Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0010
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen)

I medfør af § 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. § 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1484 af 19. december 2005, fastsætter Statens Luftfartsvæsen efter bemyndigelse fra Transport- og Energiministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

Kapitel 1

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Formålet med denne bekendtgørelse er at fastsætte minimumsregler, der beskytter besætningsmedlemmer mod skadelige virkninger af støj under arbejdet.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter arbejde for en arbejdsgiver udført af besætningsmedlemmer under tjeneste på et luftfartøj, hvor den ansatte udsættes eller kan udsættes for støj i forbindelse med arbejdet.

Stk. 2. Bekendtgørelsen indeholder supplerende bestemmelser til Arbejdsmiljøbekendtgørelsen for luftfart.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Arbejdsgiver

Enhver fysisk eller juridisk person, der har stiftet et arbejdsmæssigt forhold med besætningsmedlemmet, og som har ansvaret for virksomheden.

2) Arbejdsmiljøbekendtgørelsen for luftfart

Statens Luftfartsvæsens bekendtgørelse nr. 918 af 18. november 2003 om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere.

3) Arbejdsmiljørådet

Det arbejdsmiljøråd for luftfart, der er nedsat af transport- og energiministeren i medfør af § 40 h, i luftfartsloven.

4) Arbejdspladsvurdering

Den vurdering af arbejdspladsen, som skal foretages af arbejdsgiveren i samarbejde med sikkerhedsudvalget eller de ansatte i overensstemmelse med arbejdsmiljøbekendtgørelsen for luftfart.

5) Besætningsmedlem

En person, som i henhold til lov om luftfart eller bestemmelser udfærdiget i medfør af denne, er indehaver af et certifikat.

6) Daglig støjbelastning (betegnet som LEX,8h )

Det tidsvægtede gennemsnit af støjniveauerne over en arbejdsdag på 8 timer i dB(A), betegnet som LEX, 8h. Dette omfatter al støj i forbindelse med arbejdet, også impulsstøj.

7) Impulsstøj (maksimalt lydtryk betegnet som LpC peak )

Kortvarige stærke lyde (maksimumværdi af det C-vægtede (måleudtryk ) øjeblikkelige lydtryk ).

Kapitel 3

Arbejdsgiverens forpligtelser

Grænseværdier

§ 4. Besætningsmedlemmer må under ingen omstændigheder udsættes for støj, der overskrider grænseværdierne som fastsat i stk. 2.

Stk. 2. Grænseværdien for den daglige støjbelastning er 87 dB(A) og for impulsstøj 140 dB.

Stk. 3. Ved anvendelse af grænseværdierne i stk. 2 tages der hensyn til virkningen af brug af høreværn.

§ 5. Hvis besætningsmedlemmer på trods af de foranstaltninger, der træffes efter denne bekendtgørelse, udsættes for støj, som overskrider grænseværdierne, jf. § 4 stk. 2, skal arbejdsgiveren

1) med det samme tage skridt til at bringe støjen ned under grænseværdien,

2) fastslå årsagerne til, at grænseværdierne er blevet overskredet, og

3) tilpasse foranstaltningerne efter denne bekendtgørelse for at undgå, at grænseværdierne overskrides igen.

Øvre aktionsværdier

§ 6. Hvis besætningsmedlemmer udsættes for støj, der overskrider de øvre aktionsværdier som fastsat i stk. 2, skal arbejdsgiveren

1) på grundlag af arbejdspladsvurderingen fastlægge og gennemføre et program med tekniske eller organisatoriske foranstaltninger, som tager sigte på at begrænse udsættelsen for støj, idet der navnlig inddrages de hensyn, der er fastsat i § 13, og

2) iværksætte de foranstaltninger, der er fastsat i §§ 14 og 20, stk. 2.

Stk. 2. Øvre aktionsværdi for den daglige støjbelastning er 85 dB(A) og for impulsstøj 137 dB.

Stk. 3. Hvis besætningsmedlemmer udsættes for støj, der er lig med eller overskrider de øvre aktionsværdier som fastsat i stk. 2, har de pligt til at anvende personlige høreværn.

