Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Tilladelse til virksomheder, der foretager syn af køretøjer
  Kapitel 2Vilkår for tilladelsen
  Kapitel 3Kontrol og tilsyn
  Kapitel 4Bortfald og tilbagekaldelse af tilladelse til at foretage syn
  Kapitel 5Midlertidig tilladelse
  Kapitel 6Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.m.
Bilag 1 Uddannelse af synsmedarbejdere og teknisk ansvarlige personer
Bilag 2 Udstyr
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer

(synsvirksomheder)

 

I medfør af § 5, § 8, §§ 10-11, § 13, stk. 3-4 og § 15 i lov nr. 473 af 9. juni 2004 om godkendelse og syn af køretøjer fastsættes:

Kapitel 1

Tilladelse til virksomheder, der foretager syn af køretøjer

Tilladelsens omfang

§ 1. Syn af køretøjer må kun foretages af virksomheder, der har tilladelse fra Færdselsstyrelsen til at foretage syn af køretøjer (synsvirksomheder).

Stk. 2. En synsvirksomhed må ikke erhvervsmæssigt reparere køretøjer, jf. § 6 i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Stk. 3. Ved virksomhed forstås i denne bekendtgørelse enkeltmandsvirksomheder, aktieselskaber, anpartsselskaber, fonde og andre selvejende institutioner, interessentskaber, kommanditselskaber, partnerselskaber, andelsselskaber (andelsforeninger) samt andre selskaber og foreninger med begrænset ansvar.

Stk. 4. En tilladelse til at foretage syn kan omfatte den ene eller flere af følgende kategorier af syn:

Kategori 1: Periodisk syn af biler med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg (periodisk syn af almindelige person- og varebiler).

Kategori 2: Periodisk syn af biler til mere end 9 personer, føreren medregnet, eller med en tilladt totalvægt på mere end 3500 kg, samt påhængskøretøjer til biler, hvor påhængskøretøjet har en tilladt totalvægt på mere end 3500 kg samt registreringspligtige motorredskaber (periodisk syn af tunge køretøjer).

Kategori 3: Alle syn af biler, traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer hertil, alle med en tilladt totalvægt på højst 3500 kg, for biler til mere end 9 personer dog kun periodiske syn, samt alle syn af motorcykler, knallerter og påhængskøretøjer til motorcykler (syn af lette køretøjer).

Kategori 4: Alle syn af biler til mere end 9 personer, føreren medregnet, eller med en tilladt totalvægt på mere end 3500 kg, blokvogne, traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer hertil, samt påhængskøretøjer til biler (syn af tunge køretøjer m.m.).

Stk. 5. En tilladelse til at foretage syn omfatter tillige tilladelse til at foretage omsyn af de køretøjer, virksomheden har tilladelse til at syne.

Stk. 6. En tilladelse til at foretage periodiske syn omfatter også frivillige periodiske syn.

Stk. 7. En tilladelse til at foretage syn forsynes med et tilladelsesnummer og udstedes med gyldighed indtil videre.

Betingelser for meddelelse af tilladelse

§ 2. Tilladelse til at foretage syn af køretøjer kan udstedes til virksomheder, der opfylder de i nr. 1-12 nævnte betingelser:

1) Virksomheden skal have en teknisk ansvarlig person, der er virksomhedens indehaver eller er ansat i virksomheden, og som er uddannet (køretøjs-)mekaniker eller har bestået anden relevant teknisk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau, og har gennemført og bestået en af Færdselsstyrelsen godkendt uddannelse, jf. § 14, stk. 1, der svarer til den eller de kategorier af syn, som virksomheden ønsker tilladelse til at syne og har de fornødne ledelsesbeføjelser til at lede virksomhedens tilladelseskrævende arbejder, jf. § 13. Den teknisk ansvarlige person må ikke være umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

2) Virksomheden skal have et fast forretningssted her i landet.

3) Virksomheden må ikke være under konkursbehandling eller likvidation.

4) Virksomheden skal være i besiddelse af det i § 18, jf. bilag 2, nævnte udstyr, der vedrører den eller de kategorier af syn, virksomheden ønsker tilladelse til at foretage.

5) Virksomheden skal anvende et godkendt kvalitetsstyringssystem, jf. kapitel 3, og have indgået en aftale med en godkendt kontrolinstans om efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet, jf. § 23.

6) Virksomheden skal have en gyldig ansvarsforsikring, der omfatter syns- og omsynsarbejde.

7) Til brug for indberetning af syns- og omsynsoplysninger skal virksomheden have elektronisk kommunikationsudstyr, jf. § 19.

8) Virksomhedens synsmedarbejdere skal være uddannede (køretøjs-)mekanikere og have gennemført og bestået en af Færdselsstyrelsen godkendt uddannelse, jf. § 15.

