Den fulde tekst

Lov om Sund og Bælt Holding A/S

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Ejendomsforhold og forvaltning

§ 1. Holdingaktieselskabet Sund og Bælt Holding A/S ejer aktierne i A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen, Sund og Bælt Partner A/S og datterselskaber oprettet i henhold til § 6 og § 7. Holdingaktieselskabet kan endvidere for sine datterselskaber varetage opgaver med hensyn til styring af finansiering, drift og vedligeholdelse.

Stk. 2. Holdingaktieselskabet ejer gennem A/S Storebæltsforbindelsen den faste vejforbindelse over Storebælt samt jernbaneforbindelsen og de jernbanetekniske anlæg på den faste forbindelse over Storebælt.

Stk. 3. Holdingaktieselskabet ejer gennem A/S Øresundsforbindelsen Øresundsmotorvejen på Amager og jernbanerne fra Københavns Hovedbanegård og Vigerslev til Kastrup Station, herunder stationerne Tårnby og Kastrup, som tilsammen udgør tilslutningsanlæggene i Danmark til den faste forbindelse over Øresund, samt 50 pct. af Øresundsbro Konsortiet I/S, som ejer og driver den faste forbindelse over Øresund.

§ 2. Den faste forbindelse over Øresund forvaltes og drives i overensstemmelse med aftalen af 23. marts 1991 mellem Danmark og Sverige om en fast forbindelse over Øresund med senere ændringer.

§ 3. A/S Storebæltsforbindelsen forvalter og driver den faste vejforbindelse over Storebælt.

Stk. 2. A/S Storebæltsforbindelsen kan i forbindelse med den i stk. 1 nævnte virksomhed erhverve relevante havneanlæg efter transport- og energiministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 3. A/S Øresundsforbindelsen forvalter og driver tilslutningsanlægget for vejtrafik til den faste forbindelse over Øresund.

§ 4. Banedanmark er infrastrukturforvalter for jernbanedelen på den faste forbindelse over Storebælt. Banedanmark er infrastrukturforvalter på de danske jernbanetilslutningsanlæg til den faste forbindelse over Øresund (Kastrupbanen og Vigerslevbanen).

Stk. 2. A/S Storebæltsforbindelsen forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse over Storebælt og afholder udgifterne hertil. A/S Øresundsforbindelsen forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til de danske jernbanetilslutningsanlæg til den faste forbindelse over Øresund (Kastrupbanen og Vigerslevbanen) og afholder udgifterne hertil.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte anlæg forvaltes og drives således, at de indgår som integrerede dele af det danske jernbanenet.

Stk. 4. Der indgås en aftale mellem Banedanmark og A/S Storebæltsforbindelsen, der regulerer samarbejdet mellem Banedanmark og A/S Storebæltsforbindelsen, herunder specificerer de trafikale, tekniske og sikkerhedsmæssige minimumskrav, som den jernbaneinfrastruktur, der vedligeholdes og reinvesteres af A/S Storebæltsforbindelsen, skal opfylde. Der indgås en aftale mellem Banedanmark og A/S Øresundsforbindelsen, der regulerer samarbejdet mellem Banedanmark og A/S Øresundsforbindelsen, herunder specificerer de trafikale, tekniske og sikkerhedsmæssige minimumskrav, som den jernbaneinfrastruktur, der vedligeholdes og reinvesteres af A/S Øresundsforbindelsen, skal opfylde. Uenighed mellem parterne i forbindelse med aftalernes indgåelse afgøres af transport- og energiministeren.

Stk. 5. En uafhængig rådgiver gennemgår én gang årligt opfyldelsen af de forpligtelser, der er omfattet af de i stk. 4 nævnte aftaler. Rådgiveren udpeges af transport- og energiministeren efter indstilling fra henholdsvis A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen samt efter høring af Banedanmark. Rådgiveren afklarer eventuelle fortolkningsspørgsmål i relation til de i stk. 4 nævnte aftaler, herunder fordeling af udgifter til udførte arbejder inden for rammerne af den indgåede aftale, og kommer med en indstilling til parterne herom. Parterne kan indbringe rådgiverens indstilling for transport- og energiministeren.

Stk. 6. Transport- og energiministeren afgør eventuelle tvivlsspørgsmål mellem Banedanmark og holdingaktieselskabet henholdsvis A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen.

§ 5. Sund og Bælt Partner A/S kan på et forretningsmæssigt grundlag udføre bygherrerådgivning til A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen samt i relation til andre infrastrukturprojekter.

§ 6. Holdingaktieselskabet kan stifte et aktieselskab, der i samarbejde med transport- og energiministeren forestår den danske del af det forberedende arbejde med etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt.

Stk. 2. Aktieselskabet afholder udgifterne til det i stk. 1 nævnte arbejde efter aftale med transport- og energiministeren.

