Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse,
forskellige love om digeanlæg, lov om havne,
lov om luftfart og lov om færgefart

(Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 243 af 5. april 1994, som ændret ved lov nr. 469 af 10. juni 1997 og § 54 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, § 3, stk. 3, § 5, stk. 1, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 2, § 8, stk.1, § 9, § 11, stk. 2, § 12, stk. 2, og § 17, stk. 2, ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen«.

2. I § 2, stk. 1, to steder, § 2, stk. 4, § 3, stk. 1 og 2, § 5, stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, § 6, stk. 3, § 8, stk. 2, § 12, stk. 1, og § 17, stk. 4, 2. og 3. pkt., ændres »amtsrådet« til: »kommunalbestyrelsen«.

3. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Før mødet indhenter kommunalbestyrelsen en udtalelse fra Kystdirektoratet. Kommunalbestyrelsen kan anmode Kystdirektoratet om at bistå som sagkyndig under sagens videre behandling.«

4. I § 2, stk. 3, udgår »og kommunalbestyrelsen«.

5. § 4 affattes således:

»§ 4. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller pålægge et lag, jf. § 7, stk. 1, at iværksætte forundersøgelser, projektering og udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger.«

6. § 5, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Hvis en kommune bidrager med et beløb ud over, hvad der måtte være pålagt kommunen i henhold til stk. 2, kan transport- og energiministeren efter indstilling fra kommunen pålægge en anden kommune, der er berørt af kystbeskyttelsesforanstaltningen, at bidrage med indtil samme beløb. Bestemmelsen i 1. pkt. finder anvendelse på både anlægsudgifter, driftsudgifter og andre udgifter.«

7. I § 5, stk. 5, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »en eventuel anden bidragspligtig kommunalbestyrelse efter stk. 3«.

8. I § 7, stk. 1, ændres »Amtsrådet« til: »Kommunalbestyrelsen« og »amtsrådets« til: »kommunalbestyrelsens«.

9. I § 9 ændres to steder »amtskommunen« til: »kommunen«.

10. I § 10 ændres »amtskommuner« til: »kommuner«, og »alene af det ene amtsråd« ændres til: » i én kommunalbestyrelse«.

11. § 13, stk. 1, affattes således:

»Hvert år inden den 1. oktober fastsætter kommunalbestyrelsen, hvilke bidrag de enkelte bidragspligtige ejendomme skal udrede til kommunalbestyrelsen eller laget. Kommunalbestyrelsen indkræver bidragene. Bidragene tillægges udpantningsret. For bidragene haves pante- og fortrinsret i ejendommen som for kommunale ejendomsskatter.«

12. I § 13, stk. 2, ændres »amtskommunen« til: »kommunen« og »amtskommunal« til: »kommunal«.

13. I § 15 ændres »medlemmer af et lags bestyrelse, af kommunalbestyrelsen eller af amtsrådet« til: »medlemmer af et lags bestyrelse eller af kommunalbestyrelsen«.

14. I § 17, stk. 4, 1. pkt., ændres »amtsråd« til: »kommunalbestyrelse«.

15. I § 18, stk. 1, ændres »Amtsrådets« til: »Kommunalbestyrelsens«.

16. § 24 ophæves.

§ 2

I lov nr. 69 af 23. maj 1873 om Digearbejder paa Lolland og Falster, som ændret ved lov nr. 74 af 30. marts 1906, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, ændres »amtsrådet« til: »de kommuner, hvori diget ligger«.

2. I § 4, stk. 3, ændres »indenrigsministeren« til: »transport- og energiministeren«.

§ 3

I lov nr. 88 af 22. april 1904 om det lollandske Digelag, som ændret senest ved lov nr. 295 af 9. juni 1971, foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 3, affattes således:

»3) Den reservefond, som tilvejebringes ved det af statskassen i henhold til § 1 ydede kontante tilskud af 200.000 kr., skal forøges med de renter, som fonden trækker, og med det overskud, som måtte fremkomme på digelagets årlige regnskaber. Såfremt reservefondens kapital måtte blive nedbragt under sin oprindelige størrelse (200.000 kr.), er de kommuner, hvori diget ligger, forpligtet til ved kontant tilskud at dække det manglende beløb. Det kan dog ikke kræves af de kommuner, hvori diget ligger, at deres tilgodehavende, der fremkommer herved, til nogen tid skal overstige 200.000 kr. Tilskuddet forrentes ikke, men tilbagebetales ved hjælp af reservefondens årlige renter og eventuelle overskud fra digelagets årsregnskaber. De nærmere regler for bestyrelsen af reservefonden og for dens virksomhed fastsættes i en vedtægt, der vedtages af de kommuner, hvori diget ligger, og stadfæstes af transport- og energiministeren.«

2. I § 2, stk. 4, ændres »amtsrådets indstilling« til: »indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, hvori diget ligger«.

