Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31996L0061
 
32003L0087
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om verifikation og rapportering af CO2 -udledning fra produktionsenheder m.v. 1)

(Verifikationsbekendtgørelsen)

 

I medfør af § 29, stk. 5 og 6, § 30, stk. 4, § 34, stk. 6, § 36, stk. 2, og § 37, stk. 1 og 2, i lov nr. 493 af 9. juni 2004 om CO2 -kvoter, som ændret ved lov nr. 410 af 1. juni 2005, fastsættes:

Akkreditering af verifikatorer

§ 1. Virksomheder, der er akkrediteret som verifikatorer af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK, eller af et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganer, EA’s, multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, kan udføre verifikationer af rapportering af CO2 -udledninger for produktionsenheder, der er omfattet af lov om CO2 -kvoter (kvoteloven).

Stk. 2. Akkreditering skal ske i henhold til »DS/EN 45011 om generelle kriterier for certificeringsorganer, der udfører produktcertificering« samt »R etningslinje RL 7: Anvendelse af DS/EN 45011:1998 ved akkreditering til CO2 -verifikation«. RL 7 kan ses på Energistyrelsens hjemmeside.

§ 2. Virksomheder, der er akkrediteret som verifikatorer efter § 1, skal anmelde sig til Energistyrelsen vedlagt dokumentation for akkrediteringen.

Stk. 2. Energistyrelsen anmelder verifikatorerne til Kvoteregistret, jf. kvotelovens kapitel 5, hvorefter de kan optages i Kvoteregistret. Verifikatorer kan udføre verifikationer, når de er optaget i Kvoteregistret og får besked fra Kvoteregistret herom. Hvis Energistyrelsen ikke sender anmeldelsen videre til Kvoteregistret, men afviser denne, vil dette blive meddelt virksomheden. Det vil endvidere fremgå af de oplysninger, der for driftsledere er tilgængelige i Kvoteregistret, hvilke verifikatorer, der er optaget i registret.

§ 3. Verifikator skal oplyse Energistyrelsen om ændringer i eller bortfald af akkrediteret status, og om forhold vedrørende akkrediteringsorganet, som indebærer, at akkrediteringsorganet ikke længere opfylder betingelserne i § 1, stk. 1. Energistyrelsen anmelder dette til Kvoteregistret, hvorefter den pågældende verifikator bliver slettet af Kvoteregistret.

Rapportering og verifikation af CO2 -udledning

§ 4. Driftslederen for en produktionsenhed, der er omfattet af kvoteloven, skal i medfør af kvotelovens § 30 udarbejde en årlig rapportering af verificerede CO2 -udledninger. Energistyrelsen kan udsende vejledende formkrav vedrørende rapportering og udarbejdelse af verifikationserklæring og - redegørelse.

§ 5. Driftslederen for en produktionsenhed, der er omfattet af kvoteloven, skal senest den 31. marts hvert år, jf. kvotelovens § 30, til Energistyrelsen indsende produktionsenhedens rapportering af CO2 -udledninger fra det foregående kalenderår samt verifikatorens verifikationserklæring og redegørelse, jf. kvotelovens § 29, stk. 3.

Stk. 2. Energistyrelsen kan indtil den 20. april hvert år ændre i den årlige rapportering af verificerede CO2 -udledninger eller afvise rapporteringen og verifikationserklæringen, hvis disse ikke opfylder de stillede krav, jf. § 29, stk. 3 og § 30 i kvoteloven eller hvis verifikatoren ikke opfyldte betingelserne for at være akkrediteret på tidspunktet for udstedelsen af verifikationserklæring og - redegørelsen.

Klage

§ 6. Energistyrelsens afgørelser efter § 5, stk. 2 i denne bekendtgørelse kan påklages til Energiklagenævnet.

Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Straffebestemmelse

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger om grundlaget for akkrediteringen,

2) ikke rapporterer rettidigt eller fyldestgørende efter denne bekendtgørelse, jf. § 5, stk. 1 eller

3) udsteder verifikationserklæring i henhold til bekendtgørelsen uden at være optaget i Kvoteregistret.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter regler i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. juni 2005.

NREF/FN101//

Energistyrelsen, den 15. juni 2005

Ib Larsen

/Michel Schilling

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der implementerer dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EFT 2003, nr. L 275, side 32).