Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om faldskærmsudspring

(BL 9-1, Udgave 10, 19. januar 2006)

 

I medfør af § 32, stk. 2, § 82, § 149, stk. 10, og § 151, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1484 af 19. december 2005, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transport- og Energiministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

 

1. Referencedokumenter

 

1.1 BL 5-3, Bestemmelser om civile flyveopvisninger, seneste udgave.

 

1.2 BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, seneste udgave.

 

1.3 BL 7-15, Bestemmelser om perioder for VFR-flyvning, tillæg E til BL 7-1, seneste udgave.

 

1.4 Aeronautical Information Publication (AIP) Danmark, seneste udgave .

 

1.5 Aeronautical Information Publication (AIP) Færøerne, seneste udgave .

 

1.6 Aeronautical Information Publication (AIP) Grønland, seneste udgave .

 

1.7 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.3, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk. Dokumenterne kan endvidere købes ved henvendelse til

 

Statens Luftfartsvæsen

Servicekontoret

Ellebjergvej 50

2450 København SV.

Tlf.:

3618 6412

Fax.:

3618 6001

E-mail.:

dcaa@slv.dk

 

1.8 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.4 - 1.6, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan endvidere købes ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen, jf. ovenfor.

 

2. Definitioner

 

AFIS (Aerodrome flight information service):

Flyvepladsflyveinformationstjeneste.

 

Faldskærmsinstruktør (Parachute instructor):

En faldskærmsspringer, der har gennemgået instruktøruddannelse, og som er ansvarlig for grunduddannelse af faldskærmsspringere.

 

Faldskærmsspringer (Parachutist):

En person, som foretager et planlagt faldskærmsspring, selvstændigt eller med passager, fra et luftfartøj.

 

Flyvekontrolenhed (Air traffic control unit):

Fællesbetegnelse for kontrolcentral, indflyvningskontrol og kontroltårn.

 

Flyveopvisning (Air show):

Ethvert arrangement, hvortil offentligheden tilbydes adgang, og hvor luftfartøjers manøvredygtighed demonstreres i luften, og/eller hvor der udføres faldskærmsspring.

 

Flyveopvisning, civil (Air show, civil):

En flyveopvisning, der ikke arrangeres af militære myndigheder.

 

Flyveplads, offentlig (Aerodrome, public):

En flyveplads, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som på nærmere fastsatte vilkår er åben for offentligheden.

 

Kontrolzone (Control zone - CTR):

Et kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra jordens eller vandets overflade til en fastsat øvre grænse.

 

Landingsområde:

Et nærmere begrænset område med jævn overflade, beregnet til faldskærmsspringeres landing.

 

Sigtbarhed (Visibility):

Den sigtbarhed til luftfartsmæssig brug, der efter a. eller b. er størst:

 

a. Den største afstand, i hvilken en sort genstand af passende dimensioner placeret tæt på jordoverfladen kan ses og genkendes mod en lys baggrund.

 

b. Den største afstand, i hvilken lys på omkring 1000 candela kan ses og identificeres mod en uoplyst baggrund.

 

Anm.:Med en given udslukningskoefficient (udtryk for, hvornår lyset ikke mere kan observeres af det menneskelige øje) har de to afstande forskellige værdier målt i luft. Den afstand, der er nævnt under b., varierer i takt med baggrundsbelysningen. Den afstand, der er nævnt under a., angives i meteorologisk optisk rækkevidde (MOR).

 

Sigtbarhed ved jorden (Ground visibility):

Sigtbarheden på en flyveplads, angivet af en godkendt observatør.

 

Sikkerhedsudløser:

Anordning til montering på faldskærmsudstyr med det formål at udløse reservefaldskærmen, hvis en bestemt faldhastighed overskrides i eller under en forudindstillet højde.

 

Springleder:

En person, som er ansvarlig for, at de betingelser, der er knyttet til faldskærmsspring i forbindelse med flyveopvisninger, overholdes.

 

Tandemspringer:

Faldskærmsspringer, der medfører passager.

 

Trafikinformationsområde (Traffic information area - TIA):

Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra en nærmere fastsat grænse over jordens eller vandets overflade til en nærmere fastsat øvre grænse, og som er oprettet i tilknytning til en trafikinformationszone.

