Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SÆRTRANSPORT
Bilag 2 AFMÆRKNING
Bilag 3 Indholdsfortegnelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særtransport

 

I medfør af § 43, stk. 6, § 68, stk. 1, § 70, stk. 3, § 82, stk. 4, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, § 86, stk. 2, § 118, stk. 1, nr. 2 og 3, stk. 8 og 10, og § 134a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, som ændret ved lov nr. 432 af 10. juni 2003 og lov nr. 267 af 21. april 2004, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler for særtransport, hvorved, med mindre andet er bestemt, forstås transport af udeleligt gods, der medfører overskridelse af en eller flere af bestemmelserne i bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen), og som udføres med køretøjer, herunder blokvogne, og vogntog.

Stk. 2. Bekendtgørelsen fastlægger også regler om mobilkraner og containertrucks. Kørsel med disse køretøjer anses også som særtransport.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder også særtransporter, der gennemføres med udenlandske køretøjer.

Kapitel 1

Definitioner

Blokvogn

§ 2. Ved blokvogn forstås, jf. færdselslovens § 2, nr. 2, et motordrevet køretøj eller dertil koblet køretøj, hvis vægt, akseltryk, dimensioner eller øvrige konstruktion udelukker køretøjet fra registrering, og som er beregnet til transport af særligt tungt eller omfangsrigt god s.

Stk. 2. Blokvogn inddeles i:

1) Motordrevet blokvogn.

2) Bloksættevogn, hvorved forstås blokvogn, der er udformet som sættevogn. Blokvogn, hvori der indgår en blokvognsdolly, som er indskudt mellem det trækkende køretøj og sættevogn/bloksættevogn, anses som en bloksættevogn, hvis blokvognsdollyen er forsynet med hovedbolt.

3) Blokpåhængsvogn, hvorved forstås blokvogn, der er udformet som påhængsvogn. Blokvogn, hvori der indgår en blokvognsdolly, som er indskudt mellem det trækkende køretøj og sættevogn/bloksættevogn, anses som en blokpåhængsvogn, hvis blokvognsdollyen er forsynet med prodsøje.

Stk. 3. Blokvogn kan sammensættes af en eller flere af følgende enheder:

1) Sættevogn, bloksættevogn eller blokpåhængsvogn.

2) Blokvognsdolly.

3) Blokvognsmoduler, hvorved forstås chassisenheder, der ud fra typebetegnelser og identifikationsnumre kan sammensættes i forskellige kombinationer efter fabrikantens anvisninger til én bloksættevogn eller én blokpåhængsvogn uden anvendelse af tilkoblingsanordning.

4) Bærende gods, der udgør chassisforbindelsen, og hvor der foreligger anvisning fra blokvognsfabrikant eller anerkendt prøvningslaboratorium om fastgørelse af godset.

Stk. 4. Blokvogn, der er samlet jf. stk. 3, behandles i forbindelse med ansøgning om særtransporttilladelse som ét køretøj. Det samme gælder en lastbil eller sættevogn med et typegodkendt ekstra akselmodul, der forlænger køretøjet.

Stk. 5. I forbindelse med syn behandles blokvognsdolly samt hvert blokvognsmodul med aksel eller tilkoblingsanordning som en selvstændig blokvogn.

Stk. 6. I forbindelse med tildeling af blokvognsnummerplader behandles blokvognsdolly og blokvognsmodul med aksel som en selvstændig blokvogn.

Mobilkran

§ 3. Ved mobilkran forstås et motordrevet køretøj, der hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab (kran), og som ikke opfylder bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen. En mobilkran anses for at være en motordrevet blokvogn.

Stk. 2. En mobilkran kan være indrettet med integreret påhængskøretøj, hvorved forstås, at den fastmonterede kran på det trækkende køretøj hviler på et påhængskøretøj. Et sådant vogntog anses i forbindelse med syn, godkendelse og tildeling af blokvognsnummerplade som ét køretøj.

Containertruck

§ 4. Ved containertruck forstås et motordrevet køretøj, der er specielt indrettet til at løfte og transportere containere, og hvis egenvægt fungerer som kontravægt for lasten, og som ikke opfylder bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen. En containertruck anses for at være en motordrevet blokvogn.

Pendelaksel

§ 5. Ved en pendelaksel forstås i denne bekendtgørelse en aksellinie med mindst fire hjul, der er ophængt således, at en forøget belastning på et vilkårligt hjul automatisk fordeles til mindst ét andet af pendelakslens hjul.

Kapitel 2

Godkendelser

Syn og godkendelse af blokvogn

§ 6. Blokvogn skal være synet og godkendt af en synsvirksomhed. Foretages der i godkendelsesperioden konstruktive ændringer på blokvognen med hensyn til styretøj, bremser, bærende elementer eller tilkoblingsanordning, skal den på ny synes og godkendes. Godkendelse meddeles for en periode på 14 måneder.

Stk. 2. Blokvogne og blokvognsmoduler/ -dollyer kan godkendes med forskellige sammenhørende værdier af hastigheder, tilladte vægte, tilladte akseltryk og bremsepræstationer.

Stk. 3. Synsvirksomheden udsteder en blokvognsattest for hver blokvogn. Hvis blokvognen består af blokvognsdolly og/eller flere blokvognsmoduler, jf. § 2, stk. 3, skal hver blokvognsdolly og hvert blokvognsmodul med aksel eller tilkoblingsanordning synes og godkendes, jf. stk. 1, og synsvirksomheden udsteder blokvognsattest for hver af disse. Øvrige modultyper, der kan indgå i blokvognen, kan forlanges medbragt til syn, såfremt synsvirksomheden skønner det nødvendigt.

Stk. 4. Synsvirksomheden kan som vilkår for godkendelsen stille særlige krav til blokvognens konstruktion og indretning, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden. Ved godkendelsen kan der fastsættes begrænsninger vedrørende blokvognens anvendelse.

§ 7. Anmeldelse til syn sker på anmeldelsesblanket. Synsvirksomheden udsteder en blokvognsattest med tekniske køretøjsdata. Oplysninger om ejer/bruger, tildelt blokvognsnummer og eventuel forsikring påføres efterfølgende af politiet.

Stk. 2. Ved fremstilling til syn skal der betales, jf. bestemmelserne herom i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Stk. 3. I øvrigt finder bestemmelserne i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer tilsvarende anvendelse ved syn af blokvogn.

§ 8. Trækkraft for blokvogn skal være synet og godkendt af en synsvirksomhed. Som trækkraft for blokvogn kan godkendes lastbil, registreret traktor eller registreret motorredskab, samt mobilkran, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 2. Enhver sammenkobling med tilkoblingsanordning skal være godkendt af synsvirksomheden, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Ved godkendelse af sammenkobling angiver synsvirksomheden i attest om trækkraft for blokvogn, hvilke blokvogne, der må kobles efter køretøjet. Der kan angives konkrete blokvogne eller bestemte typer/modeller.

Stk. 4. Lastbil og blokvogn kan dog sammenkobles uden synsvirksomhedens godkendelse af den specifikke sammenkobling, såfremt lastbilen er godkendt til synsfri sammenkobling med sættevogn eller påhængsvogn, eller lastbilen kan sammenkobles med blokvognen uden at forudsætte anden tilkoblingsanordning, bremse- og el-tilslutning end krævet for lastbil til synsfri sammenkobling. Synsvirksomheden kan dog godkende lastbilen i en udførelse med 3,5” hovedbolt, såfremt sammenkoblingen forudsætter en sådan. Det skal fremgå af blokvognsattesten og af attest for trækkraft for blokvogn, hvis køretøjerne kan sammenkobles uden syn.

Stk. 5. Blokvognsmoduler må sammensættes uden synsvirksomhedens godkendelse af sammensætningen. Sammensætningen skal ske efter blokvognsfabrikantens anvisninger. Anvisningerne skal medbringes til synsvirksomheden ved første godkendelse af blokvognsmodulet. Betingelserne for sammensætningen, fx i form af henvisning til identificerbare anvisninger, skal fremgå af blokvognsattesten. For blokvognsmoduler, der er godkendt før denne bekendtgørelses ikrafttræden, kan alternativt accepteres et anerkendt prøvningslaboratoriums anvisninger for sammensætningen.

