Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering pr. 1. januar 2006 af visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelsen)

I sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 12, stk. 1 og 2, og § 13, stk. 1 og 2, er der fastsat nærmere regler om faste og andre professionelle værgers vederlag.

I bekendtgørelsens §§ 18 og 19 er der endvidere fastsat nærmere regler om betaling af værgens vederlag og nødvendige udlæg.

Efter bekendtgørelsens § 12, stk. 3, § 13, stk. 3, og § 18, stk. 1, skal henholdsvis de vederlag og det indtægtsbeløb, der er angivet i bekendtgørelsen, hvert år reguleres den 1. januar efter lov om en statsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste højere kronebeløb, der er deleligt med 100.

Det kan på den baggrund oplyses, at vederlaget efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, udgør 4.700 kr. i 2006, mens vederlaget efter bekendtgørelsens § 12, stk. 2, udgør 5.100 kr. i 2006.

Vederlaget efter bekendtgørelsens § 13, stk. 1, udgør 5.700 kr. i 2006, mens vederlaget efter bekendtgørelsens § 13, stk. 2, udgør 2.200 kr. i 2006.

Indtægtsbeløbet efter bekendtgørelsens § 18, stk. 1, udgør 135.300 kr. i 2006.

Civilstyrelsen, den 24. november 2005

Rie Thoustrup Sørensen