9) Virksomheden skal være indforstået med den i kapitel 3 nævnte kontrol og tilsyn.

10) Virksomheden, herunder virksomhedens ejer, samt den teknisk ansvarlige person må ikke indenfor de sidste 3 år være dømt for forhold, der er omfattet af straffelovens § 78, stk. 2.

11) Virksomheden, herunder virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed), må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

12) Hverken virksomheden, herunder virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed), eller den teknisk ansvarlige person må have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

Ansøgning om tilladelse

§ 3. Ansøgning om tilladelse til at foretage syn af køretøjer indgives via www.virk.dk til Færdselsstyrelsen på et særligt skema.

Stk. 2. Ansøgningen kan afvises, hvis den er udfyldt ulæseligt, fejlagtigt, eller ufuldstændigt.

Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde oplysning om virksomhedens navn, adresse og telefonnummer samt CVR-nummer og oplysning om eventuel selskabsform. Der skal tillige oplyses navn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer på virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed) samt virksomhedens teknisk ansvarlige person.

Stk. 4. Ansøgningen skal indeholde oplysning om samtlige synssteder samt oplysning om hvilken kategori af syn virksomheden ønsker at foretage på de enkelte synssteder, jf. § 1, stk. 4.

Stk. 5. Ansøgningen skal desuden indeholde følgende:

1) erklæring fra virksomhedens teknisk ansvarlige person om, at vedkommende er uddannet (køretøjs-)mekaniker eller har bestået anden relevant teknisk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau, og har gennemført og bestået den i § 14, stk. 1, jf. bilag 1, nævnte uddannelse, der svarer til den eller de kategorier af syn virksomheden ønsker tilladelse til at foretage samt oplysning om hos hvilken godkendt uddannelsesvirksomhed, den teknisk ansvarlige person har gennemført uddannelsen,

2) erklæring fra virksomheden om, at virksomhedens teknisk ansvarlige person er ansat i virksomheden og har ledelsesbeføjelser, der kan sikre overholdelse af de forpligtelser, der påhviler den teknisk ansvarlige person i henhold til § 13,

3) erklæring fra virksomhedens teknisk ansvarlige person om, at vedkommende ikke er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5, eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

4) erklæring fra virksomheden om, at virksomheden har ansat medarbejdere, der har gennemgået og bestået den i § 15, jf. bilag 1, nævnte uddannelse, der svarer til den eller de kategorier af syn, som virksomheden ønsker tilladelse til at foretage,

5) erklæring fra virksomheden, herunder virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed), og virksomhedens teknisk ansvarlige person om, at de pågældende indenfor de sidste 3 år ikke er dømt for overtrædelse af reglerne i lov om godkendelse og syn af køretøjer, eller regler udstedt i medfør heraf, og ej heller dømt for forhold, der er omfattet af straffeloven, herunder særligt straffelovens § 78, stk. 2,

6) erklæring fra virksomhedens teknisk ansvarlige person om, at virksomheden er i besiddelse af det i § 18, jf. bilag 2, nævnte udstyr, der svarer til den eller de kategorier af syn virksomheden ønsker tilladelse til at foretage,

7) en kopi af det kvalitetsstyringssystem, som virksomheden har fået godkendt eller ansøgt om godkendelse af, jf. § 26, samt kopi af godkendelsen, når den foreligger,

8) erklæring fra virksomheden om, at virksomheden ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb på 50.000 kr. eller derover,

9) erklæring fra den teknisk ansvarlige person om, at denne ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb på 50.000 kr. eller derover,

10) erklæring fra virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed) om, at vedkommende ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb på 50.000 kr. eller derover,

11) erklæring fra virksomheden om, at virksomheden ikke er under konkurs eller likvidation,

12) erklæring fra virksomheden om, at virksomheden har en gyldig ansvarsforsikring, der omfatter syns- og omsynsarbejde, og som friholder køretøjsejere for tab, som vil kunne være en følge af et mangelfuldt eller fejlagtigt udført syn (omsyn), og

13) erklæring fra virksomheden eller virksomhedens teknisk ansvarlige person om, at virksomheden har elektronisk kommunikationsudstyr, der opfylder kravene i § 19.

§ 4. Til brug for bedømmelsen af de af virksomhedens forhold, der har betydning for tilladelsen, kan Færdselsstyrelsen efter indhentet samtykke indhente oplysninger om virksomheden, virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed) og den teknisk ansvarlige person hos offentlige myndigheder, herunder om økonomiske og eventuelle strafbare forhold.

