Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om den lokale og regionale
kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet,
lov om amtskommunernes overtagelse af de
statslige ejerandele i privatbanerne, lov om anlæg af
jernbaner til Tuborg Havn samt til Fakse og Rødvig og
lov om jernbanedrift på Lolland-Falster

(Privatbanernes godskørsel og statens garantiforpligtelse)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 493 af 16. juni 1995, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1317 af 20. december 2000 og senest ved § 3 i lov nr. 407 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Vedkommende kommunalbestyrelse kan deltage uden bestemmende indflydelse i selskaber, der forvalter jernbaneinfrastruktur, driver jernbanevirksomhed eller udfører anden virksomhed i tilknytning til jernbanedrift.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 6 b, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »inden for amtet«: »eller mellem et forretningssted i amtet og nærmeste afleverings- eller afhentningssted«.

§ 2

I lov nr. 1317 af 20. december 2000 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne foretages følgende ændring:

1. I § 10 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2005 kan et amtsråds deltagelse med bestemmende indflydelse i et selskab i medfør af § 6 b, stk. 2, 1. pkt., i lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet tillige omfatte udførelse af godskørsel på jernbane.«

§ 3

I lov nr. 44 af 4. maj 1875 om anlæg af jernbaner til Tuborg Havn samt til Fakse og Rødvig foretages følgende ændring:

1. § 7 ophæves.

§ 4

I lov nr. 151 af 11. maj 1954 om jernbanedrift på Lolland-Falster foretages følgende ændring:

1. § 5 ophæves.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Flemming Hansen