Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31970L0156
 
31996L0096
 
32002L0024
 
32003L0037
 
32004L0066
 
32009L0040
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer 1)

 

I medfør af § 1, § 2, § 4, stk. 1, § 5 og § 13, stk. 3-4, i lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lov nr. 473 af 9. juni 2004, og § 70, stk. 3, § 118, stk. 8 og 10, § 124 g og § 124 q i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, som ændret ved lov nr. 1049 af 17. december 2002, lov nr. 432 af 10. juni 2003, lov nr. 267 af 21. april 2004 og lov nr. 473 af 9. juni 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

Godkendelsespligt mv.

§ 1. Bil, motorcykel og knallert skal være typegodkendt eller godkendt ved syn, inden køretøjet tages i brug på færdselslovens område, jf. § 1, stk. 1, i lov om godkendelse og syn af køretøjer. Det samme gælder påhængs- og sættevogn til bil og motorcykel samt campingvogn.

Stk. 2. Traktor, bortset fra dem, der er nævnt i færdselslovens § 74, registreringspligtigt motorredskab og registreringspligtigt påhængskøretøj til disse samt andet registreringspligtigt påhængsredskab og blokvogn skal være typegodkendt eller godkendt ved syn, inden køretøjet tages i brug på færdselslovens område.

Stk. 3. De nærmere regler om typegodkendelse og godkendelse ved syn fremgår af kapitel 3-8.

Stk. 4. Bekendtgørelsens regler om registreringspligtige og registrerede køretøjer gælder også for godkendelsespligtige og godkendte traktorer, jf. færdselslovens § 75.

Stk. 5. Reglerne om registrering af køretøjer, herunder registreringspligt, registreringsbetingelser, nummerplader og prøveskilte, fremgår af bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv.

Stk. 6. Reglerne om benyttelse af udenlandske køretøjer i Danmark, herunder dansk registreringspligt og danske grænsenummerplader, fremgår af bekendtgørelse om benyttelse af udenlandske køretøjer i Danmark.

Kapitel 2

Myndigheder mv.

Færdselsstyrelsen

§ 2. Færdselsstyrelsen udsteder typegodkendelser og fører tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i relation til reglerne om syn af køretøjer og fungerer som klageinstans for afgørelser truffet af disse virksomheder.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser om gennemførelse og administration af reglerne i denne bekendtgørelse.

Synsvirksomheder

§ 3. Synsvirksomhederne foretager syn af køretøjer. Synsvirksomhederne undersøger, om køretøjerne er i forskriftsmæssig stand og opfylder lovgivningens krav. Undersøgelsernes formål er især kontrol af de dele af køretøjet, der har væsentlig betydning for færdselssikkerheden og miljøet.

Stk. 2. Synsvirksomhederne kan tillige foretage omsyn af køretøjer, jf. § 4.

Stk. 3. Det kræver tilladelse fra Færdselsstyrelsen at foretage syn af køretøjer, jf. § 5, stk. 1, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Omsynsvirksomheder

§ 4. Omsynsvirksomhederne foretager omsyn af køretøjer. Ved omsyn forstås en teknisk kontrol af, om de ved syn konstaterede fejl ved et køretøj er udbedret.

Stk. 2. Det kræver tilladelse fra Færdselsstyrelsen at foretage omsyn af køretøjer, jf. § 5, stk. 1, i lov om godkendelse og syn af køretøjer. Reglerne om godkendelse af omsynsvirksomheder fremgår af bekendtgørelse om virksomheder, der foretager omsyn af køretøjer.

Centralregisteret for Motorkøretøjer

§ 5. Centralregisteret for Motorkøretøjer (Centralregisteret) foretager registrering af køretøjer i et for hele landet fælles register, der indeholder oplysninger om hvert enkelt køretøj, herunder om indkaldelse til syn og godkendelse ved syn. Foreløbig registrering foretages dog af politiets motorkontorer.

Stk. 2. Centralregisteret kan fastsætte nærmere bestemmelser om gennemførelse og administration af reglerne i §§   63 og 65.

Forsvarets køretøjer

§ 6. Forsvarsministeren fastsætter regler om kontrol af forsvarets køretøjer, jf. § 4, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Kapitel 3

Typegodkendelse mv.

Godkendelsesarter mv.

§ 7. Færdselsstyrelsen udsteder følgende godkendelser:

1) Standardtypegodkendelse, der omfatter flere ens fabriksnye, seriefremstillede køretøjer. På grundlag af den tilhørende typeattest kan registreringspligtige køretøjer tages i brug uden syn.

2) Typegodkendelse, der omfatter flere ens chassiser, hvor hvert enkelt færdigopbygget køretøj skal synes inden ibrugtagning.

3) Godkendelseserklæring, der omfatter et enkelt køretøj eller chassis, hvor det færdigopbyggede køretøj skal synes inden ibrugtagning.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen udfærdiger desuden anmeldte EF-typegodkendelser, der omfatter flere ens fabriksnye, seriefremstillede køretøjer, der er EF-typegodkendte. På grundlag af den tilhørende typeattest kan registreringspligtige køretøjer tages i brug uden syn.

Stk. 3. Til standardtypegodkendelse, typegodkendelse og anmeldt EF-typegodkendelse kan der udstedes nyt optryk af godkendelsen indeholdende ændringen eller - efter Færdselsstyrelsens bestemmelse - udstedes tillæg.

Syn og ibrugtagning uden typegodkendelse

§ 8. Følgende registreringspligtige køretøjer kan synes og tages i brug uden forudgående godkendelse:

1) personbiler til højst 9 personer, føreren medregnet,

2) varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg),

3) motorcykler,

4) knallerter,

5) traktorer,

6) motorredskaber,

7) påhængs- og campingvogne, som er forsynet med påløbsbremser eller ikke er forsynet med bremser,

8) påhængsvogne til traktorer og motorredskaber og

9) andre påhængsredskaber end campingvogne.

§ 9. En ikke-registreringspligtig knallert, der er EF-typegodkendt, kan synes uden forudgående godkendelse på grundlag af en gyldig EF-overensstemmelsesattest, der dokumenterer en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen.

Stk. 2. Synsrapport, hvoraf det fremgår, at knallerten er ikke-registreringspligtig, skal medbringes under kørsel med knallert omfattet af stk. 1.

Ibrugtagning uden syn

§ 10. En ikke-registreringspligtig knallert, der er EF-typegodkendt, kan tages i brug uden forudgående syn, hvis den er EF-typegodkendt med

1) en motoreffekt på højst 1 kW,

2) en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 25 km i timen og

3) pedaler.

Godkendelsesgrundlag

§ 11. Godkendelser udstedes efter ansøgning. Færdselsstyrelsen kan efter anmeldelse udstede godkendelse af køretøjer, hvortil dele af køretøjet i forvejen er godkendt i henhold til nærmere bestemte ECE-regulativer eller EF-direktiver.

Stk. 2. Før godkendelse efter ansøgning kan køretøjet (chassiset) kræves indleveret til forudgående undersøgelse hos Færdselsstyrelsen eller en synsvirksomhed, eventuelt belastet, ligesom dele af et køretøj kan kræves undersøgt på et af Færdselsstyrelsen anerkendt prøvningslaboratorium. Udgifterne hertil betales af ansøgeren.

Stk. 3. Godkendelse efter anmeldelse kan udstedes uden de i stk. 2 nævnte forudgående undersøgelser, medmindre der er grund til at antage, at køretøjet ikke opfylder kravene til køretøjers indretning og udstyr.

Stk. 4. Godkendelse kan kun udstedes uden forudgående undersøgelse, jf. stk. 2-3, hvis fabrikanten eller dennes repræsentant, jf. § 14, stk. 3, erklærer sig indforstået med, at Færdselsstyrelsen foretager efterfølgende kontrol med køretøjstypen som nævnt i § 12.

Stk. 5. Færdselsstyrelsen bestemmer, hvilke oplysninger der skal gives, samt hvilken dokumentation i form af tegninger, godkendelser, erklæringer mv., der skal vedlægges en ansøgning eller anmeldelse efter stk. 1. Standardtypegodkendelse kan kun udstedes, hvis fabrikanten eller dennes repræsentant, jf. § 14, stk. 3, afgiver en erklæring om, at køretøjet efter klargøring opfylder de gældende krav til køretøjers indretning og udstyr.

Stk. 6. Enhver ikke uvæsentlig ændring i et godkendt køretøjs (chassis) konstruktion, indretning eller udstyr, der medfører, at de pågældende køretøjer ikke længere er i overensstemmelse med godkendelsen, skal godkendes af Færdselsstyrelsen, som kan udstede en ny godkendelse, inden det ændrede køretøj (chassis) kan tages i brug.

