Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsikring for luftfartøjer og
minimumsgrænser herfor for flyvning i Grønland og
på Færøerne

 

I medfør af § 78, § 130, stk. 1, § 149, stk. 10, og § 153 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen efter bemyndigelse fra Transport- og Energiministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for flyvning med dansk registrerede luftfartøjer, der er hjemmehørende i Grønland eller på Færøerne, samt for flyvning inden for, til, fra og over Grønland og Færøerne med udenlandske luftfartøjer, der er registreret i et land, som ikke er omfattet af traktaten om Det Europæiske Fællesskab.

§ 2. Der skal være tegnet forsikring for ansvar på skade på personer og ting uden for luftfartøjet, jf. luftfartslovens 130, stk. 1, omfattende mindst nedennævnte forsikringsbeløb angivet i særlige trækningsrettigheder som fastsat af Den Internationale Valutafond (SDR) pr. ulykke:

1) For luftfartøjer med maksimalt tilladt startmasse (MTOM) under 500 kg: 0,75 mio. SDR.

2) For luftfartøjer med MTOM fra 500 kg og indtil 1 ton: 1,5 mio. SDR.

3) For luftfartøjer med MTOM fra 1 og indtil 2,7 tons: 3 mio. SDR.

4) For luftfartøjer med MTOM fra 2,7 og indtil 6 tons: 7 mio. SDR.

5) For luftfartøjer med MTOM fra 6 og indtil 12 tons: 18 mio. SDR.

6) For luftfartøjer med MTOM fra 12 og indtil 25 tons: 80 mio. SDR.

7) For luftfartøjer med MTOM fra 25 og indtil 50 tons: 150 mio. SDR.

8) For luftfartøjer med MTOM fra 50 og indtil 200 tons: 300 mio. SDR.

9) For luftfartøjer med MTOM fra 200 og indtil 500 tons: 500 mio. SDR.

10) For luftfartøjer med MTOM på eller over 500 tons: 700 mio. SDR.

§ 3. For luftfartøjer, der benyttes til erhvervsmæssig flyvning, skal der være tegnet ansvarsforsikring for skade på passagerer, bagage og gods med mindst følgende beløb:

1) For passagerskade: 250.000 SDR pr. passagersæde, som luftfartøjet er godkendt med.

2) For bagage: 1000 SDR pr. passager.

3) For gods: 17 SDR pr. kg.

§ 4. Overtrædelse af bestemmelsen i § 2 straffes i henhold til luftfartslovens § 149, stk. 3, med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelserne § 3 straffes med bøde.

Stk. 3. For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. april 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 504 af 27. juni 1991 om minimumsgrænser for ansvarsforsikring for luftfartøjer i henhold til luftfartslovens § 130, stk. 1, og om ansvarsforsikring for udenlandske luftfartøjer.

Statens Luftfartsvæsen, den 15. april 2005

Kurt Lykstoft Larsen

/Hanne Skovsted