Nedre aktionsværdier

§ 7. Hvis besætningsmedlemmer udsættes for støj, der overskrider de nedre aktionsværdier som fastsat i stk. 2, skal arbejdsgiveren

1) altid stille personlige høreværn til rådighed og

2) iværksætte de foranstaltninger, der er fastsat i §§ 18 og 20, stk. 3.

Stk. 2. Nedre aktionsværdi for den daglige støjbelastning er 80 dB(A) og for impulsstøj 135 dB.

§ 8. Ved anvendelse af aktionsværdierne i §§ 6 og 7, tages der ikke hensyn til virkningen af brug af høreværn.

Arbejdspladsvurdering

§ 9. Arbejdsgiveren skal som led i arbejdspladsvurderingen med passende mellemrum omhyggeligt vurdere eller om nødvendigt måle besætningsmedlemmers udsættelse for støj.

Stk. 2. Metoder og støjmålingsapparaturer skal være tilpasset de faktiske forhold, herunder karakteren af den støj, der måles, den tid besætningsmedlemmerne har været udsat for støj, faktorer i omgivelserne og måleapparaturets art.

Stk. 3. Metoder og støjmålingsapparatur skal gøre det muligt at fastlægge de fysiske parametre, der er defineret i § 3 om støj, og fastslå, om de værdier, der er fastsat i §§ 4, 6 og 7, er overskredet.

Stk. 4. De anvendte metoder kan omfatte stikprøvekontrol, som skal være repræsentativ for det enkelte besætningsmedlems udsættelse for støj.

Stk. 5. Ved vurderingen af måleresultaterne tages der hensyn til unøjagtigheder i målingen efter almindelig måleteknisk praksis.

§ 10. Arbejdsgiveren skal i forbindelse med arbejdspladsvurderingen være særligt opmærksom på følgende:

1) Støjens styrke, type og varighed, herunder besætningsmedlemmets udsættelse for impulsstøj.

2) Grænseværdierne og aktionsværdierne i denne bekendtgørelse, jf. §§ 4, 6 og 7.

3) Negative påvirkninger af sikkerhed og sundhed for besætningsmedlemmer, som kan være særligt følsomme over for støj (særligt følsomme risikogrupper).

4) Enhver påvirkning af den ansattes sikkerhed og sundhed, af samspillet mellem støj og vibrationer og støj og arbejdsrelaterede organiske opløsningsmidler, der er til skade for hørelsen.

5) Enhver indirekte påvirkning af besætningsmedlemmets sikkerhed og sundhed som følge af, at støj maskerer advarselssignaler eller andre lyde, der skal kunne høres i forbindelse med arbejdet.

6) Oplysninger om støjemission fra fabrikanterne af arbejdsudstyr i henhold til relevante EF-direktiver.

7) Muligheden for at anvende andet arbejdsudstyr, som er udformet med henblik på at nedbringe besætningsmedlemmets udsættelse for støj.

8) Udsættelse for støj efter arbejdstidens ophør, der foregår på arbejdsgiverens ansvar.

9) Relevante oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med helbredskontrollen.

10) Eksistensen af høreværn med tilstrækkelig lyddæmpende effekt.

§ 11. Arbejdsgiveren skal i arbejdspladsvurderingen angive, hvilke foranstaltninger der træffes efter §§ 12-15 i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Arbejdspladsvurderingen skal opbevares i en passende form og holdes ajour især i tilfælde af væsentlige ændringer, eller hvis Statens Luftfartsvæsen meddeler, at resultaterne af helbredskontrollen viser, at det er nødvendigt, jf. § 21, stk. 2.

Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet

§ 12. Arbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at unødig støjbelastning undgås. Støj under arbejdet skal elimineres ved kilden og holdes så lavt, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling.

§ 13. Risikoen for helbredsproblemer skal begrænses ved bl.a. at tage hensyn til:

1) Alternative arbejdsmetoder.

