Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om teoretisk uddannelse til FIS-elev-certifikat m.m.

(BL 6-96, 4. udgave)

 

I medfør af § 73 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

 

1. Referencedokument

 

1.1 BL 6-71, Bestemmelser om FIS- og FIS-elevcertifikat, seneste udgave .

 

1.2 BL 6-99, Bestemmelser om godkendte personer ved ATS-uddannelser, seneste udgave.

 

1.3 Statens Luftfartsvæsens publikation ”Danish CAA ATS CCC Initial Training”, seneste udgave.

 

1.4 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.2, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk . Dokumentet kan endvidere købes ved henvendelse til

 

Statens Luftfartsvæsen

Servicecentret

Postboks 744

Ellebjergvej 50

2450 København SV

Tlf.: 3618 6000

Fax: 3618 6001

E-post: ais@slv.dk

 

1.5 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.3, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan endvidere købes ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen, jf. pkt. 1.4.

 

2. Anvendelsesområde

 

Denne BL fastsætter bestemmelser for

 

a. tilladelse til drift af luftfartsteoriskoler til teoretisk uddannelse for opnåelse af FIS-elevcertifikat,

 

b. luftfartsteoriskolens, uddannelses-chefens og chefinstruktørens ansvar,

 

c. teoretisk uddannelse for opnåelse af FIS-elevcertifikat, jf. BL 6-71.

 

3. Ansvar

 

3.1 Luftfartsteoriskolen skal sikre,

 

a. at de ressourcer, der er nødvendige, for at skolen kan drives i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL, er til stede, og

 

b. at bestemmelserne i pkt. 4.4 overholdes.

 

3.2 Chefinstruktøren skal sikre,

 

a. at der for hver elev foreligger dokumentation for den uddannelse, eleven har gennemgået ved luftfartsteoriskolen, samt for de resultater, der er opnået herunder,

 

b. at dokumentationen opbevares af luftfartsteoriskolen i mindst 2 år efter uddannelsens afslutning,

 

c. at Statens Luftfartsvæsen omgående underrettes, hvis forudsætningerne for luftfartsteoriskolens tilladelse ikke længere er til stede,

 

d. at undervisningen foretages i egnede lokaler,

 

e. at uddannelsesprogrammer udarbejdes, ajourføres og indsendes til Statens Luftfartsvæsen, og lektionsplaner udarbejdes,

 

f. at undervisningen foretages af kvalificerede instruktører, jf. BL 6-99,

 

g. at undervisningen tilrettelægges således, at eleven får maksimalt udbytte af denne,

 

h. at undervisningens indhold og omfang i øvrigt er i overensstemmelse med de godkendte uddannelsesprogrammer og de bestemmelser, der er fastsat af Statens Luftfartsvæsen for den pågældende uddannelse, og

 

i. at der udstedes bevis for, at eleven har gennemgået den teoretiske uddannelse med tilfredsstillende resultat ved den pågældende luftfartsteoriskole.

 

4. Tilladelse til drift af luftfarts-teoriskoler

 

4.1 En luftfartsteoriskole, der er omfattet af denne BL, må kun drives efter tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen.

 

4.2 Ansøgning om tilladelse til drift af en luftfartsteoriskole skal være vedlagt en skolehåndbog, der beskriver skolens

 

a. navn og adresse, samt hvem der er økonomisk ansvarlig for skolen. Er denne et aktieselskab eller anpartsselskab, skal udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens selskabsregister vedlægges. Drives skolen i anden selskabsform eller i form af et sameje, skal dokumentation herfor vedlægges,

 

b. fysiske beliggenhed og indretning,

 

c. organisation,

 

d. administration,

 

e. målsætning/standard,

 

f. program for standardisering og

 

g. kvalitetssikringssystem.

 

4.2.1 Som en del af skolehåndbogen eller som bilag til denne skal der indsendes uddannelsesprogrammer, der beskriver, hvorledes de uddannelser, som skolen søger tilladelse til at udføre, agtes gennemført.

 

4.2.2 Skolehåndbogen skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

 

4.3 Tilladelsen er betinget af, at ansøgeren

 

a. har ansat en chefinstruktør (CTI), der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, jf. BL 6-99,

 

b. har ansat det personale, der er nødvendigt til at forestå de ansøgte uddannelser,

 

c. råder over passende lokaler og udstyr til de ansøgte uddannelser,

 

d. råder over funktionsdygtige syntetiske træningsfaciliteter til de ansøgte uddannelser,

 

e. råder over et bibliotek, som indeholder lærebogsmateriale dækkende de ansøgte uddannelser,

 

f. indsender uddannelsesprogrammer, der kan godkendes af Statens Luftfartsvæsen, og

 

g. er i stand til behørigt at drive virksomheden.

 

4.3.1 Hvis der til uddannelsen ønskes godkendt flere chefinstruktører, kan Statens Luftfartsvæsen kræve, at skolen udpeger en uddannelseschef (HT), der skal varetage koordinering og standardisering af uddannelsen. Uddannelseschefen skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen, jf. BL 6-99.

 

4.4 For tilladelsen gælder følgende vilkår:

 

a. Virksomheden er undergivet Statens Luftfartsvæsens tilsyn. Indehaveren skal efterkomme påbud fra Statens Luftfartsvæsen og meddele Statens Luftfartsvæsen enhver oplysning, der er relevant for udøvelsen af tilsynet. Statens Luftfartsvæsens tilsynsførende personale skal have uhindret adgang til indehaverens lokaliteter, dokumenter m.v. i den udstrækning, dette er nødvendigt for udøvelsen af tilsynet.

