Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser
BL 3-16, 4. udgave

 

I medfør af § 52, § 60, § 149, stk. 10, samt § 153, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

 

1. Referencedokumenter

 

1.1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 869 af 10. oktober 2003 om vildtskader.

 

1.2 Aeronautical Information Publication (AIP) Denmark, seneste udgave.

 

1.3 Aeronautical Information Publication (AIP) Greenland, seneste udgave.

 

1.4 Aeronautical Information Publication (AIP) Faeroe Islands, seneste udgave.

 

1.5 Aeronautical Information Publication VFR Flight Guide Denmark, seneste udgave.

 

1.6 ICAO Annex 14, Aerodromes, Volume I, Aerodromes Design and Operations, seneste udgave.

 

1.7 ICAO Doc 9137, Airport Manual, Part 3, Bird Control and Reduction, seneste udgave.

 

1.8 BL 3-12, Arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser, seneste udgave.

 

1.9 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.1, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk .

 

1.10 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.2 - 1.5 og 1.8, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan endvidere købes ved henvendelse til

 

Statens Luftfartsvæsen

Servicecentret

Postboks 744

Ellebjergvej 50

2450 København SV

Tel.:

3618 6000

Fax:

3618 6001

E-post:

ais@slv.dk

 

1.10.1 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.8, findes endvidere på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk .

 

1.11 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.6 og 1.7, kan erhverves ved henvendelse til

 

ICAO Headquarters

Attn.: Document Sales Unit

999 University Street

Montréal, Quebec

Canada H3C 5H7

Tel.:

+1 514 954-8022

Fax:

+1 514 954-6769

Sitatex:

YULDYA

E-post:

Sales_unit@icao.int

Web:

www.icao.int

 

2. Definitioner

 

Anlæg, der tiltrækker fugle (Facilities attracting birds):

Dambrug, foderpladser for fugle/pattedyr, fuglereservater, lossepladser, kunstigt anlagte søer, mergelgrave, minkfarme, vandfyldte grusgrave, udvidelse af eksisterende søer, vådområder, rensningsanlæg og lignende.

 

Bane (Runway):

Et på en landflyveplads afmærket, rektangulært område til brug ved landing og start med luftfartøjer.

 

Flyvepladstjeneste (Aerodrome Services):

En tjeneste, der har til opgave at sikre, at flyvepladsen med dens anlæg og tilbehør er i foreskreven stand.

 

Koncessionshaver (Licence holder):

En person, et selskab eller andet foretagende, der har fået tilladelse til at indrette og drive en offentlig flyveplads eller et civilt område på en militær flyvestation.

 

Lufttrafiktjenesteenhed (Air Traffic Services Unit):

Fællesbetegnelse omfattende flyvekontrolenhed, flyveinformationscentral, meldekontor for lufttrafiktjeneste og AFIS-enhed.

 

Rullevej (Taxiway):

En vej, der er anlagt på en landflyveplads til brug for luftfartøjer under kørsel fra en del af flyvepladsen til en anden, herunder:

 

a. Rullevej ved standplads. Den del af et rullevejssystem, som findes på forpladsen, og som kun har til formål at give adgang til standpladser.

 

b. Rullevej på forplads. Den del af et rullevejssystem, som findes på forpladsen, og som i en gennemgående rute krydser forpladsen.

 

c. Rullevej til hurtig frakørsel. En rullevej, som slutter sig til en bane i en spids vinkel, således at landende luftfartøjer kan køre fri af banen med en højere hastighed, end det ellers er muligt, med det formål at nedbringe den tid, banen er optaget.

 

Tjenestetid (Hours when service is provided):

Den periode, hvor der på en offentlig flyveplads ydes flyvepladstjeneste og lufttrafiktjeneste.

 

3. Anvendelsesområde

 

Denne BL fastsætter bestemmelser for offentlige flyvepladser, som anvendes til regelmæssig, erhvervsmæssig transport af passagerer, post og/eller fragt med luftfartøjer med en maksimal tilladt startmasse på 10 tons eller derover eller med 20 eller flere passagersæder.

 

4. Ansvar

 

Den, der har tilladelse til at indrette og drive en flyveplads, på militære flyvestationer den civile havneledelse, i det følgende kaldet koncessionshaveren, skal sikre, at der gennemføres forebyggende foranstaltninger til nedbringelse af risikoen for kollisioner mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr under hensyntagen til arten og omfanget af det lokale fugle- og pattedyrliv.

