Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om meteorologisk udstyr på flyvepladser 1)

 

(BL 7-18, 2. udgave)

I medfør af § 52 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

 

1. Referencedokumenter

 

1.1 BL 3-13, Godkendelse og drift af præcisionslandingsbaner, kategori II og III, seneste udgave .

 

1.2 BL 3-18, Bestemmelser om etablering af flyvepladsledelse på godkendte flyvepladser m.v., seneste udgave .

 

1.3 BL 7-17, Bestemmelser om meteorologisk tjeneste, seneste udgave.

 

1.4 BL 7-21, Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste, seneste udgave .

 

1.5 ICAO Annex 3, International Standards and Recommended Practices, Meteorological Service for International Air Navigation, seneste udgave.

 

1.6 ICAO Doc 9328-AN/908, Manual of Runway Visual Range Observing and Reporting Practices, seneste udgave.

 

1.7 Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, udgivet af World Meteorological Organization, seneste udgave.

 

1.8 Håndbog for vejrobservatorer, udgivet af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), seneste udgave.

 

1.9 DMI, Meteorologiske koder 2. Luftfartskoder, seneste udgave.

 

1.10 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.4, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www. s lv.dk . Dokumenterne kan endvidere købes ved henvendelse til

 

Statens Luftfartsvæsen

Servicecentret

Postboks 744

Ellebjergvej 50

2450 København SV

Tel.:

3618 6000

Fax:

3618 6001

E-post:

ais@slv.dk

Web:

www.slv.dk

 

1.11 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.5 - 1.6, kan erhverves ved henvendelse til

 

ICAO Headquarters

Attn.: Document Sales Unit

999 University Street

Montréal, Quebec

Canada H3C 5H7

Tel.:

+1 514 954-8022

Fax:

+1 514 954-6769

Sitatex:

YULDYA

E-post:

Sales_unit@icao.int

Web:

www.icao.int

 

1.12 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.7, kan erhverves ved henvendelse til

 

World Meteorological Organization

Sales and Distribution of Publications

7, bis avenue de la Paix

P.O. Box 2300

CH-1211 Geneva 2

Schweiz

Tel.:

+41 22 730 81 11

Fax:

+41 22 730 80 22

E-post:

pubsales@wmo.int

Web:

www.wmo.ch

 

1.13 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.8 - 1.9, kan erhverves ved henvendelse til

 

Danmarks Meteorologiske Institut

Observationsafdelingen

Lyngbyvej 100

2100 København Ø

Tel.:

3615 7500

Fax:

3927 1080

E-post:

dmi@dmi.dk

Web:

www.dmi.dk

 

2. Definitioner

 

Banesynsvidde ( Runway Visual Range - RVR):

Den afstand, over hvilken en pilot i et luftfartøj på en banes centerlinie kan se enten banens markeringer, banekantlysene eller banens centerlinielys.

 

Dugpunkttemperatur:

Den temperatur, luften ved uændret tryk og vanddampindhold skal afkøles til for at mættes.

 

 

METAR/SPECI:

Meteorologiske meldinger i kode.

 

Meteorologisk kontor (Meteorological office):

Et kontor, der er bemandet med meteorolog(er), og som er udpeget til at udstede udsigter og yde anden form for meteorologisk tjeneste, der kræves for at dække luftfartsoperationelle behov. Kontoret kan være beliggende på en flyveplads.

 

Meteorologisk melding (Meteorological report):

En beskrivelse af observerede meteorologiske forhold på et bestemt tidspunkt og sted.

 

Meteorologiske oplysninger (Meteorological information):

Meteorologiske meldinger, analyser, udsigter og enhver anden beskrivelse, der vedrører eksisterende eller forventede meteorologiske forhold.

 

Meteorologisk overvågningskontor (Meteorological watch office):

Et kontor, der er bemandet med flyvemeteorolog(er), og som har til opgave inden for grænserne af en flyveinformationsregion at opretholde overvågning af vejrforholdene og at udfærdige, afgive og udsende oplysninger og varsler om en route-vejrfænomener, som kan indvirke på flyveoperationers sikkerhed.

