Links til EU direktiver, jf. note 1
31978L0170
 
31993L0076
 
32002L0091
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger 1)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Lovens primære formål er at fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger. Lovens formål er endvidere at medvirke til at reducere vandforbruget i bygninger.

Kapitel 2

Lovens anvendelsesområde

§ 2. Loven omfatter alle bygninger, der udgør en konstruktion med tag og ydervægge, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet.

Stk. 2. Definitioner og afgrænsninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR) finder anvendelse, medmindre andet er angivet i loven eller regler fastsat i medfør af loven.

Stk. 3. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler eller træffe konkret afgørelse om, at visse bygninger og bygningskategorier samt dele af bygninger undtages fra krav enten i loven eller i regler fastsat i medfør af loven.

Kapitel 3

Energimærkning af bygninger

§ 3. Energimærkning af bygninger udarbejdes for alle bygninger beliggende på en samlet fast ejendom, der består af ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet, jf. lov om udstykning og anden registrering i matriklen. Energimærkning af nybyggeri, jf. § 11, kan dog udarbejdes for enkelte bygninger.

Stk. 2. Energimærkning omfattet af stk. 1 indeholder energimærkning af lejligheder og andre enheder til særskilt brug.

Stk. 3. Energimærkningen skal vise bygningens energimæssige tilstand og kan endvidere indeholde informationer om vandforbrug. Energimærkningen består af:

1) Energimærke, der er en standardiseret og dokumenteret opgørelse over en bygnings energimæssige tilstand beregnet ud fra en normal brug af bygningen. Heri indgår energiforbruget til opvarmning, varmt brugsvand, køling, ventilation og eventuelt belysning. Vandforbrug kan indgå.

2) Energiplan, der er en dokumenteret oversigt over forslag til energibesparende foranstaltninger og råd om, hvordan energiforbruget kan reduceres. Energiplanen kan endvidere indeholde forslag til vandbesparende foranstaltninger.

3) Dokumentation for energimærkningen og anden relevant information. Dokumentationen indeholder de væsentligste forudsætninger for energimærkningen og de registreringer fra gennemgangen af bygningen og dens installationer, der er brugt ved beregningen af energimærket og ved vurderingen af energibesparelser i energiplanen.

Stk. 4. Energimærkning kan foretages i forskellige kategorier for forskellige typer af bygninger og bygningsanvendelse.

Stk. 5. Energimærkningen skal være udarbejdet af en energikonsulent, der er godkendt efter regler fastsat i medfør af § 24 til at udfærdige energimærkning for den pågældende kategori af bygninger.

Stk. 6. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at andre afgrænsninger end en samlet fast ejendom, jf. stk. 1, kan lægges til grund ved energimærkning af bygninger, herunder at energimærkning i særlige tilfælde ud over § 11 kan udarbejdes for enkelte bygninger.

§ 4. Transport- og energiministeren fastsætter nærmere regler om energimærkning af bygninger, herunder om kategorier af energimærkning, grundlaget for energimærkningen, indhold, udformning, gennemførelse, dokumentering og registrering af forbrug og driftsforhold samt om indhentning, central registrering og videregivelse af oplysninger i forbindelse med energimærkningen. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at installationer og udstyr, der ejes eller drives af ejere af ejerlejligheder eller af lejere og andre lignende brugere, ikke skal indgå i energimærkningen.

Stk. 2. Transport- og energiministeren fastsætter regler om gyldigheden af energimærkninger. Der kan fastsættes forskellige gyldighedsperioder for forskellige kategorier af energimærkninger. Gyldigheden af en energimærkning må dog ikke overstige 10 år.

Stk. 3. En energimærkning mister sin gyldighed, såfremt der er gennemført tilbygninger eller andre ændringer, som i væsentligt omfang påvirker bygningens energimæssige ydeevne. Transport- og energiministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 4. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at energikonsulenter skal indberette udarbejdede energimærkninger til et register, jf. § 25, og at energimærkningens gyldighed kan gøres afhængig af, at energimærkningen er indberettet til registeret.