Stk. 6. For bloksættevogn, hvor godset udgør forbindelsen mellem blokvognsmodulet bagest og hovedbolten, skal lastbilens sammenkobling med det ubelæssede blokvognsmodul være godkendt af en synsvirksomhed, medmindre blokvognsmodulet kan sammenkobles synsfrit med lastbilen, jf. stk. 4.

§ 9. Lastbil, der godkendes som trækkraft for blokvogn, skal opfylde de almindeligt for lastbil gældende bestemmelser. Lastbil, der godkendes som trækkraft for bloksættevogn, kan endvidere godkendes med forskellige, på typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen anførte, sammenhørende værdier af lavere tilladelige hastigheder, større tilladte vægte, større tilladte akseltryk og lavere bremsepræstationer. Forhøjelse af lastbilens tilladte vogntogsvægt og største tilladte vægt af påhængskøretøj kan dog godkendes ved syn, uanset disse vægte ikke fremgår af typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen, forudsat der fremlægges dokumentation fra lastbilfabrikanten. Ved tjenestevægt skal lastbilen opfylde dimensionsbekendtgørelsens regler om vægte og akseltryk.

Stk. 2. En to-akslet lastbil, der godkendes som trækkraft for bloksættevogn, kan ikke godkendes med højere tilladte akseltryk end de i dimensionsbekendtgørelsen tilladte akseltryk. En tre-akslet lastbil, der godkendes som trækkraft for bloksættevogn, kan ikke godkendes med højere tilladte akseltryk end 14 tons.

Stk. 3. Påhængs-/sættevogn, hvis teknisk tilladte vægte og eventuelt akseltryk overstiger de for påhængs-/sættevogne tilladte vægte og akseltryk, kan tillige godkendes som art blokpåhængs-/sættevogne med forskellige, på typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen anførte, sammenhørende værdier af lavere tilladelige hastigheder, større tilladte vægte, større tilladte akseltryk og lavere bremsepræstationer efter de for blokvogne gældende regler.

Stk. 4. Lastbilens og påhængs-/sættevognens typegodkendelse eller godkendelseserklæring kan omfatte et ekstra akselmodul, som forlænger køretøjet og kun må anvendes i forbindelse med blokvognskørsel eller i tom tilstand. Ved tjenestevægt skal køretøjet opfylde dimensionsbekendtgørelsens regler om vægte og akseltryk.

Stk. 5. Køretøjerne registreres med de til almindelig godstransport maksimalt tilladte vægte og akseltryk. De større vægte, akseltryk og et eventuelt forøget akselantal tilladt ved brug i forbindelse med blokvognskørsel, anføres af synsvirksomheden alene på attest om trækkraft for blokvogn eller blokvognsattest. Ændring af art påhængs-/sættevogn til art blokpåhængs-/sættevogne anføres alene på blokvognsattest.

Stk. 6. Køretøjer, der er godkendt til blokvognskørsel i henhold til tidligere gældende regler med større tilladte vægte og akseltryk, kan fortsat godkendes med disse uændrede vægte, uanset de ikke er nævnt på køretøjets typegodkendelse eller godkendelseserklæring.

§ 10. Blokvognsattesten og attest om trækkraft for blokvogn skal ved synsvirksomhedens godkendelse påføres oplysning om de tekniske køretøjsdata og om størst tilladelig hastighed i belæsset og ubelæsset stand, samt eventuelle fastsatte begrænsninger vedrørende køretøjets anvendelse, jf. § 6, stk. 4.

Stk. 2. Den størst tilladelige hastighed i belæsset stand fastsættes til 60 km/t, såfremt

1) ingen af køretøjets tilladte akseltryk overstiger 10 t for aksler med enkeltmonterede dæk, 12 t for aksler med tvillingmonterede dæk, eller storvolumendæk med et oppumpningstryk på højst 9 bar målt med kolde dæk, og 14 t for pendelaksler,

2) køretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 100 t,

3) køretøjets bremsepræstation ved de tilladte vægte er minimum 45%,

4) køretøjet er forsynet med blokeringsfri bremser (gælder dog ikke lastbil, registreret første gang før den 1. februar 2005),

5) alle aksler er forsynet med affjedring, og

6) affjedring og udligning foretages ved hjælp af luft eller luft og hydraulik på de af blokvognens aksler, hvis tilladte akseltryk overstiger 10 t.

Stk. 3. Den størst tilladelige hastighed i belæsset stand fastsættes til 45 km/t, dog 60 km/t på motorvej, såfremt

1) ingen af køretøjets tilladte akseltryk overstiger 10 t for aksler med enkeltmonterede dæk, 12 t for aksler med tvillingmonterede dæk, eller storvolumendæk med et oppumpningstryk på højst 9 bar målt med kolde dæk, og 14 t for pendelaksler,

2) køretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 150 t,

3) køretøjets bremsepræstation ved de tilladte vægte er minimum 45%,

4) alle aksler er forsynet med affjedring, og

5) affjedring og udligning foretages ved hjælp af luft eller luft og hydraulik på de af blokvognens aksler, hvis tilladte akseltryk overstiger 10 t.

Stk. 4. Den størst tilladelige hastighed i belæsset stand fastsættes til 30 km/t, såfremt

1) ingen af køretøjets tilladte akseltryk overstiger 10 t for aksler med enkeltmonterede dæk, 14 t for aksler med tvillingmonterede dæk, eller storvolumendæk med et oppumpningstryk på højst 9 bar målt med kolde dæk, og 16 t for pendelaksler,

2) køretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 250 t,

3) køretøjets bremsepræstation ved de tilladte vægte er minimum 30%,

4) alle aksler er forsynet med affjedring, og

5) affjedring og udligning foretages ved hjælp af luft eller luft og hydraulik på de af blokvognens aksler, hvis tilladte akseltryk overstiger 10 t.

Stk. 5. I øvrige tilfælde fastsættes den størst tilladelige hastighed for belæssede blokvogne til 15 km/t. Køretøjets bremsepræstation ved de tilladte vægte skal være minimum 18%.

Stk. 6. Den størst tilladelige hastighed i ubelæsset stand fastsættes til den for almindelig lastbil gældende hastighedsgrænse, såfremt såvel vogntogets som de enkelte køretøjers højde, vægt og akseltryk opfylder bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen, og såfremt både lastbilen og blokvognen er forsynet med blokeringsfri bremser.

I øvrige tilfælde fastsættes den størst tilladelige hastighed i ubelæsset stand til 60 km/t, såfremt blokvognen er godkendt hertil i belæsset stand på den aktuelle vejtype, og ellers 45 km/t, dog 15 km/t, hvis blokvognen er uden affjedring eller har massiv hjulbeklædning.

Stk. 7. Uanset bestemmelserne i stk. 2-6 kan synsvirksomheden fastsætte en størst tilladelige hastighed, der er lavere, hvis blokvognens konstruktion tilsiger det.

Syn og godkendelse af mobilkran

§ 11. Mobilkraner skal synes og godkendes efter reglerne for motordrevne blokvogne, medmindre mobilkranen alene skal benyttes på nærmere afgrænset område, jf. § 35.

Stk. 2. Den størst tilladelige hastighed for mobilkranen fastsættes efter reglerne for belæssede blokvogne i § 10. Kravet om blokeringsfri bremser i § 10, stk. 2, nr. 4), gælder dog ikke for mobilkran med mere end fire aksler.

Stk. 3. Mobilkran kan godkendes til sammenkobling med en påhængsvogn eller blokpåhængsvogn, såfremt vogntogets længde ikke overstiger 22 m. Blokpåhængsvognen må ikke være bredere end mobilkranen.

Stk. 4. Sammenkoblingen af mobilkran og påhængskøretøj skal være godkendt af en synsvirksomhed. Ved godkendelsen angiver synsvirksomheden i mobilkranens blokvognsattest, hvilke påhængskøretøjer, der kan kobles efter mobilkranen. Der kan angives konkrete påhængskøretøj(er) eller bestemte typer/modeller.

