Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Bladet havde bragt faktisk forkerte oplysninger, der kunne skade klagerne, 8 navngivne teaterfolk. Bladet havde efterfølgende bragt en rettelse, men da en del af beskyldningerne mod de andre klagere blev gentaget var klagerne efter påkrav berettiget til et genmæle
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 99/1997

 

8 skuespillere har ved advokat Michael H. Steffensen klaget til Pressenævnet over, at Ekstra Bladet har afvist at bringe et genmæle i anledning af artikler bragt den 1. og 3. juni 1997.

Bladets forside den 1. juni 1997 gengav billeder af 7 af klagerne og havde følgende overskrift: "Stjerne-skuespillere i million-cirkus: DE SOLGTE TIL SKATTERØVER". Forsiden indeholdt endvidere en henvisning til lederen side 2 og 1. sektion side 6-7.

I lederen på side 2 hed det under overskriften "DET MORALSKE BUKSESKIND: bl.a.:

"Det handler om selskabstømninger, om hvor meget sælgeren ved eller ikke ved. Det handler om store udspekulerede skattearrangementer. Det handler om at undgå at betale til den fælles husholdning.

...

Ad omveje er to særligt iøjnefaldende arrangementer nået ned i lommerne på den berømte og berygtede Bjørn Stiedl, der venter på en straffesag med Told- og Skattestyrelsen. Han bor i England, men har lovet at møde op.

[NBV] og [FH] var medejere af et selskab, hvor 488.816 kr. i skyldig selskabsskat efter salget forsvandt som lamperøg.

[NBV], [CR] og [JI] var tilsvarende ejere i et andet selskab, hvor 684.705 runde skattekroner efter salget fordampede som dug for ørkensolen.

SPRØGSMÅLET er: Hvor dum, eller skal vi være barmhjertelige, og sige naiv kan man være uden at komme på kant med loven? Både [NBV], [CR], [JI] og [FH] står på Told- og Skattestyrelsens positivliste som sælgere af overskudsselskaber. Det betyder, at de kan regne med at blive stævnet af kammeradvokaten.

Så må vi jo se, om bukserne holder. Det moralske bukseskind er forlængst revnet."

På side 6-7 blev bragt billeder af samtlige 8 klagere. For så vidt angår [JI], [GN], [SW], [BM] og [LD] skete det med tilføjelse af navn og "- solgte til skatterøver". Endvidere blev bragt et billede med teksten: "Den tiltalte selskabstømmer Bjørn Stiedl".

I artiklen hed det under overskriften: "SKUESPILLERE SOLGTE TIL SKATTERØVER" bl.a.:

"Nogle af Danmarks mest fremtrædende og populære skuespillere står opført på Told- og Skattestyrelsens såkaldte positivliste som sælgere af to overskudsselskaber til den tiltalte selskabstømmer Bjørn Stiedl.

Det drejer sig om [FH], [CR] og [JI].

...

Derfor kan de tre skuespillere forvente af blive stævnet af kammeradvokaten, statens advokat, på vegne af Told- og Skattestyrelsen.

Det samme kan direktøren for Det Ny Teater og Privat Teatret i København, [NBV], der var direktør og medaktionær i de to selskaber.

...

Sælgerne har ifølge listen modtaget 45 procent af den skyldige skat som betaling, mens køberen er løbet med resten. Man har med andre ord delt selskabsskatten i porten, således at man hver fik sin halvdel. Den eneste, der ikke har fået noget, er skattevæsenet.

...

Hvordan skattevæsenet vurderer Bendixens rolle aflæses indirekte af, at man på positivlisten ikke opfører ham - men Bjørn Stiedl - som køberen af [NBV]s og de tre skuespilleres selskaber. Det er teaterdirektør [NBV] dybt uenig i, selv om han ikke kan give nogen forklaring på, hvorfor den mand, han erklærer er køberen - Bendixen - kun var direktør en enkelt dag.