Stk. 5. Energimærkning udarbejdet af en intern energikonsulent, jf. § 24, stk. 1, nr. 1, er ikke gyldig i forhold til krav om fremlæggelse af energimærkning ved salg, udleje eller overdragelse af brugsret, jf. §§ 6-8, eller krav om energimærkning af en ny bygning, jf. § 11.

§ 5. Forpligtelsen til at lade udarbejde energimærkning for ejendomme, lejligheder eller andre enheder med henblik på, at kravene i kapitel 4-6 kan opfyldes, påhviler den til enhver tid værende ejer. For ejendomme med ejerlejligheder påhviler forpligtelsen ejerforeningen.

Stk. 2. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at ejere skal give energikonsulenter oplysninger til brug for energimærkningen.

Kapitel 4

Energimærkning ved salg eller udleje m.v.

§ 6. Ved salg af en ejendom eller ejerlejlighed skal der foreligge en energimærkning for henholdsvis ejendommen eller ejerlejligheden, jf. §§ 3, 4 og 10. Det påhviler sælger at sørge for, at køber, inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom eller ejerlejlighed.

Stk. 2. Hvis en køber af en ejendom eller en ejerlejlighed ikke har fået udleveret ejendommens henholdsvis ejerlejlighedens energimærkning inden indgåelse af salgsaftalen, og ejeren ikke efter påkrav har udleveret energimærkningen, er køber berettiget til at lade energimærkning udarbejde for sælgerens regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 kan ikke ved aftale mellem parterne fraviges til skade for køberen.

Stk. 4. En ejer af en ejerlejlighed kan til enhver tid kræve, at ejendommens ejerforening snarest muligt uden beregning stiller en gyldig energimærkning for ejerlejligheden, som indgår i ejendommens energimærkning, til rådighed, således at ejeren vil kunne opfylde sin forpligtelse om at fremlægge energimærkning inden et eventuelt salg af lejligheden. Hvis ejerforeningen ikke efter påkrav udleverer energimærkningen til ejeren af en ejerlejlighed i ejendommen, kan den pågældende ejer lade energimærkningen udføre for ejerforeningens regning eller som sælger af ejerlejligheden forlange udgifter efter stk. 2 dækket af ejerforeningen.

§ 7. Ved udleje af en ejendom, en bolig- eller erhvervsenhed eller andre erhvervslokaler i en ejendom skal der foreligge en energimærkning for ejendommen eller den pågældende enhed, jf. §§ 3, 4 og 10. Det påhviler udlejer at sørge for, at lejer, inden lejeaftalen indgås, har fået udleveret energimærkningen for lejemålet.

Stk. 2. Stk. 1 kan ikke ved aftale mellem parterne fraviges til skade for lejeren.

Stk. 3. Ved udleje af en ejerlejlighed finder § 6, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at ganske kortvarig tidsbegrænset udlejning ikke er omfattet af stk. 1.

§ 8. Ved overdragelse af en andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab, hvor der til andelen, anparten eller aktien er knyttet brugsret til en boligenhed i boligfællesskabets ejendom, skal der foreligge en energimærkning for boligenheden, jf. §§ 3, 4 og 10. Det påhviler den, der overdrager andelen, anparten eller aktien i boligfællesskabet, at sørge for, at erhververen, inden aftalen om overdragelse indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende boligenhed.

Stk. 2. Hvis erhververen ikke har fået udleveret boligenhedens energimærkning inden indgåelse af aftale om overdragelse som nævnt i stk. 1 og overdrageren ikke efter påkrav har udleveret energimærkningen, er erhververen berettiget til at lade energimærkning udarbejde for overdragerens regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 kan ikke ved aftale mellem parterne fraviges til skade for erhververen.

Stk. 4. En andelshaver, anpartshaver eller aktionær i et boligfællesskab kan til enhver tid kræve, at boligfællesskabet snarest muligt uden beregning stiller en gyldig energimærkning for den omfattede boligenhed til rådighed, således at vedkommende vil kunne opfylde sin forpligtelse til at fremlægge energimærkning inden en eventuel aftale om overdragelse som nævnt i stk. 1. Hvis boligfællesskabet ikke efter påkrav udleverer energimærkningen til overdrageren, kan overdrageren lade energimærkningen udføre for boligfællesskabets regning eller forlange udgifter efter stk. 2 dækket af boligfællesskabet.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse ved overdragelse af brugsret til en bygning, en bolig- eller erhvervsenhed eller andre erhvervslokaler i en ejendom ejet af andre selskaber, foreninger, samejer og fællesskaber, hvis der er knyttet brugsret til den pågældende bygning, enhed eller lokaler, samt ved forbrugeraftaler, der giver brugsret til fast ejendom på timesharebasis.

