Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste 1)  
(BL 7-21, 5. udgave)

 

I medfør af § 54, § 73 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transport- og Energiministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

 

1. Referencedokumenter

 

1.1 ICAO Annex 3, Meteorological Service for International Air Navigation, seneste udgave.

 

1.2 ICAO Annex 11, Air Traffic Services, seneste udgave.

 

1.3 Rådets direktiv 93/65/EØF af 19. juli 1993 om definition og anvendelse af kompatible tekniske specifikationer for erhvervelse af udstyr og systemer til regulering af lufttrafikken (air-traffic-management equipment and systems).

 

1.4 BL 3-1, Bestemmelser om etablering af offentlige VMC-flyvepladser, seneste udgave.

 

1.5 BL 3-2, Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser, seneste udgave.

 

1.6 BL 3-13, Godkendelse og drift af præcisionslandingsbaner, kategori II og III, seneste udgave.

 

1.7 BL 7-6, Bestemmelser om udøvelse af lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

 

1.8 BL 7-8, Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder, seneste udgave.

 

1.9 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

 

1.10 BL 7-1 8, Bestemmelser om meteorologisk udstyr på flyvepladser, seneste udgave.

 

1.11 BL 7-23, Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation og data, seneste udgave.

 

1.12 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1-1.2, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan desuden købes ved henvendelse til

 

ICAO Headquarters

Attn.: Document Sales Unit

999 University Street

Montréal, Quebec

Canada H3C 5H7

Tel.:

+1 514 954-8022

Fax:

+1 514 954-6769

Sitatex:

YULDYA

E-post:

Sales_unit@icao.int

Web:

www.icao.int

 

1.13 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.3 findes på EU’s hjemmeside www.europa.eu.int/eur-lex .

 

1.14 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.4 - 1.11, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk . Dokumenterne kan endvidere købes ved henvendelse til

 

Statens Luftfartsvæsen

Servicecentret

Postboks 744

Ellebjergvej 50

2450 København SV

Tel.:

3618 6000

Fax:

3618 6001

E-post:

ais@slv.dk

 

2. Definitioner

 

Se BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste.

 

3. Anvendelsesområde

 

3.1 Denne BL fastsætter bestemmelser for etablering af lufttrafiktjeneste inden for dansk område samt inden for områder, hvor Danmark i henhold til internationale aftaler er forpligtet til at udøve lufttrafiktjeneste.

 

3.1.1 Bestemmelsen i pkt. 5.3 gælder ikke for meldekontor for lufttrafiktjeneste.

 

Anm. 1: Bestemmelser om udøvelse af lufttrafiktjeneste findes i BL 7-6.

 

Anm. 2: Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder findes i BL 7-8.

 

4. Ansvar

 

Den, der har fået tilladelse til at indrette og drive en offentlig flyveplads eller et civilt område på en militær flyveplads, eller den, der har fået tilladelse til at drive en lufttrafiktjenesteenhed, som ikke er tilknyttet en bestemt flyveplads, i det følgende kaldet koncessionshaveren, skal sikre, at der etableres lufttrafiktjeneste i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL.

 

5. Generelt

 

5.1 Efter tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen kan koncessionshaveren etablere lufttrafiktjeneste, selv om betingelserne for at kræve dette ikke er opfyldt i henhold til pkt. 6.1, 7.1, 8.1 eller 9.1.

 

5.2 Statens Luftfartsvæsen kan bestemme, at koncessionshaveren skal etablere lufttrafiktjeneste, selv om forudsætningerne i pkt. 6.1, 7.1, 8.1 eller 9.1 ikke er til stede, hvis dette findes påkrævet på grund af

 

a. flyvepladsens beliggenhed i nærheden af en FIR-grænse, et fare- eller restriktionsområde eller en anden flyveplads eller

 

b. særlige aktiviteter på flyvepladsen eller

 

c. andre forhold, der kræver regulering, eksempelvis miljømæssige hensyn eller hyppigt forekommende ophobning af IFR-flyvninger.

 

5.3 Lufttrafiktjenesteenheder og deres arbejdspositioner skal, før de tages i brug, være operationelt godkendt af Statens Luftfartsvæsen i overensstemmelse med bestemmelserne herom i BL 7-8.