§ 4

I lov nr. 92 af 30. april 1909 om Anlæg af et Havdige fra Vester Vedsted til Store Darum i Ribe Amt foretages følgende ændringer:

1. § 2, 2. pkt., affattes således:

»Der oprettes et digelag under tilsyn af kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvori diget ligger, i overensstemmelse med lov om kystbeskyttelse, der finder anvendelse med de ændringer, der følger af denne lov.«

2. I § 6, stk. 1, ændres »Ribe Amtsraad« til: »kommunalbestyrelsen for den eller de kommuner, hvori diget ligger«.

§ 5

I lov nr. 196 af 10. maj 1922 om Anlæg af et Havdige fra Vester Vedsted i Ribe Amt til Søndernæs i Tønder Amt foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ændres »Amtsraadets« til: »kommunalbestyrelsens«, og »Lov Nr. 53 af 10. April 1874 om Diger til Beskyttelse mod Oversvømmelse fra Havet« ændres til: »lov om kystbeskyttelse«.

2. I § 6, stk. 1, ændres »1 Medlem vælges af Ministeren for offentlige Arbejder, 1 Medlem af Ribe Amtsraad, 1 af Tønder Amtsraad« til: »1 medlem vælges af transport- og energiministeren, og to medlemmer af kommunalbestyrelserne i de kommuner, hvori diget ligger,«.

3. I § 6, stk. 1 og 3, ændres »Ministeren for offentlige Arbejder« til: »transport- og energiministeren«.

§ 6

I lov nr. 77 af 29. marts 1924 om Forhøjelse af Diget paa Manø og af Diget fra Vester Vedsted til Store Darum samt Anlæg af Havdiger paa Rømø og fra Store Darum til Tjæreborg Bakker foretages følgende ændringer:

1. I § 3 ændres »Amtsraads« til: »kommunalbestyrelsers«, og »Lov Nr. 53 af 10. April 1874 om Diger til Beskyttelse mod Oversvømmelser fra Havet« ændres til: »lov om kystbeskyttelse«.

2. I § 8, stk. 1, ændres »Ministeren for Offentlige Arbejder« til: »transport- og energiministeren« og »1 Medlem af Tønder Amtsraad, for saa vidt angaar Digeanlægene i Tønder Amt, 1 af Ribe Amtsraad, for saa vidt angaar Digeanlæget i Ribe Amt,« til: »1 medlem af kommunalbestyrelsen eller kommunalbestyrelserne i den eller de kommuner, hvori digerne ligger,«.

3. I § 8, stk. 2, ændres »Ministeren for offentlige Arbejder« til: »transport- og energiministeren« og »Ribe Amtsraad« til: »kommunalbestyrelsen«.

§ 7

I lov nr. 319 af 10. juni 1976 om forstærkning af Ribe dige og anlæg af veje langs nogle diger foretages følgende ændringer:

1. I § 10 og § 12, stk. 2, 4 og 5, ændres »Ministeren for offentlige arbejder« til: »Transport- og energiministeren«.

2. I § 11 ændres »amtskommune« til: »kommune«.

3. I § 12, stk. 1, ændres »ministeren for offentlige arbejder« til: »transport- og energiministeren«.

4. I § 12, stk. 2, udgår »Ribe amtskommune og«.

5. I § 12, stk. 4, udgår »amtsrådet eller«.

§ 8

I lov nr. 271 af 8. juni 1977 om fremskudt dige for Tønder Marsk foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk.1, ændres »Amtskommunen« til: »Den eller de kommuner, hvori de arealer, som diget beskytter, ligger,«.

2. I § 1, stk. 2, § 3, stk. 2, § 8, stk. 2, § 9, stk. 2, 4 og 5, ændres »Ministeren for offentlige arbejder« til: »Transport- og energiministeren«.

3. I § 4, stk. 1, ændres »Sønderjyllands amtskommune« til »de kommuner, hvori de arealer, som diget beskytter, ligger,«.

4. I § 4, stk. 2, ændres »Sønderjyllands amtsråd« til: »Kommunalbestyrelserne for de kommuner, hvori de arealer, som diget beskytter, ligger,«.

5. I § 4, stk. 2, § 5, stk. 1 og 2, § 9, stk. 1, og § 13 ændres »ministeren for offentlige arbejder« til: »transport- og energiministeren«.

6. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Formanden og 1 andet medlem udpeges af transport- og energiministeren, 1 medlem udpeges af fødevareministeren, 1 medlem udpeges af miljøministeren, 1 medlem udpeges af Direktoratet for Fødevareerhverv, og 4 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvori de arealer, som diget beskytter, ligger.«

7. I § 6, stk. 1, ændres »Sønderjyllands Amtsråd« til: »Kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvori de arealer, som diget beskytter, ligger,«.