§ 7. Holdingaktieselskabet kan stifte et aktieselskab, der har til formål at være udstederselskab i relation til brobizzordningen, som bruges af A/S Storebæltsforbindelsen, Øresundsbro Konsortiet I/S, Scandlines A/S og Bornholmstrafikken A/S. Aktieselskabet forestår udstedelsen af brobizzer og kan fakturere på de nævnte selskabers vegne.

Stk. 2. Aktieselskabet kan stille brobizzordningen til rådighed for andre virksomheder.

§ 8 . Vedtægterne for holdingaktieselskabet, A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen og ændringer i disse skal godkendes af transport- og energiministeren.

Stk. 2. Transport- og energiministeren kan om spørgsmål af væsentlig betydning give de i stk. 2 nævnte aktieselskaber generelle eller specielle instrukser for udøvelsen af deres virksomhed.

§ 9. For de i denne lov nævnte aktieselskaber gælder aktieselskabsloven med de ændringer, der følger af denne lov.

Låneadgang, garantier og afskrivning m.v.

§ 10. Holdingaktieselskabet og A/S Storebæltsforbindelsen kan optage lån til finansiering og refinansiering af etablering og drift af den faste forbindelse over Storebælt og tilhørende tilslutningsanlæg.

Stk. 2. Holdingaktieselskabet og A/S Øresundsforbindelsen kan optage lån til finansiering og refinansiering af etablering og drift af de til den faste forbindelse over Øresund hørende tilslutningsanlæg. Endvidere kan A/S Øresundsforbindelsen optage lån til finansiering af indskud i den faste forbindelse over Øresund.

Stk. 3. Holdingaktieselskabet kan optage lån til brug for indskud i eller viderelån til det i § 6 nævnte aktieselskab.

Stk. 4. Lån optages efter finansministerens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår. Finansministeren bemyndiges til at yde garanti af statskassen for betaling af renter og afdrag. Finansministeren er endvidere bemyndiget til, i det omfang det måtte anses for hensigtsmæssigt, at dække selskabernes finansieringsbehov gennem statslån. Sådanne lån må ikke ydes på bedre vilkår end dem, som staten selv kan opnå som låntager.

Stk. 5. Den danske stat garanterer uden særlig tilkendegivelse i det enkelte tilfælde for holdingaktieselskabets, A/S Storebæltsforbindelsens og A/S Øresundsforbindelsens øvrige økonomiske forpligtelser.

Stk. 6. Holdingaktieselskabet, A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen må ikke udstede garantier for forpligtelser, der påhviler Sund og Bælt Partner A/S eller de i § 6 og § 7 nævnte selskaber.

§ 11. Den danske stat garanterer for forpligtelser vedrørende Øresundsbro Konsortiet I/S’ lån og andre finansielle instrumenter, som benyttes i forbindelse med finansieringen af den faste forbindelse over Øresund.

§ 12. Hvis den for holdingaktieselskabet, A/S Storebæltsforbindelsen eller A/S Øresundsforbindelsen for et indkomstår opgjorte skattepligtige indkomst udviser underskud, kan dette underskud fradrages i den skattepligtige indkomst for de følgende indkomstår. Underskud i indkomstår, der ligger forud for det indkomstår, i hvilket henholdsvis den faste forbindelse over Storebælt, den faste forbindelse over Øresund eller de enkelte tilslutningsanlæg er taget i brug, kan fradrages i den skattepligtige indkomst for de følgende 30 indkomstår. Fradraget kan dog kun overføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i et tidligere års skattepligtige indkomst.

§ 13. Fra og med det indkomstår, hvor henholdsvis jernbane- og vejforbindelsen over Storebælt er taget i brug (anskaffelsesåret), kan A/S Storebæltsforbindelsen på grundlag af anskaffelsessummen foretage skattemæssige afskrivninger.

Stk. 2. Fra og med de indkomstår, hvor den faste forbindelse over Øresund eller de enkelte tilslutningsanlæg er taget i brug (anskaffelsesåret), kan A/S Øresundsforbindelsen på grundlag af anskaffelsessummen foretage skattemæssige afskrivninger.

Stk. 3. Ved anskaffelsessummen forstås de samlede byggeudgifter ved henholdsvis jernbane- og vejforbindelserne.

Stk. 4. Ved opgørelsen af anskaffelsessummen kan selskaberne ikke medregne afgift, som ved opgørelsen af selskabets afgiftstilsvar efter loven om almindelig omsætningsafgift kan fradrages som indgående afgift.

§ 14. Afskrivning efter § 13 foretages med indtil 6 pct. af anskaffelsessummen. I det indkomstår, hvori summen af de anvendte afskrivningsprocenter overstiger 60, og i de følgende år kan afskrivning dog kun foretages med indtil 2 pct. af anskaffelsessummen.

Stk. 2. Summen af de anvendte afskrivningsprocenter for hver af de to forbindelser kan ikke overstige 100.

Betaling for benyttelse af Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen m.v.

