Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 11-3, 1. udgave af 2. januar 1992,
Bestemmelser om flybepladsreglement for Odense Lufthavn
BL 11-3 A

Udgave 1, 28. juli 2004

 

I medfør af § 70, § 70 a, § 149, stk. 10, og § 153 stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 321 af 16. juni 1985 vedrørende ordensreglement for flyvepladser, § 12, stk. 1, følgende:

 

1.

Afsnit 12 affattes således:

 

 

12.

Klageadgang

 

Afgørelser truffet af flyvepladsledelsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Statens Luftfartsvæsen.

 

2.

Pkt. 13.2 affattes således:

 

13.2 For overtrædelser begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

 

3.

Bilag 1 udskiftes med vedlagte bilag

 

4.

Ikrafttræden

 

Denne BL træder i kraft den 1. september 2004.

Statens Luftfartsvæsen, den 28. juli 2004

Kurt Lykstoft Larsen

/Per VeingbergBilag 1

AR841_1.JPG Size: (529 X 716)