 

b. Med henblik på bedømmelse af luftfartsteoriskolens økonomi kan Statens Luftfartsvæsen kræve foretagendets regnskaber indsendt til gennemsyn.

 

c. Etablering af fælles drift med andre luftfartsteoriskoler må ikke ske uden Statens Luftfartsvæsens tilladelse.

 

d. Statens Luftfartsvæsen skal på forhånd underrettes om ændringer i foretagendets juridiske status, eller om væsentlige ændringer i luftfartsteoriskolens ejerforhold.

 

e. De regler, der eventuelt er fastsat af andre myndigheder i forbindelse med undervisningen, skal være opfyldt.

 

4.5 Tilladelse gives for en eller flere af de teoretiske uddannelser, der er krævet af Statens Luftfartsvæsen for at opnå FIS-elevcertifikat.

 

4.6 En tilladelse udstedes gældende for 1 år og kan derefter fornys for 2 år ad gangen. Tilladelsen kan gøres afhængig af yderligere vilkår, hvis dette skønnes påkrævet. Statens Luftfartsvæsen kan endvidere i tilladelsens løbetid foretage sådanne ændringer i de gældende vilkår og bestemmelser, herunder fastsætte yderligere vilkår og bestemmelser, som anses for nødvendige for at sikre, at virksomheden drives på betryggende måde.

 

4.7 En tilladelse til teoretisk uddannelse for opnåelse af FIS-elevcertifikat bortfalder, hvis luftfartsteoriskolen ikke længere har ansat en uddannelseschef og/eller en chefinstruktør, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, jf. BL 6-99.

 

4.8 Tilladelsen vil blive tilbagekaldt, hvis

 

a. indehaveren ikke længere opfylder betingelserne for opnåelse af tilladelse, og forholdet ikke bliver rettet inden for en frist, der er fastsat af Statens Luftfartsvæsen,

 

b. det må antages, at indehaveren ikke er i stand til behørigt at opretholde den tilladte virksomhed, eller

 

c. indehaveren træder i likvidation, undergives konkursbehandling eller standser sine betalinger. Boet eller i tilfælde af anmeldt betalingsstandsning botilsynet kan dog efter tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen midlertidigt fortsætte virksomheden med henblik på afvikling, afhændelse eller finansiel rekonstruktion af virksomheden.

 

5. Uddannelse og bedømmelse

 

5.1 Den teoretiske uddannelse til FIS-elevcertifikat omfatter en fælles grundlæggende uddannelse (fase 1) og en specialuddannelse for de enkelte kategorier og kategoripåtegninger (fase 2).

 

5.1.1 Uddannelsen skal mindst opfylde de krav, der fremgår af publikationen ”Danish CAA ATS CCC Initial Training”.

 

5.1.2 For syntetisk træning gælder følgende:

 

a. Forud for hver lektion skal instruktøren give eleven en briefing om lektionens teoretiske aspekter.

 

b. Efter hver lektion skal instruktøren give eleven en debriefing.

 

c. Efter hver lektion, som eleven har gennemgået, skal der føres en daglig log, som skal indeholde oplysning om antal timer på den pågældende simulator samt bemærkninger om uddannelsens forløb. Daglig log skal underskrives af elev og instruktør.

 

5.2 Bedømmelse i andre fag end syntetisk træning foregår som skriftlige prøver, der er foreskrevet af Statens Luftfartsvæsen.

 

5.2.1 For at bestå en skriftlig prøve skal der være afgivet mindst 75% korrekt besvarelse.

 

5.3 Bedømmelse i syntetisk træning foregår som en daglig vurdering suppleret med standpunktsrapporter for hver væsentlig del af et kursusforløb. Bedømmelsen skal slutte med en endelig standpunktsrapport, der skal indeholde en vurdering af, om eleven har opnået de fornødne færdigheder.

 

5.3.1 Eleven skal efter endt syntetisk træning være i stand til på et for uddannelsen relevant simulatoranlæg og inden for dette anlægs begrænsninger at udøve den pågældende kategori af flyveinformationstjeneste i overensstemmelse med de bestemmelser, som Statens Luftfartsvæsen har fastsat herfor.

 

5.4 Bevis for bestået teoriprøve, herunder syntetisk træning, udstedes og underskrives af den chefinstruktør, der har indstillet eleven til prøven.

 

5.4.1 Beviset skal indeholde oplysning om, hvornår den teoretiske uddannelse er afsluttet.

 

5.5 De beståede teoretiske prøver bevarer deres gyldighed i 2 år efter den dag, hvor den teoretiske uddannelse er afsluttet.

 

6. Dispensation

 

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

 

7. Klageadgang

 

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

 

8. Straf

 

8.1 Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 4.1, 4.4 og 5.1.2 straffes med bøde.

 

8.2 For overtrædelser begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

 

9. Ikrafttræden

 

9.1 Denne BL træder i kraft den 1. december 2004.

 

9.2 Samtidig ophæves BL 6-96, 3. udgave af 10. juni 2002.

 

10. Overgangsbestemmelser

 

10.1 Teoretiske uddannelser, der er påbegyndt inden denne BL's ikrafttræden, kan færdiggøres i henhold til de hidtil gældende bestemmelser.

 

10.2 Teoretiske uddannelser, der er påbegyndt inden 1 år efter denne BL's ikrafttræden, kan færdiggøres efter de hidtil gældende bestemmelser, hvis skolen ved uddannelsens påbegyndelse endnu ikke er godkendt efter denne BL.

 

10.3 Teoretiske uddannelser, der påbegyndes mere end 1 år efter denne BL's ikrafttræden, skal foregå efter bestemmelserne i denne BL.

 

Statens Luftfartsvæsen, den 9. november 2004

Kurt Lykstoft Larsen

/Per Veingberg