§ 9. Overdragelse ved arv, gave og tvangsauktion samt overdragelse fra insolvent bo eller overdragelse til ægtefælle eller samlever anses ikke som salg omfattet af § 6, stk. 1, eller overdragelse omfattet af § 8, stk. 1.

§ 10. Energimærkning, der skal udleveres efter §§ 6-8, skal være gyldig og udarbejdet efter reglerne i § 3 og § 4. Hvis der foreligger flere energimærkninger for ejendommen eller enheden, skal den senest udarbejdede energimærkning fremlægges i forbindelse med salget, udlejningen eller overdragelsen.

Stk. 2. Transport- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om udlevering af energimærkning til berettigede efter §§ 6-8, herunder betingelser for elektronisk udlevering, og om frister for udleveringen.

Kapitel 5

Energimærkning m.v. ved opførelse af nye bygninger

§ 11. Ved opførelse af en ny bygning og ved så omfattende ombygninger af en eksisterende bygning, at det må sidestilles med nybyggeri, skal ejeren inden ibrugtagningen lade udarbejde energimærkning for bygningen, jf. § 3 og § 4. Energimærkningen skal indeholde oplysninger om bygningen i forhold til de energimæssige krav i bygningsreglementet.

Stk. 2. Ejeren skal fremsende energimærkningen for et nybyggeri til den kommunale bygningsmyndighed senest samtidig med færdigmeldingen af byggeriet. Det er en betingelse for ibrugtagning, at der er afleveret en energimærkning for byggeriet til bygningsmyndigheden.

Stk. 3. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at ansøgning om byggetilladelse skal vedlægges oplysninger om mulighederne for alternative systemer til opvarmning eller køling af bygninger, herunder at oplysningerne er en betingelse for meddelelse af byggetilladelse.

§ 12. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at projekterende og udførende af et nybyggeri skal levere den fornødne dokumentation for nybyggeriet til den energikonsulent, som ejeren af bygningen har indgået aftale med om energimærkning af bygningen.

Stk. 2. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at den projekterende skal give bygherren oplysninger om, hvordan energieffektiviteten i et foreslået projekt kan forbedres, herunder at regler herom ikke skal kunne fraviges ved aftale mellem parterne til skade for bygherren.

§ 13. Energimærkning af en ny bygning kan kun anvendes i forbindelse med salg, leje eller overdragelse af brugsret efter §§ 6-8, hvis energimærkningen omfatter en energimærkning af hele ejendommen.

Kapitel 6

Regelmæssig energimærkning af bygninger

§ 14. Transport- og energiministeren fastsætter regler om, at der skal foretages regelmæssig energimærkning af bygninger, herunder regler om omfattede kategorier af ejendomme og bygninger.

§ 15. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at ejeren skal sikre, at der føres driftsjournaler med oplysninger om periodiske registreringer af forbrug af energi og vand samt andre driftsforhold knyttet til energianvendelse i ejendommens installationer.

Kapitel 7

Kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg

§ 16. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om

1) eftersyn, kontrolmåling, justering, rensning, drift og forbedring af tekniske anlæg og

2) rådgivning om drift, vedligeholdelse, effektivitet, udskiftning og forbedring af tekniske anlæg.

Stk. 2. Tekniske anlæg, jf. stk. 1, omfatter kedelanlæg, varmevekslere, varmeanlæg, ventilations- og klimaanlæg samt andre energiforbrugende anlæg, der anvendes i forbindelse med bygninger.

§ 17. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at det inden ibrugtagning af tekniske anlæg skal kontrolleres, om anlægget opfylder de energimæssige krav i bygningsreglementet.

Stk. 2. Regler fastsat efter stk. 1 finder anvendelse såvel for installation af tekniske anlæg i nybyggeri som for installation eller udskiftning af anlæg i eksisterende bebyggelse.