Stk. 5. Påhængsvogn til mobilkran, hvis tilladte hastighed er 60 km/t eller 45 km/t, skal opfylde gældende udstyrskrav til påhængsvogn til bil. Påhængsvogn til mobilkran, hvis tilladte hastighed er højst 30 km/t, skal opfylde gældende udstyrskrav til påhængsvogn til motorredskab.

Stk. 6. Ved fastsættelse af størst tilladelige hastighed for mobilkran med påhængskøretøj, jf. stk. 3, gælder bestemmelserne i § 10 for det samlede vogntog.

Stk. 7. Ved synsvirksomhedens godkendelse af mobilkran og ikke-integrerede påhængskøretøjer påføres oplysning om sammenkoblingsmuligheder på mobilkranens blokvognsattest, jf. § 8, stk. 3, og synsvirksomheden udfærdiger ligeledes en blokvognsattest for påhængskøretøjet. Hvis mobilkranen indeholder et integreret påhængskøretøj, påføres det samlede vogntogs data på én blokvognsattest.

Blokvognsnummerplade til blokvogn

§ 12. Blokvognsnummerplade udleveres af politiet (motorkontoret) på det sted, hvor blokvognens ejer (bruger) har bopæl eller fast forretningssted, eller hvor blokvognen hovedsageligt benyttes. Der udleveres én blokvognsnummerplade pr. blokvogn. Hvis blokvognen består af flere blokvognsmoduler, udleveres dog en blokvognsnummerplade pr. blokvognsmodul med aksler.

Stk. 2. Anmodning om udlevering af blokvognsnummerplade skal være ledsaget af anmeldelsesblanket og blokvognsattest, der begge skal være forsynet med synsvirksomhedens godkendelse. For motordrevet blokvogn skal endvidere medbringes dokumentation for, at der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring (forsikringsbevis), der dækker den ønskede udleveringsperiode, jf. bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer m.v. Hvis en blokvogn skifter ejer/bruger, skal blokvognsnummerpladerne afleveres på motorkontoret, med mindre den ny ejer har bopæl eller fast forretningssted eller hovedsageligt benytter blokvognen i samme politikreds (jf. stk. 1), og den ny ejer afleverer anmeldelsesblanket om ejerskifte til samme motorkontor. For motordrevet blokvogn skal den ny ejer/bruger tillige medbringe blokvognsattesten og dokumentation for, at der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring (forsikringsbevis), der dækker den ønskede udleveringsperiode.

Stk. 3. Blokvognsnummerplade udleveres i perioder på højst 14 måneder. Udleveringsperioden kan dog ikke overstige det tidsrum, hvori synsvirksomhedens godkendelse endnu er gyldig. Udleveringsperioden kan forlænges, såfremt der fremvises dokumentation for, at synsvirksomheden har foretaget en fornyet godkendelse af blokvognen. For motordrevet blokvogn skal forsikringsbetingelserne i stk. 2 tillige være opfyldt. Blokvognsnummerpladen skal afleveres på udleveringsstedet senest, når godkendelsesperioden udløber. Politiet kan inddrage blokvognsnummerplader, når

1) disse ikke er afleveret til motorkontoret efter gyldighedsperiodens udløb, eller

2) politiet ved kontrol i henhold til Færdselslovens § 77, stk. 1, konstaterer, at køretøjet er til fare for færdselssikkerheden.

Stk. 4. Blokvognsnummerpladen til blokvognen, eller, hvis blokvognen består af flere blokvognsmoduler, blokvognsnummerpladen til det bageste blokvognsmodul, skal anbringes bag på blokvognen, eventuelt på dennes lygtebom.

Stk. 5. Påhængs-/sættevogn, der er godkendt som blokvogn, skal under blokvognskørslen være forsynet med den udleverede blokvognsnummerplade, og den almindelige nummerplade skal afmonteres eller tildækkes. Blokvognsnummerpladen skal afmonteres eller tildækkes, når påhængs-/sættevognen ikke benyttes til blokvognskørsel.

Blokvognsnummerplade til mobilkran

§ 13. Bestemmelserne om blokvognsnummerplade i § 12 finder tilsvarende anvendelse for mobilkran og ikke-integreret påhængskøretøj. Hvis mobilkranen er godkendt til sammenkobling, skal forsikringen omfatte hele vogntoget.

Kapitel 3

Særtransporttilladelser

Krav om særtransporttilladelser

§ 14. Følgende kørsel forudsætter, at der er udstedt særtransporttilladelse :

1) Godstransport på lastbil, som medfører, at særtransporten overstiger en bredde på 3,30 m eller en højde på 4.10 m. Godstransport på påhængs-/sættevogntog, som medfører, at særtransportens dimensioner overstiger en længde på 30,0 m, dog 22,0 m for vogntog nævnt i § 16, stk. 1, nr. 2, en bredde på 3,3 m eller en højde på 4,10 m.

2) Kørsel med belæsset blokvogn.

3) Kørsel med ubelæsset blokvogn, som medfører overskridelse af bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen, jf. dog § 30, stk. 5.

4) Kørsel med mobilkran, jf. dog § 35.

Stk. 2. Kørsel med gods, så bestemmelserne om dimensioner i dimensionsbekendtgørelsen ikke er opfyldt, må ikke finde sted udover de tilfælde, som er nævnt i §§ 23-29.

§ 15. Tilladelse til særtransport forudsætter, at transporten ikke med rimelighed kan kræves gennemført på anden måde.

Stk. 2. Afgørelsen af, om en transport med rimelighed kan kræves gennemført på anden måde, skal hvile på en afvejning af transportørens økonomiske interesse i at gennemføre transporten på billigste måde, mod hensynet til færdselssikkerheden.

Stk. 3. Ved afvejningen skal indgå:

1) hvor lang en strækning, der skal køres,

2) i hvilket omfang færdselssikkerheden for de øvrige trafikanter nedsættes,

3) i hvilket omfang det er nødvendigt at lave særlige færdselsregulerende foranstaltninger for den øvrige trafik,

4) hvilke øvrige samfundsmæssige tab og omkostninger ved særtransportens gennemførelse, og

5) hvorvidt det er økonomisk og praktisk muligt at anvende en anden transportmåde (f.eks. skib eller tog).

Tilladelse til lastbil og påhængs-/sættevogntog

§ 16. Politiet kan udstede særtransporttilladelse til kørsel med:

1) større bredde end nævnt i § 24,

2) langt læs på vogntog, som nævnt i § 26, stk. 1, nr. 2, på bestemt angivne strækninger med en samlet længde på indtil 25,0 m, såfremt det skønnes forsvarligt under hensyntagen til vejenes beskaffenhed og den øvrige færdsel,

3) større længde end nævnt i § 26, stk. 1, såfremt sættevognen kan forlænges ved udtræk mellem hovedbolt og aksel/bogie og har tvangsstyring på alle aksler undtagen den forreste,

4) større højde end nævnt i § 28, og

5) container, jf. § 29, stk. 2, som engangstilladelse eller strækningstilladelse med en samlet højde på indtil 4,20 m.

Stk. 2. Politiet skal forhandle tilladelsen med vedkommende vej- eller brobestyrelse (r), hvis dimensionerne er større end; længde 30,0 m, dog 22,0 m for vogntog nævnt i § 26, stk. 2, bredde 3,65 m eller højde 4,10 m.

Stk. 3. Ved udstedelse af tilladelse til kørsel med gods er det en forudsætning, at godset er udeleligt i den pågældende dimension eller ikke uden væsentlig vanskelighed kan adskilles, jf. dog § 23, stk. 2-4, og § 29.

Tilladelse til blokvogn

§ 17. Politiet kan efter nedenstående regler tillade særtransport med blokvogn, der medfører overskridelse af bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen.

Stk. 2. Politiet skal forhandle tilladelsen med vedkommende vej- eller brobestyrelse (r), hvis vægte og akseltryk overskrider bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen eller overskrider dimensionerne; længde 30,0 m, bredde 3,65 m eller højde 4,10 m.