 

Meteorologisk tjeneste (Meteorological service):

Fællesbetegnelse for de forskellige former for tjenester, der udøves af meteorologiske kontorer og overvågningskontorer samt af formidlings- og vejrobservationstjenesteenheder.

 

Minimumsektorhøjde (Minimum Sector Altitude - MSA):

Den laveste højde over havets middelvandstand (MSL), der i en nødsituation sikrer en mindste afstand på 300 m (1000 ft) over alle hindringer inden for en sektor af en cirkel med radius 46 km (25 NM) med centrum i et radionavigationshjælpemiddel.

 

Tærskel (Threshold):

Begyndelsen af den del af banen, som kan bruges til landing.

Vejrobservationstjeneste (Meteorological observation service):

En tjeneste, der har til opgave at observere flyvepladsens aktuelle vejrforhold og at udfærdige meteorologiske meldinger til brug for luftfarten.

 

3. Anvendelsesområde

 

Denne BL fastsætter bestemmelser om meteorologisk udstyr på flyvepladser til brug for meteorologiske tjenester for civil luftfart inden for dansk område samt inden for områder, for hvilke Danmark i henhold til international overenskomst er forpligtet til at etablere sådanne tjenester.

 

Anm.: Bestemmelser om meteorologisk tjeneste findes i BL 7-17.

 

4. Generelt

 

Det påhviler den, der i henhold til BL 7-17 har etableret en meteorologisk tjeneste, at sikre, at alt udstyr, som benyttes af tjenesten, etableres, drives og vedligeholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL.

 

5. Godkendelse

 

5.1 Alt udstyr, som benyttes af en meteorologisk tjeneste, skal teknisk og operationelt godkendes af Statens Luftfartsvæsen, jf. dog pkt. 5.2.

 

5.1.1 Som dokumentation for opfyldelsen af de tekniske specifikationer i denne BL kan anvendes analyser og prøver udført for udstyr, der lovligt fremstilles og markedsføres i andre EU- eller EØS-medlemsstater.

 

5.2 Kravet om godkendelse efter pkt. 5.1 gælder ikke for udstyr, som er godkendt af den kompetente myndighed i en anden EU- eller EØS-medlemsstat eller i Tyrkiet, hvis denne godkendelse er sket på grundlag af standarderne og rekommandationerne i ICAO Annex 3.

 

5.3 Ansøgning om godkendelse af meteorologisk udstyr skal sammen med de oplysninger, som er anført i pkt. 8.1, være Statens Luftfartsvæsen i hænde senest 2 måneder, før godkendelsen ønskes udnyttet.

 

5.4 Den tekniske godkendelse kan være udformet som en individuel godkendelse af de enkelte sensorer eller, hvis udstyret er et automatisk eller halvautomatisk, PC-styret system, der gør brug af data fra flere sensorer, som en godkendelse af et samlet system omfattende præsentationssystemet med tilhørende hardware, sensorer og identificerbar softwareversion.

 

6. Udstyr

 

6.1 En meteorologisk tjenestes udstyr skal placeres således, at de målte data er repræsentative for det område, hvorfra målinger kræves.

 

6.2 Udendørs udstyr skal kunne fungere ved de temperaturer, der kan forventes på flyvepladsen.

 

6.3 Hvis udstyr gennembryder et plan, hvorover der skal være hindringsfrihed, skal udstyret forsynes med hindringsafmærkning.

 

6.4 Alt udstyr skal jævnligt kontrolleres for korrekt visning. Intervallerne mellem kontrollerne afhænger af udstyrets art, men skal mindst svare til fabrikantens anbefalinger.

 

6.5 Der skal for hvert udstyr udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesforskrift (D&V), der beskriver de periodiske eftersyn, som er nødvendige for udstyrets korrekte funktion, herunder kalibrerings- og justeringshyppighed samt -metoder.

