Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag Landeveje, der klassificeres som hovedlandeveje pr. 1. januar 2007
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om private
fællesveje, lov om grundejerbidrag til offentlige veje, lov om
vintervedligeholdelse og renholdelse af veje samt lov om
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom

(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår vej- og ekspropriationslovgivningen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999, som ændret senest ved lov nr. 233 af 2. april 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, udgår », amtskommune«.

2. I § 1, stk. 2, udgår », landeveje«.

3. § 2, stk. 5, affattes således:

» Stk. 5 . Kommunalbestyrelserne er forvaltningsmyndighed for kommunevejene.«

4. § 4, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsernes afgørelser efter denne lov kan påklages til transport- og energiministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2.«

5. § 5 affattes således:

»§ 5. Tvister mellem kommunale vejbestyrelser indbyrdes om vejvæsenet afgøres af transport- og energiministeren.

Stk. 2 . Tvister mellem en vejbestyrelse og et forsyningsselskab om ledninger i og over vejareal, jf. §§ 101 og 106, afgøres af transport- og energiministeren.«

6. I § 7, stk. 2, udgår »amtsråds og«.

7. § 8, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

8. Overskriften til § 9, » Vejregnskaber «, udgår.

9. § 9 ophæves.

10. I § 10, stk. 3, udgår »amtskommunal eller«.

11. I § 11 udgår »amtskommunale og«.

12. I § 14, stk. 3, udgår »amtskommunale og«.

13. I § 14, stk. 4, udgår »landevej eller«.

14. I § 16 udgår »amtskommunale og«.

15. I § 17 udgår »amtskommunale eller«.

16. I § 20 udgår »amtskommune eller«.

17. Overskriften til § 21 og § 22, » Landeveje «, udgår.

18. § 21 og § 22 ophæves.

19. § 23, stk. 2, ophæves.

20. § 24 affattes således:

»§ 24. Forinden der træffes beslutning om anlæg af, nedlæggelse af, forlægning af eller gennemførelse af større arbejder på kommuneveje, herunder væsentlige ændringer i tværprofilet m.v., der får betydning for vejens kapacitet, skal Vejdirektoratet have lejlighed til at udtale sig, hvis den pågældende kommunevej skærer, vil skære eller har eller får forbindelse med en bestående eller planlagt hovedlandevej eller en bestående rutenummereret vej i øvrigt.«

21. § 28 affattes således:

»§ 28. Forinden et kommunalt vejanlæg optages på kommunalbestyrelsens vejplan, skal de kommuner, hvis veje vil skære eller få forbindelse med det planlagte vejanlæg, have lejlighed til at udtale sig.«

22. § 29 affattes således:

»§ 29. Hvis et kommunalt vejanlæg vil skære eller få forbindelse med en bestående eller planlagt hovedlandevej eller en bestående rutenummereret vej i øvrigt, skal Vejdirektoratet have lejlighed til at udtale sig, inden vejanlægget optages på kommunalbestyrelsens vejplan.«

23. § 30, stk. 3 og 4, ophæves.

24. I § 34, stk. 1, 3. pkt., ændres »og landeveje og 50 m ved kommuneveje« til: »og andre rutenummererede veje og 50 m ved øvrige kommuneveje«.

25. § 35, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2 . Forinden bestemmelse træffes efter stk. 1 med hensyn til hovedlandeveje, skal de kommunale myndigheder, i hvis område vejen forløber, have adgang til at udtale sig.«

26. I § 46, stk. 2, udgår »amtskommunal eller«.

27. I § 46, stk. 3, udgår »amtskommunale og«.

28. I § 47, stk. 1, udgår »amtskommunal eller«.

29. I § 48, stk. 1, udgår »det amtsråd eller«.

30. § 57 affattes således:

»§ 57. Til afgørelse af erstatningsspørgsmålet, jf. § 52, nedsætter transport- og energiministeren taksationskommissioner og fastsætter deres forretningsområder.

Stk. 2. En taksationskommission består af 3 medlemmer. Transport- og energiministeren udnævner for en 6-årig periode en formand, der skal have juridisk kandidateksamen. Formanden udtager til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommunal liste, jf. stk. 3.

Stk. 3. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 2 personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.«

31. § 58, stk. 2 og 3, affattes således:

» Stk. 2 . En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Transport- og energiministeren udnævner for en 6-årig periode en formand, der skal have juridisk kandidateksamen, og 2 faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra en kommunal liste, jf. stk. 3.

