Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0076
 
32002L0091
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Grænseværdier
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger 1)

 

I medfør af § 16, stk. 1, § 17, stk. 1 og 3, § 24, stk. 1-4, § 25, stk. 1, § 28, § 29, stk. 4, nr. 1 og 2, §§ 30 og 31, og § 32, stk. 2, i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Ejere og brugere af kedel- og varmeanlæg, der som hovedformål anvendes til bygningsopvarmning, skal lade anlæggene efterse som fastsat i denne bekendtgørelse og i Energistyrelsens nærmere retningslinier.

§ 2. Denne bekendtgørelse omfatter følgende kedelanlæg:

1) Oliefyrede anlæg med brændere af forstøvningstypen.

2) Fastbrændselsanlæg, jf. dog stk. 3.

3) Gasfyrede anlæg med en effekt på over 100 kW.

Stk. 2. Ved kedelanlæg forstås en kombination af kedelbeholder, brænder, pumpe og automatik, der er konstrueret til at overføre forbrændingsvarme til et vand- eller luftbaseret opvarmningssystem.

Stk. 3. Fastbrændselsanlæg, der anvender biobrændsel, og kedler i fjernvarmecentraler er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Bekendtgørelsen omfatter endvidere varmeanlæg med kedler, der er mere end 15 år gamle.

Stk. 5. Ved varmeanlæg forstås en kombination af kedelanlæg, beholdere, rør, pumper, automatik, kanaler og radiatorer, der tilsammen anvendes til nyttiggørelse af varmen i et centralvarmeanlæg.

Kapitel 2

Regelmæssigt eftersyn m.v. af olie- og gasfyrede kedelanlæg samt fastbrændselskedler

§ 3. Kedler i oliefyrede anlæg skal renses mindst én gang om året.

§ 4. Oliefyrede anlæg og fastbrændselskedler, der er mere end 5 år gamle, skal efterses mindst hvert andet år af en godkendt teknisk ekspert.

§ 5. Gasfyrede anlæg med en effekt på over 100 kW skal efterses mindst hvert fjerde år af en godkendt teknisk ekspert.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 gælder også for anlæg med flere kedler, der tilsammen har en samlet effekt på over 100 kW.

§ 6. Ved det regelmæssige eftersyn af oliefyrede anlæg, som nævnt i § 4, kontrolmåles forbrændingsluftens temperatur, røggassens temperatur, sodtal samt iltindhold. Ved anlæg med blåflammebrændere måles tillige røggassens kulilteindhold.

Stk. 2. Ved det regelmæssige eftersyn af fastbrændselskedler, som nævnt i § 4, kontrolmåles CO-indholdet korrigeret til 10 pct. iltindhold i henhold til den europæiske standard EN 303-5.

Stk. 3. Ved det regelmæssige eftersyn af gasfyrede anlæg, som nævnt i § 5, med gas/blæseluftbrænder kontrolmåles forbrændingsluftens temperatur, røgtemperatur samt iltindhold.

Stk. 4. Ved det regelmæssige eftersyn, som nævnt i §§ 4-5, indsamles data efter nærmere retningslinier fastsat af Energistyrelsen.

Stk. 5. På grundlag af måling af røggastemperatur og iltindhold konstaterer den tekniske ekspert røgtabet i procent af den indfyrede energi.

Stk. 6. På grundlag af målingerne samt de indsamlede data konstaterer den tekniske ekspert anlæggets samlede årsvirkningsgrad. Årsvirkningsgraden fastlægges ud fra referencer, som nærmere fastsættes af Energistyrelsen.

§ 7. Grænseværdier for røgtab, sodtal, CO m.v. ved eftersyn af kedelanlæg omfattet af §§ 4-5 er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Såfremt anlægget ikke overholder de i bilag 1 fastsatte grænseværdier, skal den tekniske ekspert senest 4 uger efter eftersynet følge op overfor ejeren eller brugeren efter nærmere retningslinier fastsat af Energistyrelsen.

Stk. 3. Hvis røgtabet for kedelanlæg omfattet af §§ 4-5 overstiger de grænseværdier, der er fastsat i bilag 1, er ejeren eller brugeren af anlægget forpligtet til inden for 8 uger at få foretaget de fornødne forbedringer, således at anlægget overholder de fastsatte værdier.

