Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om dragefly og glideskærme

BL 9-5, 4. udgave

 

I medfør af § 32, stk. 2, § 34, § 75, stk. 8, § 82, § 149, stk. 10, § 151, stk. 1, og § 152, stk. 2 og 3, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

 

 

1.

Referencedokumenter

 

1.1

BL 1-17, Radioudstyr i dansk registrerede luftfartøjer, seneste udgave.

 

1.2

BL 6-08, Bestemmelser om certifikater for betjening af radionalæg i luftfartsradiotjenester, seneste udgave.

 

1.3

BL 6-09, Bestemmelser om indførelse af JAR-FCL (pilotcertifikater, flyvemaskine og helikopter), seneste udgave.

 

1.4

BL 6-101, Bestemmelser om lokalflyvningstilladelse, svævefly, seneste udgave.

 

1.5

BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave.

 

1.6

BL 7-16, Særligt følsomme naturområder, seneste udgave.

 

1.7

BL 9-6, Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner, seneste udgave.

 

1.8

AIP Danmark, AIP Færøerne og AIP Grønland, seneste udgaver.

 

1.9

De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.7 findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk . Dokumenterne kan endvidere købes ved henvendelse til

 

Statens Luftfartsvæsen

Servicekontoret

Ellebjergvej 50

2450 København SV.

Tlf.: 3618 6000

Fax.: 3618 6001

E-mail.: ais@slv.dk

 

1.10

De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.8, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan endvidere købes ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen, jf. ovenfor.

 

2.

Definitioner

 

Dragefly (Hangglider):

Et bemandet luftfartøj, som er tungere end luft, og som under flyvning alene bæres oppe af aerodynamiske reaktioner på faste bæreflader. Luftfartøjet skal endvidere kunne startes af føreren selv til fods, og dets egenvægt må ikke overstige 50 kg.

 

Dragefly, motoriseret (Hangglider, motorised):

Dragefly med fremdriftsmiddel. Luftfartøjet skal startes af føreren selv til fods, og dets egenvægt, inklusive seletøj, redningsskærm og brændstof, må ikke overstige 75 kg.

 

Anm.: Motoriseret dragefly med stoppet motor betragtes som dragefly.

 

Glideskærm (Paraglider):

Dragefly, hvis bæreflade er uden fast grundstruktur.

 

Glideskærm, motoriseret (Paraglider, motorised):

Glideskærm med fremdriftsmiddel.

 

Anm.: Motoriseret glideskærm med stoppet motor betragtes som glideskærm.

 

Kontrolzone (Control zone - CTR):

Et kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra jordens eller vandets overflade til en fastsat øvre grænse.

 

Offentlig flyveplads (Public aerodrome):

En flyveplads, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som på nærmere fastsatte vilkår er åben for offentligheden.

 

Terminalområde (Terminal Control area - TMA):

Et kontrolområde oprettet i tilknytning til en eller flere flyvepladser.

 

Trafikinformationsområde (Traffic information area - TIA):

Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra en nærmere fastsat grænse over jordens eller vandets overflade til en nærmere fastsat øvre grænse, og som er oprettet i tilknytning til en trafikinformationszone.

 

Trafikinformationszone (Traffic information zone - TIZ):

Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra jordens eller vandets overflade til en nærmere angivet øvre grænse, og som er oprettet omkring en ikke-kontrolleret flyveplads.

 

Trafikzone (Aerodrome traffic zone - ATZ):

Et nærmere afgrænset luftrum, oprettet omkring en flyveplads til beskyttelse af flyvepladstrafik.

 

3.

Anvendelsesområde

 

3.1

Denne BL gælder for flyvning med dragefly, motoriserede dragefly, glideskærme og motoriserede glideskærme inden for dansk område.

 

3.2

I BL’en anvendes begreberne dragefly og glideskærme som generelle begreber, der også omfatter motoriserede dragefly og glideskærme.

 

4.

Generelt

 

4.1

Flyvning med dragefly og glideskærme må kun foretages af personer, der er under uddannelse i en landsdækkende forening eller en virksomhed, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, jf. pkt. 6.1, og af personer, der fra en sådan forening eller virksomhed har fået dokumentation for at have gennemgået den uddannelse, der er angivet i afsnit 7.