Kontrol

§ 12. Færdselsstyrelsen foretager stikprøvevis kontrol med køretøjer, der er godkendt uden forudgående undersøgelse, jf. § 11, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Godkendelsesindehaveren kan tilsiges til at indlevere et eksemplar af køretøjstypen til Færdselsstyrelsen eller en synsvirksomhed, eventuelt belastet.

Stk. 3. Hvis der ikke indleveres et eksemplar til undersøgelse, efter at Færdselsstyrelsen har erindret godkendelsesindehaveren om tilsigelsen, kan Færdselsstyrelsen tilbagekalde godkendelsen.

Stk. 4. Hvis det ved kontrol som nævnt i stk.1 konstateres, at køretøjstypen ikke er i overensstemmelse med godkendelsen med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr eller i øvrigt ikke efter klargøring vil opfylde gældende krav til køretøjers indretning og udstyr, kan Færdselsstyrelsen tilbagekalde godkendelsen og bestemme, at godkendelsesindehaveren indtil videre eller i en periode fra 2-6 måneder ikke kan opnå godkendelse uden forudgående undersøgelse af køretøjstypen.

Trykning af godkendelser

§ 13. Færdselsstyrelsen sørger for trykning af det nødvendige antal eksemplarer af godkendelsen og/eller typeattesten eller offentliggør disse på styrelsens hjemmeside, www.fstyr.dk. Udgifterne til trykning betales af godkendelsesindehaveren.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan dog tillade, at godkendelsesindehaveren sørger for trykning af typeattester.

Standardtypegodkendelser

§ 14. Følgende køretøjer kan standardtypegodkendes:

1) el-drevne personbiler til højst 9 personer, føreren medregnet, jf. dog stk. 6,

2) personbiler til flere end 9 personer, føreren medregnet,

3) varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg), jf. dog stk. 6,

4) lastbiler (tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg),

5) traktorer,

6) invalideknallerter,

7) påhængsvogne til biler, hvis påhængsvognene er forsynet med påløbsbremser eller ikke er forsynet med bremser,

8) campingvogne, som er forsynet med påløbsbremser eller ikke er forsynet med bremser, og

9) andre registreringspligtige påhængsredskaber til biler, hvis påhængsredskaberne er forsynet med påløbsbremser eller ikke er forsynet med bremser.

Stk. 2. Det er en forudsætning for meddelelse af standardtypegodkendelse, at de pågældende køretøjer i deres helhed er fremstillet i serieproduktion.

Stk. 3. Standardtypegodkendelse udstedes til en fabrikant eller til en repræsentant for en udenlandsk fabrikant.

Stk. 4. For registreringspligtige køretøjer udfærdiger fabrikanten eller dennes repræsentant efter udstedt standardtypegodkendelse typeattest for hvert fabriksnyt køretøj af den pågældende type. Det skal fremgå af typeattesten, om køretøjet ved udlevering fra fabrikanten eller dennes repræsentant er i overensstemmelse med standardtypegodkendelsen med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr, samt at køretøjet efter klargøring opfylder gældende krav til køretøjers indretning og udstyr. Fabrikantens eller dennes repræsentants erklæring på typeattesten må ved anmeldelse til registrering eller fremstilling til syn ikke være over 1 år gammel. Medmindre køretøjet skal godkendes ved syn inden ibrugtagning, jf. § 19, stk. 2, skal typeattesten være forsynet med erklæring fra forhandleren, der har leveret køretøjet, om, at dette ved udleveringen var fabriksnyt, klargjort efter fabrikantens anvisning og i forskriftsmæssig stand. Forhandlerens erklæring på typeattesten må ved anmeldelse til registrering ikke være over 1 uge gammel.

Stk. 5. Ikke-registreringspligtige knallerter skal:

1) standardtypegodkendes,

2) anmeldes EF-typegodkendt,

3) EF-typegodkendes og synes i henhold til § 9, eller

4) EF-typegodkendes og tages i brug i henhold til § 10.

Fabrikanten eller dennes repræsentant må alene udlevere knallerter, der er i overensstemmelse med standardtypegodkendelsen eller den anmeldte EF-typegodkendelse med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr, og som efter klargøring opfylder gældende krav til køretøjers indretning og udstyr.

Stk. 6. Følgende køretøjer, der er omfattet af EF-direktiv 2002/24/EF (tidligere 92/61/EØF), kan ikke standardtypegodkendes:

1) trehjulede biler og

2) lette firehjulede biler (quadricykler).

Typegodkendelse og godkendelseserklæring

§ 15. Følgende køretøjer kan typegodkendes:

1) personbiler til flere end 9 personer, føreren medregnet,

2) lastbiler (tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg),

3) påhængsvogne til biler, hvis påhængsvognene er forsynet med andre bremser end påløbsbremser, og

4) sættevogne.

Stk. 2. Typegodkendelse udstedes til en fabrikant eller til en repræsentant for en udenlandsk fabrikant.

§ 16. Følgende køretøjer skal godkendes ved udstedelse af en godkendelseserklæring, medmindre der udstedes en standardtypegodkendelse, en anmeldt EF-typegodkendelse eller en typegodkendelse:

1) personbiler til flere end 9 personer, føreren medregnet,

2) lastbiler (tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg),

3) påhængsvogne til biler, hvis påhængsvognene er forsynet med andre bremser end påløbsbremser,

4) sættevogne og

5) campingvogne, som er forsynet med andre bremser end påløbsbremser.

Brugte køretøjer

§ 17. Brugte køretøjer, der ikke tidligere har været registreret her i landet, og som har været registreret i mindst 3 måneder i udlandet, kan dog synes og tages i brug uden godkendelseserklæring, hvis det pågældende køretøj er i nøje overensstemmelse med en tidligere udstedt standardtypegodkendelse, anmeldt EF-typegodkendelse eller typegodkendelse. Det samme gælder for køretøjer, der tidligere har været registreret efter de særlige regler om forsvarets eller redningsberedskabets køretøjer.

Anmeldt EF-typegodkendelse

§ 18. EF-typegodkendelse af registreringspligtige køretøjer og ikke-registreringspligtige knallerter, der ønskes taget i brug uden syn, skal anmeldes til Færdselsstyrelsen, jf. dog § 10. Med et EF-typegodkendt køretøj skal følge en gyldig EF-overensstemmelsesattest. I øvrigt finder reglerne i §§ 13, 14 og 32 om proceduren for ibrugtagning tilsvarende anvendelse ved EF-typegodkendte registreringspligtige køretøjer.

Kapitel 4

Pligt til syn

Køretøjer, der ikke tidligere har været registreret her i landet

§ 19. Ethvert registreringspligtigt køretøj, der ikke tidligere har været registreret her i landet, samt køretøjer, der har været registreret til forsvaret eller redningsberedskabet, skal fremstilles til syn og godkendes inden køretøjet tages i brug.

Stk. 2. Et fabriksnyt, standardtypegodkendt eller anmeldt EF-typegodkendt køretøj kræves ikke godkendt ved syn inden ibrugtagning.

Køretøjet skal dog altid fremstilles til syn, hvis

1) det på ikke uvæsentlig måde afviger fra det godkendte køretøj med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr,

2) det ønskes anvendt til

a) øvelseskørsel,

b) slæbning eller

c) udrykningskørsel, eller

3) det ønskes anvendt til

a) taxikørsel, herunder limousinekørsel,

b) ambulancekørsel eller

c) buskørsel, herunder rutekørsel, medmindre godkendelsen omfatter denne anvendelse.

Stk. 3. En personbil til højst 9 personer, føreren medregnet, der er omfattet af EF-direktiv 70/156/EØF, og som har forbrændingsmotor, kan kun tages i brug uden syn, jf. stk. 2, hvis bilen er anmeldt EF-typegodkendt.

Stk. 4. Registreringspligtige køretøjer, der er omfattet af EF-direktiv 2002/24/EF (tidligere 92/61/EØF), kan kun tages i brug uden syn, jf. stk. 2, hvis køretøjet er anmeldt EF-typegodkendt.

Køretøjer, der tidligere har været registreret her i landet

§ 20. Et registreringspligtigt køretøj, der har været afmeldt i mere end 1 år eller senest har været registreret i udlandet, skal fremstilles til syn og godkendes, inden det tages i brug. En afmeldt registreringspligtig knallert skal dog ikke synes og godkendes, inden den tages i brug.