 

6. Etablering af meldekontor for lufttrafiktjeneste

 

6.1 Koncessionshaveren skal etablere et meldekontor for lufttrafiktjeneste på en offentlig flyveplads inden for tjenestetiden.

 

6.2 Meldekontorets funktioner kan varetages af en af de lufttrafiktjenesteenheder, der er etableret i medfør af afsnit 7 eller 8 i denne BL.

 

6.3 I den del af åbningstiden, der ligger uden for tjenestetiden, skal der på flyvepladsen være adgang til en telefon, hvorfra der kan optages kontakt med et anvist meldekontor for lufttrafiktjeneste.

 

7. Etablering af flyvepladsflyveinformationstjeneste (AFIS)

 

7.1 Koncessionshaveren skal etablere AFIS på en offentlig flyveplads, når

 

a. flyvepladsen er godkendt til instrumentbeflyvning, eller

 

b. flyvepladsen anvendes til ruteflyvning.

 

7.1.1 På helikopterflyvepladser kan Statens Luftfartsvæsen tillade, at der etableres en flyvepladsflyveinformationstjeneste for helikoptertrafik. Denne tjeneste benævnes i det følgende HIS.

 

7.2 I tilknytning til en flyveplads, hvorfra der udøves flyvepladsflyveinformationstjeneste, opretter Statens Luftfartsvæsen en trafikinformationszone (TIZ) og, hvis det findes hensigtsmæssigt, et trafikinformationsområde (TIA), når et af følgende kriterier er opfyldt:

 

a. Flyvepladsen anvendes til ruteflyvning.

 

b. Der forekommer 500 IFR-operationer eller flere på en måned.

 

c. Det samlede antal operationer på et år er 15.000 eller derover.

 

7.3 Trafikinformationszoner og trafikinformationsområder nedlægges, når flyvepladsen ikke længere opfylder nogen af de kriterier, der er nævnt i pkt. 7.2.

 

8. Etablering af tårnkontroltjeneste

 

8.1 Koncessionshaveren skal etablere tårnkontroltjeneste på en offentlig flyveplads, når

 

a. det samlede antal operationer to år i træk overstiger 15.000 pr. år, og antallet af IFR-operationer heraf udgør mindst 7.500 pr. år, eller

 

b. flyvepladsen er godkendt til præcisionsindflyvninger af kategori II eller III, eller

 

c. der forekommer mere end 50.000 operationer pr. år to år i træk, og Statens Luftfartsvæsen efter en nærmere vurdering finder det påkrævet.

 

8.1.1 Koncessionshaveren kan oprette separate lufttrafiktjenesteenheder til udøvelse af følgende tjenester:

 

a. Tårnkontroltjeneste for flyvepladstrafik på manøvreområdet eller dele heraf, bortset fra baner.

 

b. Udstedelse af klareringer, bortset fra klarering til operationer på baner.

 

8.1.1.1 De lufttrafiktjenesteenheder, der er nævnt i pkt. 8.1.1 a. og b., skal være oprettet som organisatoriske underafdelinger af kontroltårnet, og ansvaret for disse enheder skal varetages af den daglige leder af kontroltårnet.

 

8.2 I tilknytning til en kontrolleret flyveplads skal der kunne oprettes en kontrolzone (CTR).

 

9. Etablering af indflyvningskontroltjeneste

 

9.1 Koncessionshaveren skal etablere indflyvningskontroltjeneste i tilknytning til en offentlig flyveplads, hvor der findes en godkendt indflyvningsprocedure, og hvor tårnkontroltjeneste er etableret.

 

9.1.1 Indflyvningskontroltjeneste kan efter tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen udøves af vedkommende kontroltårn eller af kontrolcentralen.

 

9.2 En selvstændig enhed til udøvelse af indflyvningskontroltjeneste ved en offentlig flyveplads, betegnet en indflyvningskontrol, skal etableres, når der to år i træk forekommer mere end 18.000 IFR-operationer pr. år.

 

9.3 En fælles indflyvningskontrol for flere offentlige flyvepladser skal etableres, når områderne for ventemønstre og ind- og udflyvningsprocedurer i tilknytning til flyvepladserne ikke kan anvendes uafhængigt af hinanden. I sådanne tilfælde fastsætter Statens Luftfartsvæsen den indbyrdes fordeling af de udgifter, der er forbundet med etablering og drift af indflyvningskontrollen på de berørte flyvepladser, hvis enighed mellem de berørte parter ikke kan opnås.