2) Valg af passende arbejdsudstyr med det lavest mulige støjniveau under hensyn til det arbejde, der skal udføres, herunder arbejdsudstyr, som er omfattet af EF-bestemmelser, der tager sigte på eller medfører en begrænsning af udsættelsen for støj.

3) Arbejdsstedernes og arbejdspladsernes udformning og indretning.

4) Relevant information, instruktion og oplæring, således at udstyr, tekniske hjælpemidler og værnemidler anvendes korrekt med henblik på at nedbringe støjbelastningen mest muligt.

5) Teknisk støjreduktion:

a) Reduktion af luftbåren støj, f.eks. ved hjælp af afskærmninger, indeslutninger og afdækninger med lydabsorberende materiale.

b) Reduktion af strukturbåret støj, f.eks. ved hjælp af støjdæmpning eller isolering.

c) Passende vedligeholdelsesplaner for arbejdsudstyr, indretninger mv. som kan bidrage til støjbelastningen .

6) Støjreduktion ved arbejdstilrettelæggelsen:

a) Begrænsning af varighed og omfang af besætningsmedlemmers udsættelse for støj.

b) Passende pauser.

§ 14. På grundlag af arbejdspladsvurderingen skal arbejdsgiveren med skilte markere de områder, hvor besætningsmedlemmer risikerer at blive udsat for støj, der overskrider de øvre aktionsværdier, jf. § 6, stk. 2. De pågældende områder skal afgrænses, og adgangen til dem begrænses, når dette er teknisk muligt, og støjrisikoen gør dette berettiget.

Stk. 2. Hvis et besætningsmedlem på grund af aktivitetens art har adgang til at benytte hvilefaciliteter under arbejdsgiverens ansvar, skal støjen i disse faciliteter reduceres til et niveau, der er foreneligt med deres formål og betingelserne for deres anvendelse.

§ 15. Arbejdsgiveren skal tilpasse de foranstaltninger, der er nævnt i §§ 12-14, til de behov, som besætningsmedlemmer, der tilhører særligt følsomme risikogrupper, har.

Personlige værnemidler mod støj

Høreværn

§ 16. Hvis risikoen for helbredsproblemer på grund af støj ikke kan forebygges med andre midler, skal arbejdsgiveren stille passende, korrekt tilpassede personlige høreværn til rådighed for besætningsmedlemmerne, jf. tillige §§ 6-7.

Stk. 2. De personlige høreværn skal vælges således, at de fjerner risikoen for høreskader eller begrænser risikoen herfor til et minimum.

§ 17. Høreværn skal bruges i overensstemmelse med § 38 i arbejdsmiljøbekendtgørelsen.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sikre, at besætningsmedlemmer anvender høreværn i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, og at dette høreværn er effektivt.

Oplæring og instruktion

§ 18. Arbejdsgiveren skal sørge for, at besætningsmedlemmer, der på arbejdsstedet udsættes for støj lig med eller over de nedre aktionsværdier, jf. § 7 stk. 2, og/eller disses repræsentanter får information og instruktion om de helbredsmæssige risici, som følger af støj.

Stk. 2. Ved information og instruktion efter stk. 1, skal der navnlig lægges vægt på følgende:

1) Karakteren af risici som følge af støj.

2) Foranstaltninger, der træffes i henhold til denne bekendtgørelse for at fjerne risikoen for støj eller begrænse den til et minimum.

3) De grænse- og aktionsværdier, som er fastsat i denne bekendtgørelse, jf. § 4, stk. 2, § 6, stk. 2 og § 7, stk. 2.

4) Resultatet af de vurderinger og målinger af støj, der foretages i henhold til § 9 i denne bekendtgørelse.

5) Forklaring på betydningen af korrekt brug af høreværn.

6) Hvorfor og hvordan tegn på høreskade opdages og anmeldes.

7) Hvornår besætningsmedlemmer har ret til helbredskontrol og formålet dermed.

8) Sikker arbejdspraksis- og metode, der kan minimere støjudsættelsen mest muligt.