Stk. 3. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen.«

32. I § 66, stk. 2, ændres »Boligministeren« til: »Miljøministeren«.

33. § 67 ophæves.

34. I § 67 a, stk. 3, ændres »§§ 66 og 67« til: »§ 66«.

35. § 70, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2 . Etableres der til en kommunevej adgang som nævnt i stk. 1 i mindre afstand end 100 m – i bymæssige bebyggelser dog i mindre afstand end 50 m – fra en hovedlandevej, skal der tillige indhentes tilladelse fra Vejdirektoratet.«

36. § 71, stk. 5, affattes således:

» Stk. 5 . Når benyttelse af adgang som nævnt i stk. 1-4 ønskes ved kommunevej i mindre afstand end 100 m – i bymæssige bebyggelser dog i mindre afstand end 50 m – fra en hovedlandevej, skal der tillige indhentes tilladelse fra Vejdirektoratet.«

37. I § 72 udgår »landeveje samt«.

38. § 73, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3 . Forinden adgangsbestemmelser fastsættes, skal vejbestyrelsen forhandle med den myndighed, der udarbejder kommuneplan for området.«

39. I § 73, stk. 4, ændres »en af de myndigheder« til: »den myndighed«.

40. I § 89, stk. 1, udgår », landeveje«.

41. I § 96, stk. 1, udgår », amtskommune«.

42. § 104, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2. Til oprettelse eller udvidelse af tankanlæg på eller ved kommuneveje i mindre afstand end 100 m – i bymæssig bebyggelse dog i mindre afstand end 50 m – fra en hovedlandevej skal der tillige indhentes tilladelse fra Vejdirektoratet.«

43. § 106, stk. 1, affattes således:

»Arbejder på ledninger i eller over kommuneveje, herunder nødvendig flytning af ledninger m.v. i forbindelse med vejens regulering eller omlægning, bekostes af vedkommende ledningsejer, medmindre andet er særligt bestemt ved overenskomst eller kendelse afsagt af en ekspropriationskommission nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom eller afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse efter vandforsyningslovens §§ 37 og 38, jf. § 40.«

44. I § 114, stk. 1, udgår »amtskommunale eller«.

§ 2

I lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999, som ændret ved § 2 i lov nr. 292 af 28. april 2000 og § 3 i lov nr. 172 af 19. marts 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 udgår », amtskommune«.

2. § 7, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan påklages til transport- og energiministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.«

3. I § 13, stk. 1, ændres »lov om by- og landzoner« til: »lov om planlægning«.

4. § 52, stk. 1, affattes således:

»Arbejder på ledninger i eller over private fællesveje og udlagte private fællesveje, herunder nødvendig flytning af ledninger m.v. i forbindelse med vejens anlæg, regulering eller omlægning, bekostes af vedkommende ledningsejer, medmindre andet er særligt bestemt ved overenskomst eller kendelse afsagt af en ekspropriationskommission nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom eller afgørelse truffet af en kommunalbestyrelse efter vandforsyningslovens §§ 37 og 38, jf. § 40.«

§ 3

I lov om grundejerbidrag til offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 713 af 11. september 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1 og 2, udgår », amtskommune«.

2. § 2, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

3. I § 2, stk. 2, udgår »og landeveje«.

4. § 2, stk. 3, ophæves.

5. § 19 affattes således:

»§ 19. Kommunalbestyrelsen bistår Vejdirektoratet med administration af vejbidrag for hovedlandeveje efter regler, der fastsættes af transport- og energiministeren efter forhandling med Kommunernes Landsforening.«

6. § 20, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsers afgørelser efter denne lov kan påklages til transport- og energiministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.«

§ 4

I lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997, som ændret ved § 3 i lov nr. 292 af 28. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1 og 2, udgår », amtskommune«.

2. § 1, stk. 4, affattes således:

» Stk. 4 . Ved private fællesveje og stier forstås i denne lov de veje, gader, broer, pladser og stier, der uden at være offentlige, jf. stk. 1 og 2, tjener som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, hvorpå vejen eller stien er beliggende, når ejendommene er i særlig eje.«

3. I § 5, stk. 3, ændres »amtsrådet« til: »Vejdirektoratet«.

4. § 9, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3 . Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på veje i private skove, der er åbne for offentlighedens færdsel efter § 23 i lov om naturbeskyttelse.«

5. § 19 affattes således:

»§ 19. Kommunalbestyrelsers afgørelser efter denne lov kan påklages til transport- og energiministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 2 . Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. For beslutninger, hvorom der er udfærdiget offentlig kundgørelse, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Når der er særlig grund dertil, kan klagemyndigheden dog efter forud indhentet udtalelse fra vejbestyrelsen se bort fra overskridelse af klagefristen.