 

Anm.: Nærmere oplysning om forebyggende foranstaltninger findes i ICAO Doc 9137, Airport Manual, Part 3, Bird Control and Reduction.

 

4.1.1 Det påhviler herunder koncessionshaveren at skaffe sig kendskab til omfanget af det eventuelle fugle-/pattedyrproblem.

 

4.2 Foranstaltninger, der har til formål eller må forventes at øge bestanden af fugle/pattedyr, herunder fodring og udsætning af fugle/pattedyr, samt etablering af anlæg, der tiltrækker fugle, må ikke finde sted inden for flyvepladsens område.

 

4.3 Koncessionshaveren skal holde sig orienteret om samt søge at påvirke den offentlige planlægning således, at anlæg, der tiltrækker fugle, ikke placeres/er beliggende nærmere flyvepladsen end 13 km eller ikke placeres/er beliggende således, at der er risiko for, at fuglene overflyver flyvepladsen på vej mellem anlæg, der tiltrækker fugle, og eventuelle yngle og rastepladser.

 

4.4 Koncessionshaveren skal holde sig orienteret om samt søge at påvirke den offentlige planlægning således, at der ikke indenfor 13 km fra flyvepladsen sker beplantning i større omfang af bærbærende træer og buske.

 

4.5 Der skal ske indberetning til Statens Luftfartsvæsen, hvis koncessionshaveren ikke ved henvendelse til den, der er ansvarlig for at etablering af anlæg, der tiltrækker fugle, kan opnå fjernelse af de anlæg mv., der er omfattet af bestemmelserne i pkt. 4.3 og pkt. 4.4.

 

5. Konsulent og planer

 

5.1 Konsulent

 

5.1.1 Flyvepladser skal have tilknyttet en konsulent, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som opfylder bestemmelserne i pkt. 5.1.2.

 

5.1.1.1 Koncessionshaver skal fremsende ansøgning vedlagt dokumentation til Statens Luftfartsvæsen.

 

5.1.2 For at blive godkendt som konsulent skal vedkommende

 

a. have et rimeligt grundkendskab til fugle og pattedyr, f.eks. som jæger, ornitolog, biolog eller lignende,

 

b. have et rimeligt grundkendskab til planter,

 

c. have gennemgået Skov- og Naturstyrelsens kursus i konsulentarbejde på flyvepladser eller på anden vis have erhvervet kundskaber svarende hertil,

 

d. ikke være ejer eller forpagter af jord, der falder ind under flyvepladsens område eller det område, der er nævnt i pkt. 5.2.5, eller have jagtretten til samme områder, og

 

e. i øvrigt ikke have personlige interesser i det berørte sagsområde.

 

5.1.3 Godkendelsen som konsulent vil blive tilbagekaldt, hvis

 

a. koncessionshaveren eller konsulenten anmoder derom,

 

b. der under udøvelse af konsulentvirksomheden finder væsentlig tilsidesættelse sted af bestemmelserne i denne BL eller af i øvrigt gældende love, bestemmelser eller vilkår for virksomheden, eller

 

c. betingelserne for opnåelse af godkendelse ikke længere er opfyldt, og forholdet ikke bliver rettet inden for en frist, der fastsættes af Statens Luftfartsvæsen.

 

5.2 Dyrkningsplan

 

5.2.1 Koncessionshaveren skal bortset fra, når der er tale om flyvepladser beliggende på Færøerne eller i Grønland, i samarbejde med den konsulent, der er tilknyttet flyvepladsen, udarbejde en dyrkningsplan for flyvepladsens område efter nedenstående retningslinier.

 

5.2.2 Arealer uden fast belægning, der er beliggende inden for flyvepladsens område op til banen/banerne og ud til en afstand af 150 m fra dennes/disses begrænsninger:

 

a. Arealet skal udlægges med græs, medmindre den naturlige vegetation, f.eks. i form af lyng, i tilstrækkelig grad tjener til ikke at gøre arealet tiltrækkende for fugle/pattedyr.

 

b. Der skal anvendes stive græsarter, f.eks. stivbladet svingel og rødsvingel, og der må kun anvendes arter, der egner sig til høslæt.

 

5.2.3 Arealer uden fast belægning, der er beliggende inden for flyvepladsens område i en afstand af mellem 150 m og 300 m fra banens/banernes begrænsning:

 

a. Arealet skal anvendes til græsdyrkning, medmindre den naturlige vegetation, f.eks. i form af lyng, i tilstrækkelig grad tjener til ikke at gøre arealet tiltrækkende for fugle/pattedyr.