Teaterdirektøren erklærer også, at han og de øvrige sælgere ikke har fået en overkurs på 45 for de skyldige selskabsskatter. Tværtimod har de - ifølge [NBV] - ikke fået en krone. Ifølge denne forklaring har Bendixen/Stiedl altså fået fingre i knap 1,2 millioner kr. i skyldig selskabsskat fuldstændig gratis.

Ligeledes afviser [NBV], at handlerne er sket med selvfinansiering, således at selskabet er købt for dets egne penge. Teaterdirektøren ønsker dog ikke at udlevere købekontrakterne til Ekstra Bladet."

I artiklen den 3. juni 1997 blev under overskriften "CHOKERET" og et stort billede af [JI] samt en lille kopi af bladets forside den 1. juni 1997 bl.a. anført:

"Skuespilleren [JI] målløs over at optræde på Told & Skats selskabstømmer-liste.

- Jeg står helt uforstående overfor, at jeg skulle have haft noget med selskabstømning at gøre, siger skuespilleren [JI] til Ekstra Bladet.

- Jeg kan i den forbindelse kun henvise til teaterdirektør [NBV]. Andre kommentarer har jeg ikke.

...

Som vi afslørede søndag, optræder de tre kendte og populære skuespillere i en yderst pinlig rolle langt fra scenernes rampelys: Nemlig på Told & Skats såkaldte positivliste over sælgere af selskaber med skyldig selskabsskat til skatterøvere.

[JI], [FH] og [CR] har sammen med Det Ny Teaters og Privat Teatrets dobbelt-direktør, [NBV] solgt to selskaber, hvori der tilsammen lå knap 1,2 millioner kr. i skyldig selskabsskat til selskabstømmeren Bjørn Stiedl.

...

Ifølge positivlisten delte [NBV] og co. skatterne i porten med Stiedl (og evt. Bendixen), således at teaterdirektøren og skuespillerne beholdt de 45 procent heraf."

Ved skrivelse af 13. juni 1997 anmodede klagerne bladet om at bringe følgende berigtigelse:

"I Ekstra Bladet søndag, den 1. juni 1997 på avisens forside, i Lederen og på side 6 og 7 og i Ekstra Bladet tirsdag, den 3. juni 1997 på side 7 påstås det, at [SW], [BM] og [GN] skulle have solgt anparter til skatterøver. Det fremgår endvidere, at teaterdirektør [NBV] og skuespillerne [FH] og [JI] skulle have solgt selskaber til Bjørn Stiedl for en overkurs i forhold til en ikke-betalt skat og derved have gjort sig skyldige i selskabstømning. Sidstnævnte fire forhold skulle ifølge Ekstra Bladet fremgå af Told og Skats positivliste.

Disse sigtelser er usandfærdige og i strid med de faktiske forhold.

Told og Skat har i skrivelse af 13. juni 1997 meddelt undertegnede advokat: "Styrelsen har ikke udarbejdet nogen positivliste. Det fremgår endvidere af Told og Skats skrivelse, at der er udarbejdet en nettoliste, og at denne liste: "i betydeligt omfang var dannet på grundlag af et sæt foreløbige oplysninger. Det må derfor antages, at listen i et vist omfang var mangelfuld og fejlbehæftet". Endvidere meddeler Told og Skat: "På baggrund af styrelsens gennemgang som følge af Deres henvendelse kan det konkluderes, at handelstidspunkterne i nettolisten pr. 1. september 1995 ikke er korrekte". "Deres klienter har således ikke solgt selskaber til Bjørn Stiedl eller selskaber domineret af ham, og Deres klienter har ikke opnået overkurs for selskabsandelene".

Følgende påstand fremført på Ekstra Bladets forside søndag, den l. juni 1997 er således usandfærdig og i strid med de faktiske forhold:

"De solgte til skatterøver".