 

9.4 I tilknytning til en indflyvningskontrol-tjeneste skal der kunne oprettes et terminalområde (TMA).

 

10. Etablering af kontrolcentral

 

En koncessionshaver, der er udpeget til at drive en kontrolcentral for et nærmere fastsat område, skal etablere en sådan kontrolcentral i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL og i BL 7-8.

 

11. Etablering af flyveinformationscentral

 

En koncessionshaver, der er udpeget til at drive en flyveinformationscentral for et nærmere fastsat område, skal etablere en sådan flyveinformationscentral i overensstemmelse med bestemmelserne i denne BL og i BL 7-8.

 

12. Nedgradering af tjeneste

 

12.1 Statens Luftfartsvæsen kan tillade, at flyvepladsflyveinformationstjeneste, som er etableret i medfør af pkt. 7.1, i trafiksvage perioder nedgraderes til meldekontor for lufttrafiktjeneste i overensstemmelse med, hvad der er angivet i pkt. 12.3, 12.4 og 12.5.

 

12.2 Statens Luftfartsvæsen kan tillade, at tårnkontroltjeneste, som er etableret i medfør af pkt. 8.1, i trafiksvage perioder nedgraderes til flyvepladsflyveinformationstjeneste i overensstemmelse med, hvad der er angivet i pkt. 12.3, 12.4 og 12.5.

 

12.3 Den enkelte tjeneste skal udøves i én periode inden for et tidsrum af 24 timer.

 

12.4 Præcisionsindflyvninger af kategori II og III må kun finde sted, når der er etableret tårnkontroltjeneste.

 

12.5 Flyvepladsen må kun beflyves under IMC, når der er etableret tårnkontroltjeneste eller flyvepladsflyveinformationstjeneste.

 

13. Lokaler

 

13.1 AFIS og HIS

 

13.1.1 AFIS og HIS skal udøves fra et lokale, der er placeret således, at AFIS-/HIS-operatøren i klart vejr har udsyn over flyvepladsens manøvreområde.

 

13.1.2 Muligheden for udsyn over flyvepladsens manøvreområde må ikke hindres af bygninger mv.

 

13.1.3 Udsynet må ikke hindres af direkte eller indirekte lyskilder, såsom arbejdsbelysning i lokalet, forpladsbelysning eller reflekser fra f.eks. overfladebelægning, ligesom der skal tages hensyn til solens genevirkning.

 

13.2 Tårnkontroltjeneste

 

13.2.1 Tårnkontroltjeneste skal udøves fra et kontroltårn, hvis højde over terrænet og placering på flyvepladsen muliggør, at flyvelederen i klart vejr har udsyn over flyvepladsens manøvreområde og luftrummet 360° omkring flyvepladsen.

 

13.2.2 Muligheden for udsyn over flyvepladsens manøvreområde må ikke hindres af bygninger mv.

 

13.2.3 Tårnets højde skal mindst være således, at øjenhøjde i tårnkabinen ikke er under en værdi, der udregnes således:

 

X = Y + D tg (0,58 + Gs°)

 

hvor

 

X er kote for øjenhøjde,

 

Y er terrænkote for fjerneste bane-ende,

 

D er afstanden fra tårnets placering til fjerneste baneende, og

 

Gs er overfladehældning i decimalgrader (+/-) målt fra det vandrette plan fra fjerneste baneende til position for tårnets placering.

 

13.2.4 Udsynet må ikke hindres af direkte eller indirekte lyskilder, såsom arbejdsbelysning i operationslokalet, forpladsbelysning eller reflekser fra f.eks. overfladebelægning, ligesom der skal tages hensyn til solens genevirkning.

 

13.2.5 Ruderne i tårnkabinen skal kunne holdes fri for dug, og de må ikke virke forvrængende på farveopfattelsen eller udsynet fra tårnkabinen. Ruderne skal være skråtstillet med hældning udad med højden. Indramningen skal være så smal som muligt.

