. 1, 2 og 4, samt for traktorer og

4) 115 kr. for motorcykler, påhængsvogne eller påhængsredskaber til motorcykler og for knallerter.

Stk. 3. For særlig godkendelse af busser, der ønskes anvendt til kørsel, hvortil der i andre lande kræves særlig tilladelse, betales ekskl. moms 455 kr. For undersøgelse af, om en bus fortsat er i overensstemmelse med en meddelt godkendelse, betales ekskl. moms 175 kr.

§ 15. Tilladelsesindehaverne skal betale gebyr pr. syn eller omsyn til staten. Hvis gebyret ikke betales rettidigt, tillægges renter i overensstemmelse med rentelovens regler for rente af pengekrav på formuerettens område.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om gebyrets størrelse, betaling og opkrævning, herunder regler om betaling for erindringsskrivelser.

§ 16. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, som ændret ved lov nr. 217 af 22. april 2002, § 3 i lov nr. 380 af 6. juni 2002, § 1 i lov nr. 1049 af 17. december 2002, lov nr. 432 af 10. juni 2003 og lov nr. 267 af 21. april 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 71 med tilhørende overskrift ophæves.

2. I § 73, stk. 1, ændres »Justitsministeren, og for så vidt angår nr. 1, justitsministeren og trafikministeren,« til: »Justitsministeren«.

3. § 78 ophæves.

4. § 88 a, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

5. I § 118, stk. 1, nr. 1, udgår »§ 78, stk. 3,«.

6. § 124 g, stk. 1, 2 og 4-6, ophæves.

7. § 124 g, stk. 3, ophæves.

Stk. 7 bliver herefter stk. 1.

§ 17. I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 4 a, stk. 4, ændres »Statens Bilinspektion« til: »Færdselsstyrelsen«.

§ 18. I lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 22. oktober 2002, som ændret ved § 8 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, ændres »Statens Bilinspektion« til: »en synsvirksomhed«.

§ 19. I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 154 af 12. marts 2003, lov nr. 395 af 28. maj 2003, lov nr. 443 af 10. juni 2003 og § 6 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 3, 1. pkt., ændres »Statens Bilinspektion« til: »en synsvirksomhed«.

2. I § 10, stk. 3, 2. pkt., ændres »Bilinspektionens« til: »Synsvirksomhedens«.

3. I § 24, stk. 2, ændres »Statens Bilinspektions kontrol« til: »kontrol udført af en synsvirksomhed«.

Ikrafttræden m.v.

§ 20. Loven træder i kraft den 1. september 2004, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. I perioden fra den 1. september 2004 til og med den 31. december 2004 kan Færdselsstyrelsen ikke meddele tilladelse til synsvirksomhed. I denne periode varetages synsvirksomhedsopgaverne af Statens Bilinspektion.

Stk. 3. § 14, stk. 1 og 3, § 16, nr. 3 og 6, samt §§ 17-19 træder dog først i kraft den 1. januar 2005.

§ 21. § 14 har kun gyldighed indtil den 31. december 2006.

§ 22. Bekendtgørelser udstedt i henhold til de ved § 16, nr. 1, 3 og 6, ophævede bestemmelser forbliver i kraft, indtil de erstattes af bestemmelser fastsat i medfør af denne lov.

§ 23. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Flemming Hansen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 96/96/EF af 20. december 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (EF-Tidende 1997 nr. L 046 s. 0001-0019), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/30/EF af 6. juni 2000 om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Fællesskabets område (EF-Tidende 2000 nr. L 203 s. 0001-0008) og Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej (EF-Tidende 1994 nr. L 319 s. 0007-0013).