Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser ændring af BL 6-05, 5. udgave
af 9. november 2004, Bestemmelser om helbredskrav

 

Udgave 1, 6. juli 2005

I medfør af § 34 og § 73 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transport- og Energiministeriet, jf. bekendtgørelse nr.795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. Pkt. 3.3.3.1 affattes således:

3.3.3.1 Ansøgere til eller indehavere af certifikat som kabinebesætningsmedlem skal dog ikke opfylde følgende:

a. De krav til syn og farvesans, som fremgår af JAR-FCL 3.340, pkt. (b) (2) og (b) (5) samt JAR-FCL 3.345.

b. Krav om rutinemæssig elektrokardiografi (EKG), jf. JAR-FCL 3.250 (b).

Anm.: Elektrokardiografi kan dog altid udføres på klinisk indikation, dvs. hvis der ved undersøgelse ses at være grundlag herfor.

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. august 2005.

Statens Luftfartsvæsen, den 6. juli 2005

Kurt Lykstoft Larsen

/Per Veingberg