Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om generelle operationelle krav vedrørende luftfartøjers udstyr og instrumenter
(BL 5-25, 1. udgave)

 

I medfør af § 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 743 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

 

1. Referencedokumenter

 

1.1 ICAO Doc 7030, Regional Supplementary Procedures, seneste udgave.

 

1.2 BL 5-55, Bestemmelser om flyvning i MNPS- og RVSM-luftrum, seneste udgave.

 

1.3 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave.

 

1.4 Aeronautical Information Publication (AIP) Denmark, seneste udgave.

 

1.5 Aeronautical Information Publication (AIP) Greenland, seneste udgave.

 

1.6 Aeronautical Information Publication (AIP) Faeroe Islands, seneste udgave.

 

1.7 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.1, kan erhverves ved henvendelse til

 

ICAO Headquarters

Attn.: Document Sales Unit

999 University Street

Montréal, Quebec

Canada H3C 5H7

Tel.: +1 514 954-8022

Fax: +1 514 954-6769

Sitatex: YULDYA

E-post: Sales_unit@icao.int

Web: www.icao.int

 

1.8 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.2 og 1.3, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk . Dokumenterne kan endvidere købes ved henvendelse til

 

Statens Luftfartsvæsen

Servicecentret

Postboks 744

Ellebjergvej 50

2450 København SV

Tel.: 3618 6000

Fax: 3618 6001

E-post: ais@slv.dk

 

1.9 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.4 - 1.6 findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan herudover købes ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen, jf. pkt. 1.8.

 

2. Anvendelsesområde

 

2.1 Denne BL gælder for lufttrafik inden for dansk område samt for lufttrafik med danske luftfartøjer uden for dansk område.

 

2.1.1 Et luftfartøj betragtes som dansk, når det er dansk registreret eller opereres i henhold til en dansk driftstilladelse, jf. luftfartslovens § 4, stk. 2.

 

3. Luftfartøjets udstyr og instrumenter

 

3.1 Luftfartøjer skal være udstyret og instrumenteret i overensstemmelse med de krav, der er fastsat for det luftrum, hvori luftfartøjet opereres.

 

Anm.: Se tillige BL 7-1, jf. pkt. 3.2.2, om supplerende vilkår for flyvning inden for luftrumsklasser.

 

3.1.1 Ved flyvning inden for dansk område gælder de krav, der er offentliggjort i AIP Denmark, AIP Greenland og AIP Faeroe Islands (GEN 1.5 Aircraft Instruments, Equipment and Flight Documents).

 

3.1.2 Ved flyvning med danske luftfartøjer uden for dansk område gælder de krav, der er fastsat af den stat, der er ansvarlig for at udøve lufttrafiktjeneste i det pågældende luftrum.

 

Anm.: Se tillige BL 5-55 om flyvning i MNPS- og RVSM-luftrum.

 

4. Ansvar

 

4.1 Luftfartøjschefen er ansvarlig for, at luftfartøjet er udstyret og instrumenteret i overensstemmelse med de krav, der er nævnt i afsnit. 3.

 

4.2 Ved erhvervsmæssig flyvning påhviler ansvaret efter pkt. 4.1 tillige det luftfartsforetagende, der udfører flyvningen.

 

4.3 Luftfartøjschefen skal være fortrolig med betjeningen af det udstyr og de instrumenter, der er påkrævet efter afsnit 3.

 

4.4 Luftfartøjschefen skal følge de procedurer, der er fastsat for flyvning i det luftrum, hvor luftfartøjet opereres.

 

5. Straf

 

5.1 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 3 og afsnit 4 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, med bøde eller fængsel i indtil 2 år.

 

5.2 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

 

6. Ikrafttræden

 

Denne BL træder i kraft den 1. marts 2005.

Statens Luftfartsvæsen, den 21. januar 2005

Kurt Lykstoft Larsen

/Per Veingberg