Stk. 3. Transport med blokvogn må som udgangspunkt kun foregå med udeleligt, gods, der ikke lovligt kan transporteres på registrerede køretøjer, jf. dog stk. 4-8.

Stk. 4. Ved transport af gods, der er for langt, bredt eller højt, kan der, medmindre andet er bestemt, ligeledes medbringes andet gods, jf. § 23, stk. 3-4.

Stk. 5. Tilbehør, der skal benyttes sammen med udeleligt gods, kan medbringes, såfremt tilbehøret maksimalt udgør 10% af vægten af det udelelige gods.

Stk. 6. Ved transport af gods, hvor der er afmonteret tilhørende dele (fx en mejetærsker/skårlægger og tilhørende skærebord), må afmonterede dele medtages på en blokvogn uanset, at længden af særtransporten derved forøges med indtil 2,5 m iforhold til længden ved transport uden de afmonterede dele, og uanset vægten afsærtransportenderved forøges med 5 tons i forholdtil vægten ved transport uden de afmonterede dele. Intet gods må rage ud overblokvognens bagende.

Stk. 7. Ved transport af gods, der er for langt, og eventuelt samtidig for bredt eller højt, kan der medbringes op til tre stykker gods, der hver især er for lange, under forudsætning af, at

1) intet akseltryk overstiger 10 tons, for vejvenlig drivaksel/-aksler dog 11,5 tons,

2) vogntogsvægten ikke overstiger 70 tons,

3) højden ikke overskrides yderligere ved transport af mere end ét styk gods,

4) bredden ikke overskrides yderligere ved transport af mere end ét styk gods, og

5) længden af særtransporten forøges med højst 2,5 m ved transport af to eller tre stykker gods i forhold til transport af ét styk gods.

Stk. 8. Gods, der giver særlig punktbelastning, anses som særlig tungt gods, og må transporteres på en blokvogn, der er egnet til transporten, også i tilfælde hvor transportens vægt og dimensioner ikke ville medføre overskridelse af bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen ved transport på lastbil eller påhængs-/sættevogntog.

Tilladelse til mobilkran

§ 18. Politiet kan efter forhandling med vedkommende vej- eller brobestyrelse (r) tillade kørsel med mobilkran. Vedrørende kørsel på nærmere afgrænset område henvises til § 35. Ballastklodser og andet udstyr, der hører til en mobilkran, må transporteres på en blokvogn, der trækkes af mobilkranen eller på et blokvogntog, uanset at der er tale om deleligt gods. Det er dog en betingelse, at blokvogntoget ikke er tungere end mobilkranen.

Ansøgning om særtransporttilladelse

§ 19. Ansøgning skal indgives skriftligt på en blanket, der udleveres af politiet. Den skal indgives i tilstrækkelig god tid, inden særtransporten skal gennemføres og under hensyntagen til hvor mange myndigheder, der skal forespørges, inden tilladelse kan gives.

Stk. 2. Ansøgningen skal indgives til politiet i overensstemmelse med nedenstående inddeling af landet, i afhængighed af det område, hvor det trækkende køretøjs registrerede ejer (bruger) har bopæl eller fast forretningssted, eller i hvis område transporten har sit udgangspunkt:

Politistation

Område

Roskilde

Sjælland og Bornholm

Nakskov

Lolland og Falster m.v.

Odense

Fyn m.v.

Padborg

Sønderjyllands Amt og udlandet

Vejle

Vejle Amt og Ribe Amt

Århus

Århus Amt

Herning

Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Skive politikreds

Aalborg

Nordjyllands Amt undtagen Skive politikreds

Stk. 3. Ansøgning om tilladelse til kørsel med blokvogn eller mobilkran skal være ledsaget af:

1) en klassificeringsattest for køretøjet/vogntoget i henhold til Vejdirektoratets klassificeringssystem for Tungvogns Vejnettet, hvis bestemmelserne om totalvægt og akseltryk i dimensionsbekendtgørelsen overskrides, og

2) blokvognsattest og attest for trækkraft for blokvogn med synsvirksomhedens påtegning om godkendelse af køretøjerne og med motorkontorets påtegning om udlevering af blokvognsnummerplade.

Stk. 4. For udenlandske blokvogne, mobilkraner og trækkraft for blokvogn skal der dog i stedet for attesterne nævnt under stk. 3, nr. 2), vedlægges oplysninger om særtransportens vægte og dimensioner samt tekniske køretøjsdata, der er nødvendige for politiets fastsættelse af den maksimalt tilladte hastighed, jf. de tekniske krav i § 10. Udenlandske køretøjer, der anvendes som trækkraft for blokvogne, skal opfylde bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen. Dog kan lastbiler, der anvendes som trækkraft for bloksættevogn, have større tilladte akseltryk og tilladte vægte.

Udstedelse af særtransporttilladelse

§ 20. Tilladelse meddeles det trækkende køretøjs registrerede ejer (bruger) af politiet i overensstemmelse med den i § 19, stk. 2, anførte inddeling af landet. Tilladelse meddeles skriftligt på en af Rigspolitiet godkendt blanket.

Stk. 2. Hvis det trækkende køretøj er registreret i udlandet, meddeles tilladelse af politiet i Padborg.

§ 21. Tilladelse udstedes enten som en generel tilladelse for et bestemt tidsrum af højst fem år, strækningstilladelse for et bestemt tidsrum af højst fem år, eller som en engangstilladelse.

Stk. 2. Ved specifik dokumentation for gentagen særtransportbehov, kan politiet, på baggrund af en konkret vurdering, udstede generel tilladelse til kørsel med omfangsrige særtransporter, hvis længde, bredde eller højde ikke overstiger henholdsvis 30,0 m, 3,65 m eller 4,10 m.

Stk. 3. Generel tilladelse til kørsel kan udstedes til tunge særtransporter, hvis køretøjets eller vogntogets klasse ikke overstiger klasse 100 i henhold til Vejdirektoratets klassificeringssystem for særtransporter.

Stk. 4. Ved specifik dokumentation for gentagen særtransportbehov ad samme rute, kan politiet i begrænset omfang, på baggrund af en konkret vurdering, udstede strækningstilladelser med større dimensioner end de i stk. 2 og større vægtklasse end den i stk. 3 nævnte.

§ 22. Politiet påfører den størst tilladte hastighed på særtransporttilladelsen. Denne fastsættes på baggrund af de i medfør af § 19 forelagte oplysninger, samt de aktuelt ansøgte vægte, akseltryk og dimensioner. Den tilladte hastighed for en særtransport må desuden ikke fastsættes højere end den laveste af de i stk. 2 og 3 angivne.

Stk. 2. For belæssede blokvogne, blokvogne, som i ubelæsset stand overskrider bestemmelserne om vægte og akseltryk i dimensionsbekendtgørelsen, samt for mobilkraner afhænger den størst tilladte hastighed af særtransportens samlede faktiske totalvægt. Hastigheden må højst fastsættes til:

1) 60 km/t, såfremt særtransportens faktiske totalvægt ikke overstiger 100 t,

2) 45 km/t såfremt særtransportens faktiske totalvægt ikke overstiger 150 t, dog 60 km/t på motorvej,

3) 30 km/t såfremt særtransportens faktiske totalvægt ikke overstiger 250 t, og

4) 15 km/t såfremt særtransportens faktiske totalvægt overstiger 250 t.

Stk. 3. Tilladelsen kan indeholde supplerende vilkår. Der kan eksempelvis fastsættes vilkår med hensyn til område, tidspunkt, hastighed, rute, særlig afmærkning og ledsagelse, ligesom der i øvrigt kan fastsættes andre vilkår, som politiet af hensyn til færdselssikkerheden og vejforholdene anser for påkrævet. I generelle tilladelser og strækningstilladelser kan der endvidere fastsættes vilkår om, at politiet og/eller vej- eller brobestyrelserne skal underrettes forud for hver kørsel i henhold til tilladelsen.