Følgende påstande fremført i Ekstra Bladets leder søndag, den 1. juni 1997 er således usandfærdige og i strid med de faktiske forhold:

"Både [NBV], [CR], [JI] og [FH] står på Told- og Skattestyrelsens positivliste som sælgere af overskudsselskaber. Det betyder, at de kan regne med at blive stævnet af kammeradvokaten".

Følgende påstande fremført i Ekstra Bladet søndag, den 1. juni 1997 på side 6 og 7 er således usandfærdige og i strid med de faktiske forhold:

"Nogle af Danmarks mest fremtrædende og populære skuespillere står opført på Told- og Skattestyrelsens såkaldte positivliste som sælgere af to overskudsselskaber til den tiltalte selskabstømmer Bjørn Stiedl. Det drejer sig om [FH], [CR] og [JI].

Derfor kan de tre skuespillere forvente at blive stævnet af kammeradvokaten, statens advokat, på vegne af Told- og Skattestyrelsen. Det samme kan direktøren for Det Ny Teater og Privat Teatret i København, [NBV].

Sælgerne har ifølge listen modtaget 45 procent af den skyldige skat som betaling, mens køberen er løbet med resten. Man har med andre ord delt selskabsskatten i porten, således at man hver fik sin halvdel.

Hvordan skattevæsenet vurderer Bendixens rolle aflæses indirekte af, at man på positivlisten ikke opfører ham, men Bjørn Stiedl som køberen af [NBV]s og de tre skuespilleres selskaber".

"[GN] - solgte til skatterøver"

"[BM] - solgte til skatterøver"

"[LD] - solgte til skatterøver"

"[JI] - solgte til skatterøver"

"[SW] - solgte til skatterøver"

Følgende påstande fremført i Ekstra Bladet tirsdag den 3. juni 1997 på side 7 er således usandfærdige og i strid med de faktiske forhold:

"Som vi afslørede søndag, optræder de tre kendte og populære skuespillere i en yderst pinlig rolle langt fra scenernes rampelys: Nemlig på Told- og Skats såkaldte positivliste over sælgere af selskaber med skyldig selskabsskat til skatterøvere.

[JI], [FH] og [CR] har sammen med Det Ny Teaters og Privat Teatrets dobbelt-direktør [NBV] solgt to selskaber, hvori der tilsammen lå knapt 1,2 millioner kr. i skyldig selskabsskat til selskabstømmeren Bjørn Stiedl.

Ifølge positivlisten delte [NBV] og co. skatterne i porten med Stiedl (og evt. Bendixen), således at teaterdirektøren og skuespillerne beholdt de 45% heraf".

København, den 13. juni 1997

Advokat Michael H. Steffensen"

Ved skrivelse af 19. juni 1997 afviste bladet at bringe dette genmæle, men tilbød at bringe en korrigerende artikel den 22. juni 1997. Afvisningen var begrundet i to forhold. For det første, at genmælet ikke fyldestgørende redegjorde for, hvorledes fejlene var fremkommet i bladet. For det andet, at en del af genmælet var ukorrekt.

Ved skrivelse af 20. juni 1997 anmodede klagerne bladet om at bringe genmælet i en revideret form, hvor 3. sidste afsnit var udeladt. Samtidig anførte klagerne, at artiklen, som bladet ville bringe den 22. juni, ikke ville give dem et tilstrækkeligt genmæle.

Den 22. juni 1997 bragte bladet følgende artikel, der var identisk med den artikel, bladet tidligere havde sendt i udkast til klagerne. Heri var bl.a. anført:

"UNDSKYLD ALLE SAMMEN

Told & Skat og Ekstra Bladet siger undskyld til en række skuespillere i selskabstømmersag.

Told & Skats juridiske afdeling har over for teaterdirektør [NBV} og skuespillerne [FH], [JI] samt [CR] erkendt, at man har jokket i spinaten.

Det samme har Ekstra Bladet ved at stole på oplysninger derfra.

