Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kategorier og kategoripåtegninger
Bilag 2 Duelighedscheck (Proficiency Check (PFC)
Den fulde tekst

Bestemmelser om FIS- og FIS-elevcertifikat

(BL 6-71, 5. udgave)

 

I medfør af § 73 og § 74 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

 

1. Referencedokumenter

 

1.1 BL 6-03, Bestemmelser om certificering, generelt, seneste udgave .

 

1.2 BL 6-05, Bestemmelser om helbredskrav, seneste udgave .

 

1.3 BL 6-08, Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjenester, seneste udgave .

 

1.4 BL 6-69, Bestemmelser om godkendelse af ikke-dansk certifikat (validering og konvertering), seneste udgave .

 

1.5 BL 6-96, Bestemmelser om teoretisk uddannelse til FIS-elevcertifikat, seneste udgave .

 

1.6 BL 6-97, Bestemmelser om praktisk uddannelse til FIS-certifikat, seneste udgave .

 

1.7 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.6, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk . Dokumenterne kan endvidere købes ved henvendelse til

 

Statens Luftfartsvæsen

Servicecentret

Postboks 744

Ellebjergvej 50

2450 København SV

Tlf.: 3618 6000

Fax: 3618 6001

E-post: ais@slv.dk

 

2. Anvendelsesområde

 

Denne BL fastsætter

 

a. bestemmelser for udstedelse og udvidelse af FIS-certifikat, herunder udstedelse af FIS-elevcertifikat, og

 

b. vilkår for, at en certifikatindehaver kan udføre flyveinformationstjeneste.

 

3. Udstedelse

 

3.1 FIS-elevcertifikat udstedes af Statens Luftfartsvæsen efter ansøgning på en autoriseret formular, når ansøgeren opfylder udstedelseskravene i pkt. 4.1.

 

3.2 FIS-elevcertifikat udstedes af Statens Luftfartsvæsen gældende for en eller flere kategorier af flyveinformationstjeneste, jf. BL 6-03, afsnit 10, samt nødvendige kategoripåtegninger, jf. bilag 1 til denne BL.

 

3.2.1 FIS-elevcertifikat udstedes gældende for højst 2 år fra den dag, hvor den teoretiske uddannelse er afsluttet, jf. BL 6-96.

 

3.3 FIS-certifikat udstedes gældende for udførelse af en eller flere kategorier af flyveinformationstjeneste, jf. BL 6-03, afsnit 10, ved en eller flere flyveinformationstjenesteenheder samt med nødvendige kategoripåtegninger, jf. bilag 1 til denne BL, når ansøgeren opfylder kravene i pkt. 4.2.

 

3.3.1 FIS-certifikat kan udvides med ret til at udøve andre kategorier af flyveinformationstjeneste ved en anden flyveinformationstjenesteenhed, jf. afsnit 5, samt med andre kategoripåtegninger.

 

3.4 FIS-certifikat udstedes uden angivelse af udløbsdato. Statens Luftfartsvæsen kan dog i særlige tilfælde fastsætte en udløbsdato.

 

3.5 Kategoripåtegninger og enhedspåtegninger udstedes og forlænges med en gyldighed for 2 år.

 

4. Udstedelseskrav

 

4.1 FIS-elevcertifikat

 

Ansøgeren skal

 

a. ikke administrativt være frataget retten til at gøre tjeneste som FIS-operatør, jf. luftfartslovens § 150, stk. 5 og stk. 8, jf. stk. 9, og straffelovens § 78, eller ved dom ubetinget være frakendt denne ret, jf. luftfartslovens § 150 og straffelovens § 79,

 

b. være helbredsmæssigt godkendt til FIS-certifikat, jf. BL 6-05,

 

c. være fyldt 18 år,

 

d. være indehaver af generelt certifikat som luftfartsradiotelefonist (GEN), der tillige giver ret til at foretage dansksproget korrespondance til og fra et luftfartøj, jf. BL 6-08, og uddannelsen til certifikatet skal foregå ved en uddannelsesvirksomhed, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og

 

e. med tilfredsstillende resultat have gennemgået den teoretiske uddannelse og bestået de prøver, der er fastsat af Statens Luftfartsvæsen, jf. BL 6-96, og disse prøver skal have bevaret deres gyldighed.