Stk. 3. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at ejeren eller den tekniske ekspert, der har foretaget kontrollen af et teknisk anlæg, skal oplyse den stedlige bygningsmyndighed om resultatet af kontrollen.

§ 18. Eftersyn og kontrolmåling af tekniske anlæg, jf. § 16, stk. 1, samt kontrol inden ibrugtagning af tekniske anlæg, jf. § 17, stk. 1, skal udføres af en teknisk ekspert, der er godkendt efter regler fastsat i medfør af § 24 til at udføre eftersyn af den pågældende type anlæg.

Kapitel 8

Offentlige bygninger

§ 19. Ejendomme ejet af de offentlige institutioner og virksomheder m.v., som er nævnt i § 22, stk. 1, skal have foretaget regelmæssig energimærkning i henhold til regler fastsat i medfør af § 14, hvis ejendommens samlede etageareal er på over 1.000 m2.

§ 20. I offentlige institutioner og virksomheder m.v., som er nævnt i § 22, stk. 1, skal udførte energimærkninger opsættes, så de er synlige for brugere af bygningen. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at energimærkninger skal være offentligt tilgængelige på anden måde.

§ 21. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at offentlige institutioner og virksomheder m.v., som er nævnt i § 22, stk. 1,

1) skal gennemføre energibesparelser, der identificeres i medfør af regler i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov,

2) skal udpege en energiansvarlig for institutionens bygninger til at varetage nærmere fastsatte opgaver vedrørende bygningernes energi- og vandforbrug,

3) skal foretage indberetning af overordnede forbrugstal vedrørende bygningers energi- og vandforbrug og

4) skal synliggøre løbende registreringer af energi- og vandforbruget samt kontrolresultater for tekniske anlæg i henhold til kapitel 7.

Stk. 2. Transport- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om indhold og gennemførelse af de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1, samt administration i forbindelse hermed.

Stk. 3. Transport- og energiministeren kan undtage visse offentlige institutioner eller virksomheder m.v. helt eller delvis fra krav i regler fastsat i medfør af stk. 1 og 2.

§ 22. § 19 og § 20 gælder for følgende offentlige institutioner og virksomheder m.v.:

1) Den offentlige forvaltning.

2) Institutioner, selskaber, foreninger m.v., hvis udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af offentlige midler, eller hvis de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelser til at træffe afgørelse på det offentliges vegne.

3) Virksomheder, der ejes af det offentlige, eller hvor det offentlige har bestemmende indflydelse.

Stk. 2. Transport- og energiministeren kan undtage visse offentlige institutioner eller virksomheder m.v. omfattet af stk. 1 helt eller delvis fra § 19 og § 20.

§ 23. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at § 19 og § 20 og regler fastsat i medfør af § 21 i nærmere angivet omfang finder tilsvarende anvendelse for bygninger, som offentlige institutioner og virksomheder m.v., der er nævnt i § 22, har lejet.

Kapitel 9

Energikonsulenter og tekniske eksperter

§ 24. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om registrerings-, godkendelses- eller beskikkelsesordninger eller ordninger for akkrediteret certificering for

1) energikonsulenter og virksomheder, der beskæftiger energikonsulenter, herunder interne energikonsulenter, og

2) tekniske eksperter, der udfører kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg efter reglerne i kapitel 7, samt virksomheder, der beskæftiger sådanne tekniske eksperter, herunder interne tekniske eksperter.

Stk. 2. Transport- og energiministeren kan i forbindelse med ordninger efter stk. 1 fastsætte nærmere regler om:

1) Godkendelse, beskikkelse, certificering eller registrering af energikonsulenter og tekniske eksperter samt de virksomheder, der beskæftiger dem, herunder kvalifikationskrav og andre betingelser for godkendelse, beskikkelse, certificering eller registrering.

2) Fratagelse og bortfald af godkendelsen, beskikkelsen, certificeringen eller registreringen.

3) Energikonsulenters og tekniske eksperters virksomhed, forpligtelser og uvildighed samt forpligtelser for de virksomheder, der beskæftiger dem.