§ 8. Ved kontrolmålinger må den tekniske ekspert kun anvende måleinstrumenter, der efter Energistyrelsens nærmere anvisning har været underkastet kontrol og eventuel fornøden justering og kalibrering på et laboratorium, der er akkrediteret til at udføre teknisk prøvning og kalibrering af Den Danske Akkrediterings og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsopgavers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Energistyrelsen kan træffe bestemmelse om, at den tekniske ekspert skal opbevare eller indsende dokumentation for kontrol med og eventuel justering og kalibrering af de måleinstrumenter, der anvendes ved regelmæssige eftersyn.

Stk. 3. Energistyrelsen kan træffe nærmere bestemmelse om, hvilke typer af måleinstrumenter der må anvendes ved kontrolmålinger.

Stk. 4. Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordninger (FEM-sekretariatet), jf. § 34, underrettes af det akkrediterede laboratorium om justeringer og kalibreringer på alle de tekniske eksperters måleinstrumenter. Sekretariatet vedligeholder et register med kalibreringsdato for alle måleinstrumenter.

§ 9. Den tekniske ekspert skal personligt efterse kedelanlægget. På grundlag af de indsamlede data, jf. § 6, stk. 4, samt det konstaterede røgtab og årsvirkningsgrad indberetter den tekniske ekspert resultaterne fra det regelmæssige eftersyn i et standardiseret format og en standardiseret udformning (eftersynsrapport), som er godkendt af Energistyrelsen.

Stk. 2. Den tekniske ekspert skal i elektronisk form indberette de oplysninger, der indgår i eftersynet, samt en elektronisk kopi af eftersynsrapporten til FEM-sekretariatet efter de nærmere retningslinier herom, som fastsættes af Energistyrelsen.

Stk. 3. Et regelmæssigt eftersyn får først gyldighed, når den tekniske ekspert har indberettet de i stk. 1 nævnte oplysninger. Det er en betingelse for eftersynets gyldighed, at den tekniske ekspert har indberettet alle krævede oplysninger, og at de indberettede oplysninger ikke indeholder åbenlyse fejl. Energistyrelsen kan afvise indberetningen, hvis betingelserne ikke er opfyldt.

Stk. 4. Den tekniske ekspert rådgiver ejeren henholdsvis brugeren om betydningen af de foretagne målinger, indsamlede data og resultaterne heraf. Endvidere rådgives om de økonomiske eller andre væsentlige fordele, der er forbundet med at foretage de forbedringer, som er foreslået i eftersynsrapporten. Rentabilitetsgrænsen er fastsat i bilag 1. Rådgivning gives også i de tilfælde, hvor resultaterne ligger inden for de grænseværdier, der er fastsat i bilag 1.

§ 10. Efter det regelmæssige eftersyn udfylder den tekniske ekspert et mærkat med oplysninger om kedelanlæggets energimæssige stand og fristen for næste eftersyn. Den tekniske ekspert opsætter mærkatet et synligt sted på anlægget. Mærkatet er dokumentation over for skorstensfejeren, servicefirmaer og gasselskaber for, at ejeren eller brugeren har gennemført det lovpligtige regelmæssige eftersyn af anlægget. Eftersynsnumre for mærkater og eftersynsrapporter tildeles på forhånd af FEM-sekretariatet.

Stk. 2. De mærkater, der anvendes af den tekniske ekspert, skal være udstedt af Energistyrelsen.

§ 11. Skorstensfejeren skal ved hjælp af det påsatte mærkat undersøge, om kedelanlægget, jf. §§ 4-5, har gennemgået de lovpligtige regelmæssige eftersyn. Træffes ingen til stede ved skorstensfejerens henvendelse, skal skorstensfejeren efterlade en blanketmeddelelse om det forgæves besøg.

Stk. 2. Såfremt det oliefyrede kedelanlæg har fået foretaget det regelmæssige eftersyn, foretager skorstensfejeren sig ikke yderligere. Såfremt det oliefyrede kedelanlæg ikke har fået foretaget det regelmæssige eftersyn, eller skorstensfejeren trods henvendelse ikke har fået adgang til kedelanlægget, skal skorstensfejeren orientere ejer eller bruger om, at vedkommende skal lade et regelmæssigt eftersyn udføre.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 er lovpligtigt skorstensfejerarbejde, og § 1, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorsten og ildsteder finder anvendelse på de i stk. 1 og 2 omtalte opgaver.