 

4.1.1

Personer, der har gennemgået en tilsvarende uddannelse i udlandet, kan dog inden for en periode af maksimalt 30 dage efter ankomst til Danmark foretage flyvning med dragefly og glideskærme. Dokumentation for uddannelsen skal medbringes under flyvning.

 

4.2

Uddannelse til fører af dragefly eller glideskærm må kun foretages af en forening eller virksomhed, der er godkendt hertil af Statens Luftfartsvæsen, jf. afsnit 6.

 

4.3

Undersøgelse af ulykker, der medfører hospitalsindlæggelse eller død for førere af dragefly eller glideskærme, foretages af politiet. Hvis der er begrundet mistanke om, at årsagen til en sådan ulykke kan henføres til et registreret luftfartøj, foretages undersøgelse heraf af Havarikommissionen for Civil Luftfart.

 

4.4

Hvis radioudstyr benyttes, skal sendetilladelse fra Telestyrelsen foreligge.

 

4.4.1

Hvis VHF-radioudstyr i luftfartsbåndet anvendes, skal udstyret opfylde kravene i BL 1-17, og brugeren skal være i besiddelse af et gyldigt certifikat som luftfartsradiotelefonist, jf. BL 6-08.

 

4.5

Flyvning er kun tilladt mellem solopgang og solnedgang.

 

4.6

Flyvning må ikke foregå i erhvervsmæssigt øjemed.

 

5.

Ansvar

 

5.1

Føreren af et dragefly eller en glideskærm er ansvarlig for, at bestemmelserne i pkt. 4.1, 4.4.1, 4.5 og 4.6 samt afsnit 8 overholdes.

 

5.1.1

Under uddannelse af en person betragtes instruktøren som føreren under forudsætning af, at han er med ombord. I andre tilfælde er instruktøren ansvarlig for, at eleven er behørigt instrueret til at gennemføre den planlagte flyvning.

 

5.2

Den godkendte forening eller virksomhed, jf. afsnit 6, skal sikre, at foreningen/ virksomheden varetager sine opgaver i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og bestemmelser, herunder de normer og procedurer, som er fastsat i driftshåndbogen, jf. pkt. 6.2.

 

5.2.1

Foreningen/virksomheden er ansvarlig for, at bestemmelserne i afsnit 7 overholdes.

 

6.

Godkendt forening/virksomhed

 

6.1

Statens Luftfartsvæsen kan efter ansøgning godkende en landsdækkende forening eller en virksomhed til at forestå uddannelse, udstedelse af dokumentation for denne samt andre opgaver i forbindelse med flyvning med dragefly og glideskærme.

 

6.2

For at opnå godkendelse som forening eller virksomhed skal normer og procedurer for de opgaver, som foreningen eller virksomheden varetager, være angivet i en driftshåndbog, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som mindst skal indeholde følgende:

 

a.

Foreningens vedtægter og organisation eller virksomhedens organisations- og ejerforhold.

 

b.

Beskrivelse af ansvarsforhold, herunder uddannelse.

 

c.

Kvalifikations- og vedligeholdelseskrav for instruktører.

 

d.

Uddannelses- og vedligeholdelsesprogrammer for uddannelses- og instruktørkurser.

 

e.

Procedurer for fremsendelse af statistik til Statens Luftfartsvæsen.

 

f.

Forholdsregler i forbindelse med uheld og ulykker, der medfører dødsfald eller nødvendiggør lægebehandling.

 

6.3

Godkendelse af forening eller virksomhed kan tilbagekaldes, hvis

 

a.

betingelserne for godkendelsen ikke længere er til stede, eller

 

b.

foreningen eller virksomheden ikke længere skønnes egnet til at varetage uddannelsen af førere af dragefly og glideskærme eller andre opgaver, som foreningen/virksomheden har påtaget sig.

 

7.