 

13.2.6 Tårnkabinens gulv, sider og loft skal være udført af eller belægges med støjdæmpende materiale.

 

13.2.7 Tårnkabinen skal være forsynet med solafskærmningsmidler, der ikke forhindrer udsynet.

 

13.3 Flyveinformationscentral, kontrolcentral og indflyvningskontrol

 

En flyveinformationscentral, en kontrolcentral og en indflyvningskontrol skal etableres i lokaler, der har tilstrækkelig størrelse til, at alle enhedens operative arbejdspositioner kan placeres i det samme lokale.

 

13.3.2 Arbejdspositionerne og anvendelsen af det etablerede udstyr må ikke hindres af direkte eller indirekte lyskilder, såsom arbejdsbelysning i lokalet, indfald af lys gennem vinduer eller refleksioner fra disse.

 

13.3.3 Lokalets gulv, vægge og loft skal være udført af eller belægges med støjdæmpende materiale.

 

14. Kommunikation

 

Anm.: Bestemmelser om rekordering, herunder krav til opbevaring af data, fremgår af BL 7-23.

 

14.1 Luft-jord kommunikation

 

14.1.1 Generelt

 

14.1.1.1 Luft-jord kommunikation skal i forbindelse med lufttrafiktjeneste udføres som radiotelefoni og/eller digital dataudvekslingsteknik.

 

14.1.1.2 Når der anvendes direkte to-vejs radiokommunikation eller digital dataudveksling mellem pilot og lufttrafiktjenesteenheder, skal der sikres rekordering af alle luft-jord kanaler, der anvendes.

 

14.1.1.3 Hvor der er behov for at reducere kommunikationsbyrden for lufttrafiktjenestens VHF luft-jord kommunikationskanal, skal der etableres en automatisk terminalinformationstjeneste ved anvendelse af tale (Tale-ATIS).

 

14.1.2 Indflyvningskontroltjeneste

 

14.1.2.1 Luft-jord kommunikationsudstyr skal muliggøre direkte, hurtig og ubrudt to-vejs kommunikation, der er fri for statisk støj, mellem indflyvningskontrollen og behørigt udstyrede luftfartøjer under lufttrafiktjenesteenhedens kontrol.

 

14.1.2.2 Hvor der er oprettet en særskilt indflyvningskontrol, skal luft-jord kommunikationen foregå på kanaler, som udelukkende betjener denne enhed.

 

14.1.3 Tårnkontroltjeneste og AFIS

 

Luft-jord kommunikationsudstyr skal muliggøre direkte, hurtig og ubrudt to-vejs kommunikation, der er fri for statisk støj, mellem kontroltårnet henholdsvis AFIS-enheden og behørigt udstyrede luftfartøjer, der opererer inden for en afstand af 45 km (25 NM) fra pågældende flyveplads.

 

14.1.4 Flyveinformationscentral og kontrolcentral

 

14.1.4.1 Luft-jord kommunikationsudstyr skal muliggøre to-vejs kommunikation mellem flyveinformationscentralen, henholdsvis kontrolcentralen, og behørigt udstyrede luftfartøjer, som flyver inden for enhedens ansvarsområde.

 

14.1.4.2 Hvor det er muligt, skal kommunikationsudstyret muliggøre direkte, hurtig og ubrudt kommunikation, der er fri for statisk støj.

 

14.1.5 Nødfrekvensen i lufttrafiktjenesteenheder

 

14.1.5.1 Følgende lufttrafiktjenesteenheder skal have mulighed for at sende og modtage på den internationale nødfrekvens 121,5 MHz:

 

a. Kontrolcentraler.

 

b. Flyveinformationscentraler.

 

c. Indflyvningskontrolenheder.

 

d. Kontroltårne.

 

e. AFIS Vagar.

 

Anm.: På grund af særlige lokale forhold forventes det ikke, at kontrolcentraler og flyveinformationscentraler har fuld dækning inden for ansvarsområdet. For disse enheder skal den teoretiske dækning indgå som en del af enhedens operationelle godkendelse.

 

14.1.5.2 Hvor det er teknisk muligt og økonomisk ønskeligt, vil to eller flere lufttrafiktjenesteenheder kunne anvende fælles sender-/ modtagerudstyr.

 

14.1.5.3 Sender/modtager for den internationale nødfrekvens 121,5 MHz er ikke omfattet af kravet i BL 7-22, pkt. 5.1 d., om reserveudstyr.