 

6.5.1 Der skal benyttes checkskemaer ved de periodiske eftersyn.

 

6.6 Ud over de periodiske eftersyn/kon-troller skal udstyret altid kontrolleres, hvis der opstår mistanke om, at udstyret har ændret sig.

 

6.7 Der skal føres journal over alle forekommende driftsforstyrrelser på det meteorologiske udstyr.

 

6.8 Til udfærdigelse af meteorologiske meldinger skal der mindst forefindes udstyr til måling af vindretning og -hastighed og lufttemperatur samt til måling og bestemmelse af dugpunkttemperatur og lufttryk.

 

6.8.1 Er flyvepladsen godkendt til anvendelse om natten, skal der desuden forefindes udstyr til bestemmelse af skyhøjde.

 

6.9 Udstyr til automatisk generering af meteorologiske meldinger uden for flyvepladsens tjenestetid skal omfatte sensorer til detektering af overfladevind, sigtbarhed, aktuelt vejr, skymængde, skyhøjde, luft- og dugpunkttemperatur samt lufttryk.

 

6.10 Alt meteorologisk udstyr, der er afhængig af elforsyning, skal være tilsluttet flyvepladsens nødstrømsforsyning.

 

6.11 På flyvepladser med præcisions-landingsbaner, kategori II og III, skal der til støtte for indflyvnings- samt landings- og startoperationer være installeret automatiseret udstyr til måling eller bestemmelse samt til monitorering og fjernaflæsning af overfladevind, sigtbarhed, banesynsvidde (RVR), skyhøjde, luft- og dugpunkttemperaturer samt lufttryk, jf. BL 3-13. Dette udstyr skal bestå af integrerede automatiske systemer for tilvejebringelse, behandling, udsendelse og præsentation i realtid af de meteorologiske parametre, der har indflydelse på landings- og startoperationer. Konstruktionen af integrerede automatiske systemer skal omfatte backup procedurer, og der skal tages hensyn til ”human factor principles”. Elforsyningen til dette meteorologiske udstyr skal være indrettet således, at ingen meteorologiske data går tabt ved omkobling mellem den primære og den sekundære elforsyning.

 

6.12 Hvor der anvendes flere sæt udstyr til samme type målinger, skal det ved hver udlæsningsenhed angives, hvor målingen er foretaget.

 

6.13 Udstyr, som er placeret uden for flyvepladsens område, skal være beskyttet mod uvedkommende påvirkning.

 

6.14 På flyvepladser, hvor vejrobservationstjeneste ikke udøves af en flyvepladsflyveinformationstjeneste eller en tårnkontroltjeneste, skal de udlæsningsenheder, der anbringes i ATS-enheden, være tilsluttet de samme sensorer som vejrobservationstjenestens.

 

6.15 Der skal forefindes dokumentation for afgivne meldinger på et holdbart medie. Dokumentationen skal i flyvepladsens tjenestetid foreligge ligeså ofte, som meldingerne/ oplysningerne ændres. Vindmålinger behøver dog kun at kunne dokumenteres for hvert 2. minut.

 

6.15.1 Når det er godkendt, at der uden for tjenestetiden genereres meldinger fra automatisk udstyr på flyvepladsen, skal der forefindes dokumentation for afgivne meldinger på et holdbart medie efter samme kriterier som angivet i pkt. 6.15.

 

6.15.2 Dokumentation for meldinger afgivet af en vejrobservationstjeneste samt for automatiske opdaterede oplysninger til en flyvepladsflyveinformationstjeneste eller en tårnkontroltjeneste skal opbevares på flyvepladsen i mindst 30 dage.

 

7. Specifikationer for udstyr

 

7.1 Udstyr til måling af vind

 

7.1.1 Der skal på en flyveplads forefindes udstyr til måling af vindretning og -hastighed.

 

7.1.2 Statens Luftfartsvæsen fastsætter for hver enkelt flyveplads under hensyn til bl.a. flyvepladsens udstrækning, beliggenhed og organisation, om der skal forefindes én eller flere vindsensorer på pladsen.