§ 12. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgeren det lovpligtige skorstensfejerarbejde efter denne bekendtgørelse på en sådan måde, at samtlige omfattende oliefyrede kedelanlæg sikres regelmæssigt eftersyn.

§ 13. Hvis det oliefyrede kedelanlæg ikke længere er i drift eller er et dual-fuel anlæg, hvor det primære brændsel ikke er olie, påsættes et særligt mærkat på anlægget, og skorstensfejeren vejleder ejeren henholdsvis brugeren om, at det regelmæssige eftersyn skal foretages, så snart anlægget sættes i drift eller benytter olie, som primærbrændsel.

Stk. 2. Hvis fastbrændselskedlen ikke længere er i drift eller er et anlæg, som primært anvender biobrændsel, påsættes et særligt mærkat på anlægget.

Stk. 3. De særlige mærkater, der anvendes af skorstensfejeren, skal være udstedt af Energistyrelsen.

Kapitel 3

Engangseftersyn af varmeanlæg

§ 14. Varmeanlæg med kedler, der er mere end 15 år gamle, skal efterses af en godkendt teknisk ekspert. Eftersynet skal være foretaget i kedelanlæggets 16. år, jf. dog § 37. 15 års eftersynet gælder for alle oliefyrede anlæg, gasfyrede anlæg og fastbrændselsanlæg, hvor det primære brændsel ikke er biobrændsel.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte eftersyn kan i udførelsesåret erstatte de i §§ 4-5 nævnte regelmæssige eftersyn.

Stk. 3. Engangseftersyn af varmeanlæg med kedler, der er mere end 15 år gamle, i enfamiliehuse og øvrige ejendomme under 1000 m2 skal foretages af en teknisk ekspert, der er særligt godkendt til at foretage sådanne eftersyn, jf. § 20, stk. 3-4. Omfanget af eftersynet fremgår af retningslinier fastsat af Energistyrelsen.

Stk. 4. Engangseftersyn af varmeanlæg med kedler, der er mere end 15 år gamle, i ejendomme på over 1000 m2 skal foretages af en teknisk ekspert, der er særligt godkendt til at foretage sådanne eftersyn, jf. § 20, stk. 5. Omfanget af eftersynet fremgår af retningslinier fastsat af Energistyrelsen.

§ 15. Forud for engangseftersynet indhenter den tekniske ekspert relevante oplysninger omkring ejendommen (kedeldata, klimaskærm, nøgletal m.v.) i Energistyrelsens register over data for kedelanlæg.

§ 16. Ved engangseftersyn indsamler den tekniske ekspert data om varmeproducerende og varmefordelende anlæg efter nærmere retningslinier fastsat af Energistyrelsen.

Stk. 2. På grundlag af de indsamlede data vurderer den tekniske ekspert anlæggets energieffektivitet.

§ 17. Den tekniske ekspert skal personligt efterse varmeanlægget. På grundlag af de indsamlede data, jf. § 16, samt indhentede data fra Energistyrelsens register, indberetter den tekniske ekspert resultaterne fra eftersynet i et standardiseret format og en standardiseret udformning (eftersynsrapport), som er godkendt af Energistyrelsen.

Stk. 2. Den tekniske ekspert skal i elektronisk form indberette de oplysninger, der indgår i eftersynet, samt en elektronisk kopi af eftersynsrapporten til FEM-sekretariatet efter de nærmere retningslinier herom, som fastsættes af Energistyrelsen.

Stk. 3. Et engangseftersyn får først gyldighed, når den tekniske ekspert har indberettet oplysningerne som nævnt i stk. 1, og eftersynsrapporten efterfølgende er blevet tildelt et eftersynsnummer af FEM-sekretariatet. Det er en betingelse for tildeling af eftersynsnummer, at den tekniske ekspert har indberettet alle krævede oplysninger, og at de indberettede oplysninger ikke indeholder åbenlyse fejl. Energistyrelsen kan afvise indberetningen og afslå tildeling af eftersynsnummer, hvis betingelserne ikke er opfyldt.