Stk. 4. Politiet kan tilbagekalde tilladelsen, såfremt vilkårene for tilladelsen tilsidesættes. Tilladelsen kan endvidere tilbagekaldes, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden eller vejforholdene.

Kapitel 4

Udførelse af særtransporter

Grundlæggende betingelser for udførelse af særtransport

§ 23. Transport, som medfører overskridelse af bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen, må kun foregå, såfremt godset er udeleligt i den pågældende dimension eller ikke uden væsentlig vanskelighed kan adskilles, og såfremt der kun transporteres ét stykke gods, jf. dog stk. 2-4, samt § 17, stk. 4-7, § 18, § 27, stk. 2, § 29 og § 32, stk. 1.

Stk. 2. Det udelelige gods må placeres i en container, ” flat ” eller lignende, uanset dimensioner og vægt af særtransporten herved forøges. Det samme gælder deleligt gods, som nævnt i § 17, stk. 4-5 og stk. 7, og § 32, stk. 1.

Stk. 3. Ved transport af gods, der er for langt, bredt eller højt, kan der medbringes yderligere udeleligt, langt, bredt eller højt gods, medmindre andet er bestemt, såfremt særtransportens dimensioner ikke herved øges, og såfremt bestemmelserne om vægt og akseltryk i dimensionsbekendtgørelsen ikke overskrides.

Stk. 4. Ved transport af gods, der er for langt, bredt eller højt, kan der medbringes yderligere deleligt gods, såfremt dette gods ikke anbringes længere bagud end 12,0 m eller 16,5 m fra henholdsvis lastbilens eller vogntogets forreste punkt, og indenfor en afstand af 1,275 m på hver side af køretøjets midterlinie, samt indenfor en total højde på 4,00 m målt fra vejbanen. Det er endvidere en forudsætning, at bestemmelserne om vægt og akseltryk i dimensionsbekendtgørelsen ikke overskrides.

Stk. 5. Blokvogn og mobilkran skal være forsynet med et skilt bagpå, der angiver den tilladte hastighed. Skiltet skal angive den aktuelt tilladte hastighed i afhængighed af, om køretøjet er ubelæsset, belæsset med tilbehør og udstyr, eller er belæsset med gods.

Skiltet skal være udformet som angivet i Detailforskrifter for Køretøjer, pkt. 2.03.001. Hvis køretøjet godkendes til 45 km/t, men dog 60 km/t på motorvej, skal køretøjet være forsynet med begge angivelser.

Stk. 6. Blokvogn og mobilkran, hvis tilladte hastighed er fastsat til 30 km/t eller 15 km/t, skal endvidere være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøj som angivet i Detailforskrifter for Køretøjer, pkt. 6.10.001.

Stk. 7. Under udførelse af særtransporter skal reglerne i bilag 1 (Almindelige betingelser for særtransport ) og bilag 2 (Afmærkning) være opfyldt.

Kørsel med bredt gods

§ 24. Bredt, udeleligt gods med en bredde på op til 3,3 m må transporteres uden tilladelse på lastbil og påhængs-/sættevogntog.

Kørsel med langt gods

§ 25. Udeleligt gods på lastbil, må transporteres uden tilladelse med en samlet længde på indtil 15,0 m på følgende betingelser:

1) I ikke-udtrukket stand skal lastbilen være mindst 9,5 m lang. Når lastbilen er udtrukket og belæsset, må den være længere end 12 m. Lastbilen kan eventuelt være forsynet med læssekran.

2) Godset må ikke føres længere bagud end 6,0 m fra bagakslen/bogiemidten.

3) Godset må ikke føres længere frem end 1,0 m foran lastbilens forreste punkt i bilfabrikkens normale udførelse.

4) For lastbiler registreret første gang før den 1. februar 2005 må godset ikke føres længere bagud end 2,00 m fra laddets bageste punkt.

5) For lastbiler registreret første gang efter den 1. februar 2005, skal lastbilen skal være specielt indrettet til transport af langt, udeleligt gods, det vil sige, at bagkofangeren, og eventuelt laddet, kan trækkes ud, så bagkofangeren er placeret højst 0,70 m foran godsets bageste punkt.

§ 26. Langt, udeleligt gods på vogntog, der består af lastbil og sættevogn, må transporteres uden tilladelse med en samlet længde på indtil:

1) 18,5 m.

2) 22 m, såfremt sættevognen er forlænget ved udtræk mellem hovedbolt og aksel/bogie, så det ubelæssede sættevogntog er længere end 16,5 m.

3) 30,0 m, såfremt sættevognen er forlænget ved udtræk mellem hovedbolt og aksel/bogie, og såfremt der er tvangsstyring på alle aksler undtagen den forreste.

Stk. 2. Ved transport af gods, hvor der er afmonteret tilhørende dele (fx en mejetærsker/skårlægger og tilhørende skærebord), må afmonterede dele medtages på en sættevogn indenfor grænserne i stk. 1 uanset, at længden af særtransporten derved forøgesmed indtil 2,5 m i forhold til længden ved transport uden de afmonterede dele.Intet gods må rage ud over sættevognens bagende.

Stk. 3. Sættevogntog, der med udtræk er længere end 16,5 m, kan benyttes ubelæsset, i fuld længde, til kørsel på strækninger på maks. 10 km i forbindelse med afhentning eller levering af langt gods, til garage eller reparatør, såfremt sættevognen under kørslen er forsynet med lad.

§ 27. Udelelig gods på påhængs-/sættevogntog må transporteres uden tilladelse, med en samlet længde på indtil 23,0 m, uanset det udelelige gods kunne være transporteret på et andet vogntog indenfor gældende bestemmelser om længde i dimensionsbekendtgørelsen. Det er en forudsætning, at

1) den konkrete særtransport forudsætter denne vogntogslængde,

2) den trækkende lastbil er opbygget som autokran (lastbil forsynet med kran og godkendt til særlig anvendelse) eller er højst 9,0 m lang og opbygget med stor kran (mindst 25 tm ), og

3) læsning og/eller losning af godset forudsætter brug af kranen.

Tilbehør, der skal benyttes sammen med det udelelige gods, kan medbringes, såfremt det maksimalt udgør 10% af vægten af det udelelige gods. Yderligere gods må ikke medbringes, uanset § 23, stk. 2, stk. 3 eller stk. 4, måtte være opfyldt.

Når påhængs-/sættevognen er udtrukket og belæsset, må koblingslængden overstige 12 m.

Stk. 2 Vogntog, der er opbygget som autotransporter, må uden tilladelse have en samlet længde på indtil 20,75 m i belæsset stand, under forudsætning af, at

1) der alene transporteres køretøjer,

2) transporten er afskærmet bagtil mod underkøring med en afskærmning, der er placeret højst 0,55 m over vejbanen og højst 0,40 m foran det bageste punkt på transporten, og

3) afskærmningen udgøres af et af de køretøjer, vogntoget er belæsset med, eller af anden afskærmning, der er minimum 0,10 m høj.

Stk. 3. Bortset fra de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde må vogntog, der består af lastbil og påhængsvogn, ikke benyttes til særtransporter, hvor bestemmelserne om største længde i dimensionsbekendtgørelsen er overskredet.

Kørsel med højt gods

§ 28. Højt, udeleligt gods på lastbil og påhængs-/sættevogntog må transporteres uden tilladelse med en samlet højde på indtil 4,10 m.

Kørsel med containere

§ 29. Container lastet med deleligt gods anses ikke som udeleligt gods, jf. dog § 23, stk. 2.

Stk. 2. Ved kørsel direkte til og fra skib eller jernbane kan der dog transporteres en container, indeholdende deleligt gods, der giver sættevogntoget en samlet længde på indtil 17,0 m og en højde på indtil 4,10 m. Den nævnte kørsel forudsætter ikke tilladelse.

Stk. 3. En tom container anses som udeleligt gods, og kan transporteres efter reglerne for transport af udeleligt gods.

Stk. 4. En container, der er indrettet eller benyttes til en arbejdsopgave (f.eks. personalerum, kontor, mobilt værksted, mobilt hospital, fastinstalleret generator, rensningsanlæg o. lign.) anses som udeleligt gods, uanset den transporteres med det tilbehør, der er naturligt for dens funktion.

