Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om jernbane,
lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige
ejerandele i privatbanerne og lov om trafikselskaber 1)

(EU’s anden jernbanepakke, indberetning af sikkerhedsmæssige
uregelmæssigheder, forsikring m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, som ændret ved § 59 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 66 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »(EF-tidende 2001 nr. L 75, side 29 ff.)«: »og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (jernbanesikkerhedsdirektivet) (EU-Tidende 2004 nr. L 164, s. 44 ff.).«

2. § 2, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2 . Loven gælder, bortset fra §§ 3-5, § 6, stk. 1, og § 7, for letbaner, herunder metro. Transport- og energiministeren bemyndiges til at fastsætte særlige regler om forhold vedrørende letbaner.«

3. I § 2, stk. 4, udgår », jf. dog stk. 2«.

4. I § 4, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 17 a« til: »§ 17«.

5. § 17 affattes således:

»§ 17. Krav om erstatning for skader i forbindelse med jernbanevirksomhed eller skader, som er forvoldt af jernbaneinfrastrukturforvaltere, skal være dækket af en ansvarsforsikring, i det omfang skaderne ikke er dækket af statens selvforsikringsordning. Transport- og energiministeren fastsætter regler herom.

Stk. 2. Ophører forsikringen med at gælde, hæfter forsikringsselskabet over for tredjemand dog for skaden efter policens pålydende endnu i 2 måneder efter, at forsikringsselskabet over for Trafikstyrelsen har anmeldt forsikringens ophør, medmindre jernbanevirksomheden eller jernbaneinfrastrukturforvalteren er dækket af en anden forsikring eller skaderne er dækket af statens selvforsikringsordning.

Stk. 3 . Erstatningsansvaret ved befordring af gods i national trafik følger reglerne i fælles regler for kontrakter om international befordring af gods med jernbane (CIM). For stykgods gælder dog den i konvention om fragtaftaler ved international godstransport ad landevej (CMR) fastsatte maksimale erstatning.«

6. § 17 a ophæves.

7. I § 21 i indsættes som stk. 3:

» Stk. 3 . Trafikstyrelsen offentliggør hvert år senest den 30. september en beretning om sin virksomhed på jernbanesikkerhedsområdet. Samtidig med offentliggørelsen sendes beretningen til Det Europæiske Jernbaneagentur.«

8. I § 21 l indsættes som stk. 6 og 7:

» Stk. 6 . Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at der til brug for Trafikstyrelsens forebyggende jernbanesikkerhedsmæssige arbejde af personer, der er omfattet af § 6, stk. 2, og § 21 i, stk. 1, nr. 3, samt virksomheder på jernbaneområdet og ansatte i sådanne virksomheder, skal gives indberetning til styrelsen om sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder, der ikke har medført en ulykke eller hændelse på jernbaneområdet, jf. § 21 o, herunder i hvilke tilfælde der skal gives indberetning, hvornår og i hvilken form indberetningen skal gives, og hvad denne skal indeholde.

Stk. 7. Ansatte i Trafikstyrelsen og eventuelle tilkaldte sagkyndige er under ansvar efter straffelovens §§ 152 og 152 a-e forpligtet til over for uvedkommende at hemmeligholde oplysninger, som indberettes i henhold til regler fastsat i medfør af stk. 6.«

9. I § 21 p, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »Havarikommissionen«: »omgående«.

10. I § 21 p, stk. 2, indsættes som 3. pkt . :

»Trafikstyrelsen skal omgående underrette Havarikommissionen om de jernbaneulykker og -hændelser, styrelsen bliver bekendt med.«

11. I § 21 s, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »resultater«: »og eventuelle anbefalinger«.

12. I § 21 s indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

» Stk. 4 . Trafikstyrelsen giver mindst én gang om året tilbagemelding til Havarikommissionen om, hvilke foranstaltninger der er gennemført eller planlagt som resultat af anbefalinger i Havarikommissionens rapporter og redegørelser.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

13. § 21 t, stk. 5, affattes således:

» Stk. 5 . Havarikommissionen offentliggør hvert år senest den 30. september en beretning om sin virksomhed på jernbaneområdet. Samtidig med offentliggørelsen sendes beretningen til Det Europæiske Jernbaneagentur.«

14. Efter § 22 a indsættes:

»§ 22 b. Den, der i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af § 21 l, stk. 6, har foretaget anmeldelse om forhold, der ikke har medført en hændelse eller ulykke på jernbaneområdet, kan ikke for det pågældende forhold straffes for overtrædelse af § 19, stk. 2, § 20, § 21, stk.1, §§ 21 a-d, § 21 g og bestemmelser fastsat i medfør af § 21 h, 1. pkt., § 25, stk. 2, eller § 26.«

§ 2

I lov nr. 1317 af 20. december 2000 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne, som ændret ved § 2 i lov nr. 1452 af 22. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes som stk. 2:

» Stk. 2 . Transport- og energiministeren bemyndiges til efter aftale med parterne i den i stk. 1 nævnte aftale at fastsætte regler om opgørelsen af minimumsomfanget af togbetjeningen på privatbanestrækninger.«

§ 3

I lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber foretages følgende ændring:

1. Efter § 18 indsættes i kapitel 2:

»Trafikbetjening på privatbanestrækninger og ikkekoncessionerede banestrækninger

§ 18 a. Transport- og energiministeren bemyndiges til efter aftale med parterne i aftale af 5. april 2000 mellem regeringen, Amtsrådsforeningen og Hovedstadens Udviklingsråd at fastsætte regler om opgørelsen af minimumsomfanget af togbetjeningen på privatbanestrækninger og den i § 17 nævnte ikkekoncessionerede banestrækning Høng-Slagelse.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2006.

Stk. 2. § 17, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, gælder for forsikringspolicer tegnet den 1. februar 2006 eller senere.

Stk. 3. Transport- og energiministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 3.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Flemming Hansen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (jernbanesikkerhedsdirektivet) (EU-Tidende 2004 nr. L 164, s. 44 ff.).