 

14.2 Jord-jord kommunikation

 

14.2.1 Jord-jord kommunikation skal i forbindelse med lufttrafiktjeneste udføres som direkte talekommunikation og/eller digital data-udveksling.

 

14.2.2 Kommunikation mellem lufttrafiktjenesteenheder

 

14.2.2.1 En indflyvningskontrol skal have udstyr til kommunikation med følgende tilknyttede enheder:

 

a. Flyveinformationscentral,

 

b. kontrolcentral,

 

c. kontroltårne og AFIS-enheder samt

 

d. meldekontorer for lufttrafiktjeneste, hvor disse er separat etableret.

 

14.2.2.2 Et kontroltårn og en AFIS-enhed skal have udstyr til kommunikation med følgende tilknyttede enheder:

 

a. Flyveinformationscentral,

 

b. kontrolcentral,

 

c. indflyvningskontrol og

 

d. meldekontorer for lufttrafiktjeneste, hvor disse er separat etableret.

 

14.2.2.3 En flyveinformationscentral og en kontrolcentral skal have udstyr til kommunikation med følgende tilknyttede enheder:

 

a. Kontrolcentral, henholdsvis flyveinformationscentral.

 

b. Indflyvningskontrolenheder.

 

c. Kontroltårne og AFIS-enheder.

 

d. Separat etablerede meldekontorer for lufttrafiktjeneste.

 

14.2.2.4 En flyveinformationscentral og en kontrolcentral skal endvidere have udstyr til kommunikation med alle tilstødende flyveinformationscentraler og kontrolcentraler.

 

14.2.3 Kommunikation mellem lufttrafiktjenesteenheder og andre enheder

 

14.2.3.1 En indflyvningskontrol, et kontroltårn og en AFIS-enhed skal have udstyr til kommunikation med følgende enheder, der udøver tjeneste inden for deres respektive ansvarsområder:

 

a. Vedkommende militære enheder.

 

b. Brand- og redningstjenesten.

 

c. Det meteorologiske kontor, der betjener den pågældende lufttrafiktjenesteenhed.

 

d. Den luftfartstelekommunikationsstation, der betjener den pågældende lufttrafiktjenesteenhed.

 

e. Den enhed, der udøver forpladstjeneste, hvor en sådan er etableret særskilt.

 

14.2.3.2 En flyveinformationscentral og en kontrolcentral skal have udstyr til kommunikation med følgende enheder, der udøver tjeneste inden for ansvarsområdet:

 

a. Vedkommende militære enheder.

 

b. Det meteorologiske kontor, der betjener den pågældende central.

 

c. Den luftfartstelekommunikationsstation, der betjener den pågældende central.

 

d. Vedkommende luftfartsoperatørers kontorer.

 

e. Redningscentralen.

 

f. Det internationale NOTAM kontor, som betjener centralen.

 

14.2.3.3 Det kommunikationsudstyr, der er krævet i henhold til pkt. 14.2.3.1 a., skal indeholde mulighed for hurtig og pålidelig kommunikation mellem lufttrafiktjenesteenheden og den eller de militære enheder, der er ansvarlige for kontrollen med interception af luftfartøjer inden for lufttrafiktjenesteenhedens ansvarsområde.

 

14.2.4 Krav til kommunikationsudstyr

 

14.2.4.1 Kommunikationsudstyr, der er krævet i pkt. 14.2.2 og 14.2.3, skal indeholde mulighed for,

 

a. at direkte talekommunikation alene eller i kombination med datalink kommunikation normalt kan etableres inden for 15 sekunder,

 

b. at transmitteringstiden for skriftlig kommunikation, hvor en skrevet rekordering er krævet, ikke er længere end 5 minutter, og

 

c. at forbindelsen ved kommunikation om overdragelse af radarkontrol skal kunne etableres umiddelbart.

 

14.2.4.2 Kommunikationsudstyret, der er krævet i pkt. 14.2.3.1 a., b. og c., skal indeholde mulighed for direkte talekommunikation og for konferencesamtaler.

 

14.2.4.3 Kommunikationsudstyr, beregnet for direkte talekommunikation eller digital data-udveksling mellem lufttrafiktjenesteenheder indbyrdes og mellem lufttrafiktjenesteenheder og vedkommende militære enheder, skal være udstyret med automatisk rekordering af kommunikationen.