 

4.2 FIS-certifikat

 

Ansøgeren skal

 

a. være indehaver af et gyldigt FIS-elevcertifikat eller et udenlandsk FIS-certifikat, der kan anerkendes af Statens Luftfartsvæsen, jf. BL 6-69,

 

b. med tilfredsstillende resultat have gennemgået det enhedstræningsprogram (UTP), der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, jf. BL 6-97, og

 

c. med tilfredsstillende resultat have bestået den praktiske prøve, jf. BL 6-97.

 

5. Udvidelse

 

5.1 FIS-certifikat kan udvides med en anden kategori af flyveinformationstjeneste eller med en anden kategoripåtegning, når ansøgeren har gennemgået teoretisk og praktisk uddannelse og bestået prøverne i overensstemmelse med bestemmelserne i BL 6-96 og BL 6-97.

 

5.1.1 Certifikatindehaveren skal have påbegyndt den praktiske uddannelse til den pågældende kategori og kategoripåtegning senest 6 måneder efter at have afsluttet den teoretiske uddannelse, og den praktiske uddannelse skal foregå kontinuerligt.

 

5.1.2 For at kvalificere sig til praktisk uddannelse for den pågældende kategori og kategoripåtegning, hvis betingelsen i pkt. 5.1.1 ikke er opfyldt, skal vedkommende bestå de teoretiske prøver, der er foreskrevet af Statens Luftfartsvæsen, samt gennemgå den syntetiske træning, som chefinstruktøren for den teoretiske uddannelse finder nødvendig.

 

5.2 FIS-certifikat kan endvidere udvides til samme kategori af flyveinformationstjeneste og samme kategoripåtegning ved en anden flyveinformationstjenesteenhed efter endt praktisk uddannelse ved den pågældende flyveinformationstjenesteenhed i overensstemmelse med bestemmelserne i BL 6-97. Længden af en sådan uddannelse fastsættes i de godkendte uddannelsesprogrammer for de pågældende enheder.

 

6. Rettigheder

 

6.1 FIS-elevcertifikat giver indehaveren ret til at udføre flyveinformationstjeneste inden for de kategorier og kategoripåtegninger, der er angivet i certifikatet, under tilsyn af en instruktør, der er behørigt certificeret til at udføre flyveinformationstjeneste på den pågældende position, jf. BL 6-99.

 

6.1.1 Indehaveren skal have påbegyndt den praktiske uddannelse til de pågældende kategorier og kategoripåtegninger senest 6 måneder efter certifikatets udstedelsesdato, og den praktiske uddannelse skal foregå kontinuerligt.

 

6.1.2 For at generhverve en rettighed, der er mistet, fordi betingelserne i pkt. 6.1.1 ikke er opfyldt, skal vedkommende bestå de teoretiske prøver, der er foreskrevet af Statens Luftfartsvæsen, samt gennemgå den syntetiske træning, som chefinstruktøren for den teoretiske uddannelse finder nødvendig.

 

6.2 FIS-certifikat giver på de vilkår, der er nævnt i pkt. 6.2.1 - 6.2.4, indehaveren ret til at udføre flyveinformationstjeneste inden for de kategorier af flyveinformationstjeneste med tilhørende kategoripåtegninger, der er angivet i certifikatet, ved de flyveinformationstjenesteenheder, for hvilke certifikatet er gældende.