 

Trafikinformationszone (Traffic information zone - TIZ):

Et nærmere afgrænset, ikke-kontrolleret luftrum, der strækker sig opefter fra jordens eller vandets overflade til en nærmere angivet øvre grænse, og som er oprettet omkring en ikke-kontrolleret flyveplads.

 

Trafikzone (Aerodrome traffic zone - ATZ):

Et nærmere afgrænset luftrum, oprettet omkring en flyveplads til beskyttelse af flyveplads-trafik.

 

Visuelle vejrforhold (Visual meteorological conditions - VMC):

Vejrforhold udtrykt i værdier for sigtbarhed, afstand fra skyer og skydækkehøjde, der er lig med eller større end fastsatte minima.

 

3. Anvendelsesområde

 

Denne BL fastsætter bestemmelser for faldskærmsspring fra luftfartøj over dansk område bortset fra faldskærmsspring, der foretages i nødsituationer.

 

4. Generelt

 

4.1 Faldskærmsspring må kun foretages af personer, der er under uddannelse i en forening eller virksomhed, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, eller af personer, der fra en sådan forening eller virksomhed har fået dokumentation for at have gennemgået den uddannelse, der er angivet i afsnit 6. Dette glæder dog ikke passagerer under tandemspring.

 

4.1.1 Faldskærmsspringere med udenlandsk faldskærmsspringuddannelse må, indtil uddannelse efter afsnit 6 er gennemgået, dog springe under overvågning af en springer med gyldig instruktøruddannelse, jf. afsnit 6.

 

4.2 Uddannelse af faldskærmsspringere må kun varetages af en forening eller virksomhed, der er godkendt hertil af Statens Luftfartsvæsen, jf. afsnit 7.

 

4.3 Undersøgelse af ulykker, der medfører hospitalsindlæggelse eller død for faldskærmsspringere, foretages af politiet. Hvis der er begrundet mistanke om, at årsagen til en faldskærmsulykke kan henføres til et registreret luftfartøj, foretages undersøgelse heraf af Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane.

 

4.4 Erhvervsmæssig faldskærmsspringsvirksomhed kræver tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen.

 

5. Ansvar

 

5.1 Faldskærmsspringeren er efter endt grunduddannelse ansvarlig for

 

a. at føre personlig logbog, der for hvert enkelt spring mindst skal indeholde oplysning om springdato, springnummer, springsted og landingsnøjagtighed. Oplysning om landingsnøjagtighed er dog kun et krav i forbindelse med kvalificering til opvisningsspring jf. pkt. 10.2 o. Logbogen skal efter anmodning forevises Statens Luftfartsvæsen,

 

b. at sigtbarheden gør det muligt at overholde de krav om afstand til skyer, som er anført i skemaet over VMC-minima i BL 7-1, pkt. 5.1, når springet gennemføres inden for den daglige periode, hvor VFR-flyvning er tilladt, jf. BL 7-15. Ved spring inden for kontrolzoner (CTR) skal sigtbarheden ved jorden dog være mindst 5 km og ved spring inden for trafikinformationszoner (TIZ) mindst 3 km,

 

c. at sigtbarheden ved spring uden for den daglige periode, hvor VFR-flyvning er tilladt, jf. BL 7-15, er mindst 8 km, og afstanden til skyer mindst 1,5 km vandret og 300 m lodret,

 

d. at bære et fast, hvidt lys eller kemisk lys, der dog ikke må være hverken grønt eller rødt, og som er synligt hele horisonten rundt, ved spring i perioden fra solnedgang til solopgang,

 

e. at landingsområdet er afmærket med lys ved faldskærmsspring uden for den daglige periode, hvor VFR-flyvning er tilladt, jf. BL 7-15,

 

f. at springet ikke foretages med henblik på landing i eller nærmere end 150 m i vandret afstand fra tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder og beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft, medmindre de krav, der er anført i afsnit 10, er opfyldt,

 

g. at udløsning af hovedskærm foregår således, at denne er bærende mindst 600 m ( 2.000 FT ),

 

h. at andre ikke udsættes for fare eller ulempe ved springet, samt

 

i. at de bestemmelser, der er fastsat i pkt. 8.1, pkt. 8.2, pkt. 8.3, pkt. 8.4, pkt. 8.5 b. og c., pkt. 9.1, pkt. 9.2 og pkt. 9.3, overholdes.