Uddannelse

 

7.1

Uddannelse af fører af dragefly og glideskærm samt uddannelse af instruktører skal foregå efter uddannelsesprogrammer, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

 

7.2

Uddannelse kan påbegyndes efter det fyldte 15. år, men der må ikke udstedes dokumentation for gennemført uddannelse før det fyldte 16. år.

 

 

8.

Flyvning

 

8.1

Almindelige bestemmelser for flyvning

 

8.1.1

Bortset fra luftfartslovens regler om registrering, mærkning, nationalitet og luftdygtighed gælder luftfartsloven og de ministerielle bekendtgørelser og BL'er, der er udfærdiget i medfør af denne med de ændringer, der følger af bestemmelserne i denne BL.

 

8.1.1.1

For flyvning med dragefly/glideskærm i højder under 150 m (500 ft) gælder ud over bestemmelserne i denne BL kun luftfartslovens bestemmelser af privatretligt og strafferetligt indhold, mens lovens øvrige bestemmelser ikke finder anvendelse.

 

Anm.: Selv om luftfartslovens bestemmelser, herunder § 50, ikke finder anvendelse for flyvning i højder under 150 m (500 ft), gælder dansk lovgivning i øvrigt for flyvningen, f. eks. straffelovens § 138 om personer, der i beruset tilstand udsætter andres person eller betydelige formueværdier for fare.

 

8.1.2

For flyvning med dragefly eller glideskærm gælder følgende:

 

a.

Der må ikke hverken ved start, under flyvning eller i forbindelse med landing flyves over tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft.

 

b.

Luftfartøjet må ikke være forsynet med understel i form af hjul eller andet. Dog er sikkerhedshjul på bundrammen af dragefly tilladt.

 

c.

Ved spilstart og/eller optræk skal det sikres, at starttovet/wiren ikke kan falde ned til skade, gene eller fare for personer eller ejendom.

 

d.

Optræk til højder af 150 m (500 ft) eller mere over terræn må ikke finde sted uden tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen.

 

e.

Flyvning må ikke foregå i højder under 150 m (500 ft) over de følsomme naturområder, der er nævnt i BL 7-16.

 

f.

Start af et dragefly eller en glideskærm ved hjælp af et andet luftfartøj må ikke finde sted uden tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen.

 

g.

Der må kun medtages passagerer, hvis føreren er uddannet tandempilot.

 

h.

Flyvning må ikke finde sted, medmindre der er tegnet ansvarsforsikring i henhold til luftfartslovens § 130.

 

8.2

Supplerende bestemmelser for flyvning med dragefly eller glideskærm i højder af 150 m (500 ft) eller mere over jorden eller vandet

 

8.2.1

Føreren skal have bestået den prøve i love og bestemmelser, der er fastsat af Statens Luftfartsvæsen for privatflyvercertifikat (PPL/A), jf. BL 6-09, eller lokalflyvningstilladelse/svævefly, jf. BL 6-101.

 

8.2.2

Der skal under flyvning medføres en højdemåler, som kan vise drageflyets/glide-skærmens højde over jorden eller vandet med en nøjagtighed på +/- 30 m (100 ft). Højdemåleren skal kunne aflæses af føreren under flyvning.

 

8.2.3

Der må kun udføres VFR-flyvning. Bestemmelserne i BL 7-1, afsnit 5, Visuelflyvereglerne, skal overholdes.

 

8.2.4

Flyvning inden for luftrumsklasserne F og G må kun finde sted, når flyvesigtbarheden er mindst 5 km.

 

8.2.5

Flyvning i en større højde end 1.050 m (3.500 ft MSL) er ikke tilladt.

 

8.3

Supplerende bestemmelser for flyvning med motoriseret dragefly eller motoriseret glideskærm

 

8.3.1

Der må ikke hverken ved start, under flyvning eller i forbindelse med landing flyves over eller nærmere end 150 m (500 ft) i vandret afstand til tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft.

 

8.3.2

Der må ikke udføres flyvning i mindre afstand end 25 m (75 ft) til mennesker, græssende tamdyr, bygninger, køretøjer eller offentlige veje.

