Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0585
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

 

I medfør af § 33, stk. 1, i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger fastsættes:

§ 1. Lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger træder med de i stk. 2 nævnte undtagelser i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Bestemmelserne i lovens §§ 7 og 8 træder i kraft den 1. januar 2007.

Transport- og Energiministeriet, den 13. december 2005

Flemming Hansen

/Ib Larsen