Afslag på tilladelse

§ 5. Tilladelse til at foretage syn af køretøjer skal nægtes, hvis virksomheden, virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed) eller den teknisk ansvarlige person er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve synsvirksomhed, jf. straffelovens § 78, stk. 2, og § 5, stk. 4, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Stk. 2. Tilladelse til at foretage syn af køretøjer kan nægtes, hvis virksomheden/virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed), har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, jf. § 5, stk. 3, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Stk. 3. Tilladelse til at foretage syn af køretøjer kan nægtes såfremt virksomheden, herunder virksomhedens ejer (personligt drevet virksomhed), og/eller virksomhedens teknisk ansvarlige person ikke vil meddele Færdselsstyrelsen det i § 4 nævnte samtykke.

Stk. 4. Tilladelse til at foretage syn af køretøjer kan nægtes, hvis det må antages, at virksomheden ikke vil kunne udøve synsvirksomheden på forsvarlig måde.

Stk. 5. Ved afslag efter stk. 1 finder straffelovens § 78, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

Kapitel 2

Vilkår for tilladelsen

Generelle krav

§ 6. En virksomhed, der af Færdselsstyrelsen har fået tilladelse til at foretage syn af køretøjer, skal overholde de i § 6, stk. 2, og §§ 7-21 anførte vilkår samt §§ 22-25, § 27, § 28, stk. 2, §§ 30-31 og 32, stk. 2, og skal til enhver tid fortsat overholde de i § 2, nr. 1-11, anførte betingelser.

Stk. 2. Såfremt de af Færdselsstyrelsen fastsatte betingelser for meddelelse af tilladelse eller vilkårene herfor ændres efter at en virksomhed har opnået tilladelse til at foretage syn af køretøjer giver Færdselsstyrelsen virksomheden en rimelig frist til at dokumentere, at virksomheden opfylder de ændrede krav.

§ 7. Ved syn (omsyn) af et køretøj følges vilkårene i denne bekendtgørelse samt reglerne i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, Vejledning om syn af køretøjer samt Færdselsstyrelsens meddelelser om køretøjers indretning og udstyr m.v.

§ 8. Synsvirksomheder er forpligtet til at foretage de opgaver, der fremgår af § 19 i lov om godkendelse og syn af køretøjer, herunder vurdering af brugte køretøjer til brug for værdiansættelse samt kontrol med ihugning eller genihugning af chassisnummer eller stelmærkning af køretøjer.

§ 9. Når et køretøj er blevet synet (omsynet) af synsvirksomheden skal køretøjets identitet og synsresultat indberettes elektronisk til Færdselsstyrelsen umiddelbart efter synet.

Stk. 2. Synsvirksomheden skal registrere data fra synet, jf. § 7, og opbevare disse data i mindst 2 år.

§ 10. Tilladelsen til at foretage syn, eller en kopi heraf, skal være anbragt på et for synsvirksomhedens kunder synligt sted i umiddelbar nærhed af indgangen til synsstedet, eller et andet tilsvarende sted i virksomheden, hvor tilladelsen er lige så synlig for kunderne.

Stk. 2. Hvis tilladelsen beskadiges eller bortkommer fra synsvirksomheden, skal tilladelsesindehaveren straks anmode Færdselsstyrelsen om en ny.

Stk. 3. Tilladelsen kan ikke overdrages.

§ 11. Ændringer i synsvirksomhedens selskabsstruktur og øvrige forretningsforhold, ansættelsesforhold for virksomhedens teknisk ansvarlige person, eller ændringer i andre af de forhold, hvorom erklæring er en forudsætning for tilladelsens udstedelse, jf. § 3, skal omgående forelægges Færdselsstyrelsen til godkendelse, med henblik på tilladelsens fortsatte gyldighed.

Teknisk ansvarlig person

§ 12. Den person, der er ansat i en synsvirksomhed som virksomhedens teknisk ansvarlige person, må ikke samtidig drive anden selvstændig virksomhed, som er omfattet af tilladelseskravet i lov om godkendelse og syn af køretøjer, eller være ansat i anden virksomhed, der foretager sådant arbejde.

§ 13. Synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person skal:

1) give medarbejderne instruktioner om arbejdets udførelse og føre fornødent tilsyn med dette,

2) sikre sig, at der er nødvendigt og korrekt fungerende udstyr, jf. §§ 18-19,

3) sikre sig, at synsvirksomheden til enhver tid har adgang til en ajourført samling af relevante forskrifter og bestemmelser,

4) sikre sig, at arbejdet udføres i nøje overensstemmelse med de gældende regler, og

5) sikre sig, at synsvirksomheden efterlever det i kapitel 3 nævnte kvalitetsstyringssystem i praksis, at kvalitetsstyringssystemet løbende bliver efterprøvet af en godkendt kontrolinstans, samt at der træffes fornødne foranstaltninger på baggrund af interne og eksterne audits og påbud fra Færdselsstyrelsen.