Stk. 2. Et køretøj, der er underkastet periodisk syn, og som har været afmeldt i mindre end 1 år, skal synes, hvis det er omfattet af

1) § 55, stk. 1, registreret første gang for mere end 1 år siden og senest synet og godkendt for mere end 1 år siden,

2) § 55, stk. 2, registreret første gang for mere end 2 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden,

3) § 55, stk. 3, registreret første gang for mere end 4 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden, eller

4) § 55, stk. 4, registreret første gang for mere end 40 år siden og senest synet og godkendt for mere end 8 år siden.

Stk. 3. Et køretøj, der ikke er underkastet periodisk syn, og som har været afmeldt i mindre end 1 år, skal synes, hvis

1) køretøjet er registreret første gang for mellem 5 og 10 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden,

2) køretøjet er registreret første gang for mere end 10 år siden og senest synet for mere end 1 år siden,

3) der på køretøjet er foretaget ændringer, der medfører synspligt for et registreret køretøj, jf. §§ 22-24,

4) en synsvirksomhed har udstedt synsresultatet »Køretøjet er ikke godkendt«, jf. § 52, stk. 2,

5) politiet ved en undersøgelse i medfør af færdselslovens § 77, stk. 1, har konstateret fejl ved køretøjet, der ville danne grundlag for indkaldelse til syn i medfør af § 2, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer, eller

6) køretøjets afmelding skyldes, at nummerpladerne er fjernet på grund af fejl ved køretøjet.

Stk. 4. Ved beregningen af de i stk. 2-3 nævnte frister lægges den seneste registreringsattests eller synsrapports oplysninger til grund.

Stk. 5. Køretøjet kræves ikke synet, hvis afmelding sker samtidig med anmeldelse til registrering for samme ejer (bruger).

Ejerskifte (brugerskifte)

§ 21. Når et registreret køretøj skifter ejer (bruger), har den nye ejer (bruger) pligt til snarest muligt og senest inden 3 uger efter ejerskiftet (brugerskiftet) at fremstille køretøjet til syn og få det godkendt, når dette følger af stk. 2-4, medmindre køretøjet afmeldes forinden.

Stk. 2. Et køretøj, der er underkastet periodisk syn, skal synes og godkendes, hvis det er omfattet af

1) § 55, stk. 1, registreret første gang for mere end 1 år siden og senest synet og godkendt for mere end 1 år siden,

2) § 55, stk. 2, registreret første gang for mere end 2 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden,

3) § 55, stk. 3, registreret første gang for mere end 4 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden, eller

4) § 55, stk. 4, registreret første gang for mere end 40 år siden og senest synet og godkendt for mere end 8 år siden.

Stk. 3. Et køretøj, der ikke er underkastet periodisk syn, skal bortset fra registreringspligtig knallert synes og godkendes, hvis

1) køretøjet er registreret første gang for mellem 5 og 10 år siden og senest synet og godkendt for mere end 2 år siden, eller

2) køretøjet er registreret første gang for mere end 10 år siden og senest synet og godkendt for mere end 1 år siden.

Stk. 4. Køretøjet kræves ikke synet, hvis

1) ejerskifte (brugerskifte) sker mellem ægtefæller eller registrerede partnere,

2) en ægtefælle/registreret partner efter den anden ægtefælles/registrerede partners død eller i tilfælde af skilsmisse eller separation overtager et køretøj, der er registreret i den anden ægtefælles / registrerede partners navn,

3) en person overtager et køretøj, der er registreret i en samboendes navn, hvis den fælles bopæl har bestået de sidste fem år,

4) en person ved dødsfald overtager et køretøj, der er registreret i afdødes navn, hvis vedkommende har haft fælles bopæl med afdøde de sidste to år før dødsfaldet, eller

5) en person ved ophævelse af fælles bopæl overtager et køretøj, der er registreret i en samboendes navn, hvis den fælles bopæl har bestået de sidste fem år før samlivsophævelsen.

Ændret indretning og udstyr mv.

§ 22. Hvis køretøjets indretning og udstyr er ændret, har køretøjets ejer (bruger) pligt til at fremstille det ændrede køretøj til syn og få det godkendt, inden det tages i brug

1) ved konstruktive ændringer af køretøjets styreapparat, bremser, motor eller bærende konstruktion,

2) ved montering eller ændring af tilkoblingsanordning, herunder til sidevogn til tohjulet motorcykel, jf. dog stk. 4,

3) hvis køretøjets køreklare vægt eller egenvægt ændres med mere end 50 kg eller

4) ved andre ændringer af registrerede tekniske data.

Stk. 2. Det samme gælder,

1) hvis ændringer i køretøjets køreklare vægt eller egenvægt på 50 kg eller derunder ønskes registreret eller

2) ved ændring af køretøjets tilladte vægte bortset fra nedsættelse af ”påhængskøretøjs største totalvægt m/bremser”, jf. bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg.

Stk. 3. Hvis et køretøj er godkendelsespligtigt efter reglerne i § 16, og der er foretaget konstruktive ændringer af køretøjets styreapparat, bremser, motor, bærende konstruktion eller tilkoblingsanordning på påhængskøretøj, skal køretøjet inden fremstilling til syn være godkendt på ny ved udstedelse af en godkendelseserklæring, medmindre køretøjet er i nøje overensstemmelse med en tidligere udstedt standardtypegodkendelse, anmeldt EF-typegodkendelse eller typegodkendelse.

Stk. 4. Biler med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg, der monteres med tilkoblingsanordning, jf. bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg, skal dog ikke fremstilles til syn, hvis anmeldelsen til registrering foretages højst 8 år efter bilens første registrering.

Ændret art og anvendelse

§ 23. Hvis køretøjets art er ændret, har køretøjets ejer (bruger) pligt til at fremstille køretøjet til syn og få det godkendt, inden det tages i brug.

Stk. 2. Hvis køretøjets anvendelse er ændret, har køretøjets ejer (bruger) pligt til at fremstille køretøjet til syn og få det godkendt, inden det tages i brug til

1) taxikørsel, herunder limousinekørsel,

2) sygetransport,

3) ambulancekørsel,

4) buskørsel, herunder rutekørsel,

5) udlejning uden fører,

6) øvelseskørsel,

7) slæbning (kun for bjærgningskøretøj) eller

8) udrykningskørsel, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Kravet om syn af udrykningskøretøjer gælder ikke for motorkøretøjer, der tilhører politiet og normalt anvendes til kontrolkørsel og lignende formål og kun undtagelsesvis til udrykningskørsel.

Benyttelse til særlig transport

§ 24. Et køretøj skal, i det omfang det kræves i nedenstående bekendtgørelser, fremstilles til syn og godkendes, inden det benyttes til transport af

1) farligt gods, jf. bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods, eller

2) dyr, jf. bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport og om transport af dyr.

Kapitel 5

Sammenkobling af køretøjer

Fælles bestemmelser

§ 25. Bil og registreringspligtig traktor må kun sammenkobles med registreringspligtigt påhængskøretøj, som bilen eller traktoren er godkendt til at måtte sammenkobles med.

Stk. 2. Motorcykel må kun sammenkobles med sidevogne og/eller med registreringspligtigt påhængskøretøj, som motorcyklen er godkendt til at måtte sammenkobles med.

Bestemte kombinationer

§ 26. En bil eller registreringspligtig traktor, der skal anvendes i forbindelse med et bestemt påhængskøretøj (fast kombination) eller flere bestemte påhængskøretøjer (variabel kombination), skal sammen med påhængskøretøjet(rne) fremstilles til syn og godkendes, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 2. Motorcykel, der skal anvendes i forbindelse med en eller flere sidevogne eller et eller flere registreringspligtige påhængskøretøjer, skal sammen med disse køretøjer fremstilles til syn og godkendes.

Stk. 3. Et påhængskøretøj, der er standardtypegodkendt og fabriksnyt, skal dog ikke fremstilles til syn.

Stk. 4. Synsvirksomheden kan tillade, at kun det ene af de køretøjer, der skal indgå i et vogntog, fremstilles til syn, hvis der for det andet køretøj er udstedt koblingsspecifikation, jf. § 46, og synsvirksomheden finder det forsvarligt, at spørgsmålet om godkendelse af sammenkoblingen af køretøjerne afgøres, uden at begge køretøjer fremstilles til syn.

Stk. 5. Er der udstedt koblingsspecifikation for både det trækkende køretøj og påhængskøretøjet, kan synsvirksomheden tillade, at spørgsmålet om godkendelse af sammenkoblingen afgøres, uden at hverken det trækkende køretøj eller påhængskøretøjet fremstilles til syn.