 

6.2.1 Indehaveren skal inden for de forudgående 3 måneder regnet fra den første dag i den pågældende måned på mindst 12 vagter af mindst 6 timers varighed have udført hver af de kategorier af flyveinformationstjeneste med tilhørende kategoripåtegninger, der er anført i certifikatet, ved den pågældende flyveinformationstjenesteenhed. Dette gælder dog ikke, hvis vedkommende inden for de forudgående 3 måneder har bestået den pågældende praktiske prøve, jf. pkt. 4.2 c., eller er blevet godkendt af chefinstruktøren, jf. pkt. 6.3, eller af en person, der er udpeget af Statens Luftfartsvæsen, jf. pkt. 6.5.

 

6.2.1.1 Vagter af mindre end 6 timers varighed kan medregnes forholdsmæssigt.

 

6.2.2 En indehaver af et FIS-certifikat, der giver ret til at udøve flyveinformationstjeneste ved en eller flere ensartede flyveinformationstjenesteenheder (udstyr/trafik) og/eller flyvepladser med ringe trafikintensitet, skal på mindst 12 vagter af mindst 6 timers varighed inden for de forudgående 3 måneder have udført tjeneste på de pågældende kategorier med tilhørende kategoripåtegninger ved enhederne og på mindst 12 vagter af mindst 6 timers varighed inden for de forudgående 5 måneder have udført tjeneste inden for hver enkel enhedspåtegning. Statens Luftfartsvæsen afgør, om flyveinformationstjenesteenheder anses for ensartede, og/eller om flyvepladsers trafikintensitet er ringe.

 

6.2.3 Bestemmelsen i pkt. 6.2.2 gælder også for en indehaver af et FIS-certifikat, der giver ret til at udøve flere kategorier af flyveinformationstjeneste ved samme tjenestested.

 

6.2.4 Ud over de krav, der fremgår af pkt. 6.2.1 - 6.2.3, skal indehaveren for at bevare certifikatrettighederne gennemgå vedligeholdelsesuddannelsen, jf. BL 6-97, afsnit 7, og bestå et duelighedscheck (PFC), jf. bilag 2, for hver kategori med tilhørende kategoripåtegning ved den enhed eller de grupper af enheder, som fremgår af certifikatet. Dette check kan aflægges tidligst 3 måneder før og skal aflægges senest inden enhedspåtegningens udløbsdato, jf. pkt. 3.5.

 

6.2.4.1 Duelighedscheck kan aflægges over for en chefinstruktør eller en assessor, jf. BL 6-99, eller over for en af Statens Luftfartsvæsens inspektører, der er udpeget hertil.

 

Anm.: Tilfælde, hvor et certifikat er ugyldigt, fremgår af BL 6-03.

 

6.3 For at generhverve en rettighed, der er mistet, fordi betingelserne i pkt. 6.2.1 - 6.2.3 ikke er opfyldt, skal vedkommende godkendes af chefinstruktøren på baggrund af en praktisk uddannelse på mindst 6 timer suppleret med den praktiske uddannelse, som chefinstruktøren finder nødvendig.

 

6.3.1 For en chefinstruktør, der har mistet en rettighed som anført ovenfor, skal uddannelsen fastsættes af Statens Luftfartsvæsen, og godkendelsen foretages af en person, der er udpeget af Statens Luftfartsvæsen.

 

6.4 For at generhverve en rettighed, der er mistet, fordi betingelserne i pkt. 6.2.4 ikke er opfyldt, skal vedkommende inden for de efterfølgende 24 måneder gennemgå uddannelsen efter pkt. 6.3 samt bestå duelighedscheck, jf. bilag 2.

 

6.5 Hvis rettighederne til den pågældende kategori af flyveinformationstjeneste med tilhørende kategoripåtegninger ved pågældende flyveinformationstjenesteenhed ikke har været udøvet i 2 år, skal vedkommende gennemgå en uddannelse, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og bestå fornyede teoretiske og praktiske prøver, jf. BL 6-96 og BL 6-97.

 

6.5.1 Hvis certifikatindehaveren ikke har udøvet nogen af certifikatets rettigheder i 2 år, skal den pågældende tillige opfylde kravene i pkt. 4.1 a., b. og d.