Stk. 3 . Afgørelser, som kan påklages, skal indeholde oplysning om, til hvilken myndighed klage kan ske, og om fristen for indgivelse af klage.

Stk. 4 . Klage over en beslutning fritager ikke klageren for at efterkomme denne. Klagemyndigheden kan dog bestemme, at klagen skal have opsættende virkning.

Stk. 5 . Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, før denne klageadgang er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at klagemyndighedens afgørelse er meddelt.«

6. Efter § 19 indsættes:

»§ 19 a. Transport- og energiministeren kan bemyndige Vejdirektoratet eller en anden statslig myndighed under Transport- og Energiministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt transport- og energiministeren.

Stk. 2 . Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for transport- og energiministeren.«

§ 5

I lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 672 af 19. august 1999, som ændret ved § 57 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 2 i lov nr. 156 af 12. marts 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 4, ændres »borgerlig straffelov« til: »straffeloven«.

2. § 6, stk. 1 og 2, affattes således:

»Hver ekspropriationskommission består af 5 medlemmer. Formanden er en af de i § 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager 4 medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf 2 medlemmer fra en af transport- og energiministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en kommunal liste, jf. stk. 2.

Stk. 2. Transport- og energiministeren udpeger 8 personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af ekspropriationskommissionerne. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person for kommunalbestyrelsens funktionstid. De kommunale medlemmer optages på lister svarende til kommissariernes forretningsområder, jf. § 4.«

3. § 7, stk. 2 og 3, affattes således:

» Stk. 2 . En taksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af kongen for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra en af transport- og energiministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en kommunal liste, jf. stk. 3.

Stk. 3. Transport- og energiministeren udpeger 8 personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.«

4. I § 13, stk. 2, ændres »Landbrugsministeriet« til: »Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri«.

5. I § 27, stk. 4, ændres »Landbrugsministeren« til: »Miljøministeren«.

6. § 30 ophæves.

§ 6

Stk. 1 . Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 . § 1, nr. 33 og 34, § 4, nr. 6, § 5, nr. 6, og § 6, stk. 6, træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 3. Med virkning fra den 1. januar 2007 klassificeres de i bilaget angivne landeveje, der hidtil er blevet bestyret af amterne, som hovedlandeveje.

Stk. 4 . Med virkning fra den 1. januar 2007 klassificeres kommunevej nr. 170, Rønne-Åkirkeby, og kommunevej nr. 171, Åkirkeby-Nexø, som hovedlandeveje.

Stk. 5 . Sager vedrørende landeveje, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af amtsrådet, overføres til den vejbestyrelse, som overtager den pågældende vej. Sager vedrørende kommunevej nr. 170 og 171, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af Bornholms Kommune, overgår til Vejdirektoratet.

Stk. 6. Transport- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om vintertjenesten på nuværende landeveje i vinteren 2006-07.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Flemming HansenBilag

Landeveje, der klassificeres som hovedlandeveje pr. 1. januar 2007

Frederiksborg Amt

 

 

 

Vejnr.

Navn

Længde

Fra km

Til km

104

Favrholm-Karlebo Overdrev

7,1

0:0000

6:1014

106

Hillerød-Frederiksværk

18,2

3:1022

22:0898

107

Frederiksværk-Hundested

10,6

1:0030

11:0721

108

Karlebo Overdrev-Stenholts Vang

3,2

33:0249

36:0452

109

Nyrup-Helsingør

1,6

38:0155

39:0796

136

Roskilde-Slangerup

10,9

14:0120

24:0987

140

Hillerød-Nyrup

14,0

3:0343

17:0402

141

Hillerød-Frederikssund

17,5

4:0865

22:0637

142

Frederikssund-Elverdam

14,2

1:0714

16:0476

521

Frederikssund-Kregme

11,8

1:0210

12:0958

527

Isterød-Æbelholt Kloster (Isterødvejen)

7,2

36:0452

43:0662

I alt

 

116,5

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde Amt

 

 

 

Vejnr.

