Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om uddannelsesvirksomhed til uddannelse af flyteknisk personale, JAR-147

(BL 2-6, 2. udgave)

 

I medfør af § 73 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

 

1.

BL 2-6, Bestemmelser om godkendelse af uddannelsesvirksomhed til uddannelse af flyteknisk personale, JAR-147, 1. udgave af 7. juli 2000 ophæves.

 

 

2.

Ikrafttræden

 

 

2.1

Denne BL træder i kraft den 1. januar 2005, jf. dog pkt. 2.2.

 

 

2.2

Uddannelsesvirksomheder, der er godkendt i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver, kan færdiggøre uddannelser efter reglerne i den BL, der er nævnt i afsnit 1, hvis de pågældende uddannelser er påbegyndt før denne BL’s ikrafttræden.

 

Statens Luftfartsvæsen, den 15. december 2004

Kurt Lykstoft Larsen

/Per Veingberg