Kørsel med blokvogn

§ 30. Til et trækkende køretøj må kun kobles blokvogn, som fremgår af det trækkende køretøjs attest om trækkraft for blokvogn (jf. dog § 8, stk. 4).

Til en blokvognsdolly må kun kobles blokvogn, eller sættevogne, som fremgår af dollyens blokvognsattest.

Stk. 2. Blokvogne bestående af blokvognsmoduler skal være sammensættes i henhold til blokvognsfabrikantens anvisning. Blokvognsmodulerne skal sammensættes således, at det færdselssikkerhedsmæssige udstyr fungerer korrekt og således, at gældende bestemmelser om lygter, refleksanordninger og afmærkning er opfyldt.

Stk. 3. Såfremt godset udgør forbindelsen mellem blokvognsmodulet bagest og hovedbolten, skal anvisningen fra blokvognsfabrikant eller prøvningslaboratorium om fastgørelse af gods være fulgt.

Stk. 4. Trækkende køretøjer og blokvogne skal sammenkobles således, at det færdselssikkerhedsmæssige udstyr fungerer korrekt og i henhold til køretøjernes godkendelse.

Stk. 5. Blokvogn, der ikke er tildelt blokvognsnummerplade, må under benyttelse af prøveskilte anvendes til de for prøveskilte i bekendtgørelse om registrering anførte formål, uden særtransporttilladelse. Det er en forudsætning, at blokvognens henholdsvis vogntogets dimensioner ikke overstiger en længde på 30,0 m, en bredde på 3,3 m og en højde på 4,10 m, og den faktiske vægt af køretøjet eller vogntog ikke overskrider bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen.
Hvis blokvognen henholdsvis vogntoget overskrider de nævnte vægte og dimensioner, skal der forud for kørslens gennemførelse indhentes tilladelse hos politiet.
Under kørslen skal reglerne i bilag 1 (Almindelige betingelser for særtransport ) og bilag 2 (Afmærkning) være opfyldt, og hastigheden må ikke overstige den i § 10 og § 22, stk. 3, nævnte, i afhængighed af vægte, akseltryk, bremsepræstation og affjedring.

§ 31. Ved kørsel med blokvogn skal følgende medbringes og på forlangende forevises politiet:

1) Blokvognsattest(er). For udenlandsk blokvogn dog registreringsattest eller anden dokumentation for godkendelse, hvoraf blokvognens tilladte vægte fremgår.

2) Attest om trækkraft for blokvogn (for blokvogntog). For udenlandsk trækkraft for blokvogn dog registreringsattest eller anden dokumentation for godkendelse, hvoraf køretøjets tilladte vægte fremgår.

3) Anvisning fra blokvognsfabrikant eller prøvningslaboratorium om fastgørelse af gods, når godset udgør en nødvendig del af forbindelsen mellem blokvognsmoduler.

4) Den af politiet udstedte særtransporttilladelse i original eller telefaxudgave.

5) Klassificeringsattest i henhold til Vejdirektoratets klassificeringssystem for Tungvogns Vejnettet, i original eller telefaxudgave, hvis bestemmelserne om totalvægt og akseltryk i dimensionsbekendtgørelsen overskrides.

6) For tunge særtransporter, der udføres på generel tilladelse: Kort med den relevante strækning af Tungvogns Vejnettet.

Stk. 2. Blokvogn må ikke fremføres med en større hastighed end angivet i den af politiet udstedte særtransporttilladelse.

Stk. 3. Ved kørsel med motordrevet blokvogn skal føreren, jf. bekendtgørelse om kørekort, være i besiddelse af kørekort til kategori C. Ved kørsel med blokvogntog skal føreren, jf. bekendtgørelse om kørekort, være i besiddelse af kørekort til kategori C+E. Fører af blokvogntog, hvor det trækkende køretøj er en traktor, skal være i besiddelse af kørekort til kategori traktor/motorredskab.

Kørsel med tilbehør m.v. på blokvogn

§ 32. Blokvogn må benyttes til kørsel med tilbehør og eventuel ledsagebil (er) hidrørende fra den forestående/gennemførte særtransport, forudsat at eventuelt udtræk er skubbet sammen, så vogntogets længde ikke overstiger 16,5 m eller til kortest mulige længde. Hvis særtransportens vægte og eventuelt akseltryk overskrider bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen, skal der foreligge særtransporttilladelse til kørslen.

Stk. 2. Hvis særtransportens vægte og akseltryk ikke overskrider bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen, må blokvognen under kørsel i henhold til stk. 1 fremføres med den for ubelæsset blokvogn størst tilladte hastighed. I andre tilfælde må hastigheden ikke overstige den efter særtransporttilladelsen tilladte.

Kørsel med mobilkran

§ 33. For kørsel med mobilkran gælder reglerne om kørsel med belæsset blokvogn.

§ 34. Ved kørsel med mobilkran skal føreren jf. § 3, stk. 1, og i henhold til bekendtgørelse om kørekort, være i besiddelse af kørekort til kategori C.

Stk. 2. Mobilkran må kun benyttes til transport af kontravægte og arbejdsredskaber m.v., som er knyttet til mobilkranens funktion. Vægten af arbejdsredskaber på mobilkranen må maksimalt udgøre 10% af mobilkranens egenvægt. Påhængskøretøj til mobilkran må benyttes til transport af kontravægte og arbejdsredskaber, som er knyttet til mobilkranens funktion. Påhængskøretøjet må ikke belæsses til en større bredde end den trækkende mobilkran.

Mobilkran på nærmere afgrænset område

§ 35. Mobilkran, der alene anvendes til kørsel på et af politiet nærmere afgrænset område (f.eks. en del af et havneareal), og som maksimalt kan fremføres med en hastighed af 15 km/t, og som ikke er opbygget som lastbil med førerhus, skal ikke opfylde betingelserne om

1) vægt og dimensioner i dimensionsbekendtgørelsen,

2) syn og godkendelse hos en synsvirksomhed og brug af blokvognsnummerplade,

3) klassificeringsattest, og

4) særtransporttilladelse fra politiet.

Stk. 2. Forinden kørsel efter stk. 1 skal der indhentes tilladelse fra de respektive havnemyndigheder og vej- eller brobestyrelser. Tilladelsen samt politiets beskrivelse af det nærmere afgrænsede område skal medbringes under kørslen og på given foranledning forevises for politiet. Beviset på gyldigheden af den jf. færdselslovens § 106, stk. 2, foreskrevne forsikring, skal ligeledes medbringes under kørslen.

Stk. 3. Ved kørsel med mobilkran skal føreren jf. § 3, stk. 1, og i henhold til bekendtgørelse om kørekort, være i besiddelse af kørekort til kategori C.

Containertruck på nærmere afgrænset område

§ 36. Containertruck må kun anvendes til kørsel på et af politiet nærmere afgrænset område (f.eks. en del af et havneareal). Containertruck må dog transporteres til og fra området efter § 30, stk. 5, om anvendelse af prøveskilte.

Stk. 2. Containertruck må maksimalt kunne fremføres med en hastighed af 15 km/t.

Stk. 3. Containertruck skal ikke opfylde betingelserne om

1) vægt og dimensioner i dimensionsbekendtgørelsen,

2) syn og godkendelse hos en synsvirksomhed og brug af blokvognsplade,

3) klassificeringsattest, og

4) særtransporttilladelse fra politiet.

Stk. 4. Containertruck, der opfylder Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, skal ikke opfylde kravet om vægt på den styrende aksel, jf. Detailforskrifter for Køretøjer, pkt. 3.01.060 (2).

Stk. 5. Forinden kørsel efter stk. 1 skal der indhentes tilladelse fra de respektive havnemyndigheder og vej- eller brobestyrelser. Tilladelsen samt politiets beskrivelse af det nærmere afgrænsede område skal medbringes under kørslen og på given foranledning forevises for politiet. Beviset på gyldigheden af den jf. færdselslovens § 106, stk. 2, foreskrevne forsikring, skal ligeledes medbringes under kørslen.