Stk. 4. På baggrund af den tekniske eksperts vurderinger og indholdet i eftersynsrapporten, rådgiver den tekniske ekspert ejeren henholdsvis brugeren med hensyn til udskiftning af kedlen og andre ændringer af varmeanlægget, herunder om muligheden for tilslutning til kollektive forsyningsanlæg. Eftersynet skal indeholde rådgivning om alternative løsninger. Rådgivningen skal ske efter nærmere retningslinier, der fastsættes af Energistyrelsen.

§ 18. Ved engangseftersyn af varmeanlæg må alene anvendes måleinstrumenter, der opfylder kravene i § 8.

Kapitel 4

Tekniske eksperter

§ 19. Energistyrelsen godkender efter ansøgning tekniske eksperter til at udføre eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger. Godkendelsen som teknisk ekspert er personlig og foretages for følgende kategorier:

1) Teknisk ekspert i oliefyrede kedelanlæg og fastbrændselsanlæg.

2) Teknisk ekspert i gasfyrede kedelanlæg.

3) Teknisk ekspert i varmeanlæg, herunder:

a) Oliefyrede anlæg i enfamiliehuse og øvrige ejendomme under 1000 m2.

b) Gasfyrede anlæg i enfamiliehuse og øvrige ejendomme under 1000 m2.

c) Oliefyrede anlæg i ejendomme på over 1000 m2.

d) Gasfyrede anlæg i ejendomme på over 1000 m2.

§ 20. For at kunne godkendes som teknisk ekspert og udøve virksomhed i forbindelse med eftersyn af oliefyrede kedelanlæg og fastbrændselsanlæg i bygninger skal den tekniske ekspert opfylde og dokumentere følgende kvalifikationskrav

1) være godkendt oliefyrsmontør eller oliefyrstekniker eller være faglært inden for VVS-området, jern- og metalområdet eller el-faget, og

2) have indgående kendskab til fyringsteknik og kedelteknik på oliefyrede anlæg, samt

3) have gennemgået efteruddannelse som teknisk ekspert efter nærmere bestemmelse fra Energistyrelsen med bestået eksamen.

Stk. 2. For at kunne godkendes som teknisk ekspert og udøve virksomhed i forbindelse med eftersyn af gasfyrede kedelanlæg i bygninger skal den tekniske ekspert opfylde og dokumentere følgende kvalifikationskrav

1) have erhvervet et A-gascertifikat eller autorisation til indregulering og funktionsafprøvning af større gasfyrede anlæg og være faglært inden for VVS-området, jern- og metalområdet eller el-faget, og

2) have gennemgået efteruddannelse som teknisk ekspert efter nærmere bestemmelse fra Energistyrelsen med bestået eksamen.

Stk. 3. For at kunne godkendes som teknisk ekspert til at foretage engangseftersyn af oliefyrede varmeanlæg i enfamiliehuse og øvrige ejendomme under 1000 m2 skal den tekniske ekspert opfylde og dokumentere følgende kvalifikationskrav

1) være godkendt oliefyrsmontør eller oliefyrstekniker eller være beskikket energikonsulent til enfamiliehuse, og

2) have gennemgået efteruddannelse som teknisk ekspert efter nærmere bestemmelse fra Energistyrelsen med bestået eksamen.

Stk. 4. For at kunne godkendes som teknisk ekspert til at foretage engangseftersyn af gasfyrede varmeanlæg i enfamiliehuse og øvrige ejendomme under 1000 m2 skal den tekniske ekspert opfylde og dokumentere følgende kvalifikationskrav

1) have erhvervet et A-gascertifikat eller autorisation til indregulering og funktionsafprøvning af større gasfyrede anlæg og være faglært inden for VVS-området, jern- og metalområdet eller el-faget, eller være beskikket energikonsulent til enfamiliehuse, og

2) have gennemgået efteruddannelse som teknisk ekspert efter nærmere bestemmelse fra Energistyrelsen med bestået eksamen.