8. I § 6, stk. 2, ændres »§§ 47-67« til: »§§ 44-66«.

9. I § 9, stk. 2, udgår »Sønderjyllands amtskommune og«.

10. I § 9, stk. 4, udgår »amtsrådet eller«.

11. I § 12 ændres »Sønderjyllands amtskommune« til: »den eller de kommuner, hvori de arealer, som diget beskytter, ligger,«.

§ 9

I lov nr. 134 af 23. marts 1939 om Inddæmning af Kalvebodstrand m.v. og om Anlæg af en Dæmning til Rømø foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 2, ændres »Ministeren for offentlige Arbejder« til: »Transport- og energiministeren«, »Ministeren for Landbrug og Fiskeri« til: »fødevareministeren« og »Ministeren for Handel, Industri og Søfart« til: »økonomi- og erhvervsministeren«.

§ 10

I lov nr. 143 af 17. Juni 1929 om Ordning af Afløbsforholdene ved Nissum Fjord m.m. foretages følgende ændringer:

1. I § 6, 1. pkt., ændres »Vandbygningsvæsenet« til: »Kystdirektoratet«.

2. I § 6, 2. pkt., udgår »Ringkøbing Amtsraad og«.

3. I § 7, stk. 1, ændres »Ministeriet« til: »Transport- og Energiministeriet«, »Vandbygningsvæsenet« til: »Kystdirektoratet«, »Ministeriet for Offentlige Arbejder« til: »Transport- og Energiministeriet«, »Landbrugsministeren« til: »fødevareministeren«, »Ringkøbing Amtsraad« til: »kommunalbestyrelserne for hver af de kommuner, der grænser til fjorden« og to steder »Ministeren for offentlige Arbejder« til: »transport- og energiministeren«.

4. I § 7, stk. 2, ændres »Ministeriet for Offentlige Arbejder« til: »Transport- og Energiministeriet«.

§ 11

I lov nr. 71 af 29. marts 1924 om Ordning af Afløbsforholdene ved Ringkøbing Fjord m.m., som ændret ved § 9 i lov nr. 143 af 17. juni 1929, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, affattes således:

»Til som rådgivende at bistå ministeriet og Kystdirektoratet ved de bestemmelser, der vil være at træffe angående slusens brug med hensyn til regulering af vandstanden og saltholdigheden i fjorden, udnævnes af Transport- og Energiministeriet et udvalg på 5 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af transport- og energiministeren, 1 medlem af fødevareministeren, 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen i de kommuner, der grænser til Ringkøbing Fjord, og 1 medlem af fiskeriorganisationerne ved fjorden. Formanden beskikkes af transport- og energiministeren.«

2. I § 5, 2. pkt., ændres »Ministeriet for Offentlige Arbejder« til: »Transport- og Energiministeriet«.

§ 12

I lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne, som ændret ved lov nr. 1221 af 27. december 2003, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 2, 2. pkt., udgår.

§ 13

I lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, som ændret ved lov nr. 1074 af 17. december 2002, lov nr. 475 af 9. juni 2004 og § 2 i lov nr. 278 af 20. april 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 40 g, stk. 4, udgår »og amtskommuner« og »og amtskommuners«.

2. I § 75, stk. 7, udgår »amtskommuner,«.

§ 14

I lov nr. 398 af 2. juni 1999 om færgefart, som ændret ved § 9 i lov nr. 1075 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, udgår », amtskommuner«.

2. I § 2, stk. 2, ændres »Staten, vedkommende amtsråd og kommunalbestyrelse« til: »Staten og vedkommende kommunalbestyrelse«.

3. I § 3, stk. 1, ændres »Trafikministeren, vedkommende amtsråd og kommunalbestyrelse« til: »Transport- og energiministeren og vedkommende kommunalbestyrelse«.

4. I § 5 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Hvis en færgerute mellem to kommuner drives af en kommune i henhold til § 2, stk. 1, eller efter aftale med en kommune i henhold til § 2, stk. 2, fastlægges færgedriften efter forhandling mellem begge berørte kommuner.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

§ 15

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Sager efter lov om kystbeskyttelse, som ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet i amtsrådene, herunder Bornholms kommunalbestyrelse, overføres til kommunalbestyrelserne.

§ 16

Stk. 1. Lovens §§ 1-12 og 14-15 gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Lovens § 13 og § 15, stk. 1, gælder kun for Grønland med de af den særlige grønlandske lovgivning flydende lempelser.

Stk. 3. Lovens § 13 og § 15, stk. 1, gælder ikke for Færøerne. Ved kongelig anordning kan det dog bestemmes, at loven tillige skal gælde for Færøerne i det omfang og med de ændringer, som indstilles af Færøernes Lagting.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Flemming Hansen