Godkendt uddannelse for teknisk ansvarlig person og synsmedarbejdere

§ 14. Virksomhedens teknisk ansvarlige person skal være uddannet (køretøjs-)mekaniker eller have bestået anden relevant teknisk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau. Den teknisk ansvarlige person skal desuden have gennemgået og bestået den i bilag 1 nævnte uddannelse, der svarer til den eller de kategorier af syn, som virksomheden har tilladelse til at foretage.

§ 15. Synsmedarbejdere skal være uddannet (køretøjs-)mekanikere. Synsmedarbejdere skal desuden have gennemgået og bestået den i bilag 1 nævnte uddannelse, der svarer til den eller de kategorier af syn, som synsmedarbejderen foretager.

§ 16. Den i §§ 14-15 nævnte uddannelse skal være gennemført hos en virksomhed, som er godkendt af Færdselsstyrelsen til at gennemføre uddannelser for teknisk ansvarlige personer og synsmedarbejdere i synsvirksomheder.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen publicerer løbende på Færdselsstyrelsens hjemmeside en fortegnelse over hvilke virksomheder, der i henhold til stk. 1 er godkendt til at gennemføre uddannelser for teknisk ansvarlige personer og synsmedarbejdere i synsvirksomheder.

Stk. 3. Færdselsstyrelsen fastsætter nærmere vilkår for godkendelse af uddannelsesinstitutionerne.

Stk. 4. Godkendelse af uddannelsesinstitutioner kan tilbagekaldes, såfremt uddannelsesinstitutionen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene for godkendelsen.

Overholdelse af forvaltningsloven og offentlighedsloven

§ 17. Når en synsvirksomhed foretager syn eller omsyn af køretøjer, skal forvaltningslovens kapitel 2, 4, 5, 6 og 7 samt offentlighedslovens kapitel 2, 3 og 4 overholdes.

Stk. 2. En synsvirksomhed må således navnlig ikke syne eller omsyne køretøjer, som virksomheden selv er ejer eller bruger af eller på anden måde råder over eller har væsentlig økonomisk interesse i.

Krav til udstyr

§ 18. Synsvirksomheder skal på alle synssteder være i besiddelse af det udstyr og opfylde de krav hertil, der fremgår af bilag 2, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Synsvirksomheder må kun syne og godkende et køretøj, hvis synsvirksomheden i øvrigt råder over det nødvendige udstyr til at sikre korrekt bedømmelse af køretøjet.

Stk. 3. Lette køretøjer med særligt stort karrosseri (f.eks. store kassevogne og lange limousiner), og som fysisk ikke kan håndteres i synsvirksomheder med tilladelse til syn af køretøjer af kategori 1 eller 3, kan synes (omsynes) i synsvirksomheder med tilladelse til syn af køretøjer af kategori 2 eller 4, selv om syn (omsyn) gennemføres over revisionsgrav og ikke på lift.

Krav til kommunikationsudstyr

§ 19. Til brug for indberetning af syns- og omsynsoplysninger skal synsvirksomheden på alle synssteder have elektronisk kommunikationsudstyr, der kan kommunikere med Færdselsstyrelsens kommunikationsudstyr.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen fastlægger de nærmere krav til synsvirksomheders kommunikationsudstyr.

Flådesyn

§ 20. Færdselsstyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at en synsvirksomhed kan foretage flådesyn (-omsyn), såfremt de i stk. 3-5 nævnte vilkår overholdes.

Stk. 2. Ved flådesyn forstås syn (omsyn) af ensartede køretøjer eller særlige køretøjer hos køretøjsejeren/brugeren, eller en anden, der har rådighed over køretøjerne (herefter benævnt flådeejeren). Færdselsstyrelsen kan tillige tillade syn foretaget hos en flådeejer, såfremt der er tale om køretøjer, hvor det vil være uhensigtsmæssigt at transportere disse til et normalt synssted.

Stk. 3. For at kunne foretage flådesyn (-omsyn) skal synsvirksomheden have adgang til det nødvendige udstyr for at sikre korrekt bedømmelse af de pågældende køretøjer. Endvidere skal der mellem synsvirksomheden og flådeejeren være indgået en aftale, som forpligter flådeejeren til at holde udstyret vedligeholdt og kalibreret efter kravene i denne bekendtgørelse, og som giver Færdselsstyrelsen ret til at foretage tilsyn på flådeejerens ejendom i overensstemmelse med § 32.

Stk. 4. Synsvirksomheden skal i forbindelse med indgivelse af ansøgning om tilladelse til at foretage flådesyn oplyse adressen hvor flådesyn ønskes foretaget, samt hvilke køretøjer, der ønskes foretaget flådesyn (-omsyn) af. Endvidere skal kopi af aftalen mellem synsvirksomheden og flådeejeren indsendes. Eventuelle ændringer af de indsendte oplysninger skal straks meddeles til Færdselsstyrelsen. Senest 4 dage før flådesyn finder sted skal Færdselsstyrelsen have oplyst tidspunktet herfor.