 

7. Indtagelse af spiritus, opstemmende eller bedøvende midler m.v.

 

Den, der udøver flyveinformationstjeneste ved en lufttrafiktjenesteenhed, er omfattet af luftfartslovens § 74.

 

8. Dispensation

 

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for bestemmelserne.

 

9. Klageadgang

 

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

 

10. Ikrafttræden

 

10.1 Denne BL træder i kraft den 1. december 2004.

 

10.2 Samtidig ophæves BL 6-71, 4. udgave af 10. juni 2002.

 

11. Overgangsbestemmelser

 

11.1 Betingelserne i denne BL skal være opfyldt inden for 1 år efter ikrafttrædelsesdatoen.

 

11.2 AFIS-certifikater, der er gyldige ved denne BL's ikrafttræden, vil kunne ombyttes til et certifikat med tilsvarende rettigheder i henhold til denne BL.

 

11.3 Personer, der ved denne BL's ikrafttræden uden certifikat udøver flyveinformationstjeneste ved en flyveinformationscentral eller sektorflyveinformationstjenesteenhed i Grønland, kan få udstedt certifikat til pågældende kategori med tilhørende kategoripåtegning, hvis de tillige opfylder betingelserne i pkt. 4.1 a., b. og d. og har bestået duelighedscheck ved den pågældende enhed.

Statens Luftfartsvæsen, den 9. november 2004

Kurt Lykstoft Larsen

/Per VeingbergBilag 1

Kategorier og kategoripåtegninger

Kategorien i et FIS-certifikat angiver den flyveinformationsdisciplin, inden for hvilken en FIS operatør må udøve en flyveinformationstjeneste. Kategorierne kan have tilknyttet kategoripåtegninger, der yderligere definerer den flyveinformationstjeneste, der må ydes.

 

F.eks. angiver kategoripåtegningen Radar, at radar, såvel primær som sekundær, må anvendes ved udøvelsen af flyveinformationstjeneste sammen med Aerodrome Flight Information Instrument eller Flight Information Service Surveillance kategorierne.

 

For at udøve den flyveinformationstjeneste, der er angivet ved en kategori og tilhørende kategoripåtegning(er), skal FIS operatøren også være indehaver af en enhedspåtegning. Enhedspåtegningen angiver, at en FIS operatør er kompetent til at udøve flyveinformationstjeneste på specificerede sektorer eller operationelle arbejdspositioner ved en bestemt enhed eller bestemte enheder. En gældende kategori består af en kategori , tilhørende kategoripåtegning (er) samt en enhedspåtegning.

 

Kategori

Påtegning

Enhed

Aerodrome Flight information Visual

AFV

None

 

Aerodrome Flight information Instrument

AFI (includes AFV)

Aerodrome Radar

RAD

 

 

 

 

FIR Flight information service VFR

FFV

None

 

FIR Flight information service Procedural

FFP (includes FFV)

None

 

FIR Flight information service Surveillance

FFS

Radar

RAD

 

Automatic Dependent Surveillance

ADS

 

 

Kategori og kategoripåtegningsrettigheder

 

Flyvepladsflyveinformationstjeneste visuel (Aerodrome Flight information service Visual - AFV) kategori

 

Berettiger indehaveren til inden for luftrumsklassifikation G at udøve flyvepladsflyveinformationstjeneste til gennemflyvende, ankommende og afgående luftfartøjer ved en flyveplads, der ikke har tilhørende publicerede instrumentindflyvnings- eller -udflyvningsprocedurer.

 

Flyvepladsflyveinformationstjeneste instrument (Aerodrome Flight information service Instrument - AFI) kategori

 

Foruden AFV rettighed berettiger en AFI indehaveren til inden for luftrumsklassifikation G at udøve flyvepladsflyveinformationstjeneste til gennemflyvende, ankommende og afgående luftfartøjer ved en flyveplads, der har tilhørende publicerede instrumentindflyvnings- eller -udflyvningsprocedurer.

