Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning
og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v.

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 530 af 29. maj 1996 om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 247 af 7. april 2005, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen indsættes efter »§ 68, stk. 1«: », § 70, stk. 3«.

2. Efter § 22 indsættes:

» § 22 a. Traktor og motorredskab må sammenkobles med en eller to påhængsvogne, med et påhængsredskab eller med en påhængsvogn og et påhængsredskab, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Tilkoblingsanordningerne skal passe til hinanden.

2) Påhængskøretøjets el-anlæg skal tilsluttes traktoren/motorredskabet, så lygterne fungerer korrekt.

3) Påhængskøretøjets(ernes) faktiske totalvægt(e) må ikke overstige de vægte, som traktoren/motorredskabet ifølge fabrikanten af traktoren/motorredskabet, må trække.

4) Påhængskøretøjets(ernes) faktiske totalvægt(e) må ikke overstige de vægte, som tilkoblingsanordningen er konstrueret til.

5) 50 % af vogntogets faktiske totalvægt skal hvile på de bremsende hjul.

6) Vogntogets længde må ikke overstige 18,75 m.

7) Vogntogets faktiske totalvægt må ikke overstige 44.000 kg.

8) I vogntog med registreringspligtig traktor skal 20 % af vogntogets faktiske totalvægt hvile på de trækkende hjul.

9) Registreringspligtig traktorpåhængsvogn, der er registreret med benzin som drivkraft (for det trækkende køretøj), må kun tilkobles en benzindrevet traktor.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. december 2005.

Færdselstyrelsen, den 30. november 2005

Carsten Falk Hansen

/Ib Rasmussen