§ 15. Banedanmark betaler til A/S Storebæltsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Storebælt og til A/S Øresundsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af jernbanerne fra Københavns Hovedbanegård og Vigerslev til Kastrup. Betalingens størrelse fastsættes af transport- og energiministeren.

Stk. 2. Banedanmark og det svenske Banverket betaler til Øresundsbro Konsortiet I/S med halvdelen hver for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Øresund i henhold til den i § 2 nævnte aftale mellem Danmark og Sverige om en fast forbindelse over Øresund.

Stk.   3. Banedanmark træffer afgørelse om jernbanevirksomhedernes anvendelse af de i stk. 1 nævnte banestrækninger.

Stk. 4. Transport- og energiministeren kan fastsætte takster og andre bestemmelser for togrejser mellem Kastrup Lufthavn og Københavns Hovedbanegård efter forhandling med Hovedstadens Udviklingsråd.

§ 16. For benyttelse af motorvejsforbindelsen over Storebælt opkræver A/S Storebæltsforbindelsen betaling.

Stk. 2. Transport- og energiministeren fastsætter niveauet for betalingen og principperne for regulering af denne, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan A/S Storebæltsforbindelsen ændre gældende generelle rabatordninger og indføre nye rabatordninger, i det omfang dette ikke påvirker betalingsniveauet væsentligt.

Stk. 4. Føreren af køretøjet skal betale et tillæg ud over den normale betaling, hvis motorvejsforbindelsen benyttes uden at betale. Den registrerede ejer (bruger) hæfter tillige for betaling heraf, medmindre det godtgøres, at føreren uberettiget er i besiddelse af køretøjet. Tillægget fastsættes af transport- og energiministeren.

Stk. 5. Hvis de i stk. 4 nævnte tillæg ikke betales rettidigt, kan der tillægges 1,3 pct. pr. påbegyndt måned. Renten beregnes fra forfaldsdag, som er 30 dage efter, at krav om betaling er afsendt fra selskabet, indtil betaling sker, dog mindst 50 kr. Endvidere kan der opkræves gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betalingen.

Stk. 6. For benyttelse af motorvejsforbindelsen over Øresund opkræver Øresundsbro Konsortiet I/S betaling. Betalingens størrelse fastsættes af konsortiet, jf. § 2.

Stk. 7. De i stk. 1-6 nævnte betalinger offentliggøres på de pågældende selskabers hjemmesider.

Tv-overvågning

§ 17. A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen og Øresundsbro Konsortiet I/S kan foretage tv-overvågning på henholdsvis den faste forbindelse over Storebælt og den faste forbindelse over Øresund, herunder betalingsanlæg og tilslutningsanlæg for vejtrafik, samt foretage registrering af billeder fra denne overvågning. Der skal ved skiltning eller på anden tydelig måde gives oplysning herom.

Stk. 2. Øresundsbro Konsortiet I/S kan give svenske politi- og redningsmyndigheder adgang til den i stk. 1 nævnte overvågning og registrering på Øresundsforbindelsen med tilslutningsanlæg.

Stk. 3. Oplysninger i Centralregisteret for Motorkøretøjer om den registrerede ejer (bruger) af køretøjer kan videregives til A/S Storebæltsforbindelsen og Øresundsbro Konsortiet I/S.

Forskellige bestemmelser

§ 18. Staten stiller uden vederlag de vandområder og den havbund uden for Amagers kystlinje og inden for dansk søterritorium, som staten har rådighed over, og som midlertidigt eller for bestandigt er nødvendige for den faste forbindelse over Øresund, til rådighed for Øresundsbro Konsortiet I/S.

§ 19. Transport- og energiministeren bemyndiges til at træffe afgørelse om, at A/S Storebæltsforbindelsen vederlagsfrit kan overdrage ejendomsretten til lyslederkablet på den faste jernbaneforbindelse over Storebælt til Banedanmark, idet selskabet dog har en vederlagsfri brugsret til dette kabel til formål, der har tilknytning til den faste forbindelse og til dennes benyttelse.

§ 20. Transport- og energiministeren bemyndiges til for selskaber reguleret af eller oprettet i henhold til nærværende lov ved ekspropriation at erhverve fast ejendom, der er nødvendig til drift og vedligeholdelse af de i denne lov omhandlede anlæg. Ekspropriationen sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 21. Transport- og energiministeren fastsætter, hvilke dele af den faste forbindelse over Storebælt der henføres til henholdsvis den faste forbindelse, statsbaneanlægget og hovedlandevejsnettet.

Ikrafttræden m.v.

§ 22. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Transport- og energiministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 4. Ministeren kan herunder fastsætte, at de enkelte dele af § 4 træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. Følgende love ophæves:

1) Lov om anlæg af fast forbindelse over Storebælt, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 4. maj 1998.

2) Lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund, jf. lovbekendtgørelse nr. 353 af 16. maj 2001.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Flemming Hansen