Sammen med AFI kategorien kan følgende påtegninger udstedes:

 

Radar (Aerodrome Radar - RAD) påtegning

 

RAD-påtegning berettiger indehaveren til at udøve flyvepladsflyveinformationstjeneste ved anvendelse af information stammende fra radar.

 

Områdeflyveinformationstjeneste VFR (FIR Flight information service VFR - FFV) kategori

 

Berettiger indehaveren til at udøve flyveinformationstjeneste inden for en FIR eller del deraf til luftfartøjer, der flyver efter visuelflyvereglerne.

 

Områdeflyveinformationstjeneste procedurel (FIR Flight Information Service Procedural -FFP) kategori

 

Foruden FFV rettighed berettiger en FFP indehaveren til at udøve flyveinformationstjeneste inden for en FIR eller del deraf til luftfartøjer, der flyver efter instrumentflyvereglerne eller visuelflyvereglerne.

 

Områdeflyveinformationstjeneste med anvendelse af overvågningsudstyr (FIR Flight Information Service Surveillance - FFS) kategori

 

Berettiger indehaveren til at udøve flyveinformationstjeneste inden for en FIR eller del deraf til luftfartøjer, der flyver efter instrumentflyvereglerne eller visuelflyvereglerne, ved anvendelse af overvågningsudstyr.

 

FFS-kategori skal indeholde enten en RAD- eller ADS-påtegning.

 

Radar (RAD) påtegning

 

En RAD-påtegning angiver, at FIS-operatøren har færdigheder til at udøve flyveinformationstjeneste ved anvendelse af data stammende fra overvågningsradar udstyr.

 

Automatic Dependent Surveillance (ADS) påtegning

 

En ADS-påtegning berettiger indehaveren til at udøve flyveinformationstjeneste ved anvendelse af data stammende fra ADS-udstyr.

 Bilag 2

Duelighedscheck (Proficiency Check (PFC)

For at generhverve eller opretholde en enhedspåtegning og den tilhørende kategori og kategoripåtegning skal certifikatindehaverens viden og færdigheder vurderes “egnet”.

 

Vurderingen skal være fuldt dokumenteret i henhold til UTP’en og skal foretages af en assessor, de er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

 

Vurderingen skal indledes med en briefing og afsluttes med en debriefing.

 

Indhold

 

Et PFC skal indeholde et teoretisk og et praktisk (på positionen) check.

 

Det teoretiske check

 

Certifikatindehaveren skal bestå en udvalgt prøve indeholdende mindst 100 spørgsmål, som dækker de teoretiske emner, der er gældende for kategorien og kategoripåtegningen, inklusive enhedsspecifikke spørgsmål relateret til Lokal ATS instruks, med et resultat på mindst 75%.

 

Det praktiske check

 

Det praktiske check skal have en varighed på mindst 1 time for hver kategori, inklusive de nødvendige kategoripåtegninger ved den enhed, der fremgår af enhedspåtegningen.

 

Arbejdsbelastningen under det praktiske check skal være repræsentativ og normal ved enheden, og målsætningerne er de samme som for førstegangskvalificering til den pågældende kategori og tilhørende kategoripåtegning.

 

Vurderingen

 

Under forudsætning af, at PFC bestås med tilfredsstillende resultat, kan enhedspåtegningen genudstedes af Statens Luftfartsvæsen.

 

En certifikatindehaver, der bliver vurderet ”ikke-egnet” ved et PFC, vil ikke få enhedspåtegningen genudstedt. Uanset om den tidligere enhedspåtegning ikke er udløbet, må certifikatindehaveren ikke udøve certifikatrettighederne med hensyn til pågældende enhedspåtegning.

 

Det er enhedens ansvar at afholde den efterfølgende nødvendige træning, for at certifikatindehaveren kan genvinde kompetencen og bestå et nyt PFC.

 

Hvis det mislykkes for en certifikatindehaver at genvinde kompetencen, skal Statens Luftfartsvæsen informeres.