4) Retningslinjer for energikonsulenters og tekniske eksperters udførelse af energimærkning eller eftersyn, herunder anvendelse af beregningsværktøj m.v.

5) Krav til udstyr, der anvendes i forbindelse med energimærkning eller kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg, herunder om kontrol af udstyr.

6) Tilrettelæggelse og administration af ordningerne.

7) Tilsyn og kontrol med energikonsulenter og tekniske eksperter samt virksomheder, der beskæftiger dem, herunder kontrol af udført arbejde omfattet af ordningerne.

8) Klageadgang vedrørende ydelser udført af energikonsulenter og tekniske eksperter og de virksomheder, der beskæftiger dem, herunder om klageberettigelse.

9) Adgang til at træffe afgørelse om eventuelle berigtigelser af udførte energimærkninger og eftersyn eller udførelse af nye energimærkninger eller eftersyn ved andre energikonsulenter eller tekniske eksperter samt om påtale eller tildeling af advarsler.

Stk. 3. Transport- og energiministeren kan i forbindelse med ordninger efter stk. 1 fastsætte regler om:

1) Maksimale honorarer for ydelser udført af energikonsulenter eller tekniske eksperter.

2) Betaling til dækning af udgifter vedrørende godkendelse, beskikkelse, certificering eller registrering, tilsyn, kontrol, kvalitetssikring, drift af registeret nævnt i § 25 og andre edb-systemer samt anden administration m.v. Betaling kan opkræves i form af engangsgebyr, årligt eller regelmæssigt gebyr eller gebyr pr. energimærkning eller eftersyn.

3) Betaling for optagelseskurser og obligatoriske efteruddannelseskurser for energikonsulenter og tekniske eksperter.

4) Ansvarsforsikring for energikonsulenter og tekniske eksperter samt for de virksomheder, der beskæftiger dem.

Stk. 4. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse for andet arbejde, som energikonsulenter eller tekniske eksperter udfører i henhold til anden lovgivning i deres egenskab af godkendt, beskikket, certificeret eller registreret energikonsulent eller teknisk ekspert efter denne lov.

Stk. 5. Straffelovens §§ 144, 150, 152 og 155-157 finder tilsvarende anvendelse for beskikkede, godkendte eller certificerede energikonsulenter.

Kapitel 10

Forskellige bestemmelser

§ 25. Transport- og energiministeren opretter et register for energimærkninger af bygninger og kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg omfattet af kapitel 7. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte nærmere regler om oprettelse og drift af registeret, herunder om indberetning og registrering af oplysninger, undtagelser fra registrering samt om adgang til og videregivelse af registrerede oplysninger.

Stk. 2. Transport- og energiministeren kan i forbindelse med oprettelse af et register efter stk. 1 fastsætte regler om indberetning af andre oplysninger om ejendommen, herunder registrerede energiforbrug som nævnt i § 28, stk. 2, nr. 2.

Stk. 3. Den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller en ejerlejlighed har fuld adgang til registrerede oplysninger og beregninger i forbindelse med energimærkning af bygninger samt kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg omfattet af kapitel 7. Ejeren og de energikonsulenter eller tekniske eksperter, som for ejeren udfører henholdsvis energimærkning eller kontrol og eftersyn af tekniske anlæg, kan uden yderligere tilladelse anvende disse oplysninger og beregninger i forbindelse med efterfølgende energimærkning eller kontrol og eftersyn m.v. af de tekniske anlæg.

§ 26. Ved ejendomme med flere ejere påhviler forpligtelserne efter denne lov eller regler fastsat i medfør af loven ejerne i forening.

§ 27. Ejeren skal orientere lejere, andelshavere og andre lignende brugere, jf. § 8, om en udarbejdet energimærkning og på forlangende give disse og deres befuldmægtigede adgang til at gennemgå energimærkningen.

Stk. 2. I ejendomme med ejerlejligheder skal ejerforeningen orientere ejerne af ejerlejligheder om en udarbejdet energimærkning og på forlangende give disse eller deres befuldmægtigede adgang til at gennemgå energimærkningen.