Navn

Længde

Fra km

Til km

102

Roskilde-Ringsted

14,2

33:0507

47:0702

136

Roskilde-Slangerup

10,4

3:0782

14:0120

138

Roskilde-Solrød-Køge Bugt-Motorvejen

14,5

2:0146

16:0654

139

Veddelev-Holbækmotorvejen

4,5

0:0000

4:0546

142

Frederikssund-Elverdam

13,9

16:0476

30:0440

I alt

 

57,6

 

 

 

 

 

 

 

Vestsjællands Amt

 

 

 

Vejnr.

Navn

Længde

Fra km

Til km

101

Østre Ringvej og Bragesvej, Ringsted

4,6

58:0188

62:0676

102

Roskilde-Ringsted

10,5

47:0702

58:0188

125

Slagelse-Kalundborg

33,7

0:0982

36:0106

126

Næstved-Slagelse

23,2

12:0314

36:0034

145

Holbæk-Sorø

28,3

3:0334

32:0327

151

Ringsted-Næstved

5,1

2:0105

7:0248

I alt

 

105,4

 

 

 

 

 

 

Storstrøms Amt

 

 

 

Vejnr.

Navn

Længde

Fra km

Til km

501

Nykøbing Falster-Storstrømsbroen

10,9

0:0000

11:0028

506

Nykøbing Falster-Gedser

22,9

0:0000

22:0895

614

Næstved-Rønnede

13,7

3:0800

17:0545

617

Næstved-Bårse

14,8

0:0131

16:0827

619

Vordingborg-Kalvehave

10,8

4:0880

16:0277

624

Næstved-Slagelse

8,8

3:0545

12:0314

625

Ringsted-Næstved

14,6

7:0248

21:0900

628

Rettestrup-Øverup
(Næstved Omfartsvej vest)

5,7

2:0458

8:0070

630

Stege-Kalvehave

10,2

0:0382

10:0785

I alt

 

112,5

 

 

 

 

 

 

 

Fyns Amt

 

 

 

Vejnr.

Navn

Længde

Fra km

Til km

501

Odense-Middelfart

0,1

34:0426

34:0485

521

Odense-Faaborg

30,6

5:0735

37:0268

601

Assens-Faaborg

1,0

0:0326

1:0297

609

Assens-Udby

20,9

0:0535

22:0261

619

Nørre Aaby-Udby

4,8

0:0017

4:0804

629

Nørre Aaby-Baaring

0,5

0:0017

0:0476

704

Nyborg-Bøjden

54,2

1:0933

56:0247

714

Svendborg-Faaborg

25,4

2:0364

27:0937

I alt

 

137,5

 

 

 

 

 

 

 

Sønderjyllands Amt

 

 

 

Vejnr.

Navn

Længde

Fra km

Til km

316

Kruså-Sønderborg-Fynshav

17,7

27:0230

44:0831

317

Kruså-Tønder

23,4

15:0205

38:0529

318

Torp-Tinglev

11,4

9:0700

21:0073

319

Sønderborg-Bovrup-Røllum

28,6

2:0942

31:0723

321

Kolding-Gabøl

18,4

20:0139

38:0960

322

Abild-Gabøl

35,8

0:0000

35:0658

323

Haderslev-Gabøl

17,2

5:0932

23:0090

325

Ribe-Gabøl

16,3

11:0551

27:0856

331

Ribe-Tønder-Sæd grænse

41,2

9:0850

51:0041

I alt

 

210,1

 

 

 

 

 

 

 

Ribe Amt

 

 

 

Vejnr.

Navn

Længde

Fra km

Til km

325

Ribe-Gabøl

11,3

0:0237

11:0551

327

Esbjerg-Kærgård

13,6

4:0325

17:0916

331

Ribe-Tønder-Sæd grænse

8,8

1:0044

9:0850

332

Varde-Ribe

38,2

2:0681

41:0691

333

Skjern-Varde

20,0

44:0076

64:0102

337

Korskro-Grindsted-Give

45,1

11:0622

56:0717

339

Tarm-Grindsted

14,8

21:0113

35:0882

362

Kalvslund-Grindsted

6,4

47:0234

53:0555

363

Vejle-Grindsted

11,7

27:0330

39:0036

370

Herning-Ølgod-Varde

28,0

37:0750

65:0645

520

Lunderskov-Hejnsvig

30,4

4:0098

34:0506

I alt

 

228,6

 

 

 

 

 

 

 

Vejle Amt

 

 

 

Vejnr.