På Told & Skats såkaldte nettoliste - også kaldet positivlisten - over skatte-tømte selskaber optræder de tre kendte skuespillere som sælgere af to selskaber til den tiltalte skatterøver Bjørn Stiedl. Desuden var Det Ny Teater og Privat Teaters dobbelt-direktør [NBV] direktør og medejer af selskaberne.

Oplysningerne fra Told & Skat blev gengivet i Ekstra Bladet søndag den 1. juni og tirsdag den 3. juni.

...

- I nettolisten står, at skuespillernes selskaber er solgt den 18. maj 1993. Det er ikke rigtigt. Det var den 15. maj.

- Desuden fremgår det, at de er solgt til et selskab kontrolleret af Bjørn Stiedl, og til en overkurs på 45. Det er heller ikke rigtigt. For det som sker er, at de to selskaber bliver handlet to gange samme dag. Skuespillerne sælger til et selskab ejet af en Søren Bendixen, der samme dag sælger videre til Stiedls selskab.

- Det første salg sker faktisk ikke til overkurs, men til underkurs. Sælgerne (skuespillerne, red.) får egenkapitalen minus 10.000 kr. Overkursen på 45 fremkommer, da Bendixens selskab samme dag sælger videre til Stiedls selskab.

...

MÅSKE SKATTESAG

- Betyder korrektionen af nettolisten vedrørende skuespillernes to selskaber, at de kan regne med at slippe for at blive stævnet med krav om erstatning for de forsvundne selskabsskatter?

- Nej, det spørgsmål er ikke afklaret. Vi er nødt til at behandle erstatningssagerne i den rækkefølge, der indtræder forældelse. Og denne konkrete sag vil først blive forældet til maj næste år, erklærer kontorchef Vilhelmsen, der tilføjer, at man i vurderingen af de enkelte sager ikke udelukkende lægger vægt på kursen.

...

UDHÆNGNING BEKLAGES

Det er ikke kun Told & Skat, der har trådt i spinaten. Det har Ekstra Bladet også. I forbindelse med vores omtale af d'herrer [FH], [JI] og [CR]s gæsteoptræden på nettolisten har vi i forsidehenvisning og billedtekster den 1. juni hægt deres kolleger [LD], [GN], [SW] og [BM] ud for, at "de solgte til selskabstømmer", selv om der intet grundlag var herfor i de pågældende artikler. Ekstra Bladet beklager dybt dette.

LOVLIG SKATTEFIDUS

Det fremgår ikke at nettolisten, at de sidstnævnte skuespillere har solgt selskaber til hverken Stiedl eller Bendixen. Derimod har de - hvad der også fremgik af Ekstra Bladets artikler - deltaget sammen med [FH], [JI] og [CR] i et omfattende, men legalt skattecirkus på Privat Teatret organiseret af direktør

Ved skrivelse af 23. juni 1997 afviste bladet at bringe klagernes reviderede genmæle og henviste bl.a. til, at bladet den 22. juni 1997 havde bragt den korrigerende artikel.

Klagerne har i forbindelse med klagen til Pressenævnet på ny krævet det reviderede genmæle bragt.

Klagerne har til støtte for kravet om genmæle anført, at bladet i artiklerne bragte en række urigtige oplysninger.

Klagerne har videre anført, at genmælet kun indeholder nødvendige faktiske oplysninger, og at der ikke er dele af genmælet, der er retsstridigt. Genmælet opfylder således betingelserne i medieansvarslovens § 38.

Klagerne har anført, at artiklen i bladet den 22. juni 1997 sammenblander en række oplysninger, hvorved læseren ikke får mulighed for tydeligt at se hvilke oplysninger i de oprindelige artikler, der var positivt urigtige. Endvidere kommenteres oplysningerne. Artiklen den 22. juni 1997 kan således ikke erstatte det genmæle, klagerne har krav på.

Klagerne har endelig krævet genmælet bragt på en lige så fremtrædende plads, hvorpå de ærekrænkende og usandfærdige beskyldninger blev bragt.