 

14.2.4.4 Kommunikationsudstyr, beregnet for automatisk udveksling af data mellem luft-trafiktjenesteenheders computere, skal være udstyret med automatisk rekordering af kommunikationen.

 

14.2.4.5 Kommunikationsforbindelserne mellem flyveinformationscentral, kontrolcentral, indflyvningskontrol og tårnkontrol, beliggende inden for samme flyveinformationsregion, skal etableres ved fast opkoblede forbindelser mellem de pågældende lufttrafiktjenesteenheder.

 

14.2.4.6 Kommunikationsforbindelserne mellem indflyvningskontrol eller kontroltårn og vedkommende forpladstjeneste, som er krævet i henhold til pkt. 14.2.3.1 e., skal etableres ved en fast opkoblet forbindelse mellem de pågældende enheder.

 

14.2.4.7 Kommunikationsforbindelserne mellem AFIS-enheder og de lufttrafiktjenesteenheder, der er nævnt i pkt. 14.2.4.5, skal etableres ved enten en fast opkoblet forbindelse mellem de pågældende lufttrafiktjenesteenheder eller ved oprettelse af reserveret telefonnummer og etablering af automatisk nummersender.

 

14.3 Kontrol med trafik på jorden

 

Der skal på kontrollerede flyvepladser etableres to-vejs radiotelefonikommunikationsudstyr til brug for kontroltårnes kontrol af andre køretøjer end luftfartøjer på manøvreområdet, medmindre kommunikation kan foretages på tilfredsstillende vis ved hjælp af visuelle signaler.

 

15. Overvågningsudstyr

 

For en overvågningsradar, ADS eller andre overvågningssystemer, der anvendes i forbindelse med udøvelse af lufttrafiktjeneste, skal der foretages automatisk rekordering af de præsentationsdata, der tilgår hver enkelt arbejdsposition.

 

Anm.: Bestemmelser om rekordering, herunder krav til opbevaring af data, fremgår af BL 7-23.

 

16. Lufttrafiktjenestens behov for informationer

 

16.1 Meteorologiske informationer

 

16.1.1 Generelt

Lufttrafiktjenesteenheder skal forsynes med ajourførte informationer om eksisterende vejrforhold og vejrudsigter, som er nødvendige for udøvelsen af disses respektive tjenester. Informationerne skal være udfærdigede på en sådan måde, at det kræver et minimum af dekodning fra lufttrafiktjenestepersonalets side, og med intervaller som tilfredsstiller behovet for de berørte lufttrafiktjenesteenheder.

 

16.1.2 Indflyvningskontrolenheder

 

16.1.2.1 Lufttrafiktjenesteenheder, der udøver indflyvningskontroltjeneste, skal forsynes med gældende meteorologiske meldinger og vejrudsigter for det luftrum og de flyvepladser, enheden betjener. Specielle meldinger og tilføjelser til vejrudsigter skal fremsendes til indflyvningskontrollen i overensstemmelse med fastlagte kriterier uden at afvente den næste rutinemæssige rapport eller vejrudsigt. Hvor flere sensorer anvendes, skal displayet, som relaterer sig til de enkelte sensorer, tydeligt markeres for at identificere banen og den del af banen, den enkelte sensor dækker.

 

16.1.2.2 Lufttrafiktjenesteenheder, der udøver indflyvningskontroltjeneste, skal forsynes med gældende trykværdier til brug for højdemåler-indstilling inden for områder, der er fastsat af indflyvningskontrollen.

 

16.1.2.3 Lufttrafiktjenesteenheder, der udøver indflyvningskontroltjeneste for slutindflyvning, landing og start, skal være udstyret med vind-display(s). Displayet/-ene skal være relateret til de(n) samme beliggenhed(er), som observation er foretaget fra, og data skal stamme fra den samme sensor som det tilsvarende display i kontroltårnet og i den meteorologiske station, hvor en sådan station findes.

 

16.1.2.4 Lufttrafiktjenesteenheder, der udøver indflyvningskontroltjeneste for slutindflyvning, landing og start, skal forsynes med tilgængelige informationer om “wind shear”, som kan have en negativ effekt på luftfartøjer under indflyvning, under start og under cirkling.