Navn

Længde

Fra km

Til km

321

Kolding-Gabøl

15,4

4:0789

20:0139

337

Korskro-Grindsted-Give

13,9

56:0717

70:0638

341

Fredericiavej

3,3

0:0505

3:0778

348

Vejle-Viborg

23,7

17:0681

41:0938

363

Vejle-Grindsted

28,1

0:0946

29:0053

501

Vejle-Brovad

1,8

3:0778

5:0575

528

Vinding-Gårslev-Fredericia

14,1

5:0904

20:0012

I alt

 

100,3

 

 

 

 

 

 

 

Ringkøbing Amt

 

 

 

Vejnr.

Navn

Længde

Fra km

Til km

333

Skjern-Varde

18,3

26:0208

44:0076

339

Tarm-Grindsted

21,7

0:0018

21:0113

348

Vejle-Viborg

13,6

49:0362

62:0940

349

Røgind-Skjern

20,4

7:0066

27:0477

370

Herning-Ølgod-Varde

37,7

0:0022

37:0750

417

Viborg-Holstebro

23,5

26:0415

49:0897

418

Ringkøbing-Holstebro

41,0

0:0312

41:0306

420

Holstebro-Skjern

44,8

1:0211

46:0465

423

Ringvejen i Holstebro

6,5

41:0306

47:0846

425

Holstebro-Oddesund

23,5

2:0105

25:0592

426

Thisted-Oddesund

15,6

38:0392

53:0963

429

Sunds-Hagebro

23,7

8:0288

31:0964

430

Hagebro-Skive

10,8

0:0000

10:0799

439

Viborg-Herning

15,7

29:0093

44:0679

475

Struer-Lemvig

18,8

0:0000

18:0820

476

Lemvig-Thyborøn

23,3

0:0085

23:0366

I alt

 

359,0

 

 

 

 

 

 

 

Århus Amt

 

 

 

Vejnr.

Navn

Længde

Fra km

Til km

72

Skødstrup-Lygten (Molsmotorvejen)

4,6

13:0288

17:0928

348

Vejle-Viborg

7,4

41:0938

49:0362

348

Vejle-Viborg

1,1

62:0940

64:0037

401

Århus-Grenaa

51,4

3:0835

58:0703

405

Ringvejen Vejlby-Viby

1,5

0:0000

1:0503

413

Tåstrup-Ebeltoft færgehavn

18,0

33:0947

52:0031

414

Drastrup-Følle

20,7

9:0926

30:0654

415

Randers-Grenaa

56,8

1:0710

58:0002

416

Randers-Viborg

14,7

1:0535

16:0205

459

Randers-Kongensbro

1,1

2:0559

3:0677

462

Randers-Hadsund

25,7

2:0631

29:0723

532

Ringvejen i Randers

3,6

0:0000

3:0558

I alt

 

206,8

 

 

 

 

 

 

Viborg Amt

 

 

 

Vejnr.

Navn

Længde

Fra km

Til km

348

Vejle-Viborg

24,9

64:0037

88:0908

411

Viborg-Sønderup

31,0

2:0785

33:0974

416

Randers-Viborg

25,0

16:0205

41:0155

417

Viborg-Holstebro

23,9

2:0553

26:0415

426

Thisted-Oddesund

27,6

10:0562

38:0392

427

Thisted-Fjerritslev

29,2

0:0000

29:0871

430

Hagebro-Skive

6,7

10:0799

17:0475

439

Viborg-Herning

22,9

6:0073

29:0093

481

Østerild-Ræhr

13,2

0:0000

12:0944

I alt

 

204,3

 

 

 

 

 

 

 

Nordjyllands Amt

 

 

 

Vejnr.

Navn

Længde

Fra km

Til km

411

Viborg-Sønderup

15,6

33:0974

49:0618

427

Thisted-Fjerritslev

11,6

29:0871

41:0549

428

Aabybro-Fjerritslev

30,6

18:0177

48:0909

438

Frederikshavn-Skagen

44,7

0:0000

43:0949

449

Ringvejen ved Bouet

0,1

1:0333

1:0454

450

Nørresundby-Aabybro

16,9

0:0054

16:0574

451

Hjørring-Aabybro

42,8

2:0230

45:0470

452

Hjørring-Frederikshavn

30,7

3:0502

34:0168

462

Randers-Hadsund

2,8

29:0723

32:0455

467

Hobro-Aggersund

48,3

5:0342

53:0448

468

Aggersund-Fjerritslev

9,1

0:0000

8:0931

505

Aalborg-Hadsund

36,2

5:0712

42:0645

704

Aalborg-Egense

2,9

0:0030

2:0728

I alt

 

292,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Længde

 

 

Hele landet

 

2.130,9