Synsfri sammenkobling

§ 27. En lastbil, der skal anvendes til synsfri sammenkobling med danske og udenlandske sættevogne, eller en sættevogn, der skal anvendes til synsfri sammenkobling, skal fremstilles til syn og godkendes hertil, jf. reglerne i bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af lastbil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

Stk. 2. En lastbil, der skal anvendes til synsfri sammenkobling eller en påhængsvogn med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, der skal anvendes til synsfri sammenkobling, skal fremstilles til syn og godkendes hertil, jf. reglerne i bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af lastbil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

Stk. 3. Et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg, der skal anvendes til synsfri sammenkobling eller en bil, der skal anvendes til synsfri sammenkobling, skal godkendes hertil, jf. reglerne i bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg.

Kørsel med påhængskøretøjer, der er ensartede

§ 28. Synsvirksomheden kan under særlige omstændigheder tillade, at et trækkende køretøj godkendes til kørsel med et ubestemt antal påhængskøretøjer, der er ensartede. Køretøjet skal fremstilles til syn og godkendes hertil. Det afgøres af synsvirksomheden, om det er nødvendigt at kræve et af påhængskøretøjerne fremstillet til syn sammen med det trækkende køretøj.

Kapitel 6

Syn og omsyn

Synsstedet

§ 29. Fremstilling til syn og omsyn kan ske hos en synsvirksomhed, der har tilladelse til at foretage den pågældende type syn af den pågældende køretøjskategori.

Stk. 2. For følgende køretøjskategorier kan fremstilling til omsyn tillige ske hos en omsynsvirksomhed, der har tilladelse til at foretage omsyn af den pågældende køretøjskategori:

1) Biler til højst 9 personer, føreren medregnet, og med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg samt påhængskøretøjer til biler, hvor påhængskøretøjet har en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg.

2) Traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer hertil.

3) Motorcykler, knallerter og påhængskøretøjer til motorcykler.

Fremstiller

§ 30. Såfremt køretøjet ikke fremstilles til syn eller omsyn af dets ejer (bruger), varetages ejerens (brugerens) interesse af den, der fremstiller køretøjet. Det samme gælder ved genfremstilling, jf. § 38.

Anmeldelsesblanket

§ 31. Ved fremstilling til syn af et køretøj anvendes den godkendte anmeldelsesblanket, jf. dog kapitel 10-13. Hvis anmeldelsesblanketten er udfyldt utydeligt, fejlagtigt eller ufuldstændigt, bliver den afvist, medmindre fejlen uden vanskelighed kan afhjælpes.

Stk. 2. Anmeldelsesblanketten skal være underskrevet enten personligt af køretøjets ejer (bruger) eller af en anden på dennes vegne ifølge skriftlig fuldmagt, der skal vedlægges. Anmeldelsesblanketten og fuldmagten skal indeholde oplysning om ejerens (brugerens) fulde navn, CPR-nummer eller CVR-nummer og adresse. Som adresse angives det sted, hvor ejeren (brugeren) har bopæl eller fast ophold.

Stk. 3. Når et køretøjs ejer ikke er den samme som køretøjets bruger, anføres brugerens navn mv. Den, der har varig rådighed over køretøjet, anses som bruger, jf. færdselslovens § 67, stk. 2.

Synsgrundlaget

§ 32. Ved fremstilling til syn af et køretøj, der ikke tidligere har været registreret her i landet, eller som senest har været registreret efter de særlige regler om forsvarets eller redningsberedskabets køretøjer, skal fremstilleren aflevere:

1) Anmeldelsesblanket i udfyldt stand, jf. § 31.

2) Typeattest, hvis køretøjet er standardtypegodkendt eller anmeldt EF-typegodkendt, men ikke kan tages i brug uden fremstilling til syn, jf. § 19, stk. 2. Typeattesten kræves ikke forsynet med forhandlererklæring, men hvis køretøjet afviger fra godkendelsen, skal fabrikant, dennes repræsentant, forhandler eller anmelder på typeattesten anføre, hvilke ændringer der er foretaget.

3) Den udenlandsk registreringsattest eller anden dokumentation for køretøjets udenlandske registrering, hvis køretøjet er indført brugt fra udlandet. Toldattest kan ikke anses som dokumentation herfor. Hvis dokumentation ikke kan fremskaffes, skal der vedlægges tilladelse fra Centralregisteret til at syne køretøjet uden at fremlægge dokumentation for tidligere registrering.

4) Typegodkendelse eller godkendelseserklæring, hvis køretøjet efter §§ 15 eller 16, skal typegodkendes eller godkendes ved udstedelse af en godkendelseserklæring. Hvis køretøjet er fabriksnyt, skal godkendelsen være forsynet med en erklæring fra den, som godkendelsen er udstedt til, om, at køretøjet (chassiset) er i overensstemmelse med typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen, samt at de dele af køretøjet (chassiset), som er omfattet af godkendelsen, opfylder gældende krav til køretøjers indretning og udstyr. Hvis køretøjet er standardtypegodkendt eller anmeldt EF-typegodkendt, kan typeattest dog erstatte typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen, medmindre køretøjet afviger fra godkendelsen med hensyn til styreapparat, bremser, motor, bærende konstruktion eller for påhængskøretøj tilkoblingsanordning.

5) EF-overensstemmelsesattesten for ikke-registreringspligtige knallerter, der er omfattet af § 9.

6) Vægtseddel fra vejning udført af en virksomhed akkrediteret til vejning. Synsvirksomheden kan dog frafalde kravet om aflevering af vægtseddel, hvis køretøjets køreklare vægt eller egenvægt kan bestemmes med fornøden sikkerhed på grundlag af anden vejning eller synsvirksomhedens kendskab til det pågældende køretøjs type og udstyr.

Stk. 2. Synsvirksomheden kan desuden kræve dokumentation til belysning af forhold, der ikke kan undersøges med synsvirksomhedens normale udstyr, herunder dokumentation for, at køretøjet opfylder gældende bestemmelser om køretøjers indretning og udstyr. Denne dokumentation kan fx bestå af en dataerklæring fra fabrikanten, dennes repræsentant eller et anerkendt prøvningslaboratorium eller af en gyldig EF-overensstemmelsesattest.

§ 33. Ved fremstilling til syn, bortset fra syn efter kapitel 10-13, af et køretøj, der er eller tidligere har været registreret her i landet, skal fremstilleren aflevere:

1) Anmeldelsesblanket i udfyldt stand, jf. § 31.

2) Eventuelle supplerende attester. Registreringsattest eller tilladelse fra Centralregisteret til at syne uden registreringsattest skal kunne forevises på forlangende.

3) Eventuel godkendelseserklæring efter § 16.

Stk. 2. Hvis der er foretaget synspligtige ændringer af køretøjet, jf. § 22-23, skal dette oplyses. Yderligere dokumentation kan kræves fremlagt i samme omfang som nævnt i § 32, stk. 2.

Dokumenter

§ 34. Anmeldelsesblanketten, de øvrige ved synet afleverede dokumenter samt eventuelle nye attester, jf. §§ 44-46, udleveres til fremstilleren efter synet, jf. dog § 52.

Stk. 2. Synsvirksomheden kan dog beholde dokumentation, der er krævet i medfør af § 32, stk. 2, eller § 33, stk. 2.

Kapitel 7

Gennemførelse af syn og omsyn

Undersøgelse af køretøjet

§ 35. Synsvirksomheden kontrollerer, om køretøjet er i forskriftsmæssig stand, jf. § 3, stk. 1.

Stk. 2. Et køretøj, der skal (om)synes, skal være i en sådan stand, herunder rengjort, at synet kan gennemføres uden vanskelighed.

Stk. 3. Et påhængskøretøj skal altid fremstilles tilkoblet et egnet trækkende køretøj, selv om det kun er påhængskøretøjet, der skal (om)synes.

Stk. 4. Køretøjet kan kræves adskilt eller belæsset, hvis dette er nødvendigt af hensyn til (om)synets gennemførelse eller for bedømmelsen af køretøjets egenskaber.

Stk. 5. Under synet skal der som hovedregel foretages en prøvekørsel, hvor køretøjet føres af synsvirksomhedens personale. Fremstilleren kan deltage i prøvekørslen. Ved prøvekørsel med køretøj, der er registreret til transport af farligt gods, kan det kræves, at fremstilleren deltager i prøvekørslen.

Stk. 6. Hvis køretøjet er eller tidligere har været registreret her i landet, skal synsvirksomheden kontrollere, at det fremstillede køretøj er identisk med det senest registrerede. Hvis køretøjet er ombygget, skal det kontrolleres, om der herved er foretaget sådanne ændringer af køretøjet, at der indtræder registreringsafgiftspligt. Hvis dette er tilfældet, eller der er tvivl herom, skal køretøjet henvises til den lokale told- og skatteregion. Hvis køretøjet godkendes, før ToldSkat har truffet afgørelse, skal dette anføres på anmeldelsesblanketten.