Stk. 5. For at kunne godkendes som teknisk ekspert til at foretage engangseftersyn af varmeanlæg i ejendomme på over 1000 m2 skal den tekniske ekspert opfylde og dokumentere følgende kvalifikationskrav

1) være beskikket energikonsulent til flerfamiliehuse eller handel, service og offentlige bygninger, og

2) have gennemgået efteruddannelse som teknisk ekspert efter nærmere bestemmelse fra Energistyrelsen med bestået eksamen.

Stk. 6. Uanset uddannelseskravene i stk. 1-5 kan en teknisk eksperts uddannelse godkendes, hvis eksperten dokumenterer, at vedkommende på anden vis har erhvervet teoretiske og faglige kvalifikationer, som svarer til de nævnte uddannelser. Energistyrelsen kan fastsætte krav til den nævnte dokumentation, herunder at vedkommende skal bestå nærmere angivne prøver eller gennemføre nærmere angivne kurser.

Stk. 7. På godkendelsestidspunktet må et gennemført efteruddannelseskursus som teknisk ekspert i varmeanlæg som nævnt i stk. 3-5 højst være et år gammelt.

Stk. 8. Godkendelse kan nægtes, såfremt den pågældende i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve virksomheden som teknisk ekspert på forsvarlig måde.

Stk. 9. Tekniske eksperter, der har fået inddraget godkendelsen som teknisk ekspert inden for de seneste 3 år, kan ikke ansøge om fornyet godkendelse som teknisk ekspert.

Stk. 10. Den tekniske ekspert skal være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

§ 21. Godkendelsen som teknisk ekspert udløber efter 3 år, men kan fornys efter ansøgning.

Stk. 2. Det er en forudsætning for fornyet godkendelse, at ansøgeren fortsat opfylder betingelserne for godkendelse som teknisk ekspert.

Stk. 3. Det er endvidere en forudsætning for fornyet godkendelse som teknisk ekspert, at ansøgeren inden for en periode på 36 måneder regnet fra datoen for den seneste godkendelse, har indberettet mindst 90 regelmæssige eftersyn af oliefyrede kedelanlæg eller mindst 30 regelmæssige eftersyn af gasfyrede kedelanlæg til FEM-sekretariatet.

Stk. 4. De i stk. 3 nævnte minimumskrav gælder ikke for tekniske eksperter i varmeanlæg.

Stk. 5. Korrekt ansøgning om fornyet godkendelse skal være kommet frem til FEM-sekretariatet senest 4 måneder, inden godkendelsen udløber. Ansøgninger, der først er modtaget efter ansøgningsfristen, vil blive behandlet i den rækkefølge, de er modtaget.

Stk. 6. Ansøgninger om fornyet godkendelse, der er modtaget senere end 1 år efter godkendelsens ophør, behandles efter reglerne om godkendelse i §§ 19-20.

§ 22. Tekniske eksperter skal i deres virksomhed som tekniske eksperter

1) følge de retningslinier for deres virksomhed, som til enhver tid måtte blive udsendt fra Energistyrelsen,

2) følge de kurser, orienteringsmøder m.v., som er obligatoriske efter bestemmelse fra Energistyrelsen,

3) overholde de bestemmelser om honorar for udførelsen af eftersynsopgaver, som Energistyrelsen fastsætter ved bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger,

4) være momsregistreret eller ansat i et firma, der er momsregistreret,

5) betale skyldige gebyrer for godkendelse, kurser m.v.,

6) anvende det format og den udformning for eftersynsrapporter, som er foreskrevet i § 9, stk. 1, og § 17, stk. 1,

7) indberette resultater fra de foretagne eftersyn, jf. §§ 9 og 17,

8) indsende supplerende dokumentation for tekniske eftersyn samt dokumentation for andre ydelser, som den tekniske ekspert udfører i sin egenskab af godkendt teknisk ekspert efter nærmere bestemmelse fra Energistyrelsen,

9) følge Energistyrelsens anvisninger i forbindelse med kvalitetskontrol af eftersyn m.v. og

10) efterkomme afgørelser i klagesager truffet af Energistyrelsen eller Energiklagenævnet.

§ 23. Firmaer, der beskæftiger tekniske eksperter, skal være registreret hos FEM-sekretariatet.