 

b. Arealet må kun anvendes til korndyrkning efter afhandling med konsulenten. Dyrkning af helsæd er ikke tilladt.

 

5.2.4 Arealer uden fast belægning, der er beliggende inden for flyvepladsens område i en afstand af mere end 300 m fra banens/ banernes begrænsning, må kun efter afhandling med konsulenten anvendes til landbrugsdrift.

 

5.2.5 Statens Luftfartsvæsen kan fastsætte nærmere regler for dyrkning af arealer, der er beliggende uden for flyvepladsens område, men inden for 500 m fra banens/banernes begrænsning, og pålægge koncessionshaveren, eventuelt ved ekspropriation, at sikre en bestemt arealanvendelse inden for disse områder.

 

5.3 Beplantningsplan

 

Koncessionshaveren skal bortset fra, når der er tale om flyvepladser beliggende på Færøerne eller i Grønland, i samarbejde med den konsulent, der er tilknyttet flyvepladsen, udarbejde en beplantningsplan for flyvepladsens område. Ved plantevalg skal vælges plante-, busk- og træarter, som giver mindst mulig føde for fugle/pattedyr.

 

6. Drift

 

6.1 Observation

 

6.1.1 Det påhviler koncessionshaveren at overvåge forekomsten af fugle/pattedyr på manøvreområdet i flyvepladsens tjenestetid.

 

6.1.2 Observation af fugle/pattedyr i større antal skal omgående meddeles den lokale lufttrafiktjenesteenhed.

 

6.2 Bortskræmning

 

6.2.1 Medmindre bortskræmning sker kontinuerligt, må bortskræmning af fugle/pattedyr ikke påbegyndes tidligere end 30 minutter før og skal påbegyndes senest 15 minutter før hver start/landing med jetfly.

 

6.2.2 I forbindelse med start/landing med propeldrevne flyvemaskiner samt helikoptere skal opsyn, overvågning og/eller bortskræmning foretages som nævnt i pkt. 6.2.1, når der forekommer koncentration af fugle/pattedyr i større antal, eller når vedkommende luftfartøjschef anmoder herom.

 

6.2.3 Nedlæggelse af fugle/pattedyr skal foretages så ofte, som det er nødvendigt for at bevare effekten af andre skræmmemidler.

 

6.2.4 I forbindelse med græsslåning samt jordbearbejdelse af tilstødende landbrugsarealer skal opsyn, overvågning og/eller bortskræmning intensiveres.

 

6.2.5 Der må ikke anvendes ammunition, der kan skade luftfartøjers motorer, f.eks. stålhagl, i forbindelse med bortskræmning af fugle/pattedyr på flyvepladser.

 

6.2.6. Statens Luftfartsvæsen kan fastsætte nærmere retningslinier for bortskræmning af fugle/pattedyr på hver enkelt flyveplads.

 

6.3 Regulering

 

6.3.1 Inden for flyvepladsens område skal fuglereder med æg og/eller unger af arter, der udgør fare for flyvesikkerheden, fjernes i størst muligt omfang.

 

6.3.2 Bestandene af fugle- og pattedyrarter, som vurderes at udgøre en risiko for flyvesikkerheden, skal holdes på et minimum ved bortskræmning/regulering.

 

6.3.3 Nedskudte, fredede fugle/pattedyr må ikke gøres til genstand for handel eller overdragelse.

 

6.3.3.1 Overdragelse kan dog ske til

 

a. Zoologisk Museum, København, eller Naturhistorisk Museum, Århus,

 

b. Faeroe Museum of Natural History, Vagar, eller

 

c. Pinngortilalerikk (Grønlands Natur Institut), Nuuk.

 

6.3.4 Statens Luftfartsvæsen kan fastsætte nærmere retningslinier for regulering af fugle/pattedyr på hver enkelt flyveplads.

 

6.4 Vedligeholdelse

 

6.4.1 I forbindelse med dyrkning af arealer skal følgende iagttages:

 

a. Græsset skal til stadighed holdes i en højde af højst 20 cm på baner og rulleveje uden grus/fast belægning samt i et 75 x 20 m symmetrisk område omkring linien mellem GP-antennen og nærfeltmonitorantennen.