 

7.1.3 Vindsensorerne skal anbringes på en mast ca. 10 m over terræn, medmindre Statens Luftfartsvæsen i det enkelte tilfælde foreskriver andet.

 

7.1.4 Udstyret skal kunne beregne og udlæse middelværdier som følger:

 

a. Middelvindretning og middelvindhastighed over 2 minutter og tillige over 10 minutter, hvis der udsendes METAR/SPECI fra flyvepladsen.

b. Afvigelser fra middelvindhastig-heden på 10 knob (kt) eller mere inden for de seneste 10 minutter.

 

c. Variationer i vindretningen på 60° eller mere inden for de seneste 10 minutter.

 

Herudover skal der kunne udlæses øjebliksværdier for vindretning og -hastighed.

 

Anm.: Ved øjebliksværdien forstås i denne forbindelse 2-minutters vinden.

 

7.1.5 Vindretningen skal angives i 360º-systemet med nærmeste antal hele grader delelige med 10. I meteorologiske meldinger angives vindretningen i retvisende grader (i forhold til geografisk N = GEO). Til startende og landende luftfartøjer skal ATS-enheders afgivelse af oplysninger om vindretning på flyvepladsen derimod være i misvisende grader (i forhold til magnetisk N = MAG), og derfor skal det af vindretningsindikatorer og udlæsningsudstyr placeret i ATS-enheder klart fremgå, når vindretninger vises eller angives MAG.

 

7.1.6 Vindhastigheden skal angives i knob (kt).

 

7.1.7 Udstyr til måling af vindretning skal opfylde følgende krav:

 

Funktionsområde:

³ 2 kt

Måleområde:

0° til 360°

Dæmpningsforhold (Damp Ratio):

0,3 til 0,7

Linearitet:

±5°

Opløsning:

Nøjagtighed:

±10°.

 

7.1.8 Udstyr til måling af vindhastighed skal opfylde følgende:

 

Måleområde:

1 til 100 kt

Statens Luftfartsvæsen kan dog

foreskrive et udvidet måleområde.

 

Nøjagtighed:

±1 kt op til 10 kt

 

±10% over 10 kt

Længdekonstant (Distance Constant): 0 til 5 m

Linearitet:

±1 kt.

 

7.2 Udstyr til måling af sigtbarhed

 

7.2.1 Hvis der anvendes udstyr til måling af sigtbarhed, eksempelvis elektroniske sigtbarhedsmålere med tilhørende dataoverførings- og præsentationsudstyr, skal udstyret opfylde kravene i pkt. 7.2.2 - 7.2.6.

 

7.2.2 Sigtbarhed skal angives i meter (m) eller kilometer (km) med følgende opløsning:

 

50 m op til 800 m

100 m mellem 800 m og 5000 m

i kilometertrin fra 5 km op til 10 km.

 

7.2.3 En sigtbarhedsmåler skal have en rækkevidde på mindst 15 km.

 

7.2.4 Værdierne for sigtbarhed skal midles over 10 minutter.

 

7.2.5 En sigtbarhedsmåler skal kunne angive sigtbarheden med en nøjagtighed på:

 

50

m ved sigtbarheder op til 500 m

10%

ved sigtbarheder mellem 500 og 2000 m

20 %

ved sigtbarheder mellem 2000 m og 15 km.

 

7.2.6 Ved anvendelse af udstyr til automatisk generering af sigtbarhedsværdier uden for flyvepladsens tjenestetid skal sigtbarhedsværdier kunne indikeres ved tilføjelse af forkortelsen ”NDV”, når sigtbarhedssensorerne er placeret på en sådan måde, at der ikke kan gives retningsbestemte variationer.

 

7.3 Udstyr til bestemmelse af aktuelt vejr

 

7.3.1 Hvis der anvendes udstyr til detektering af aktuelt vejr, eksempelvis automatiske detekteringsanordninger med tilhørende dataoverførings- og præsentationsudstyr, skal udstyret opfylde kravene i pkt. 7.3.1.1 - 7.3.2.

