Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om helbredskrav

(BL 6-05, 5. udgave)

 

I medfør af § 34 og § 73 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr.795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

I

1. Referencedokumenter

 

1.1 Joint Aviation Requirements (JAR), JAR-FCL 1, seneste udgave .

 

1.2 Joint Aviation Requirements (JAR), JAR-FCL 2, seneste udgave .

 

1.3 Joint Aviation Requirements (JAR), JAR-FCL 3, seneste udgave .

 

1.4 BL 6-03, Bestemmelser om certificering, generelt, seneste udgave .

 

1.5 Requirements for EUROPEAN Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers, seneste udgave .

 

1.6 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.3, kan købes gennem

 

Global Info Centre

IHS Nordic A.S.

Strandvejen 130

2900 Hellerup

Tlf.: 3940 2244

Fax: 3940 2300

E-post: info@ihsnordic.com

 

Sektion 1 af dokumenterne findes tillige både i dansk og engelsk udgave på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk . Den danske udgave af dokumenterne kan herudover købes ved henvendelse til

 

Statens Luftfartsvæsen

Servicecentret

Postboks 744

Ellebjergvej 50

2450 København SV

Tlf.: 3618 6000

Fax: 3618 6001

E-post: ais@slv.dk

 

1.7 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.4, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk . Dokumentet kan endvidere købes ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen, jf. ovennævnte.

 

1.8 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.5, findes på EUROCONTROLs hjemmeside www.eurocontrol.int/humanfactors/pub l.html og kan endvidere købes gennem

 

EATMP Infocentre

EUROCONTROL Headquarters

96 Rue de la Fusée

B-1130 Bruxelles

Belgien

Tlf.: 00 32 2 729 51 51

Fax: 00 32 2 729 99 84

E-post: eatmp.infocentre@eurocontrol.int

 

2. Definitioner

 

Akkrediteret medicinsk konklusion - AMK (ICAO Accredited Medical Conclusion - ICAO AMC):

En konklusion nået i et samråd mellem lægelige, operative, juridiske og eventuelt andre sagkyndige, alle udpeget af Statens Luftfartsvæsen.

 

Autoriseret flyvelæge (Authorised Medical Examiner - AME):

En læge, der i henhold til JAR-FCL er autoriseret til at udføre helbredsundersøgelser af ansøgere til og indehavere af luftfartscertifikater.

 

Flyvemedicinsk center (Aeromedical Centre - AMC).

En lægelig instans, der i henhold til JAR-FCL er godkendt til at udføre særlige, udvidede helbredsundersøgelser af ansøgere til og indehavere af luftfartscertifikater.

 

Flyvemedicinsk sektion (Aeromedical Section - AMS):

Den lægelige sagkundskab, der som del af luftfartsmyndigheden eller specielt bemyndiget hertil af denne varetager myndighedens opgaver i forbindelse med helbredsgodkendelse af ansøgere til og indehavere af luftfartscertifikater.

 

Helbredsgodkendelse (Medical Certificate (MC):

Et bevis, der er udstedt af en instans eller person, bemyndiget hertil i henhold til JAR-FCL, og som meddeler indehaveren helbredsgodkendelse til pågældende luftfartscertifikat i overensstemmelse med kravene i JAR-FCL eller European Class 3 Medical Requirements.

 

3. Anvendelsesområde

 

3.1 Denne BL fastsætter bestemmelser for de helbredsmæssige krav, som skal være opfyldt for at få udstedt og bevare et certifikat udstedt af Statens Luftfartsvæsen.

 

3.2 Certifikater, der er omfattet af JAR-FCL

 

Ansøgere til eller indehavere af certifikater eller beviser udstedt i henhold til eller omfattet af JAR-FCL skal opfylde de krav, der fremgår af JAR-FCL 3 for opnåelse og bevarelse af helbredsgodkendelse til pågældende certifikat eller bevis.

 

3.3 Certifikater, der ikke er omfattet af JAR-FCL

 

3.3.1 Ansøgere til eller indehavere af certifikat som flyvemaskinist skal opfylde JAR-FCL 3, Class 1 Medical Requirements.

 

3.3.2 Ansøgere til eller indehavere af certifikat som flyveleder eller flyvelederelev skal opfylde European Class 3 Medical Requirements.

 

3.3.3 Ansøgere til eller indehavere af certifikat som svæveflyver, fører af varmluftsballon, fører af ultralet fly, FIS-operatør, FIS-operatørelev eller kabinebesætningsmedlem skal opfylde JAR-FCL 3, Class 2 Medical Requirements.

 

3.3.3.1 Ansøgere til eller indehavere af certifikat som kabinebesætningsmedlem skal dog ikke opfylde de krav til farvesans og syn, som fremgår af JAR-FCL 3.340 pkt. (b)(2) og (b)(5) samt JAR-FCL 3.345.