 

b. Uden for de områder, der er nævnt under a., men inden for de områder, der er omfattet af pkt. 5.2.2, skal græsset til stadighed tilstræbes holdt i en højde af mellem 20 cm og højst 40 cm, jf. dog pkt. d. Hvis man lokalt afviger herfra, skal det fremgå af flyvepladsens dyrkningsplan. Græshøjden skal dog tilpasses bestemmelser for flyvepladsens anlæg og udstyr, f.eks. visuelle landingshjælpemidler og radiolandingshjælpemidler. Tilsvarende gælder for arealer, der er udlagt til trafik med mindre luftfartøjer, baner og rulleveje uden fast belægning samt deres sikkerhedszoner.

 

c. Afklippet græs skal fjernes umiddelbart efter klipningen, medmindre dette på grund af hyppig klipning er unødvendigt.

 

d. Flyvepladser med stor musebestand skal uanset bestemmelsen i pkt. b. i oktober-november måned slå græsset kort.

 

e. Græsslåning må kun foretages efter aftale med den lokale lufttrafiktjenesteenhed.

 

f. Gødskning med naturgødninger og/ eller væske med lignende sammensætning er ikke tilladt i de områder, der er nævnt i pkt. 5.2.2. og 5.2.3.

 

6.4.2 Statens Luftfartsvæsen kan fastsætte nærmere bestemmelser for græshøjden.

 

6.4.3 Arbejdsaktiviteter skal udføres i overensstemmelse med de vilkår, der er anført i BL 3-12, Arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser.

 

7. Rapportering

 

7.1 Indberetninger om kollisioner

 

7.1.1 Koncessionshaveren skal sikre, at kollisioner mellem civile luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser indberettes til Statens Luftfartsvæsen på en formular, som findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk , Fuglekollisions rapport/Bird Strike Reporting Form, eller på anden vis med tilsvarende oplysninger.

 

7.1.2 Københavns Lufthavne A/S skal kvartalsvis indsende rapporter til Statens Luftfartsvæsen.

 

7.1.3 Øvrige danske flyvepladser skal løbende indsende rapporter til Statens Luftfartsvæsen.

 

7.1.4 De grønlandske flyvepladser skal løbende indsende rapporter til Grønlands Lufthavnsvæsen, der fremsender rapporter kvartalsvis til Statens Luftfartsvæsen.

 

7.1.5 Statens Luftfartsvæsen, Vagar Lufthavn, skal kvartalsvis indsende rapporter til Statens Luftfartsvæsen.

 

7.2 Analyse af rester af fugle/pattedyr og dødfundne fugle/pattedyr

 

Det påhviler koncessionshaveren at sikre, at rester af fugle/pattedyr og dødfundne fugle/pattedyr hidrørende fra fuglekollisioner analyseres for identifikation af art og kategori.

 

7.3 Indberetning om nedskudte fugle/nedlagte pattedyr

 

Koncessionshaveren skal bortset fra, når der er tale om flyvepladser beliggende på Færøerne eller i Grønland, indberette antallet af nedskudte fugle/nedlagte pattedyr i perioden 1. januar - 31. december, til Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, senest den 1. marts året efter.

 

7.4 Indberetning om forekomster af fugle og pattedyr

 

Koncessionshaveren skal inden den 1. marts indsende en årsrapport for året før til Statens Luftfartsvæsen. Årsrapporten skal indeholde oplysninger om forekomsten af fugle og pattedyr på flyvepladsen med redegørelse for, hvad der fra flyvepladsens side er gennemført af forebyggende foranstaltninger, herunder omfanget af reguleringen. Årsrapporten skal derudover indeholde oplysninger omkring anlæg, der tiltrækker fugle, dyrkningsplan, beplantningsplan, statistik m.m. Denne indberetning skal være udfærdiget af en konsulent, der er nævnt i pkt. 5.1.

 

8. Dispensation

 

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

 

9. Straf

 

9.1 Med bøde straffes den koncessionshaver, der overtræder bestemmelserne i afsnit 4, pkt. 5.2.1 - 5.2.4, 5.3, 6.1 - 6.2.5, 6.3.1 - 6.3.3, 6.4.1, 6.4.3 og afsnit 7.

 

9.2 Undladelse af at efterkomme et påbud udstedt i henhold til pkt. 5.2.5 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 7, med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

 

9.3 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

 

10. Ikrafttræden

 

10.1 Denne BL træder i kraft den 1. marts 2005.

 

10.2 Samtidig ophæves BL 3-16, 3. udgave af 25. september 1996.

 

Statens Luftfartsvæsen, den 31. januar 2005

Kurt Lykstoft Larsen

/Per VeingbergBilag 1

AR953_1.JPG Size: (529 X 795)Bilag 2

AR953_2.JPG Size: (529 X 769)