Synsrapport

§ 36. Synsvirksomheden udsteder i forbindelse med syn, omsyn og genfremstilling en synsrapport, på hvilken et af følgende synsresultater noteres:

1) Køretøjet er godkendt.

2) Køretøjet er betinget godkendt.

3) Køretøjet kan godkendes efter omsyn.

4) Køretøjet er ikke godkendt.

Synsresultatet »Køretøjet er betinget godkendt« må dog normalt ikke benyttes ved omsyn og genfremstilling.

Stk. 2. Det skal fremgå af synsrapporten, om der er givet tilladelse til genfremstilling, om omsyn kun kan ske hos en synsvirksomhed, samt om der er stillet vilkår for kørsel eller er udstedt kørselsforbud.

Stk. 3. Alle konstaterede fejl ved køretøjet skal anføres i synsrapporten. Hvis køretøjet er i så dårlig stand, at en udtømmende opregning af samtlige konstaterede fejl vil være ekstraordinært tidskrævende, eller hvis en tilbundsgående undersøgelse vil kræve yderligere rengøring af køretøjet, skal dog kun de væsentligste og mest iøjnefaldende fejl anføres i synsrapporten. Synsrapporten skal i disse tilfælde indeholde oplysning om, at den ikke er udtømmende.

Stk. 4. Afgørelsen »Omsyn kan kun ske hos en synsvirksomhed«, kan kun træffes, hvis årsagen til, at køretøjet ikke kan godkendes, er manglende dokumenter, eller er fejl vedrørende regler, hvis opfyldelse er en forudsætning for køretøjets godkendelse med ændret indretning og udstyr mv., med ændret art og anvendelse eller til særlig transport, jf. §§ 22-24.

Stk. 5. Synsrapporten skal udleveres til fremstilleren af køretøjet umiddelbart efter (om)synet eller genfremstillingen.

Stk. 6. Oplysningerne i synsrapporten skal indberettes til Færdselsstyrelsen umiddelbart efter (om)synet eller genfremstillingen.

Omsyn og genfremstilling

§ 37. Er køretøjet ved synet behæftet med så væsentlige fejl, at det ikke straks kan godkendes betinget med påpegede fejl, kan synsvirksomheden tillade, at køretøjet inden for en frist på 1 måned fremstilles til et eller flere omsyn.

Stk. 2. Der kan dog ikke gives tilladelse til omsyn, hvis synsrapporten ikke er udtømmende, jf. § 36, stk. 3.

Stk. 3. Hvis et køretøj kan godkendes efter omsyn hos en omsynsvirksomhed, anføres dette på anmeldelsesblanketten. Påtegningen herom skal dateres og underskrives af synsvirksomheden med angivelse af virksomhedens stempel og tilladelsesnummer.

§ 38. Er årsagen til, at køretøjet ikke kan godkendes, kun manglende dokumenter, hvis indhold ikke skal sammenholdes med køretøjets indretning og udstyr, kan synsvirksomheden tillade genfremstilling hos en synsvirksomhed inden for en frist på 1 måned fra synet, jf. § 37, stk. 1.

§ 39. Ved omsyn og genfremstilling kan fristen fastsat af synsvirksomheden, jf. § 37, stk. 1, og § 38, ikke forlænges.

§ 40. Fremstilling til omsyn eller genfremstilling skal ske inden for fristen fastsat af synsvirksomheden ved det seneste (om)syn, jf. § 37, stk. 1, og § 38.

Stk. 2. Ved fremstilling til omsyn eller genfremstilling skal fremstilleren aflevere:

1) Anmeldelsesblanketten fra det seneste syn.

2) Synsrapporten fra det seneste (om)syn.

3) Eventuelle krævede dokumenter ifølge ovennævnte synsrapport.

Stk. 3. Ved genfremstilling kun som følge af manglende dokumenter, jf. § 38, skal køretøjet ikke medbringes.

§ 41. Ved fremstilling til omsyn hos en omsynsvirksomhed skal alle de ved det seneste (om)syn konstaterede fejl ved køretøjet være udbedret. Indtil dette er tilfældet kan omsynsvirksomheden ikke afslutte omsynet og godkende køretøjet. Afslutning af omsynet og godkendelse af køretøjet kan dog ikke ske efter fristen for fremstilling til omsyn, jf. § 40, stk. 1.

Tilladt kørsel

§ 42. Et køretøj, der er betinget godkendt med påpegede fejl, må, indtil det er bragt i forskriftsmæssig stand, kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

Stk. 2. Det samme gælder et køretøj, som har tilladelse til omsyn efter § 37, stk. 1.

Stk. 3. Synsvirksomheden kan fastsætte vilkår for kørsel til reparation, og kørsel kan helt forbydes. Køretøjet må kun benyttes til kørsel i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.

Kapitel 8

Afslutning af syn og omsyn

Køretøjet godkendes

§ 43. Hvis køretøjet godkendes, anføres dette på anmeldelsesblanketten, jf. dog kapitel 10-13. Godkendelsespåtegningen skal dateres og underskrives af (om)synsvirksomheden med angivelse af virksomhedens stempel og tilladelsesnummer. Godkendelsen er gyldig i 1 år til den anførte art og anvendelse mv.

Stk.2. Hvis køretøjet godkendes af en synsvirksomhed, anføres godkendelsen tillige på synsrapporten, jf. § 36, stk. 1.

Stk. 3. Hvis køretøjet godkendes af en omsynsvirksomhed, anføres godkendelsen tillige på synsrapporten fra det seneste (om)syn. Godkendelsespåtegningen skal dateres og underskrives af omsynsvirksomheden med angivelse af virksomhedens stempel og tilladelsesnummer.

Stk. 4. Oplysning om køretøjets godkendelse skal indberettes til Færdselsstyrelsen umiddelbart efter (om)synet eller genfremstillingen.

Stk. 5. Når et køretøj er blevet godkendt af en omsynsvirksomhed, skal køretøjet forblive på virksomhedens område i mindst 5 minutter efter, at køretøjets godkendelse er blevet indberettet til Færdselsstyrelsen, jf. stk. 4. Hvis Færdselsstyrelsen inden for de nævnte 5 minutter meddeler, at køretøjet er udtaget til stikprøvekontrol, jf. bekendtgørelse om virksomheder, der foretager omsyn af køretøjer, skal køretøjet forblive på virksomhedens område indtil kontrollen er foretaget, dog maksimalt 1 time fra godkendelsen er indberettet til Færdselsstyrelsen.

Supplerende attester

§ 44. Hvis et køretøj godkendes til speciel anvendelse eller med speciel indretning, skal synsvirksomheden udstede en eller flere supplerende attester, der angiver, hvad køretøjet er godkendt til. Det skal fremgå af anmeldelsesblanketten, hvilke supplerende attester der er udstedt.

§ 45. Supplerende attest skal udstedes, når

1) en motorcykel godkendes til sammenkobling med flere sidevogne,

2) et trækkende køretøj godkendes til sammenkobling med flere bestemte påhængskøretøjer,

3) et trækkende køretøj under særlige omstændigheder godkendes til sammenkobling med et ubestemt antal påhængskøretøjer, der er ensartede, eller

4) et køretøj godkendes i flere udførelser.

Stk. 2. Den supplerende attest efter stk. 1, nr. 1-3, eller kopi heraf skal medbringes under kørsel med tilkoblet køretøj.

Stk. 3. Den supplerende attest efter stk. 1, nr. 4, eller kopi heraf skal medbringes under kørsel.

Koblingsspecifikation

§ 46. I forbindelse med godkendelsen af et køretøj til kørsel med tilkoblet (trækkende) køretøj skal synsvirksomheden efter anmodning på grundlag af oplysninger, der skal tilvejebringes af anmelderen, udstede en koblingsspecifikation, der skal indeholde oplysninger om køretøjets og tilkoblingsanordningens art. Specifikationen skal indeholde sådanne oplysninger, at det er muligt at afgøre, om køretøjet uden fremstilling til syn vil kunne godkendes til kørsel med bestemte andre tilkoblede (trækkende) køretøjer, jf. § 26, stk. 4 og 5.

Angivelse af fabrikationsår

§ 47. Hvis køretøjet er indført som brugt fra udlandet eller tidligere har været registreret efter de regler, der gælder for forsvarets og redningsberedskabets køretøjer, og datoen for den tidligere første registrering ikke fremgår af dokumentationen for den tidligere registrering, anfører synsvirksomheden køretøjets fabrikationsår på anmeldelsesblanketten.