 

3.3.4 Gyldighedsperioder for helbredsmæssige godkendelser efter JAR-FCL 3 fremgår af JAR-FCL 3.

 

3.3.4.1 Gyldighedsperioder for helbredsgodkendelser begrænset til gyldighed for de certifikater, der er nævnt under pkt. 3.3.3 ovenfor, er dog 1 år efter det fyldte 65. år.

 

3.3.5. Gyldighedsperioder for helbredsgodkendelser til flyveledercertifikat er 2 år indtil det fyldte 40. år og derefter 1 år.

 

3.3.6 Udstedelsesundersøgelse og undersøgelser, der foretages senere end 2 år efter udløb af hidtidig helbredsgodkendelse, til helbredsgodkendelse JAR-FCL 3 Class 1 eller European Class 3 Medical skal foregå ved et flyvemedicinsk center, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

 

3.3.6.1 Fornyelsesundersøgelser til helbredsgodkendelse European Class 3 Medical skal foretages ved en flyvelæge eller et flyvemedicinsk center, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

 

3.3.7 Undersøgelser til helbredsgodkendelse, der foretages senere end 5 år efter udløb af hidtidig helbredsmæssig godkendelse, skal foretages som udstedelsesundersøgelse.

 

3.3.8 Førstegangsudstedelse af helbredsgodkendelse (Medical Certificate) skal foretages af Statens Luftfartsvæsen. Helbredsgodkendelse på baggrund af fornyelsesundersøgelser kan udstedes af flyvelæger, der er autoriseret hertil af Statens Luftfartsvæsen, jf. pkt. 3.8.

 

3.4 I forbindelse med en helbredsundersøgelse skal ansøgeren på en formular, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, underskrive en erklæring om sine egne og sin families helbreds- og arvelighedsforhold. Ansøgeren skal endvidere med sin underskrift bekræfte sin tilladelse til, at luftfartsvæsenet eller eventuelt en lægelig instans, der er godkendt af luftfartsvæsenet, indhenter supplerende lægelige oplysninger.

 

3.4.1 Formularens spørgsmål skal besvares så fuldstændigt og nøjagtigt som muligt. Urigtige eller mangelfulde oplysninger vil kunne medføre inddragelse af erhvervet godkendelse.

 

Anm.: Forsætlig afgivelse af urigtige oplysninger, herunder fortielse af oplysninger, er strafbart efter straffelovens § 163.

 

3.5 Den undersøgende flyvelæge eller det flyvemedicinske center fremsender undersøgelsesresultatet til Statens Luftfartsvæsens flyvemedicinske sektion (AMS) på en formular, der er godkendt af luftfartsvæsenet.

 

3.6 I tvivlstilfælde, eller hvis den foreliggende dokumentation ikke udgør et tilstrækkeligt vurderingsgrundlag, kan Statens Luftfartsvæsen forlange supplerende undersøgelser foretaget.

 

3.7 Statens Luftfartsvæsen træffer på grundlag af det samlede undersøgelsesresultat afgørelse om helbredsgodkendelse eller underkendelse og kan herunder omgøre en afgørelse, der er truffet af en flyvelæge eller en lægelig instans efter pkt. 3.8.

 

3.7.1 Der kan knyttes vilkår til en godkendelse.

 

3.8 Statens Luftfartsvæsen kan på særlige vilkår bemyndige læger og lægelige instanser til at foretage de undersøgelser, der er krævet for udstedelse og fornyelse af helbredsgodkendelse samt til udstedelse af helbredsmæssig godkendelse (Medical Certificate).

 

4. Dispensation

 

4.1 Dispensation kan meddeles, hvis det må formodes, at den konstaterede mangel ikke medfører, at ansøgeren er eller vil blive ude af stand til at udføre tjeneste på sikker måde. Dispensation kan dog ikke meddeles til indehavere af certifikat udstedt i henhold til JAR-FCL, hvis dispensationen i henhold til disse bestemmelser ikke er mulig.

 

4.2 Der skal ved overvejelserne om dispensation tages hensyn til ansøgerens evner, dygtighed eller andre forhold af betydning for egnetheden samt til, under hvilke forhold certifikatrettighederne skal udøves.

 

5. Klageadgang

 

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

 

6. Ikrafttræden

 

6.1 Denne BL træder i kraft den 1. december 2004.

 

6.2 Samtidig ophæves BL 6-05, 4. udgave af 3. juni 1999.

 

7. Overgangsbestemmelse

 

Helbredsgodkendelser, som er udstedt i henhold til hidtil gældende bestemmelser, og som er gyldige pr. 1. januar 2004, bevarer gyldigheden indtil den påførte udløbsdato. Herefter skal fornyelse ske efter reglerne i denne BL.

Statens Luftfartsvæsen, den 9. november 2004

Kurt Lykstoft KLarsen

/Per Veingberg