Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til
studenterkørsel, optog mv.

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 375 af 18. maj 2004 om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv., foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Vare- og lastbiler samt traktorvogntog, der anvendes til studenterkørsel, optog mv., skal forinden kørslen være forevist for en synsvirksomhed og godkendt efter retningslinierne i § 2.«

2. I § 2, nr. 4, ændres »Statens Bilinspektion« til: »synsvirksomheden«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2005.

Færdselsstyrelsen, den 3. december 2004

Carsten Falk Hansen

/Jan Lindeskov