Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling af gebyrer i forbindelse med visse tilladelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund

 

I medfør af § 4, stk. 2, og § 5, stk. 4, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 11. juni 2002, fastsættes:

§ 1. Ved meddelelse af tilladelse til iværksættelse af en forundersøgelse efter § 3 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund betales et gebyr på 50.000 kr. for en periode på 1 år.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte gebyr kan i særlige tilfælde nedsættes til 25.000 kr., såfremt Energistyrelsen vurderer, at forundersøgelsen er kortvarig og af begrænset omfang.

Stk. 3. Gebyret efter stk. 1 kan helt bortfalde, såfremt Energistyrelsen vurderer, at forundersøgelsen udgør en nødvendig udvidelse af en forundersøgelse, der udføres i henhold til en eneretstilladelse efter § 5 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

Stk. 4. En meddelt tilladelse er først gyldig, når gebyret er betalt.

§ 2. Ved ansøgning om meddelelse af tilladelse med eneret til efterforskning og indvinding efter § 5 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund betales samtidigt et gebyr på 25.000 kr.

Stk. 2. Ansøgningen afvises, såfremt der ikke medfølger dokumentation for gebyrets indbetaling.

Stk. 3. Såfremt det besluttes ikke at behandle ansøgningen, refunderes gebyret til ansøgeren.

§ 3. Betaling af de i §§ 1 og 2 nævnte gebyrer sker til Energistyrelsen.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2005.

Transport- og Energiministeriet, den 2. juni 2005

Flemming Hansen

/Peter Helmer Steen