 

7.3.1.1 Udstyret skal, når det benyttes til automatisk generering af aktuelt vejr uden for flyvepladsens tjenestetid, i videst muligt omfang kunne detektere og angive de vejrfænomener, der skal medtages i meteorologiske meldinger for luftfarten. Som minimum skal der detekteres og angives

 

a. betegnelse af det omhandlede vejrfænomen med intensitetsgraderne let, moderat eller stærk og med beskrivelserne banker (BC), byger (SH) eller underafkølet (FZ) og

 

b. vejrfænomenerne tågedis (BR), tåge ( FG), udbredt støv (DU) og tørdis (HZ) samt nedbørsformerne finregn (DZ), regn (RA), sne (SN) og iskorn (PL).

 

7.3.2 Når nedbørtypen ikke kan identificeres af det automatiske udstyr, skal dette i automatisk genererede meldinger kunne indikeres med forkortelsen ”UP”. Tilsvarende gælder for medtagelse af nyligt stedfunden nedbør under supplerende oplysninger, hvor dette så skal kunne indikeres med forkortelsen ”REUP”.

 

7.4 Udstyr til bestemmelse af skymængde og skyart

 

7.4.1 Hvis der anvendes udstyr til detektering af skymængde og eventuelt skyart, eksempelvis elektronisk måleudstyr med tilhørende dataoverførings- og præsentationsudstyr, skal udstyret opfylde kravene i pkt. 7.4.1.1 - 7.4.4.

 

7.4.1.1 Udstyret skal, når det benyttes til automatisk generering af aktuelt vejr uden for flyvepladsens tjenestetid, kunne detektere skymængder op til 25.000 ft i 4 skylag og med en mængdeopløsning på en ottendedel (1/8).

 

7.4.2 Når skymængden undtagelsesvis ikke kan detekteres med det automatiske udstyr, skal skymængden i automatisk genererede meldinger kunne indikeres med ”///”.

 

7.4.3 Når skyarten ikke kan detekteres med det automatiske udstyr, skal skyarten i automatisk genererede meldinger kunne indikeres med ”///”.

 

7.4.4 Når der ikke detekteres skyforekomst med det automatiske udstyr, skal dette i automatisk genererede meldinger kunne indikeres med forkortelsen ”NCD”.

 

7.5 Udstyr til måling af skyhøjde (ceilometer)

 

7.5.1 Statens Luftfartsvæsen kan under hensyn til bl.a. flyvepladsens udstrækning, beliggenhed og organisation kræve en eller flere elektroniske skyhøjdemålere installeret.

 

7.5.2 Hvis der anvendes udstyr til måling af skyhøjde, eksempelvis en elektronisk skyhøjdemåler med tilhørende dataoverførings- og præsentationsudstyr eller en skyhøjdeprojektør med tilhørende vinkelmåler, skal udstyret opfylde kravene i pkt. 7.5.3 - 7.5.5.2.

 

7.5.3 Skyhøjden skal angives i fod (ft).

 

7.5.4 En elektronisk skyhøjdemåler skal kunne måle skyhøjden med en nøjagtighed på

 

±33 ft op til 330 ft

±10% over 330 ft

 

med mindst en opdatering pr. 60 sekunder.

 

7.5.5 En skyhøjdeprojektør skal kunne betjenes fra observationsstedet og placeres i et ubelyst område i en afstand fra observa-tionsstedet fastsat på grundlag af de operationelle minima, der er fastsat for flyvepladsen.

 

7.5.5.1 En skyhøjdeprojektør skal udsende en lodret lysstråle med en spredning på ikke over 2°.

 

7.5.5.2 En skyhøjdeprojektør med tilhørende vinkelmåler skal opfylde følgende krav:

 

Måleområde: Op til højeste minimumsektor-højde, dog mindst 5000 ft.

 

7.6 Udstyr til måling af lufttemperatur og til bestemmelse af dugpunkttemperatur

 

7.6.1 Der skal på en flyveplads forefindes udstyr til måling af lufttemperatur og til bestemmelse af dugpunkttemperatur med en nøjagtighed som angivet i pkt. 7.6.4 og 7.6.5.