Stk. 5. Flådesyn må ikke foretages, før tilladelsen fra Færdselsstyrelsen foreligger og tidspunktet for flådesyn rettidigt er oplyst.

Stk. 6. Tilladelsen til at foretage flådesyn kan tilbagekaldes, såfremt synsvirksomheden groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene for tilladelsen.

Gebyr

§ 21. For hvert foretaget syn eller omsyn betaler synsvirksomheden til Færdselsstyrelsen et gebyr på 22 kr.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen fastlægger nærmere bestemmelser om opkrævning af gebyrer.

Stk. 3. Såfremt gebyrerne ikke betales rettidigt, tillægges renter i overensstemmelse med rentelovens regler for rente af pengekrav på formuerettens område, jf. § 15, stk. 1, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Stk. 4. Sker indbetaling af gebyrerne ikke rettidigt, udskrives der erindringsskrivelse. For udskrivning af erindringsskrivelse opkræves et gebyr, der inddrives på samme måde som rentetillæg i stk. 3.

Stk. 5. Bliver gebyrerne i henhold til stk. 1 med tillæg af eventuelt rykkergebyr i henhold til stk. 4 fortsat ikke betalt, oversendes gebyrkravet til inkasso.

Kapitel 3

Kontrol og tilsyn

Krav til kvalitetsstyringssystem

§ 22. En synsvirksomhed skal anvende et godkendt kvalitetsstyringssystem, som skal være målrettet imod virksomhedens aktiviteter i forbindelse med synsopgaver og som kontrollerer, at synsvirksomheden fungerer i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Systemet skal dokumenteres - eventuelt elektronisk - i form af en manual, eller en samling af dokumenter, der på systematisk og overskuelig måde redegør for procedurer, instruktioner og afvigelser.

Stk. 2. Kvalitetsstyringssystemet skal have et omfang svarende til kravene i DS/EN ISO 9001:2000 eller tilsvarende og skal sikre, at synsvirksomheden udfører syn og omsyn i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Systemet kræves ikke certificeret.

§ 23. Kvalitetsstyringssystemet skal være godkendt af en uvildig kontrolinstans, som løbende efterprøver, at det er funktionsdygtigt og effektivt. Færdselsstyrelsen godkender uvildige kontrolinstanser til at godkende og efterprøve kvalitetsstyringssystemer for synsvirksomheder.

§ 24. Virksomheden skal opbevare al kvalitetsdokumentation - også udgået (forældet) - i mindst 2 år.

§ 25. Kvalitetsstyringssystemet skal indeholde krav til virksomheden om at udfærdige en intern kvalitetsrapport (ledelsesevaluering) halvårligt. Rapporten skal uopfordret indsendes til Færdselsstyrelsen, så snart den er udfærdiget.

Godkendelse og efterprøvning af kvalitetsstyringssystemer

§ 26. Ansøgning om godkendelse af et kvalitetsstyringssystem indsendes til en kontrolinstans godkendt af Færdselsstyrelsen. En kopi af kvalitetsstyringssystemet indsendes til Færdselsstyrelsen sammen med ansøgning om godkendelse som synsvirksomhed. Kontrolinstansens godkendelse af kvalitetsstyringssystemet skal indsendes til Færdselsstyrelsen, når den foreligger.

§ 27. Inden for 1-3 måneder efter Færdselsstyrelsens godkendelse af synsvirksomheden foretager kontrolinstansen en efterprøvning af systemets faktiske efterlevelse hos synsvirksomheden. Kontrolinstansen rapporterer resultatet af efterprøvningen til Færdselsstyrelsen umiddelbart efter besøget.

§ 28. Kontrolinstansen foretager årligt efterprøvning på virksomheden af kvalitetsstyringssystemets faktiske efterlevelse (ekstern audit).

Stk. 2. Kontrolinstansen skal inden for 2 uger fra et periodisk kontrolbesøg i synsvirksomheden indberette resultatet af besøget til Færdselsstyrelsen.

Tilsyn med synsvirksomheder

§ 29. Færdselsstyrelsen varetager tilsyn med synsvirksomheder.

Stk. 2. Tilsynet består af et administrativt tilsyn (kontrol af de af indberettede synsdata, vurdering af rapporter fra intern og ekstern audit, vurdering af klagesager, kontrol af virksomhedsoplysninger m.m.) og et praktisk tilsyn (kontrolbesøg hos virksomheden).

Stk. 3. Færdselsstyrelsen udarbejder på baggrund af det administrative tilsyn statistik, der belyser den enkelte synsvirksomheds resultater vedrørende syn. Statistikken sendes efterfølgende til den pågældende synsvirksomhed.