 

8.3.3

Motoren må maksimalt have en ydelse på 25 hk, og støjniveauet for motor og propel må ikke overstige den grænse, der er fastsat for ultralette flyvemaskiner i BL 9-6.

 

8.3.4

Motoren skal under flyvning være fastspændt på føreren.

 

8.3.5

Føreren af et motoriseret dragefly eller en motoriseret glideskærm skal føre logbog, der mindst skal indeholde oplysning om dato for flyvning, tid for hver enkelt flyvning, samlet flyvetid samt start- og landingssted.

 

 

8.4

Sikkerhedsudstyr

 

 

Under flyvning med dragefly eller glideskærm skal såvel fører som eventuelle passagerer, jf. pkt. 8.1.2 g., være forsynet med en stabil hjelm med hård skal. Ved flyvning over 150 m (500 ft) skal der bæres redningsskærm.

 

8.5

Flyvning på eller i nærheden af offentlige flyvepladser og militære flyvestationer

 

8.5.1

Flyvning til og fra eller nærmere end 8 km fra banen/banerne på en offentlig flyveplads eller på en militær flyvestation, jf. AIP, skal foregå efter retningslinier, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og for en militær flyvestation efter bestemmelser, der er fastsat af Flyvertaktisk Kommando.

 

8.5.1.1

Hvis der foreligger retningslinier for beflyvning af en offentlig flyveplads, skal der tillige foreligge tilladelse fra flyvepladsledelsen til, at flyvepladsen benyttes til flyvning med dragefly og/eller glideskærme. Alle anvisninger fra flyvepladsledelsen skal efterkommes.

 

8.5.1.2

Flyvning nærmere end 8 km fra banen/banerne på en militær flyvestation må kun finde sted efter særlig aftale med Flyvertaktisk Kommando.

 

8.5.2

Flyvning i højder af 100 m (300 ft) eller mere over terræn inden for kontrolzoner og i terminalområder skal foregå i overensstemmelse med indhentet klarering fra den pågældende flyvekontrolenhed. Flyvning over samme højde inden for trafikinformationszoner, trafikinformationsområder og trafikzoner må kun finde sted efter forud truffet aftale med den pågældende lufttrafiktjenesteenhed og i overensstemmelse med de betingelser, som enheden har meddelt.

 

8.5.2.1

Flyvning i højder af 100 m (300 ft) eller mere over terræn inden for kontrolzoner og i terminalområder omkring en militær flyvestation uden for en afstand af 8 km fra banen/banerne må dog kun finde sted efter særlig aftale med Flyvertaktisk Kommando.

 

Anm.: Kontrolzoner, terminalområder, trafikinformationszoner, trafikinformationsområder og trafikzoner fremgår af AIP.

 

9.

Dispensation

 

 

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

 

 

10.

Klageadgang

 

10.1

Afgørelser truffet af en godkendt forening eller virksomhed efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Statens Luftfartsvæsen.

 

10.2

Statens Luftfartsvæsens afgørelser vedrørende godkendelse af uddannelsesprogrammer, jf. pkt. 7.1, kan påklages til Trafikministeriet.

 

 

 

11.

Straf

 

11.1

Den fører af et dragefly eller en glideskærm, der overtræder bestemmelserne i pkt. 4.1, 4.4.1, 4.5 eller 4.6, straffes med bøde.

 

11.2

Den forening eller virksomhed, der overtræder bestemmelserne i afsnit 7, straffes med bøde.

 

11.3

Overtrædelse af pkt. 4.2 straffes med bøde.

 

11.4

For overtrædelse begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

 

11.5

Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 8 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, med bøde eller fængsel indtil 2 år, jf. dog pkt. 11.6

 

11.6

Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 8.1.3 h. straffes i henhold til luftfartslovens § 149, stk. 3, med bøde eller fængsel indtil 2 år.

 

 

12.

IkrafttrædenP11

 

 

12.1

Denne BL træder i kraft den 1. januar 2005.

 

12.2

Samtidig ophæves BL 9-5, 3. udgave af 14. januar 1992.

 

Statens Luftfartsvæsen, den 8. december 2004

Kurt Lykstoft Larsen

/Per Veingberg