Stk. 6. Ved kørsel med containertruck skal føreren jf. § 4, og i henhold til bekendtgørelse om kørekort, være i besiddelse af kørekort til kategori C.

Kapitel 5

Ledsagebil

Anvendelse af ledsagebil

§ 37. Særtransporter, hvis samlede længde eller bredde overstiger henholdsvis 30,0 m og 3,65 m, på motorvej dog 4,0 m, skal være assisteret af en ledsagebil. Dette gælder dog ikke mobilkraner og containertruck, der anvendes på nærmere afgrænset område, jf. § 35 og § 36.

Stk. 2. Særtransporter, hvis tilladte hastighed på motorvej er 45 km/t eller derunder, skal på motorvej være assisteret af en ledsagebil, uanset dimensionerne af særtransporten.

Stk. 3. Ved krav om ledsagebil skal der anvendes én ledsagebil for hver særtransport. Ved ledsagelse på veje med midterrabat skal ledsagebilen køre bag særtransporten. Ved ledsagelse på veje uden midterrabat, hvor særtransporten bredde overstiger 3,65 m, skal ledsagebilen køre foran særtransporten. I øvrige tilfælde skal ledsagebilen køre, hvor det er mest hensigtsmæssigt i den aktuelle situation.

Stk. 4. Såfremt godset er placeret således – eller godset har en sådan bredde – at føreren af særtransporten ikke har fornødent udsyn bagud og skråt bagud, skal der, udover en eventuel forankørende ledsagebil, til stadighed være en bagvedkørende ledsagebil.

Stk. 5. Politiet kan, når forholdene nødvendiggør det, fastsætte krav om assistance af yderligere ledsagebil (er).

Stk. 6. Hvis politiet assisterer særtransporten, kan politiet tillade, at brugen af ledsagebiler indskrænkes.

Krav til fører af ledsagebil

§ 38. Føreren af ledsagebilen skal have gyldigt kørekort til de samme kategori(er), som er krævet for føreren af den ledsagede særtransport. Føreren af ledsagebilen skal kunne tale et sprog, som også tales af særtransportens fører. Føreren af ledsagebilen skal endvidere kunne læse og tale dansk eller engelsk. Alternativt til nævnte krav til føreren af ledsagebilen kan der være en passager i ledsagebilen, der har gyldigt kørekort til de samme kategori(er), som er krævet for føreren af den ledsagede særtransport, og som kan læse og tale dansk eller engelsk, samt tale et sprog, som også tales af føreren af ledsagebilen og føreren af særtransporten.

Stk. 2. Ledsagebilen skal under afvikling af særtransporten til stadighed være i radiokontakt med det transporterende køretøj, og der skal herudover forefindes en tændt, virksom mobiltelefon i ledsagebilen og i det transporterende køretøj.

Indretning af ledsagebil

§ 39. Ledsagebilen skal være afmærket efter politiets nærmere bestemmelse.

Kapitel 6

Klageadgang

§ 40. Afgørelser truffet af Politiet efter reglerne i denne bekendtgørelse kan indbringes for Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Stk. 3. Klage over en afgørelse fritager ikke klageren for at efterkomme denne.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 7

Digital kommunikation

§ 41. Uanset formkravene i denne bekendtgørelse kan der i forbindelse med ansøgninger og udstedelse af attester m.m. anvendes digital kommunikation.

Kapitel 8

Straf og ikrafttrædelse m.v.

Straffebestemmelser

§ 42. Overtrædelse af vilkår, der er fastsat som led i en særtransporttilladelse eller godkendelse i medfør af denne bekendtgørelse, straffes efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 2, med bøde.

Stk. 2. I henhold til færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 3, straffes den, der undlader at efterkomme forbud eller påbud, der er meddelt i henhold til loven eller i henhold til forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, med bøde.

Stk. 3. Med bøde straffes den, der overtræder § 6, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 8, stk. 1., 1. pkt., § 8, stk. 2 og stk. 6, § 11, stk. 1 og stk. 4 og 5, § 12, stk. 3, 5. pkt., § 12, stk. 4 og 5, § 17, stk. 4-7, § 18, sidste pkt., § 23, § 24, stk. 1, § 25, § 26, stk. 1 og stk. 4 og 5, § 27, § 28, stk. 1, § 29, stk. 2, 1. pkt., §§ 30-32, § 34, § 35, stk. 3, § 36, stk. 1-2, § 36, stk. 6, § 37, stk. 1-4, § 38 eller § 39. Det samme gælder den, som udfører kørsel i strid med § 14, § 35 og § 36, stk. 1-5, eller sammenkobler i strid med § 8, stk. 3.

Stk. 4. Hvis en særtransport i strid med denne bekendtgørelse gennemføres uden tilladelse, straffes med bøde for overtrædelse af de vilkår, der ville være fastsat, hvis der var udstedt tilladelse til den pågældende særtransport.

Stk. 5. I henhold til færdselslovens § 118, stk. 10, kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2005, og for tilladelseskrævende særtransporter finder bekendtgørelsen anvendelse på ansøgninger, der modtages hos politiet på denne dato eller senere.

Stk. 2. Samtidig ophæves:

1) bekendtgørelse nr. 313 af 9. maj 1997 om blokvogne og mobilkraner,

2) cirkulære nr. 66 af 30. april 1993 om transporttilladelser, samt

3) cirkulæreskrivelse til politiet af 16. juli 2004 vedrørende udstedelse af transporttilladelser til blokvognskørsel.

Stk. 3. Fra den 1. februar 2005 gælder bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 125 af 29. marts 1977 om afmærkning af lang og bredt gods, alene transporter, hvor vægte, akseltryk og dimensioner ikke overskrider de i dimensionsbekendtgørelsen tilladte.

§ 44. Transporttilladelser, der er udstedt inden ikrafttrædelsen, jf. § 43, stk. 1, er fortsat gyldige, indtil de udløber, dog højst til udgangen af år 2005, og kan anvendes i overensstemmelse med bekendgørelse nr. 313 af 9. maj 1997 som ændret ved bekendtgørelse nr. 269 af 6. maj 1999, samt i henhold til cirkulære nr. 66 af 30. april 1993.

Færdselsstyrelsen, den 3. december 2004

Carsten Falk Hansen

/Ib RasmussenBilag 1

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SÆRTRANSPORT

1. Betingelserne for transport i bekendtgørelsens Kapitel 4 (§ 23 til § 36) skal være opfyldt.

2. Føreren af særtransporten skal kunne læse og tale dansk eller engelsk, eller der skal som passager i særtransporten være en person, der kan tale og læse dansk eller engelsk samt et sprog, som føreren af særtransporten tale. Hvis der er ledsagebil, kan der alternativt i ledsagebilen være en person, der kan tale og læse dansk eller engelsk samt et sprog, som føreren af særtransporten taler.

3. Føreren af særtransporten og føreren af en eventuel ledsagebil skal, inden særtransporten iværksættes, være bekendt med særtransportens vægte, akseltryk og dimensioner og indholdet i særtransporttilladelsen. Føreren skal kontrollere særtransportens dimensioner, inden særtransporten iværksættes.

4. Føreren har pligt til på forhånd at sikre sig, at det fysisk kan lade sig gøre at køre den pågældende rute.

5. Dimensionerne (længde, højde, bredde) på et køretøj med eller uden læs måles over de længst udragende dele med de undtagelser, der fremgår af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer, afsnit 3.

6. Gods må ikke række mere end 1,0 m frem foran vogntogets forreste punkt.

7. På påhængsvogn, samt på sættevogn uden udtræk, må godset ikke række mere end 2,0 m bagud fra det faste lads bageste kant.

8. Under kørslen skal føreren udvise særlig forsigtighed og udvise fornødent hensyn overfor anden færdsel. Føreren har pligt til at påse, at godset ved drejning af køretøjet ikke er til unødig ulempe for andre trafikanter. Føreren skal om fornødent standse for at lette passagen for andre trafikanter. Føreren har pligt til ved kørsel i tunneler, under ledninger, over broer, kørsel ved arbejde på og ved vej og lignende, at sikre sig, at passagen kan foretages uden fare eller ulempe for andre og uden at medføre skade på ejendom. Føreren har pligt til at anmelde beskadigelser på vejudstyr og beplantning, forårsaget af transportens gennemførelse, samt transportens færdsel uden for kørebanearealet, til pågældende vej- eller brobestyrelse.