Stk. 2. Registrerede firmaer skal

1) følge de retningslinier for deres virksomhed, som til enhver tid måtte blive udsendt fra Energistyrelsen,

2) overholde de bestemmelser om honorar for tekniske eksperters ydelser, som Energistyrelsen fastsætter ved bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger,

3) være momsregistreret,

4) betale skyldige gebyrer for registrering, godkendelse af ansatte tekniske eksperter m.v.,

5) følge Energistyrelsens anvisninger i forbindelse med kvalitetskontrol af eftersyn m.v. og

6) efterkomme afgørelser i klagesager truffet af Energistyrelsen eller Energiklagenævnet.

Stk. 3. Energistyrelsen kan nægte et firma registrering, hvis betingelserne i stk. 2 og § 25 ikke er opfyldt.

§ 24. Hvis de lovpligtige eftersyn af kedel- og varmeanlæg udføres i forbindelse med andet arbejde, herunder vedligeholdelsesarbejde, skal det registrerede firma drage omsorg for, at det af fakturaen til ejeren eller brugeren af anlægget klart fremgår, hvad omkostningen til det lovpligtige eftersyn har været.

§ 25. Den tekniske ekspert og det firma, som den tekniske ekspert er ansat i, må ikke have ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr. Det hindrer dog ikke godkendelsen af en teknisk ekspert eller registrering af et firma, at gælden til det offentlige overstiger 100.000 kr., såfremt pågældende for den del af gælden, der overstiger 100.000 kr., har indgået afdragsordning med inddrivelsesmyndigheden eller har stillet sikkerhed.

§ 26. Den tekniske ekspert og det firma, som den tekniske ekspert er ansat i, skal være uvildige i den enkelte sag, således at vedkommende skal være uafhængig af interesser, der kan påvirke arbejdet som teknisk ekspert.

§ 27. Energistyrelsen kan inddrage en teknisk eksperts godkendelse, hvis vedkommende

1) ikke længere opfylder betingelserne for at være godkendt som teknisk ekspert,

2) ikke overholder de regler, der er fastsat i § 22 og §§ 25-26,

3) begår grove eller gentagne alvorlige fejl i forbindelse med udførelse af eftersyn og andre ydelser, som den tekniske ekspert udfører i sin egenskab af teknisk ekspert, eller

4) har modtaget en advarsel, jf. § 28, stk. 1, og i samme eller efterfølgende godkendelsesperiode begår yderligere alvorlige eller gentagne fejl i forbindelse med udførelse af eftersyn og andre ydelser, som den tekniske ekspert udfører i sin egenskab af godkendt teknisk ekspert.

Stk. 2. Inddragelse af en godkendelse som teknisk ekspert kan gøres betinget af berigtigelse af nærmere angivne forhold, særligt hvis inddragelsen skyldes forhold, der kan henføres til det firma, hvori den tekniske ekspert er beskæftiget. Energistyrelsen kan fastsætte en frist for berigtigelsen.

Stk. 3. Hvis en teknisk ekspert er godkendt til flere kategorier af eftersyn, kan Energistyrelsen i forbindelse med inddragelsen af den tekniske eksperts godkendelse vedrørende én kategori af eftersyn beslutte at inddrage den tekniske eksperts godkendelse vedrørende de andre kategorier af eftersyn.

§ 28. Energistyrelsen kan over for tekniske eksperter og registrerede firmaer påtale fejl og mangler i udførte eftersyn og andre ydelser, som den tekniske ekspert udfører i sin egenskab af godkendt teknisk ekspert. Energistyrelsen kan tildele tekniske eksperter og registrerede firmaer en advarsel ved alvorlige eller gentagne fejl og mangler samt ved manglende overholdelse af regler, der er fastsat i §§ 22-26.

Stk. 2. Energistyrelsen kan foretage registreringer af og retvisninger vedrørende fejl begået af tekniske eksperter eller registrerede firmaer. Energistyrelsen kan udtage tekniske eksperter og registrerede firmaer til skærpet kontrol (observationslister).

Stk. 3. Energistyrelsen kan pålægge en teknisk ekspert at berigtige fejl og mangler i et udført eftersyn. Hvis særlige omstændigheder taler for det, kan Energistyrelsen pålægge den tekniske ekspert at tilbagebetale honoraret for eftersynet til den, der har ladet eftersynet udarbejde, eller at betale omkostningerne ved at få udarbejdet et nyt eftersyn ved en anden teknisk ekspert.