Bladet har i en udtalelse principalt gjort gældende, at klagen bør afvises, idet den er fremsat for sent.

Bladet har subsidiært gjort gældende, at klagerne ikke kan få genmæle over for det forhold, at bladet har oplyst, at klagerne findes på listen, idet [FH], [CR] samt [JI] optræder på listen.

Bladet har fastholdt, at der er blevet solgt til en skatterøver, og at bladet har bragt en neutral artikel om sagen.

Bladet har anført, at Told og Skat havde begået en fejl. Dette har bladet beskrevet og beklaget på iøjnefaldende plads den 22. juni 1997.

Bladet har vedrørende den valgte form for rettelse anført, at forståelighed er et væsentligt krav til et genmæle. Dette formål er opfyldt med artiklen den 22. juni 1997. Samtidig er klagernes interesser tilgodeset med de faktiske rettelser. Hvis klagernes tekst var bragt, ville det have været nødvendigt under den at tilføje en række bemærkninger om genmælets fejl og mangler.

Følgende nævnsmedlemmer har deltaget i sagens behandling: Axel Kierkegaard, Finn Rowold, Ulrik Holmstrup og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Da klagen er modtaget i Pressenævnet på 4 ugers-dagen efter klagernes modtagelse af bladets anden afvisning af at bringe genmælekravet, har Pressenævnets formand den 1. august 1997 besluttet ikke at afvise sagen på grund af fristoverskridelse.

Pressenævnet konstaterer, at bladet har bragt faktisk forkerte oplysninger om klagerne. Pressenævnet lægger til grund, at oplysningerne - henset til deres karakter - må anses som skadevoldende. Bladet har efterfølgende bragt en rettelse og beklaget det skrevne i artiklen den 22. juni 1997. I denne artikel har bladet imidlertid gentaget en del af beskyldningerne mod [FH], [CR], [JI] og [NBV], og de forkerte oplysninger er blandet sammen med andre oplysninger om klagerne. Klagerne er derfor berettiget til efter påkrav at få optaget et genmæle af følgende indhold, jf. medieansvarslovens § 39:

"Genmæle.

I Ekstra Bladet søndag, den 1. juni 1997 på avisens forside, på løbesedler, i Lederen og på side 6 og 7 og i Ekstra Bladet tirsdag, den 3. juni 1997 på side 7 påstås det, at [SW], [LD], [BM] og [GN] skulle have solgt anparter til skatterøver. Det fremgår endvidere, at teaterdirektør [NBV] og skuespillerne [CR], [FH] og [JI] skulle have solgt selskaber til Bjørn Stiedl for en overkurs i forhold til en ikke-betalt skat og derved have gjort sig skyldige i selskabstømning. Sidstnævnte fire forhold skulle ifølge Ekstra Bladet fremgå af Told og Skats positivliste.

Disse sigtelser er usandfærdige og i strid med de faktiske forhold.

Told og Skat har i skrivelse af 13. juni 1997 meddelt undertegnede advokat: "Styrelsen har ikke udarbejdet nogen positivliste". Det fremgår endvidere af Told og Skats skrivelse, at der er udarbejdet en nettoliste, hvorpå [FH], [JI] og [CR] er anført som sælgere af overskudsselskaber og at denne liste: "i betydeligt omfang var dannet på grundlag af et sæt foreløbige oplysninger. Det må derfor antages, at listen i et vist omfang var mangelfuld og fejlbehæftet". Endvidere meddeler Told og Skat: "På baggrund af styrelsens gennemgang som følge af Deres henvendelse kan det konkluderes, at handelstidspunkterne i nettolisten pr. l. september 1995 ikke er korrekte. Deres klienter har således ikke solgt selskaber til Bjørn Stiedl eller selskaber domineret af ham, og Deres klienter har ikke opnået overkurs for selskabsandelene."

Advokat Michael H. Steffensen"

Afsagt onsdag den 24. september 1997.