§ 30. Synsvirksomheden skal hvert kvartal indsende statistik om foretagne syn i perioden til Færdselsstyrelsen. Statistikken skal vise antal syn foretaget i perioden, fordelt på køretøjskategorier og fundne fejl samt synsresultater efter nærmere retningslinier.

§ 31. Synsvirksomheden skal efter anmodning meddele alle oplysninger, som er nødvendige for udførelse af de tilsynsopgaver, der er omfattet af bekendtgørelsen.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan meddele påbud med henblik på at sikre, at synsvirksomhederne overholder vilkårene i denne bekendtgørelse. Navnlig skal synsvirksomheder, hvor der statistisk konstateres væsentlige afvigelser, efter påbud fra Færdselsstyrelsen indberette de aktiviteter, der igangsættes for at forbedre resultatet.

§ 32. Færdselsstyrelsen kan til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse foranstalte uanmeldt tilsyn med synsvirksomheden, herunder kontrol af om de køretøjer, der har været til eller er under syn (omsyn) hos tilladelsesindehaveren, og som befinder sig på dennes område, er synet (omsynet) korrekt. jf. § 11 i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Stk. 2. Synsvirksomheden skal efter anmodning stille lokaliteter og udstyr til rådighed for Færdselsstyrelsens tilsyn.

§ 33. Færdselsstyrelsen kan ved et tilsynsbesøg ændre et synsresultat for et køretøj, såfremt der er begået en grov fejl ved synet (omsynet).

§ 34. Færdselsstyrelsen meddeler synsvirksomheden resultatet af det praktiske tilsyn umiddelbart efter at tilsynet har fundet sted.

Kapitel 4

Bortfald og tilbagekaldelse af tilladelse til at foretage syn

Bortfald af tilladelse

§ 35. En tilladelse til at foretage syn bortfalder, jf. § 7 i lov om godkendelse og syn af køretøjer, hvis:

1) virksomheden kommer under konkursbehandling eller likvidation,

2) den teknisk ansvarlige persons tilknytning til virksomheden ophører, eller

3) virksomhedens ejer, eller hvis der er tale om en juridisk person, medlemmer af bestyrelsen eller direktionen, eller den teknisk ansvarlige person får konstateret forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover.

Stk. 2. Såfremt grundlaget for et bortfald af en tilladelse i henhold til stk. 1 er til stede, skal virksomheden straks underrette Færdselsstyrelsen herom.

§ 36. Den, som udøver synsvirksomhed, kan ved dom for strafbart forhold frakendes retten til fortsat at udøve denne virksomhed eller til at udøve den under visse former, hvis det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for misbrug heraf, jf. straffelovens § 79.

Tilbagekaldelse af tilladelse

§ 37. Færdselsstyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse til at foretage syn, hvis indehaveren af tilladelsen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkårene i tilladelsen, herunder om korrekt indhold og gennemførelse af syn, jf. § 8 i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Stk. 2. En tilladelse kan tilbagekaldes, såfremt synsvirksomheden eller virksomhedens teknisk ansvarlige person på ansøgningstidspunktet, har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb på 50.000 kr. eller derover, og på trods heraf har underskrevet en erklæring herom, jf. § 3, stk. 5, nr. 8-10.

Stk. 3. En tilladelse kan tilbagekaldes for en bestemt periode eller indtil videre.

Stk. 4. En afgørelse om tilbagekaldelse efter stk. 1-3, kan af den virksomhed, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning om indbringelse for domstolene skal fremsættes over for Færdselsstyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende virksomhed. Afgørelsen skal indeholde oplysning herom. Færdselsstyrelsen anlægger sag mod den pågældende efter retsplejelovens regler om borgerlige sager.

Stk. 5. Anmodning om sagsanlæg vedrørende tilbagekaldelse har ikke opsættende virkning medmindre retten ved kendelse bestemmer, at den pågældende virksomhed skal have adgang til at foretage syn under sagens behandling. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse af en tilladelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at foretagelse af syn ikke må ske under ankesagens behandling.

§ 38. En virksomhed, der ikke har tilladelse til at foretage syn, eller hvis tilladelse er bortfaldet eller tilbagekaldt, jf. §§ 35-37, må ikke betegne sig som synsvirksomhed eller på anden måde foretage noget, der er egnet til at vække forestilling om, at en sådan tilladelse haves.

§ 39. En tilladelse, der er tilbagekaldt, frakendt eller bortfaldet skal straks returneres til Færdselsstyrelsen.

Kapitel 5

Midlertidig tilladelse

§ 40. Efter ansøgning kan en synsvirksomhed få midlertidig tilladelse til at fortsætte som synsvirksomhed, såfremt:

1) Synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person er afgået ved døden, eller på anden måde ved længerevarende sygdom eller lignende, er blevet ude af stand til at varetage de funktioner, der ved tilladelsens udstedelse er forudsat bestridt af den pågældende.

2) Synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person er fratrådt sin stilling, jf. stk. 2.

Stk. 2. Hvor en virksomheds teknisk ansvarlige person er fratrådt sin stilling, kan dispensation gives i op til to måneder indtil virksomheden har ansat en ny teknisk ansvarlig person. I særlige tilfælde kan dispensationen forlænges i op til fire måneder i alt.

Kapitel 6

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.m.

§ 41. Overtrædelse af § 1, stk. 1 og 2, §§ 6-13, §§ 18-20, stk. 1-5, § 21, stk. 1, §§ 22-25, §§ 30-31, § 32, stk. 2, og §§ 38-39 kan straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 42. Færdselsstyrelsens afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport- energiministeren eller anden administrativ myndighed.

§ 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves Færdselsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1126 af 22. november 2004 om virksomheder, der foretager syn af køretøjer (synsvirksomheder).

§ 44. Aftaler om flådesyn, der er indgået før 1. november 2005, kan fortsætte under de indtil 1. november 2005 gældende vilkår, dog maksimalt indtil 1. juni 2006.

Færdselsstyrelsen, den 14. oktober 2005

Carsten Falk Hansen

/Jan LindeskovBilag 1

Uddannelse af synsmedarbejdere og teknisk ansvarlige personer

Grundlæggende uddannelse, kategori 1 (periodisk syn af alm. person- og varebiler)

Kursisten skal opnå kendskab til:

– Trafikministeriets og Færdselsstyrelsens opbygning samt grundlag for regeludstedelse og anvendelse.

– Færdselslovens regler om køretøjers indretning og udstyr, bekendtgørelsen om køretøjers indretning og udstyr samt Detailforskrifter for Køretøjer.

– Opbygning af bestemmelser for køretøjer, herunder EF-direktiv om periodisk syn, samt administration af bestemmelserne.

– Relevante bestemmelser for køretøjer til særlig anvendelse – dog undtaget anvendelser, der kræver udfyldelse af attester, f.eks. ADR/farligt gods.

– Synsvirksomheders beføjelser og opgaver, gennemførelse af periodiske syn.

– Typegodkendelser, supplerende attester, registreringspapirer og deres anvendelse.

– Generel køretøjsteknik med hovedvægt på styretøj, bremser, el-anlæg, miljø, bærende dele og karrosseri, i det omfang kendskab har betydning for synsopgaven.

– Kundebetjening.

– Forvaltningslovens kapitel 2, 4, 5, 6 og 7.

– Lov om offentlighed i forvaltningen, kapitel 2, 3 og 4.

Kursister under uddannelse til kategori 1 skal desuden opnå indgående kendskab til:

– Brug af Vejledning om syn af køretøjer.

– Bedømmelse af fejl og mangler og udfærdigelse af synsrapporter.

– Hensigtsmæssig prøvekørsel.

– Brug af måleudstyr samt krav til dets kalibrering.

Uddannelsen skal have en varighed af mindst 10 dage og skal afsluttes med en skriftlig prøve indeholdende formuleringsspørgsmål, med opnåelse af mindst 60% rigtige svar.

Der skal derudover gennemføres en praktisk instruktion i synsgennemførelse i form af 5 dages intensiv træning i uddannelsesvirksomheden.

Grundlæggende uddannelse, kategori 2 (periodisk syn af tunge køretøjer)

Kursisten skal opnå kendskab til:

– Trafikministeriets og Færdselsstyrelsens opbygning samt grundlag for regeludstedelse og -anvendelse.

– Færdselslovens regler om køretøjers indretning og udstyr, bekendtgørelsen om køretøjers indretning og udstyr samt Detailforskrifter for Køretøjer.

– Opbygning af bestemmelser for køretøjer, herunder EF-direktiv om periodisk syn, samt administration af bestemmelserne.

– Synsvirksomheders beføjelser og opgaver, gennemførelse af periodisk syn.

– Typegodkendelser, supplerende attester, registreringspapirer og deres anvendelse.

– Generel køretøjsteknik med hovedvægt på styretøj, bremser, el-anlæg, miljø, bærende dele og karrosseri, i det omfang det har betydning for synsopgaven.

– Kundebetjening.

– Forvaltningslovens kapitel 2, 4, 5, 6 og 7.

– Lov om offentlighed i forvaltningen, kapitel 2, 3, og 4.

– Relevante bestemmelser for køretøjer til særlig anvendelse – dog undtaget anvendelser, der kræver udfyldelse af attester, f.eks. ADR/farligt gods og Tempo 100 godkendelser.

– Særlig køretøjsteknik for tunge køretøjer.