§ 29. Energistyrelsen kan inddrage registreringen af et firma,

1) hvis firmaet ikke længere opfylder betingelserne for at være registreret,

2) hvis firmaet ikke overholder de regler, der er fastsat i §§ 23-26,

3) hvis flere tekniske eksperter beskæftiget i firmaet får inddraget godkendelsen efter § 27 inden for en periode på 3 år eller

4) hvis firmaet lader andre end godkendte tekniske eksperter gennemføre eftersynet eller væsentlige dele af dette.

§ 30. Godkendelsen som teknisk ekspert ophører umiddelbart, hvis den tekniske ekspert skriftligt meddeler FEM-sekretariatet, at vedkommende ønsker at ophøre som godkendt teknisk ekspert. Ophøret kan vedrøre godkendelse til en specifik kategori af eftersyn.

Stk. 2. Registreringen som firma ophører umiddelbart, hvis firmaet skriftligt meddeler FEM-sekretariatet, at firmaet ikke længere ønsker at være registreret.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 31. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende tekniske eksperters ydelser behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 6 måneder efter eftersynets udførelse. Klage kan indbringes af ejere og brugere af kedel- og varmeanlæg.

Stk. 2. Følgende afgørelser truffet af Energistyrelsen kan påklages til Energiklagenævnet:

1) Afgørelser af klagesager omfattet af stk. 1.

2) Afgørelser truffet på grundlag af teknisk revision (kvalitetssikring) af gennemførte eftersyn.

3) Afslag på godkendelse som teknisk ekspert eller registrering af firma.

4) Inddragelse af godkendelse som teknisk ekspert eller registrering af firma.

5) Advarsler eller påtaler til en teknisk ekspert eller et registreret firma.

Stk. 3. Energistyrelsens afgørelser om registreringer af og retvisninger vedrørende fejl begået af tekniske eksperter og registrerede firmaer samt afgørelser om optagelse på observationslister vil dog først kunne behandles af Energiklagenævnet i forbindelse med en samlet behandling af en klage over en afgørelse, hvori de nævnte afgørelser efterfølgende er indgået.

Stk. 4. Energiklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 5. Øvrige afgørelser truffet af Energistyrelsen i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport- og energiministeren eller Energiklagenævnet.

Kapitel 6

Tilsyn m.v.

§ 32. Energistyrelsen kan pålægge myndigheder, tekniske eksperter, firmaer, der beskæftiger tekniske eksperter, samt kollektive energiforsyningsvirksomheder at udarbejde og meddele alle sådanne oplysninger til Energistyrelsen, som er nødvendige for varetagelsen af opgaver vedrørende eftersyn af kedel- og varmeanlæg efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger og denne bekendtgørelse, herunder til afgørelse af, om et forhold er omfattet af loven eller bekendtgørelsen.

§ 33. Energistyrelsen varetager administrationen af eftersynsordningerne og fører tilsyn med overholdelsen af reglerne om eftersyn i lov om fremme af energibesparelser i bygninger samt reglerne i denne bekendtgørelse. Energistyrelsen kan herunder iværksætte kontrolforanstaltninger og opfølgning herpå.

§ 34. Energistyrelsen etablerer et sekretariat, Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordninger (FEM-sekretariatet), som efter nærmere bestemmelser fastsat af Energistyrelsen varetager opgaver vedrørende eftersynsordningerne, herunder:

1) Registrerer og fører lister over godkendte tekniske eksperter og registrerede firmaer, der beskæftiger godkendte tekniske eksperter.

2) Forbereder sager til Energistyrelsens afgørelser vedrørende optagelse af tekniske eksperter på introduktionskurser, godkendelse af tekniske eksperter, fornyet godkendelse af tekniske eksperter, inddragelse af godkendelse om teknisk ekspert, registrering af firmaer, inddragelse af registrering af firmaer, påtale og advarsel, berigtigelse af eftersyn, klager over arbejde udført af godkendte tekniske eksperter samt henvendelser i øvrigt om eftersynsordningerne.