Stk. 2. For ikke-fabriksnye køretøjer, der ikke har været registreret her i landet eller i udlandet, anføres køretøjets fabrikationsår, der fastslås af synsvirksomheden om fornødent på grundlag af et skøn. Det samme gælder køretøjer fremstillet ved genopbygning af et ældre køretøj eller under anvendelse af dele fra flere ældre køretøjer under sådanne omstændigheder, at fornyet registreringsafgift skal betales ved dets registrering.

Midlertidig godkendelse af køretøj, der ikke opfylder de gældende forskrifter

§ 48. Hvis et køretøj på enkelte punkter ikke opfylder de gældende forskrifter for køretøjet, men synsvirksomheden skønner, at køretøjet uden fare kan benyttes midlertidigt, kan der undtagelsesvis meddeles en midlertidig godkendelse af køretøjet. Midlertidig godkendelse kan normalt ikke meddeles, hvis køretøjet afviger fra en typegodkendelse.

Stk. 2. Reglerne i §§ 43-46 finder tilsvarende anvendelse, dog må dokumenterne ikke udleveres til fremstilleren, før der til synsvirksomheden er afleveret en ansøgning om dispensation fra de ikke opfyldte forskrifter. Dispensationsansøgningen skal med synsvirksomhedens udtalelse indsendes til Færdselsstyrelsen til afgørelse.

§ 49. Hvis Færdselsstyrelsen giver afslag på ansøgning om dispensation i henhold til § 48, stk. 2, skal køretøjets ejer (bruger) inden 14 dage fra afslaget tage køretøjet ud af brug eller ændre køretøjet, så det opfylder forskrifterne og få det synet og godkendt.

§ 50. Hvis opholdet her i landet for ejeren (brugeren) af et fra udlandet indført køretøj, der er registreringspligtigt her i landet, må antages kun at vare kort tid udover tidspunktet for registreringspligtens indtræden, kan køretøjet af synsvirksomheden godkendes midlertidigt. Dette gælder kun, hvis synsvirksomheden skønner, at køretøjet midlertidigt kan benyttes uden fare, selv om det på enkelte punkter ikke er i forskriftsmæssig stand.

Stk. 2. Hvis køretøjet godkendes til midlertidig anvendelse, anføres det på anmeldelsesblanketten, at køretøjet er midlertidigt godkendt i medfør af stk. 1.

Særlig godkendelse af veterankøretøj

§ 51. Hvis et køretøj, der er registreret før den 1. januar 1960, og som udelukkende skal anvendes af teknisk-historiske grunde til lejlighedsvis kørsel med løse prøveskilte, ikke opfylder de i henhold til færdselsloven fastsatte krav til dets indretning og udstyr mv., kan synsvirksomheden dog godkende køretøjet, hvis dette må anses for forsvarligt under hensyn til dets anvendelse som veterankøretøj. Ved godkendelsen kan synsvirksomheden fastsætte yderligere vilkår. Køretøjet må kun benyttes til kørsel i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.

Køretøjet godkendes ikke

§ 52. Hvis et registreret køretøj ved syn, bortset fra syn efter kapitel 10-11, har fået tilladelse til omsyn eller genfremstilling, påhviler det synsvirksomheden at påse, at køretøjet er blevet godkendt inden udløbet af fristen på 1 måned. Er dette ikke tilfældet, forsynes kopi af synsrapporten med påtegning herom. Påtegningen skal dateres og underskrives af synsvirksomheden. Kopi af synsrapporten sendes til det lokale motorkontor med oplysning om registreringsnummeret.

Stk. 2. Hvis et registreret køretøj ved syn, bortset fra syn efter kapitel 10-11, har fået synsresultatet »Køretøjet er ikke godkendt«, jf. § 36, stk. 1, forsynes anmeldelsesblanketten og eventuelt registreringsattestens bagside med påtegning herom. Påtegningen skal dateres og underskrives af synsvirksomheden. Anmeldelsesblanketten sendes til det lokale motorkontor med oplysning om registreringsnummeret. I mangel af anmeldelsesblanket, jf. kapitel 12-13, benyttes i stedet kopi af synsrapporten.

Stk. 3. Et køretøj, der er omfattet af stk. 2, må, indtil det er bragt i forskriftsmæssig stand, kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. Synsvirksomheden kan fastsætte vilkår for kørsel til reparation, og kørsel kan helt forbydes. Køretøjet må kun benyttes til kørsel i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.

Godkendelsesbetingelser ikke opfyldt

§ 53. Hvis det efter godkendelsens foretagelse konstateres, at godkendelsesgrundlaget ikke har været i orden, kan Færdselsstyrelsen bestemme, at køretøjet skal indkaldes til syn, eller at dets godkendelse skal inddrages.

Kapitel 9

Syn efter indkaldelse

§ 54. Et registreret eller godkendt køretøj skal fremstilles og godkendes ved syn efter indkaldelse, jf. § 3, stk. 1, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Stk. 2. Politiet kan inddrage et køretøjs nummerplader, hvis køretøjet efter indkaldelsen ikke fremstilles eller godkendes ved syn eller omsyn, jf. § 3, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Kapitel 10

Periodisk syn

Synspligtige køretøjer

§ 55. Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn, første gang 1 år efter første registrering og derefter med 1 års mellemrum:

1) Lastbiler (tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg).

2) Påhængs og sættevogn til bil med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg.

3) Køretøjer godkendt til transport af farligt gods.

4) Udrykningskøretøjer, jf. dog § 23, stk. 3.

5) Motorkøretøjer, der benyttes til

a) taxikørsel, herunder limousinekørsel,

b) sygetransport,

c) ambulancekørsel eller

d) buskørsel, herunder rutekørsel.

6) Registreringspligtige motorredskaber bortset fra minitruck, jf. bekendtgørelse om klassifikation og anvendelse af visse mindre motordrevne køretøjer som motorredskaber (minitruck).

7) Personbiler til flere end 9 personer, føreren medregnet.

Stk. 2. Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn første gang 2 år efter første registrering og derefter med 2 års mellemrum:

1) personbiler til højst 9 personer, føreren medregnet, der benyttes til udlejning uden fører eller til øvelseskørsel, og

2) varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg) og motorcykler, der benyttes til udlejning uden fører eller til øvelseskørsel.

Stk. 3. Følgende køretøjer er underkastet periodisk syn første gang 4 år efter første registrering og derefter med 2 års mellemrum:

1) personbiler til højst 9 personer, føreren medregnet, og

2) varebiler (tilladt totalvægt på højst 3.500 kg). Varebiler, der er registreret første gang før den 1. januar 1989, skal dog synes periodisk første gang 5 år efter første registrering.

Stk. 4. Køretøjer registreret til veterankørsel er underkastet periodisk syn første gang 40 år efter første registrering og derefter med 8 års mellemrum.

Indkaldelse

§ 56. Færdselsstyrelsen indkalder det enkelte køretøj til syn. Indkaldelsen sendes til køretøjets ejer (bruger). Indkaldelsen indeholder oplysning om den seneste dato for fremstilling af køretøjet til syn og udsendes senest 1 måned før denne dato. Færdselsstyrelsen kan af hensyn til kapaciteten fastsætte den seneste frist for fremstilling af køretøjet til syn i tidsrummet fra 2 måneder før til 3 måneder efter datoen for første registrering (månedsdatoen). Færdselsstyrelsen underretter Centralregisteret om datoen for seneste frist for fremstilling af køretøjet.

Stk. 2. Et køretøj, der skal indkaldes til periodisk syn, indkaldes dog ikke, hvis det inden for 6 måneder før køretøjets månedsdato er synet og godkendt, og denne godkendelse er anmeldt til Centralregisteret.

Stk. 3. Indkaldelsen bortfalder, hvis et køretøj, der er indkaldt til periodisk syn, afmeldes. Hvis køretøjet registreres på ny uden syn, overføres synssagen til det nye registreringsnummer, og eventuel rykker og nummerpladeinddragelse fortsætter under dette registreringsnummer. Ejer (bruger) modtager meddelelse herom.

Stk. 4. Indkaldelsen bortfalder ikke, hvis et køretøj, der er indkaldt til periodisk syn, ejerskiftes (brugerskiftes), selv om køretøjet ejerskiftes (brugerskiftes) uden syn. Centralregisteret orienterer den nye ejer (bruger) herom. Eventuel rykker sendes til den nye ejer (bruger).