9. Ved uheld, brand eller andre forhold, som medfører, at særtransporten ikke kan gennemføres i henhold til særtransporttilladelsen eller reglerne i denne bekendtgørelse med tilhørende bilag, skal kørslen straks indstilles. Hvis standsningen er til fare eller ulempe for den øvrige færdsel eller i strid med færdselslovens regler om standsning og parkering, skal politiet straks underrettes. Føreren af særtransporten samt føreren af en eventuel ledsagebil skal herunder træffe alle nødvendige foranstaltninger for at advare den øvrige færdsel og efterkomme enhver anvisning fra politi eller redningsmandskab.

10. Der skal under normal kørsel være mindst 300 meters afstand til forankørende særtransporter.

11. Særtransporter med generel tilladelse må ikke fremføres på strækninger indenfor Tungvogns Vejnettet, hvor særtransportens klassificering overskrider den klasse, der er angivet for den pågældende strækning.

12. Under udførelse af særtransporter, hvortil der kræves tilladelse efter denne bekendtgørelse, må hastigheden ikke overskride den i særtransporttilladelsen angivne størst tilladte hastighed.

13. Når særtransportens bredde er større end bredden af dens vognbane, må særtransportens hastighed ikke overstige 45 km/t på strækninger, hvor der kan være modkørende færdsel i vognbanen umiddelbart til venstre for særtransportens egen vognbane. Hastigheden må i øvrigt aldrig overstige den i særtransporttilladelsen angivne størst tilladte hastighed.

14. Under udførelse af særtransporter, hvortil der kræves tilladelse efter denne bekendtgørelse, skal vilkår angivet i særtransporttilladelsen følges.

15. Der skal i det trækkende køretøj forefindes en højst 1 måned gammel udskrift fra Vejdirektoratets hjemmeside, www.trafikken.dk, vedrørende spærretider og eventuelle særlige meddelte vilkår for den relevante rute.Bilag 2

AFMÆRKNING

Gul afmærkningslygte på særtransporter

1. Gul(e) afmærkningslygte(r) skal anvendes under kørsel, hvis bredden eller længden af særtransporten overstiger henholdsvis 2,60 m og 26,0 m, eller når særtransportens tilladte hastighed er 60 km/t eller derunder. Afmærkningslygten( rne ) skal endvidere anvendes under standsning eller parkering på kørebanen. Der skal være én eller flere afmærkningslygter, så der er en afmærkningslygte synlig fra alle sider af særtransporten.

Anden afmærkning af særtransporter, der overskrider bestemmelserne om længde og bredde i dimensionsbekendtgørelsen

2. Påbudte lygter til markering og signalgivning samt refleksanordninger skal være synlige bagfra. Om nødvendigt skal der anbringes en lygtebom på særtransporten.

3. Ved transport af langt gods skal der i områder, hvor der ikke er monteret sidemarkeringslygter i en højde af højst 1,50 m direkte på godset eller på faste dele af chassis/karrosseri, være ophængt gule afmærkningslygter i en højde af højst 1,50 m over vejbanen, og med højst 5,0 m mellem hver afmærkningslygte. Afmærkningslygternes afstand fra en sidemarkeringslygte må højst være 3,0 m, og afstanden fra det bageste punkt af godset til den bageste sidemarkerings- eller afmærkningslygte må højst være 1 m. Afmærkningslygterne skal mindst give lys til siderne. Disse afmærkningslygter kan være forsynet med automatik, så de slukker, når vogntoget kører over 30 km/t.

4. Ved transport af gods, som rager mere end 0,15 m ud over det trækkende køretøjs side, eller ved kørsel med påhængskøretøj, hvis bredde overstiger 2,85 m, skal godset/påhængskøretøjet være afmærket med fremad- og bagudvendende skilte med skråtstillede, røde og hvide eller røde og gule, reflekterende striber. Stribernes bredde skal være 0,05-0,10 m. Striberne skal anbringes på skrå fra midten og udad/nedad.

Afmærkningens bredde og højde skal være mindst 0,30 m. Afmærkningen skal være placeret foran og bagved det bredeste sted på godset/påhængskøretøjet og skal være placeret således, at afmærkningen går lige så langt ud som det yderste punkt af godset/påhængskøretøjet. Underkanten af afmærkningen skal være højst 1,50 m over vejbanen. Hvis godset rager mindre end 0,30 m ud over det trækkende køretøjs side, kan afmærkningens bredde nedsættes svarende hertil.

5. Bagudvendende afmærkning skal være suppleret med mindst en rød bagudvendende markeringslygte, anbragt i en afstand af højst 0,05 m fra afmærkningens yderste kant og højst 0,05 m over afmærkningens underste kant. Fremadvendende afmærkning skal være suppleret med mindst en hvid fremadvendende markeringslygte, anbragt højst 0,05 m fra afmærkningens yderste kant og højst 0,05 m over afmærkningens underste kant.

6. Afmærkningen skal endvidere anbringes således, at føreren af køretøjet har tilstrækkeligt udsyn og således, at afmærkningen ikke kan volde fare for andre trafikanter.

7. Hvis særtransportens længde overskrider 18,75 m eller bredden overskrider 2,60 m, skal der på særtransporten være monteret et fremadvendende og et bagudvendende gult skilt med rød kant og teksten SÆRTRANSPORT (alternativt ABNORMAL TRANSPORT eller SCHWERTRANSPORT, eller alternativt LANG LAST eller BRED LAST, hvis kun længden eller bredden er overskredet) med sorte bogstaver. Den gule baggrund skal være reflekterende, eller der skal være et ekstra skilt med lysende bogstaver, som skal være tændt i lygtetændingstiden. Skiltene skal være læselige på en afstand af mindst 30 m. Skiltene skal afmonteres eller tildækkes, når transportens længde og bredde ikke overskrider de i dimensionsbekendtgørelsen tilladte.Bilag 3

Indholdsfortegnelse

1. Definitioner

§ 2

Blokvogn

§ 3

Mobilkran

§ 4

Containertruck

§ 5

Pendelaksel

 

 

2. Godkendelser

§ 6-10

Syn og godkendelse af blokvogn

§ 11

Syn og godkendelse af mobilkran

§ 12

Blokvognsnummerplade til blokvogn

§ 13

Blokvognsnummerplade til mobilkran

 

 

3. Særtransporttilladelser

§ 14-15

Krav om særtransporttilladelser

§ 16

Tilladelse til lastbil og påhængs-/sættevogntog

§ 17

Tilladelse til blokvogn

§ 18

Tilladelse til mobilkran

§ 19

Ansøgning om særtransporttilladelse

§ 20-22

Udstedelse af særtransporttilladelse

 

 

4. Udførelse af særtransporter

§ 23

Grundlæggende betingelser for udførelse af særtransport

§ 24

Kørsel med bredt gods

§ 25-27

Kørsel med langt gods

§ 28

Kørsel med højt gods

§ 29

Kørsel med containere

§ 30-31

Kørsel med blokvogn

§ 32

Kørsel med tilbehør m.v. på blokvogn

§ 33-34

Kørsel med mobilkran

§ 35

Mobilkran på nærmere afgrænset område

§ 36

Containertruck på nærmere afgrænset område

 

 

5. Ledsagebil

§ 37

Anvendelse af ledsagebil

§ 38

Krav til fører af ledsagebil

§ 39

Indretning af ledsagebil

 

 

6. Klageadgang

§ 40

 

 

 

7. Digital kommunikation

§ 41

 

 

 

8. Straf og ikrafftræden

§ 42

Straffebestemmelser

§ 43-44

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

 

 

BILAG

Bilag 1:

Almindelige betingelser for særtransport

Bilag 2:

Afmærkning

Bilag 3:

Indholdsfortegnelse