7.6.2 Sensorerne skal være anbragt i en højde af 2 m over terræn beskyttet mod stråling og nedbør.

 

7.6.3 Lufttemperatur og dugpunkttemperatur skal angives i grader celsius (C°).

 

7.6.4 Udstyr til måling af lufttemperatur skal opfylde følgende krav:

 

Måleområde:

-35°C til +40°C

For Grønland dog:

-50°C til +20°C

Tidskonstant (Time Constant): 30 til 60 sekunder ved en vindhastighed på 10 kt

Nøjagtighed:

±1°C.

 

7.6.5 Udstyr til bestemmelse af dugpunkttemperatur skal opfylde følgende krav:

 

Beregningsområde:

-35°C til +40°C

For Grønland dog:

-55°C til +20°C

Nøjagtighed: 1,0°C ved relativ fugtighed

> 50% og temperatur > -30°C.

 

7.6.6 Flyvepladsen skal råde over udstyr til kontrol af de udlæste lufttemperatur- og dugpunktværdier.

 

7.7 Udstyr til måling af lufttryk

 

7.7.1 Der skal på en flyveplads forefindes udstyr til måling af lufttryk med en nøjagtighed som angivet i pkt. 7.7.7.

 

7.7.2 Før et barometer tages i brug, skal det være kalibreret og tilpasset dets placering i forhold til pladsens officielle niveau (dvs. flyvepladsens referencepunkts højde over havet).

 

7.7.3 Hvis barometret er et kviksølvbarometer, skal der forefindes de nødvendige korrektionstabeller.

 

7.7.4 Et kviksølvbarometer skal være anbragt lodret i et skab, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen. Skabet skal ophænges på en solid indervæg i et rum, hvor lufttrykket ikke afviger fra lufttrykket udendørs i samme højde, og hvor temperaturen er konstant eller kun ændres langsomt. Barometerskabet må ikke kunne udsættes for direkte sollys.

7.7.5 Hvis andre former for lufttrykmålere placeres indendørs, må lufttrykket i det pågældende rum ikke afvige fra lufttrykket udendørs i samme højde.

 

7.7.6 Lufttrykket skal angives i hektopascal (hPa).

 

7.7.7 Udstyret skal opfylde følgende krav:

 

Måleområde:

940 til 1060 hPa

Statens Luftfartsvæsen kan dog foreskrive et udvidet måleområde.

 

Nøjagtighed:

±0,5 hPa.

 

7.7.8 Hvis barometret er med digital udlæsning, skal udlæsningen dagligt kontrolleres med et andet uafhængigt barometer.

 

7.8 Udstyr til bestemmelse af banesynsvidde

 

7.8.1 Hvis der anvendes udstyr til bestemmelse af banesynsvidde, eksempelvis transmissometre eller forskellige former for scattersystemer med tilhørende beregnings- og udlæsningsenheder, skal udstyret opfylde kravene i pkt. 7.8.2 - 7.8.8.

 

Anm.: I ICAO 9328-AN/908 findes nærmere retningslinier for beregning af banesynsvidden.

 

7.8.2 For kategori II baner skal der mindst etableres 2 systemer til måling af banesynsvidde og for kategori III baner mindst 3 systemer.

 

7.8.3 Opstilling af banesynsviddemålere i øvrigt kræver Statens Luftfartsvæsens godkendelse.

 

7.8.4 Banesynsviddemålerne skal placeres i en afstand af ca. 120 m fra banecenterlinien og henholdsvis ca. 300 m (position A) og 1000 m til 1500 m (position B) efter tærsklen. En tredje banesynsviddemåler skal normalt placeres ca. 300 m før baneenden (position C).

 

7.8.5 Det valgte banesynsviddemålesystem skal opstilles på en sådan måde, at lys fra sendere ikke generer førere af startende og landende luftfartøjer. Målingerne må ikke kunne påvirkes af direkte lys.