 

5.2 Når en faldskærmsspringer er under grunduddannelse, jf. pkt. 7.1, er instruktøren ansvarlig for, at bestemmelserne i pkt. 5.1 b. - f. og h - i samt pkt. 8.5 a., overholdes.

 

5.2.1 Instruktøren skal instruere faldskærmsspringeren i at overholde kravet i pkt. 5.1 g.

 

5.3 Tjeneste som luftfartøjschef på luftfartøj, der benyttes i forbindelse med faldskærmsspring må kun udøves af personer, der har erhvervet mindst 150 timers flyvetid som luftfartøjschef på et luftfartøj af den kategori, der skal anvendes. Indehavere af erhvervsflyvercertifikat (B/CPL) med instrument-rettigheder (IR) kan dog udøve den angivne tjeneste efter erhvervelse af 100 timers flyvetid som luftfartøjschef på den kategori, der skal anvendes.

 

5.4 Luftfartøjschefen er ansvarlig for,

 

a. at luftfartøjet er luftdygtigt og ifølge flyvehåndbogen må anvendes til faldskærmsspring,

 

b. at der medbringes brændstof til den planlagte flyvning plus en reserve svarende til mindst 30 minutters flyvetid,

 

c. at spring inden for luftrumsklasserne A-E kun finder sted efter forud indhentet tilladelse fra den pågældende flyvekontrolenhed,

 

d. at spring inden for de dele af luftrum G, som benævnes trafikinformationsområde (TIA) og trafikinformationszone (TIZ), kun finder sted efter forud truffet aftale med den pågældende lufttrafiktjenesteenhed,

 

e. at der kun afsættes faldskærmsspringere under visuelle vejrforhold (VMC).

 

Anm. 1: Luftrumsklasser, trafikinformationsområder, trafikinformationszoner og trafikzoner fremgår af Aeronautical Information Publication (AIP) Danmark, AIP Færøerne og AIP Grønland.

 

Anm. 2: En tilladelse i henhold til pkt. 5.4 c. vil være afhængig af trafikforholdene og indebærer ikke, at der fra flyvekontroltjenestens side vil blive sikret adskillelse til lufttrafikken, som kun vil blive informeret om springet.

 

5.5 Springlederen er ansvarlig for,

 

a. at bestemmelserne i afsnit 10 for faldskærmsspring ved civile flyveopvisninger overholdes,

 

b. at følge de anvisninger, som en opvisningsleder, der er udpeget i henhold til BL 5-3, giver i forbindelse med civile flyveopvisninger.

 

6. Godkendt forening eller virksomhed

 

6.1 Statens Luftfartsvæsen kan efter ansøgning godkende en landsdækkende forening eller private virksomheder til at forestå uddannelse, udstedelse af dokumentation for denne samt andre opgaver i forbindelse med faldskærmsspring, herunder udpegning af springledere.

 

6.2 For at opnå godkendelse som forening eller virksomhed skal de opgaver, som foreningen eller virksomheden varetager, være angivet i en driftshåndbog, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som mindst skal indeholde følgende:

 

a. Foreningens vedtægter og organisation eller virksomhedens organisations- og ejerforhold.

 

b. Beskrivelse af ansvarsforhold, herunder for uddannelse.

 

c. Kvalifikations- og vedligeholdelseskrav for springledere, instruktører og tandemspringere.

 

d. Uddannelsesprogrammer og vedligeholdelseskrav for grund-, instruktør- og tandemspringeruddannelse samt supplerende uddannelse af luftfartøjschef.

 

e. Retningslinier for fremsendelse af statistik til Statens Luftfartsvæsen.

 

6.3 Godkendelse af en forening eller en virksomhed kan tilbagekaldes, hvis

 

a. betingelserne for godkendelsen ikke længere er til stede, eller

 

b. foreningen eller en virksomhed ikke længere skønnes egnet til at varetage uddannelsen af faldskærmsspringere eller andre opgaver, som foreningen/virksomheden har påtaget sig.