3) Opkræver gebyrer fastsat i medfør af § 24, stk. 3, nr. 2 og 3, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

4) Modtager og registrerer eftersynsrapporter samt tildeler eftersynsnumre.

5) Udarbejder statistik vedrørende eftersynsordningerne.

6) Gennemfører kvalitetssikring.

Stk. 2. Energistyrelsen kan bemyndige virksomheder eller sagkyndige institutioner til at udtage til og udføre teknisk revision (kvalitetssikring) af gennemførte eftersyn efter nærmere retningslinier og anvisninger fra Energistyrelsen.

Kapitel 7

Straf

§ 35. Med bøde straffes den, der som ejer eller bruger undlader at lade kedel- og varmeanlæg, der er omfattet af denne bekendtgørelse, efterse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 36. Bekendtgørelsen træder med de i stk. 2 nævnte undtagelser i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 5, § 6, stk. 6, § 9 og kapitel 3 træder i kraft den 1. april 2006.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 785 af 21. august 2000 om kontrolmåling, justering og rensning af oliefyringsanlæg ophæves den 1. januar 2006.

§ 37. Engangseftersyn af varmeanlæg med kedler, der er mere end 15 år gamle, skal efterses i varmeanlæggets 16. år, jf. § 14. I perioden frem til 1. januar 2009 vil følgende overgangsregler imidlertid blive anvendt:

1) Alle varmeanlæg med kedler, der er mere end 30 år gamle, skal have gennemført et engangseftersyn inden den 1. juni 2007.

2) Alle varmeanlæg med kedler, der er mere end 20 år gamle, skal have gennemført et engangseftersyn inden den 1. juni 2008.

3) Alle varmeanlæg med kedler, der er mere end 15 år gamle, skal have gennemført et engangseftersyn inden den 1. juni 2009.

§ 38. I perioden fra den 1. januar 2006 og til og med den 31. marts 2006 vil følgende overgangsbestemmelser være gældende:

1) Opgaver, som i henhold til denne bekendtgørelse skal varetages af FEM-sekretariatet, vil i overgangsperioden blive varetaget af Energistyrelsen eller den, som Energistyrelsen udpeger hertil.

2) OR-montører, der tidligere har udført kontrolmåling, justering og rensning af oliefyringsanlæg i medfør af bekendtgørelse nr. 785 af 21. august 2000, godkendes uden ansøgning som teknisk ekspert i oliefyrede kedelanlæg og fastbrændselsanlæg.

3) Ansøgning om godkendelse som teknisk ekspert efter udløbet af overgangsperioden sker efter bestemmelserne i kapitel 4 i denne bekendtgørelse. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere ansøgningsfrister.

4) Tekniske eksperter betaler 7 kr. pr. mærkat for de i § 10 nævnte mærkater. Gebyret opkræves af Energistyrelsen i forbindelse med udstedelsen af mærkatet. Gebyret skal betales senest 30 dage efter opkrævningens udsendelse. Betales opkrævet gebyr ikke rettidigt, skal der betales rente heraf i medfør af renteloven.

Transport- og Energiministeriet, den 13. december 2005

Flemming Hansen

/Ib LarsenBilag 1

Grænseværdier

Regelmæssigt eftersyn af oliefyrede kedelanlæg

Røgtab for o liefyringsanlæg: Max. 10 pct.

Sodtal for oliefyringsanlæg: Max. 1.

 

Regelmæssigt eftersyn af fastbrændselsanlæg

CO-krav: Max. 8000 mg/m3 ved 10 pct. ilt.

 

Regelmæssigt eftersyn af gasfyrede kedelanlæg på over 100 kW

Røgtab for gasfyrede kedelanlæg: Max. 10 pct.

 

Definition af rentabilitet i forbindelse med rådgivning og eventuel opfølgning overfor ejere og brugere om udskiftninger og forbedringer

Et rentabelt forslag defineres som et forslag, hvor (energibesparelse x levetid)/ investering > 1,33

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne (EF-Tidende 2003 nr. L 1, side 65), og dele af Rådets direktiv 93/76/EØF af 13. september 1993 om begrænsning af kuldioxidemissionerne gennem en forbedring af energieffektiviteten (SAVE) (EF-Tidende 1993 nr. L 237, side 28).