 

16.1.2.5 Lufttrafiktjenesteenheder, der udøver indflyvningskontroltjeneste for slutindflyvning, landing og start til flyvepladser, hvor banesynsvidde bestemmes ved hjælp af instrumenter, skal være udstyret med display(s), der muliggør aflæsning af gældende værdier for banesynsvidde. Displayet/-ene skal være relateret til de(n) samme beliggenhed(er), som observation er foretaget fra, og data skal stamme fra de(n) samme sensor(er) som det tilsvarende display i kontroltårnet og i den meteorologiske station, hvor en sådan station findes.

 

16.1.3 Kontroltårne og AFIS-enheder

 

16.1.3.1 Kontroltårne og AFIS-enheder skal forsynes med gældende meteorologiske meldinger og vejrudsigter for den flyveplads, de betjener. Specielle meldinger og tilføjelser til vejrudsigter skal fremsendes til kontroltårnet henholdsvis AFIS-enheden i overensstemmelse med fastsatte kriterier uden at afvente den næste rutinemelding eller vejrudsigt.

 

16.1.3.2 Kontroltårne og AFIS-enheder skal forsynes med gældende trykværdier til brug for højdemålerindstilling gældende for den flyveplads, de betjener.

 

16.1.3.3 Kontroltårne og AFIS-enheder skal være udstyret med vind-display(s). Displayene skal være relateret til de(n) samme beliggenhed(er), som observation er foretaget fra, og data skal stamme fra den samme sensor, som det tilsvarende display i kontroltårnet og i den meteorologiske station, hvor en sådan station findes. Hvor flere sensorer anvendes, skal displayet, som relaterer sig til de enkelte sensorer, tydeligt markeres for at identificere banen og den del af banen, den enkelte sensor dækker.

 

16.1.3.4 Kontroltårne og AFIS-enheder skal forsynes med tilgængelige informationer om “wind shear”, som kan have en negativ effekt på luftfartøjer under indflyvning, under start og under cirkling, samt på luftfartøjer, der befinder sig på banen under start- eller landingsfasen.

 

16.1.3.5 Kontroltårne og AFIS-enheder skal forsynes med flyvepladsvarsler.

 

Anm.: De meteorologiske forhold, som medfører udsendelse af flyvepladsvarsler, fremgår af ICAO Annex 3, Appendix 6, kapitel 5.

 

16.1.3.6 Kontroltårne og AFIS-enheder på flyvepladser, hvor banesynsvidde bestemmes ved hjælp af instrumenter, skal være udstyret med display(s), der muliggør aflæsning af gældende værdier for banesynsvidde. Displayet/-ene skal være relateret til de(n) samme beliggenhed(er), som observation er foretaget fra, og data skal stamme fra den samme sensor som de(t) tilsvarende display i den meteorologiske station, hvor en sådan station findes.

 

16.1.4 Flyveinformationscentral og kontrolcentral

 

16.1.4.1 En flyveinformationscentral og en kontrolcentral skal forsynes med

 

a. SIGMET-oplysninger,

 

b. AIRMET-oplysninger,

 

c. specielle flyverapporter om lufttemperatur, vindforhold, turbulens, isning mm. (AIREP), og

 

d. gældende meteorologiske meldinger og vejrudsigter.

 

16.1.4.1.1 Der skal lægges speciel vægt på forekomst af eller forventede vejrforringelser, så snart sådanne kan fastslås.

 

16.1.4.1.2 De nævnte meteorologiske informationer skal dække hele flyveinformationsregionen.

 

16.1.4.2 En flyveinformationscentral og en kontrolcentral skal med passende intervaller forsynes med gældende trykværdier til brug for højdemålerindstilling gældende for lokaliteter, som er specificeret af flyveinformationscentralen henholdsvis af kontrolcentralen.

 

16.2 Oplysninger om flyvepladsforhold og den operationelle status for tilhørende hjælpemidler

 

AFIS-enheder, kontroltårne og lufttrafiktjenesteenheder, der udøver indflyvningskontroltjeneste, skal løbende forsynes med gældende informationer om betydningsfulde operationelle forhold på manøvreområdet indeholdende oplysninger om eksisterende midlertidig fare samt den operationelle status for alle tilhørende hjælpemidler på de(n) flyveplads(er), lufttrafiktjenesteenheden betjener.

