Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
særtransport

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1172 af 3. december 2004 om særtransport, foretages følgende ændringer:

1. I § 19, stk. 2, ændres »Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Skive politikreds« til: »Ringkøbing Amt og Viborg Amt«.

2. I § 19. stk. 2, udgår »undtagen Skive politikreds«.

3. I § 27, stk. 2, erstattes »Vogntog« med: »Påhængsvogntog«.

4. § 43, stk. 1, affattes således:

» § 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2005.«

5. § 44 affattes således:

» § 44. Ansøgninger modtaget hos politiet inden 1. februar 2005 behandles efter reglerne i § 43, stk. 2, nr. 1-3. Transporttilladelser, udstedt efter disse regler, er gyldige, indtil de udløber, dog ikke længere end til udgangen af år 2005.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2005.

Færdselsstyrelsen, den 20. januar 2005

Carsten Falk Hansen

/Ib Rasmussen