 

7.8.6 Banesynsviddemålesystemerne skal monteres på en sådan måde, at forskellige jordbundsforhold, frost, forskellig opvarmning af stativerne mv. ikke påvirker sende- og modtageforholdene.

 

7.8.7 Banesynsvidden skal angives i meter.

 

7.8.8 Udstyret skal for kategori II og III baner opfylde følgende krav:

 

Beregningsområde: 50 til 2000 m

 

Herudover skal kunne beregnes de banesynsviddeværdier, der er operationelt behov

for.

 

Opløsning:

 

25 m

ved banesynsvidder op til 400 m

50 m

ved banesynsvidder mellem 400 m og 800 m

100 m

ved banesynsvidder over 800 m.

 

 

Nøjagtighed:

 

±25 m

ved banesynsvidder op til 400 m

±50 m

ved banesynsvidder mellem 400 m og 800 m

±10%

ved banesynsvidder over 800 m.

 

Opdateringshastighed: Mindst en opdatering pr. 60 sekunder.

 

Perioden for beregning af middelværdi skal være:

 

- 1 minut i meldinger til brug for start og landing.

 

- 10 minutter i METAR- og SPECI-meldinger, undtagen når 10 minutters perioden umiddelbart forud for observationen omfatter en markant diskontinuitet i værdier for banesynsvidde. I så tilfælde skal kun de værdier, der optræder efter diskontinuiteten, anvendes til beregning af middelværdi.

 

7.9 Andet udstyr (f.eks. SODAR, vindprofilradar, vejrradar mm.)

 

Andet udstyr end det, der er nævnt i denne BL, og som benyttes meteorologisk operationelt (f.eks. SODAR, vindprofilradar, vejrradar mm.), skal godkendes i hver enkelt tilfælde, jf. pkt. 5.1.

 

8. Flyvepladshåndbog

 

8.1 Meteorologisk udstyr skal være beskrevet i flyvepladshåndbogen, jf. BL 3-18. Beskrivelsen skal indeholde følgende:

 

a. Angivelse af udstyrets art, dimensioner, specifikationer, antal og placering.

 

b. Henvisning til drifts- og vedligeholdelsesforskrifter for vedligeholdelse, kalibrering, kontrol og dokumentation for udførte periodiske eftersyn (checkskemaer).

 

c. Henvisning til skemaer med registrering af driftsforstyrrelser og disses udbedring.

 

8.2 Det meteorologiske udstyr skal være omfattet af flyvepladsens kvalitetstyringssystem, jf. BL 3-18.

 

9. Tilbagekaldelse

 

Statens Luftfartsvæsen kan tilbagekalde eller ændre en godkendelse meddelt efter afsnit 5, hvis betingelserne for opnåelse af godkendelse ikke længere er opfyldt, og forholdet ikke bliver rettet inden for en frist, der fastsættes af Statens Luftfartsvæsen.

 

10. Dispensation

 

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

 

11. Straf

 

11.1 Overtræ delse af bestemmelserne i pkt. 5.1, afsnit 6, pkt. 7.1.1, pkt. 7.1.3 - 7.4.4, pkt. 7.5.2 - 7.9 samt overtrædelse af krav fastsat af Statens Luftfartsvæsen i medfør af pkt. 7.1.2 og 7.5.1 i denne BL straffes med bøde.

 

11.2 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

 

12. Ikrafttræden

 

12.1 Denne BL træder i kraft den 1. april 2005.

 

12.2 Udstyr, der før denne BL's ikrafttræden er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, bibeholder godkendelsen.

 

12.3 Samtidig med ikrafttræden af denne BL, jf. pkt. 12.1, ophæves BL 7-18, 1. udgave af 19. december 2001.

 

Statens Luftfartsvæsen, den 23. februar 2005

Kurt Lykstoft

/Per Veingberg

Officielle noter

1) BL'en har som udkast været notificeret over for Europa-Kommissionen i overensstemmelse med reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret senest ved direktiv 98/48/EF.