Høring og inddragelse af besætningsmedlemmer

§ 19. Besætningsmedlemmer og/eller disses repræsentanter skal høres i henhold til arbejdsmiljøbekendtgørelsen og skal deltage i afgørelsen af de spørgsmål, der er omfattet af denne bekendtgørelse, navnlig:

1) Arbejdspladsvurderingen med vurdering af risici og angivelse af, hvilke foranstaltninger, der skal træffes.

2) De foranstaltninger, der er fastsat i § 13 med henblik på at fjerne eller begrænse risici ved støjudsættelsen.

3) Besætningsmedlemmernes ret til at få personligt tilpassede høreværn i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, jf. § 16.

Helbredskontrol

§ 20. Arbejdsgiveren skal sikre, at besætningsmedlemmer får adgang til en arbejdsmedicinsk undersøgelse efter bekendtgørelse nr. 340 af 28. april 1997 om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om luftfart, hvis arbejdspladsvurderingen viser, at der er fare for besætningsmedlemmernes helbred.

Stk. 2. Besætningsmedlemmer, der udsættes for støj, der overskrider de øvre aktionsværdier i § 6, stk. 2, har altid ret til en arbejdsmedicinsk undersøgelse.

Stk. 3. Besætningsmedlemmer, der udsættes for støj, der overskrider de nedre aktionsværdier i § 7, stk. 2, har altid ret til en forebyggende audiometrisk undersøgelse.

Stk. 4. Helbredskontrollen har til formål at sikre en bevarelse af hørelsen ved tidlig diagnosticering.

§ 21. Den, der forestår den helbredsmæssige undersøgelse, vurderer, om det er sandsynligt, at en eventuel skade skyldes udsættelse for støj under arbejdet og indsender i givet fald resultatet til Statens Luftfartsvæsen i overensstemmelse med § 6 i bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om luftfart.

Stk. 2. Statens Luftfartsvæsen kan på baggrund af de helbredsmæssige undersøgelsesresultater påbyde arbejdsgiveren at iværksætte nye foranstaltninger, herunder revidere arbejdspladsvurderingen og indføre nye foranstaltninger i forbindelse med arbejdets planlægning og gennemførelse. Statens Luftfartsvæsen kan endvidere påbyde arbejdsgiveren at gennemføre løbende helbredsundersøgelse af de ansatte.

Kapitel 4

Forskellige bestemmelser

Dispensationer

§ 22. Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det er foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, og direktiv 2003/10/EF af 6. februar 2003 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj).

Stk. 2. Statens Luftfartsvæsen kan høre Arbejdsmiljørådet, inden en dispensation gives.

Stk. 3. Dispensationen skal ledsages af vilkår, der sikrer, at risikoen for helbredsproblemer begrænses til et minimum, og at der indføres skærpet helbredskontrol for de berørte besætningsmedlemmer.

Stk. 4. Dispensationen tages op til fornyet overvejelse hvert fjerde år og tilbagekaldes, så snart begrundelsen for dispensationen bortfalder.

Stk. 5. Statens Luftfartsvæsen sender hvert fjerde år Kommissionen en liste over de dispensationer, som er meddelt efter bekendtgørelsen, med oplysninger om begrundelsen for dispensationerne.

Straf

§ 23. Med bøde straffes den arbejdsgiver, der overtræder §§ 4-7 og §§ 9-20.

Stk. 2. Overtræder en arbejdsgiver de i stk. 1, anførte bestemmelser, kan der efter luftfartslovens § 149, stk. 10, pålægges den pågældende bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom.

Stk. 3. Med bøde straffes den arbejdsgiver, der undlader at efterkomme et påbud udstedt i medfør af denne bekendtgørelse. Arbejdsgiveren kan for sådan overtrædelse pålægges bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom.

Stk. 4. Der pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

Stk. 5. Med bøde straffes det besætningsmedlem, der overtræder § 6, stk. 3.

Stk. 6. Med bøde straffes den læge, der overtræder § 21, stk. 1.

Ikrafttræden

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2006.

Færøerne

§ 25. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne.

 

Statens Luftfartsvæsen, den 9. januar 2006

Kurt Lykstoft Larsen

/Per Veingberg