§ 28. Transport- og energiministeren og Energiklagenævnet kan pålægge myndigheder, ejere af ejendomme eller ejerlejligheder, energikonsulenter, tekniske eksperter, virksomheder, der beskæftiger energikonsulenter eller tekniske eksperter, projekterende og udførende af nybyggeri samt kollektive energiforsyningsvirksomheder, som er nævnt i stk. 2, at udarbejde og meddele alle sådanne oplysninger til ministeren henholdsvis klagenævnet, som er nødvendige for varetagelsen af opgaver efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven, herunder til afgørelse af, om et forhold er omfattet af loven.

Stk. 2. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at netvirksomheder efter lov om elforsyning, naturgasdistributionsselskaber efter lov om naturgasforsyning og kollektive forsyningsanlæg efter lov om varmeforsyning skal

1) stille oplysninger om registrerede energiforbrug m.v. for en ejendom til rådighed for energikonsulenter, der har indgået aftale om udarbejdelse af energimærkning for en ejendom, og

2) indberette registrerede energiforbrug til et register, jf. § 25.

Stk. 3. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, hvorledes oplysninger omfattet af stk. 1 og 2 skal meddeles.

§ 29. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af transport- og energiministeren efter loven eller regler udstedt i henhold til loven.

Stk. 2. Transport- og energiministerens afgørelser som nævnt i stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet. Afgørelserne kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Stk. 3. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Stk. 4. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om

1) adgangen til at klage over afgørelser, der efter loven eller regler udstedt i henhold til loven træffes af transport- og energiministeren, herunder at visse afgørelser ikke skal kunne indbringes for Energiklagenævnet,

2) at afgørelser truffet af en under Transport- og Energiministeriet oprettet institution, et udvalg eller en anden offentlig myndighed, som transport- og energiministeren i henhold til § 31, stk. 1, har henlagt sine beføjelser efter loven til, ikke skal kunne indbringes for ministeren, og

3) betaling af gebyr ved indbringelse af en klage for Energiklagenævnet.

Stk. 5. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om Energiklagenævnets sammensætning ved behandling af klager som nævnt i stk. 1.

§ 30. Transport- og energiministeren eller den, som ministeren bemyndiger hertil, fører tilsyn med overholdelsen af loven og regler, der er fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. Såfremt transport- og energiministeren efter bestemmelsen i § 31, stk. 1 og 2, henlægger opgaver til et udvalg eller en anden offentlig myndighed uden for ministerens ressort eller til en privat organisation m.v., fører ministeren tilsyn med disses overholdelse af loven, af regler udstedt i medfør af loven og af afgørelser truffet efter loven.

§ 31. Transport- og energiministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet institution, et udvalg eller en anden offentlig myndighed til at udøve beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Transport- og energiministeren kan bemyndige en virksomhed eller en sagkyndig institution eller organisation til at udøve nærmere angivne beføjelser vedrørende tilsyn, kontrol, godkendelse, akkrediteret certificering eller registrering samt drift af registre i henhold til denne lov.

§ 32. Med bøde straffes den, der som udlejer undlader at sørge for, at lejer inden indgåelse af lejeaftale har fået udleveret energimærkningen for lejemålet, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 2. Transport- og energiministeren kan i regler, der udstedes i medfør af denne lov, fastsætte bødestraf for overtrædelse af disse regler.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 33. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af transport- og energiministeren. Ministeren kan herunder fastsætte, at loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2. Lov nr. 485 af 12. juni 1996 om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger ophæves den 1. januar 2006.

Stk. 3. Regler, der er fastsat i henhold til den i stk. 2 nævnte lov, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af denne lov.

§ 34. Klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energikonsulenters og energiledelseskonsulenters ydelser, der er udført efter reglerne i lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og regler fastsat i medfør heraf, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Kontrol af de energimærkninger og kontrolmålinger af oliefyringsanlæg, der er udført efter reglerne i lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og regler fastsat i medfør heraf, foretages efter de hidtil gældende regler.

§ 35. Ved salg af en ejendom eller en ejerlejlighed, jf. § 6, erstatter en energimærkning, der er udarbejdet og gyldig i henhold til lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002 om energimærkning m.v. i bygninger, energimærkningen efter denne lov eller regler fastsat i medfør af loven.