Ændring af månedsdato

§ 57. Når et køretøj, der er omfattet af pligt til periodisk syn, fremstilles til et registreringssyn, og anmeldelsen indleveres til et motorkontor, fastsættes den fremtidige månedsdato på grundlag af den dato, hvor køretøjet bliver godkendt af (om)synsvirksomheden. Indkaldelse til periodisk syn udsendes herefter på grundlag af den således ændrede månedsdato, jf. § 55.

Stk. 2. Hvis køretøjet ikke er fremstillet og godkendt ved det senest berammede periodiske syn, ændres køretøjets månedsdato ikke, og indkaldelse til periodisk syn udsendes fortsat på grundlag af køretøjets månedsdato.

Stk. 3. Hvis et køretøjs ejer (bruger) ikke ønsker månedsdatoen ændret, skal der enten ved anmeldelsen eller inden 1 måned efter godkendelsen gives meddelelse herom til motorkontoret.

Stk. 4. Ved anmeldelsen til motorkontoret skal køretøjets registreringsattest afleveres.

Synets gennemførelse mv.

§ 58. Periodisk syn skal gennemføres under overholdelse af reglerne i EF-direktiv 96/96/EF samt de skærpede krav til køretøjer fastsat i danske regler.

§ 59. Ved fremstilling til periodisk syn skal fremstilleren aflevere eventuelle supplerende attester samt eventuel godkendelseserklæring efter § 16. I øvrigt finder reglerne i §§ 29-30, § 32, stk. 2, og §§ 34-42 om fremstilling til syn og synets gennemførelse tilsvarende anvendelse på periodisk syn.

Stk. 2. Ved fremstilling til periodisk syn af en lastbil eller en personbil til flere end 9 personer (bus), som skal være forsynet med hastighedsbegrænser, jf. bekendtgørelse om installation og plombering af hastighedsbegrænsere i lastbiler og busser, skal der afleveres dokumentation for, at hastighedsbegrænseren er kontrolleret inden for 6 måneder før synsdatoen. Dokumentationen skal bestå af en attest udstedt af et værksted, der er autoriseret til at installere, justere, kontrollere og plombere hastighedsbegrænsere. Attesten skal opfylde betingelserne i § 12 a, stk. 2, i bekendtgørelse om installation og plombering af hastighedsbegrænsere i lastbiler og busser.

Stk. 3. Hvis et køretøj fremstilles til syn efter den i indkaldelsen anførte dato for, hvornår køretøjet senest skal være fremstillet, kan det ikke afvises fra syn.

Stk. 4. Hvis det ved et periodisk syn konstateres, at der er foretaget synspligtige ændringer af køretøjet, jf. §§ 22-23, som ikke er godkendt ved syn, gennemfører synsvirksomheden synet i overensstemmelse med reglerne for registreringssyn, jf. kapitel 6-8. Det periodiske syn og registreringssynet anses som ét syn.

§ 60. Hvis køretøjet godkendes, indberetter (om)synsvirksomheden oplysning om godkendelsen til Færdselsstyrelsen umiddelbart efter (om)synet eller genfremstillingen. Færdselsstyrelsen videresender oplysningen til Centralregisteret, der noterer i registeret, at køretøjet er godkendt.

Stk.2. Hvis køretøjet godkendes af en synsvirksomhed, anføres godkendelsen tillige på synsrapporten, jf. § 36, stk. 1.

Stk. 3. Hvis køretøjet godkendes af en omsynsvirksomhed, anføres godkendelsen tillige på synsrapporten fra det seneste (om)syn. Godkendelsespåtegningen skal dateres og underskrives af omsynsvirksomheden med angivelse af virksomhedens stempel og tilladelsesnummer.

Stk. 4. Når et køretøj er blevet godkendt af en omsynsvirksomhed, skal køretøjet forblive på virksomhedens område i mindst 5 minutter efter, at køretøjets godkendelse er blevet indberettet til Færdselsstyrelsen, jf. stk. 1. Hvis Færdselsstyrelsen inden for de nævnte 5 minutter meddeler, at køretøjet er udtaget til stikprøvekontrol, jf. bekendtgørelse om virksomheder, der foretager omsyn af køretøjer, skal køretøjet forblive på virksomhedens område indtil kontrollen er foretaget, dog maksimalt 1 time fra godkendelsen er indberettet til Færdselsstyrelsen.

§ 61. Hvis køretøjet har fået synsresultatet »Køretøjet er ikke godkendt«, jf. § 36, stk. 1, sender synsvirksomheden meddelelse herom til det lokale motorkontor med oplysning om registreringsnummeret.

Stk. 2. Et køretøj, der er omfattet af stk. 1, må, indtil det er bragt i forskriftsmæssig stand, kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. Synsvirksomheden kan fastsætte vilkår for kørsel til reparation, og kørsel kan helt forbydes. Køretøjet må kun benyttes til kørsel i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.

Stk. 3. Hvis et køretøj ikke fremstilles til periodisk syn inden den i indkaldelsen anførte seneste fremstillingsdato, erindrer Færdselsstyrelsen køretøjets ejer (bruger) om tilsigelsen.

Kontrol

§ 62. Til brug for politiets kontrolindsats, jf. § 54, registrerer Centralregisteret, om køretøjer, der er indkaldt til periodisk syn, er fremstillet og godkendt.

Kapitel 11

Syn i medfør af § 2, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer

Beslutning om syn

§ 63. Hvis der ved undersøgelse af et registreret eller godkendt køretøj i medfør af færdselsloven § 77, stk.1, er fundet fejl, som ikke har medført inddragelse af nummerpladerne, men som betyder, at køretøjet bør indkaldes til syn til konstatering af, om fejlene er udbedret, underrettes det lokale motorkontor. Motorkontoret indkalder i medfør af § 2, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer med en kort frist køretøjet til syn hos en synsvirksomhed. Indkaldelsen sendes til køretøjets ejer (bruger).

Stk.2. Hvis et køretøj i øvrigt på grund af brand, færdselsuheld eller anden årsag skal indkaldes til syn i medfør af § 2, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer, finder reglerne i stk. 1 tilsvarende anvendelse.

Synets gennemførelse

§ 64. Reglerne i §§ 59-61 finder tilsvarende anvendelse på gennemførelsen af disse syn. Fremstilleren skal tillige aflevere indkaldelsen til (om)synsvirksomheden. (Om)synsvirksomheden sender indkaldelsen til det indkaldende motorkontor, hvis køretøjet godkendes.

§ 65. Motorkontoret kontrollerer, at køretøjet fremstilles og godkendes inden for den fastsatte frist. I forbindelse hermed kan motorkontoret undtagelsesvis tillade en kort fristforlængelse. Hvis køretøjet ikke fremstilles og godkendes inden fristens udløb, skal motorkontoret straks anmode politiet om at inddrage køretøjets nummerplader.

Kapitel 12

Stikprøvekontrol med standardtypegodkendte køretøjer mv.

§ 66. Færdselsstyrelsen kan foretage stikprøvevis kontrol ved at indkalde køretøjer, der er taget i brug uden syn på grundlag af typeattest, samt køretøjer, der er taget i brug til synsfri sammenkobling uden syn, til syn hos en synsvirksomhed. Indkaldelsen sendes til køretøjets ejer (bruger).

Meddelelse til Færdselsstyrelsen

§ 67. Synsvirksomheden meddeler resultatet af synet til Færdselsstyrelsen.

Eventuel indkaldelse

§ 68. Hvis køretøjet ikke fremstilles til syn, afgøres det af Færdselsstyrelsen, om køretøjet eventuelt skal indkaldes til syn i medfør af § 2, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer. I så fald anmodes det lokale motorkontor om at indkalde køretøjet til syn efter reglerne i §§ 63-65.

Godkendelsesindehavers og forhandlers ansvar mv.

§ 69. Hvis det konstateres, at indehaveren af en standardtypegodkendelse eller anmeldt EF-typegodkendelse gentagne gange har afgivet urigtig erklæring på typeattesten om, at det udleverede køretøj var i overensstemmelse med godkendelsen med hensyn til konstruktion, indretning og udstyr, samt at køretøjet efter klargøring opfyldte gældende krav til køretøjers indretning og udstyr, kan Færdselsstyrelsen tilbagekalde godkendelsen eller bestemme, at køretøjer leveret af den pågældende godkendelsesindehaver indtil videre eller i en periode fra 2-6 måneder ikke kan tages i brug uden forudgående syn og godkendelse.