 

16.3 Informationer om den operationelle status for navigationshjælpemidler

 

Lufttrafiktjenesteenheder skal forsynes med gældende informationer om den operationelle status for ikke-visuelle navigationshjælpemidler og de visuelle hjælpemidler, der er af betydning for start-, indflyvnings- og landingsprocedurer inden for enhedens ansvarsområde og for de visuelle og ikke-visuelle hjælpemidler, der er af betydning for kørsel på trafikområdet.

 

16.4 Informationer om udslip

 

Lufttrafiktjenesteenheder skal forsynes med informationer om radioaktive og giftige kemiske udslip, som kan have indflydelse på flyvninger inden for enhedens ansvarsområde.

 

16.5 Informationer om tid

 

Lufttrafiktjenesteenheder skal være udstyret med ure, som angiver tiden i timer, minutter og sekunder med en nøjagtighed, som angivet i BL 7-6, pkt. 4.4. Fra hver enkelt arbejdsposition i lufttrafiktjenesteenheden skal et ur kunne aflæses uden vanskeligheder.

 

17. Nødstrømsforsyning

 

Lufttrafiktjenesteenheders udstyr og belysning skal være tilsluttet en nødstrømsforsyning, som i tilfælde af afbrydelse af den primære strømforsyning kan sikre udstyrets og belysningens fortsatte drift.

 

18. Supplerende krav

 

18.1 Koncessionshaveren skal sikre, at de anlæg og det udstyr, der skal være til rådighed for lufttrafiktjenesten, opfylder de tekniske specifikationer, som i medfør af artikel 3 i Rådets direktiv 93/65/EØF af 19. juli 1993 er gjort obligatoriske.

 

18.2 Statens Luftfartsvæsen kan i hvert enkelt tilfælde under hensyn til den ønskede benyttelse af flyvepladsen eller af lufttrafiktjenesteenheden fastsætte yderligere krav til det udstyr og de informationer, der skal være til rådighed for lufttrafiktjenesteenheden.

 

Anm.: Oplysning om sådanne eventuelle krav vil kunne indhentes hos Statens Luftfartsvæsen i forbindelse med en operativ beskrivelse af den pågældende lufttrafiktjenesteenheds ansvarsområde og opgaver, forud for ansøgning om operationel godkendelse af enheden.

 

19. Dispensation

 

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

 

20. Straf mv.

 

20.1 Med bøde straffes

 

a. den, der undlader at etablere lufttrafiktjeneste, der er krævet i henhold til denne BL,

 

b. den, der etablerer lufttrafiktjeneste i strid med bestemmelserne i denne BL, og

 

c. den, der uden tilladelse nedgraderer en lufttrafiktjeneste.

 

20.2 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

 

20.3 Bliver lufttrafiktjeneste ikke etableret i henhold til de bestemmelser, der er fastsat i denne BL, kan Statens Luftfartsvæsen tilbage-kalde en given tilladelse til, at flyvepladsen kan beflyves under instrumentvejrforhold, eller lukke pladsen for ruteflyvning.

 

21. Ikrafttræden

 

21.1 Denne BL træder i kraft den 24. november 2005.

 

21.2 Samtidig ophæves BL 7-21, 4. udgave af 26. juni 2002.

 

22. Overgangsbestemmelser

 

For radarpræsentationsudstyr, der er etableret før den 1. august 2002, kan den automatiske rekordering af de præsentationsdata, der tilgår hver enkelt arbejdsposition, jf. afsnit 15, erstattes af automatisk rekordering af de præsentationsdata, der tilgår lufttrafiktjenesteenhedens samlede radarpræsentationsudstyr.

Statens Luftfartsvæsen, den 16. november 2005

Kurt Lykstoft Larsen

/Niels Remmer

Officielle noter

1) BL’en indeholder bestemmelser, der, for så vidt angår anlæg og udstyr til brug for lufttrafiktjeneste, gennemfører Rådets direktiv 93/65/EØF af 19. juli 1993 om definition og anvendelse af kompatible tekniske specifikationer for erhvervelse af udstyr og systemer til regulering af lufttrafikken (air-traffic-management equipment and systems).