– Godkendelser og supplerende attester.

– Prøvekørsel, belæsning og håndtering af tunge køretøjer.

Kursister under uddannelse til kategori 2 skal desuden opnå indgående kendskab til:

– Brug af Vejledning om syn af køretøjer.

– Bedømmelse af fejl og mangler og udfærdigelse af synsrapport.

– Brug af måleudstyr samt kendskab til dets kalibrering.

Uddannelsen skal have en varighed af mindst 15 dage og skal afsluttes med en skriftlig prøve indeholdende formuleringsspørgsmål, med opnåelse af mindst 60% rigtige svar.

Der skal derudover gennemføres en praktisk instruktion i synsgennemførelse i form af 5 dages intensiv træning i uddannelsesvirksomheden.

Supplerende uddannelse, kategori 3 (alle syn af lette køretøjer)

Den grundlæggende uddannelse for periodisk syn af lette køretøjer skal være bestået, før den supplerende uddannelse kan påbegyndes, og kursisten skal have mindst en måneds erfaring i udførelse af periodiske syn af lette køretøjer.

Kursisten skal opnå indgående kendskab til:

– Vejledning om syn af køretøjer.

– Anvendelse af bestemmelser i forbindelse med alle syn af lette køretøjer, herunder knallert, motorcykel solo/m. sidevogn/påhængsvogn, traktor, motorredskab samt lette påhængsvogne og påhængsredskaber.

– Supplerende bestemmelser for lette køretøjer til særlig anvendelse og særlig transport.

– Gennemførelse af syn, herunder kontrolprocedurer.

– Udfærdigelse af registreringspapirer, herunder supplerende attester.

– Regler vedrørende afgiftsberigtigelse af køretøjer.

Uddannelsen skal have en varighed af mindst 10 dage, og skal afsluttes med en skriftlig prøve indeholdende formuleringsspørgsmål, med opnåelse af mindst 60% rigtige svar.

Der skal derudover gennemføres en praktisk instruktion i synsgennemførelse i form af 2 dages intensiv træning i uddannelsesvirksomheden.

Supplerende uddannelse, kategori 4 (alle syn af tunge køretøjer)

Den grundlæggende uddannelse for periodiske syn af tunge køretøjer skal være bestået, før den supplerende uddannelse kan påbegyndes, og kursisten skal have mindst to måneders erfaring i periodiske syn af tunge køretøjer.

Kursisten skal opnå indgående kendskab til:

– Særbestemmelser og deres anvendelse i forbindelse med alle syn af tunge køretøjer og lette påhængskøretøjer.

– Supplerende bestemmelser for tunge køretøjer til særlig anvendelse.

– Gennemførelse af syn, herunder kontrolprocedurer.

– Beregningsmetoder og deres anvendelse ved syn.

– Udfærdigelse af registreringspapirer, herunder supplerende attester samt særlige godkendelser, f.eks. særtransport, dyretransport, ADR og Tempo 100-godkendelser.

Uddannelsen skal have en varighed af mindst 10 dage, og skal afsluttes med en skriftlig prøve indeholdende formuleringsspørgsmål, med opnåelse af mindst 60% rigtige svar.

Der skal derudover gennemføres en praktisk instruktion i synsgennemførelse i form af 5 dages intensiv træning i uddannelsesvirksomheden.Bilag 2

Udstyr

Krav om udstyr på synsvirksomheder

Kategori 1 og 3
(lette køretøjer)

Kategori 2 og 4
(tunge køretøjer)

1. CO/lambda-måler (”4-gas tester”)

ü

 

2. Opacitetsmåler (røgtæthedsmåler)

ü

ü

3. Trykluftmåleudstyr med koblinger og slanger

 

ü

4. Lygteprøveapparat med tilhørende vandret måleplads

ü

ü

5. Rullefelt til bremsemåling af tunge køretøjer inkl. bremsetrykluftmåleudstyr

 

ü

6. Rullefelt til bremsemåling af lette køretøjer inkl. pedalkraftmåleudstyr

ü

 

7. Lift

ü

 

8. Revisionsgrav

 

ü

9. Lydniveaumåler

ü

ü

10. Omdrejningstæller til benzinmotorer

ü

 

11. Omdrejningstæller til dieselmotorer

ü

ü

12. Decelerationsmåler, registrerende (til måling af deceleration og funktionstid)

 

ü

13. Decelerationsmåler

ü

 

14. Stikforbindelsestester (13 og 7 poler)

ü

ü

15. Værkstedsdonkraft

ü

ü

16. Almindeligt håndværktøj og måleværktøj

ü

ü

Måleudstyr, som anvendes ved syn, skal have en nøjagtighed, som normalt anerkendes for værkstedsudstyr, og skal vedligeholdes og kalibreres efter fabrikantens anvisninger.