Stk. 2. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om forlængelse af gyldigheden af energimærker, der er udarbejdet i henhold til lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger og bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002 om energimærkning m.v. i bygninger.

§ 36. I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 10. september 2004, som ændret ved § 1 i lov nr. 371 af 24. maj 2005, § 53 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 59 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 36, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Endvidere skal udgifter til energimærkning og udgifter til kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger, dog ligeledes medtages i varme- og varmtvandsregnskabet.«

2. § 46 a, stk. 1, affattes således:

»Har en godkendt energikonsulent udarbejdet energimærkning, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal udlejeren orientere lejerne herom og på en lejers forlangende give denne eller dennes befuldmægtigede adgang til at gennemgå dette materiale og eventuelle bilag hertil.«

3. I § 46 a, stk. 2, og § 46 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger« til: »lov om fremme af energibesparelser i bygninger«.

4. § 46 a, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Foreligger der ikke energimærkning med tilhørende energiplan, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger, kan lejerne, såfremt forholdet er omfattet af 1. pkt., kræve, at udlejeren gennemfører en sådan energimærkning.«

§ 37. I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 921 af 10. september 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 330 af 18. maj 2005 og § 3 i lov nr. 371 af 24. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 52, stk. 2, 4. pkt., affattes således:

»Endvidere skal udgifter til energimærkning og udgifter til kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger, medtages i regnskabet.«

2. I § 52, stk. 3, § 53, stk. 1, § 54, stk. 1, og § 56, stk. 1, ændres »lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger« til: »lov om fremme af energibesparelser i bygninger«.

§ 38. I lov nr. 934 af 20. december 1999 om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov), som ændret ved § 18 i lov nr. 1260 af 20. december 2000, § 1 i lov nr. 447 af 7. juni 2001 og § 1 i lov nr. 1235 af 27. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 11, stk. 1, affattes således:

»Reglerne i § 10 gælder også, hvis der pålægges ejendommen nye eller forøgede afgifter til vand, el, renovation, kloak, skorstensfejning og energimærkning samt kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger efter takster, der er fastsat eller godkendt af det offentlige.«

2. § 45, stk. 2, 4. pkt., affattes således:

»Endvidere skal udgifter til energimærkning og udgifter til kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger, dog ligeledes medtages i regnskabet.«

3. I § 45, stk. 4, § 46, stk. 1, § 47, stk. 1, og § 49, stk. 1, ændres »lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger« til: »lov om fremme af energibesparelser i bygninger«.

§ 39. I lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., som ændret ved § 17 i lov nr. 234 af 2. april 1997, § 1 i lov nr. 437 af 31. maj 2000 og § 3 i lov nr. 406 af 28. maj 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, 1. pkt., ændres »en beskikket bygningssagkyndig« til: »en bygningssagkyndig, der er godkendt ved beskikkelse eller certificering«.

2. § 4, stk. 2, 1. pkt., ophæves.

3. I § 4, stk. 2, 2. pkt., ændres fire steder »beskikkelse« til: »godkendelse« og »beskikkelsesordningen« til: »godkendelsesordningen«.

4. I § 4, stk. 3, ændres »beskikkelsesordningen« til: »godkendelsesordningen«.

5. I § 4, stk. 4, ændres »Erhvervs- og Boligstyrelsen« til: »Erhvervs- og Byggestyrelsen«.

6. I § 4, stk. 5, ændres »154-157« til: »155-157«, og »beskikkede« ændres til: »godkendte«.

§ 40. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Flemming Hansen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne, (EF-Tidende 2003 nr. L 1, side 65), dele af Rådets direktiv 93/76/EØF af 13. september 1993 om begrænsning af kuldioxidemissionerne gennem en forbedring af energieffektiviteten (SAVE), (EF-Tidende 1993 nr. L 237, side 28) og dele af Rådets direktiv 78/170/EØF af 13. februar 1978 om ydelsen i varmeproducerende anlæg, der anvendes til rumopvarmning og produktion af varmt vand i nye eller allerede eksisterende ikkeindustrielle bygninger, samt om isolering af fordelingen af varme og varmt brugsvand i ikkeindustrielt nybyggeri, (EF-Tidende 1978 nr. L 52, side 32).