Stk. 2. Hvis det konstateres, at en forhandler gentagne gange har afgivet urigtig erklæring på typeattesten om, at det udleverede køretøj var fabriksnyt, klargjort efter fabrikantens anvisning og i forskriftsmæssig stand, kan Færdselsstyrelsen bestemme, at køretøjer leveret af den pågældende forhandler indtil videre eller i en periode fra 2-6 måneder ikke kan tages i brug uden forudgående syn og godkendelse.

Stk. 3. Hvis det konstateres, at en forhandler eller et værksted gentagne gange har afgivet den i bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg nævnte erklæring med urigtige oplysninger, kan Færdselsstyrelsen bestemme, at køretøjer fra den pågældende forhandler eller det pågældende værksted indtil videre eller i en periode fra 2-6 måneder ikke kan tages i brug til synsfri sammenkobling uden forudgående syn og godkendelse.

Kapitel 13

Frivillige syn

§ 70. Et registreret eller godkendt køretøj kan fremstilles til syn for en synsvirksomhed til frivillig kontrol af, om køretøjet er i forskriftsmæssig stand.

Stk. 2. Ved fremstillingen til syn skal fremstilleren aflevere eventuelle supplerende attester samt eventuel godkendelseserklæring efter § 16. Registreringsattest eller tilladelse fra Centralregisteret til at syne uden registreringsattest skal kunne forevises på forlangende. Hvis køretøjet skal registreres og godkendelsen ønskes registreret, skal anmeldelsesblanket, jf. § 31, medbringes til brug for påtegning af (om)synsvirksomheden. I øvrigt finder reglerne i §§ 29-31, § 33, stk. 2, §§ 34-43, §§ 48-49 og §§ 51-52 tilsvarende anvendelse på køretøjer, der fremstilles frivilligt til syn.

Stk. 3. Et køretøj, der er omfattet af pligt til periodisk syn, kan fremstilles til frivilligt periodisk syn i perioden indtil 6 måneder før månedsdatoen i det år, hvor køretøjet skal til periodisk syn, med den virkning, at det frivillige periodiske syn erstatter det periodiske syn, såfremt køretøjet godkendes.

Kapitel 14

Syn med henblik på registrering på danske grænsenummerplader mv.

§ 71. Reglerne i §§ 19-20 samt §§ 29-52 finder tilsvarende anvendelse på syn af køretøjer, der ønskes registreret på danske grænsenummerplader.

Stk. 2 . Et køretøj kan dog godkendes til registrering på danske grænsenummerplader, selv om det på enkelte punkter ikke er i forskriftsmæssig stand, hvis synsvirksomheden skønner, at køretøjet midlertidigt kan benyttes uden fare, og det opfylder de i den internationale færdselskonvention af 8. november 1968 indeholdte krav til køretøjers indretning og udstyr. Synsvirksomheden skal i så fald anføre på anmeldelsesblanketten, at køretøjet er godkendt i medfør af denne bestemmelse.

§ 72. Et køretøj, der er udført på danske grænsenummerplader, men på ny indføres her i landet efter at være blevet registreret i udlandet, skal, hvis det fortsat ønskes benyttet her i landet, jf. bekendtgørelse om benyttelse af udenlandske køretøjer i Danmark, godkendes på ny efter reglerne for køretøjer, der ikke tidligere har været registreret her i landet.

Stk. 2. Et køretøj, der på ny indføres her til landet uden at være blevet registreret i udlandet, og et køretøj, der har været registreret på danske grænsenummerplader under en udlændings midlertidige ophold her i landet og eventuelt under feriekørsel i udlandet, skal, hvis det fortsat ønskes benyttet her i landet, godkendes på ny i samme omfang, som køretøjer, der tidligere har været registreret her i landet. Et køretøj, der er godkendt i medfør af § 71, stk. 2, skal dog fremstilles til syn og godkendes til registrering på almindelige nummerplader.

Kapitel 15

Betaling

§ 73. Betalingsbestemmelser fremgår af § 14 i lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I perioden fra den 1. september 2004 til og med den 31. december 2004 fremgår betalingsbestemmelser af § 14, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer samt af § 124 g, stk. 1-2 og 4-6, i færdselsloven.

Kapitel 16

Klageadgang

§ 74. Afgørelser truffet af (om)synsvirksomhederne, politiets motorkontorer eller Centralregisteret efter reglerne i denne bekendtgørelse kan indbringes for Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Stk. 3. Klage over en afgørelse fritager ikke klageren for at efterkomme denne.

Stk.4. Færdselsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for trafikministeren eller anden administrativ myndighed, jf. § 12 i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Kapitel 17

Strafbestemmelser

§ 75. Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 1-2, § 9, stk. 2, § 10, § 11, stk. 6, § 14, stk. 4-5, § 19, stk. 1, § 20, stk. 1-3, § 21, stk. 1, § 22, stk. 1, § 23, stk. 1-2, § 25, § 42, § 45, stk. 2-3, § 49, § 51, § 52, stk. 3, § 61, stk. 2, og § 72.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 18

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser mv.

Ikrafttrædelse mv.

§ 76. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2004, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 59, stk. 2, om dokumentation for kontrol af hastighedsbegrænsere træder først i kraft den 1. oktober 2004.

§ 77. § 73 har kun gyldighed indtil den 31. december 2006, jf. § 21 i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Overgangsbestemmelser

§ 78. Omsyn hos en omsynsvirksomhed kan kun foretages i forbindelse med syn, der er foretaget af en synsvirksomhed den 1. september 2004 eller senere.

§ 79. I perioden fra den 1. september 2004 til og med den 31. december 2004 varetages synsvirksomhedsopgaverne af Statens Bilinspektion, jf. § 20, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

§ 80. I den i § 79 nævnte periode kan der reserveres tid til syn og omsyn hos Statens Bilinspektion. Når der for et køretøj er registreret 2 udeblivelser fra reserverede synstider uden forudgående afbud, kan der ikke reserveres yderligere tid til syn eller omsyn af dette køretøj, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Afbud skal meddeles Statens Bilinspektion senest kl. 18.00 dagen før den reserverede tid.

Stk. 3. Statens Bilinspektion kan afvise fremstilling af et køretøj til syn eller omsyn, hvis der ikke forud er reserveret tid til den pågældende synstype, eller køretøjet ikke er tilsvarende det køretøj, der er reserveret tid til.

Stk. 4. Betaling for syn og omsyn hos Statens Bilinspektion i henhold til færdselslovens § 124 g, stk. 1 og 5, samt § 14, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer skal ske inden synets gennemførelse. Hvis der ikke betales, skal køretøjet afvises fra syn.

Stk. 5. Betaling for udeblivelse fra reserverede synstider hos Statens Bilinspektion uden forudgående afbud, medfører ophævelse af begrænsningen i adgangen til reservation af tid til syn eller omsyn, jf. stk. 1, 2. pkt.

§ 81. I den i § 79 nævnte periode skal der efter færdselslovens § 124 g, stk. 6, for udeblivelse fra en reserveret tid til syn hos Statens Bilinspektion uden forudgående afbud betales halvdelen af de i færdselslovens § 124 g, stk. 1 og 5 fastsatte beløb.

Stk. 2. Ved udeblivelse forstås i denne bekendtgørelse, at

1) køretøjet eller et tilsvarende køretøj ikke fremstilles,

2) køretøjet eller et tilsvarende køretøj fremstilles for sent i forhold til aftalen om reservation af synstid,

3) der er meldt afbud efter kl. 18.00 dagen før den reserverede synstid, eller

4) der er ændret reservation af synstid efter kl. 18.00 dagen før den reserverede synstid.

Stk. 3. Betaling for udeblivelse skal ske inden første syn hos Statens Bilinspektion efter udeblivelsen gennemføres. Hvis der ikke betales skal køretøjet afvises fra syn.

Stk. 4. Der skal ikke betales for udeblivelse, når køretøjet har skiftet ejer efter tidspunktet for reservation af det syn, køretøjet er udeblevet fra, og ejerskiftet dokumenteres overfor Statens Bilinspektion.

§ 82. Typegodkendelser af varebiler og påhængsvogne til biler, hvor påhængsvognene er forsynet med påløbsbremser eller ikke er forsynet med bremser, og som er udstedt af Færdselsstyrelsen inden den 1. september 2004, kan fortsat anvendes.

§ 83. Uanset reglerne i § 14, stk. 4, og § 32, stk. 1, nr. 4, 2. pkt., kan typeattester og typegodkendelser, der er udstedt af Justitsministeriet inden den 1. februar 1989, fortsat anvendes.

 

Færdselsstyrelsen, den 8. juli 2004

Carsten Falk Hansen

/Ib Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører EF-direktiv 70/156/EØF, EF-direktiv 2002/24/EF og EF-direktiv 96/96/EF.