 

7. Uddannelse

 

7.1 Grunduddannelse af faldskærmsspringere samt uddannelse af instruktører og tandemspringere skal foregå efter uddannelsesprogrammer, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

 

7.2 Selvstændigt faldskærmsspring må kun foretages af personer, der er fyldt 16 år.

 

8. Sikkerhedsudstyr

 

8.1 Faldskærmsspringere skal bære hoved- og reserveskærm.

 

8.2 Er der risiko for landing i vand, skal springeren bære egnet svømmevest. Foretages faldskærmsspring således, at der forsætligt landes i vand, skal der forefindes en båd til bjærgning af springeren.

 

8.3 Ved spring i højder over 20.000 FT ( 6.100 m ) MSL skal ilt anvendes under springet.

 

8.4 Under flyvning skal ilt anvendes i flyet,

 

a. i en hvilken som helst periode ud over 30 minutter, når flyvehøjden er mellem 10.000 FT ( 3.050 m ) MSL og 13.000 FT ( 3.950 m ) MSL, og

 

b. når flyvehøjden er over 13.000 FT ( 3.950 m ) MSL.

 

8.5 Sikkerhedsudløser (AAD) skal anvendes på reserveskærmen ved spring under

 

a. grunduddannelse,

 

b. tandemspring og

 

c. civile flyveopvisninger, bortset fra planlagte landinger i vand.

 

9. Landingsområder på eller i nærheden af offentlige flyvepladser

 

9.1 Permanente landingsområder beliggende på offentlige flyvepladser eller inden for en afstand af 5 km fra baner på offentlige flyvepladser, jf. Aeronautical Information Publication (AIP) Danmark, AIP Færøerne eller AIP Grønland, skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

 

9.1.1 Ansøgning om godkendelse af etablering af et permanent landingsområde på en offentlig flyveplads eller inden for en afstand af 5 km fra dennes bane/baner skal indsendes til Statens Luftfartsvæsen af pågældende flyveplads og være vedlagt situationsplan i målestoksforhold 1:5.000, der viser områdets placering.

 

9.1.2 For at opnå godkendelse, jf. pkt. 9.1, skal følgende betingelser være opfyldt:

 

a. Landingsområdet skal være beliggende uden for bane- og taxivejsystemet med tilhørende sikkerhedszoner samt fri af banernes ud- og indflyvningszoner.

 

b. Landingsområdet skal være placeret mindst 100 m fra flyvepladsens tilskuerpladser, flyparkeringsområder, bygninger og offentlige veje.

 

c. Færdsel til og fra landingsområdet skal kunne foregå fri af baner og sikkerhedszoner.

 

d. Anvendelse af landingsområdet skal i øvrigt ske i henhold til retningslinier, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

 

e. Forslag til retningslinier skal indsendes til Statens Luftfartsvæsen og være vedlagt skriftlig tilladelse fra områdets ejer/bruger og være tiltrådt af flyvepladsens koncessionshaver.

 

9.2 Anvendelse af et ikke-permanent landingsområde beliggende på en offentlig flyveplads eller inden for en afstand af 5 km fra dennes bane/baner må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra flyvepladsens koncessionshaver.

 

9.2.1 For at et landingsområde kan anvendes, jf. pkt. 9.2, skal betingelserne i pkt. 9.1.2 a. - c. være opfyldt.

 

9.3 Anvendelse af landingsområder skal i øvrigt foregå under overholdelse af følgende retningslinier:

 

a. Landingsområdet skal være afmærket, så det er let genkendeligt fra udspringspunktet. Afmærkningen må ikke kunne forveksles med det signalmateriel, der benyttes på offentlige flyvepladser.

 

b. På betjente flyvepladser, hvor der er etableret radiostation, skal denne være bemandet under springaktivitet, der finder sted i flyvepladsens etablerede tjenestetid.

 

c. Springaktiviteten skal på betjente flyvepladser til- og afmeldes hos flyvepladsens ledelse, hvis virksomheden finder sted i flyvepladsens etablerede tjenestetid.

 

9.4 Alle anvisninger, givet af flyvepladsens ledelse, skal efterkommes.

 

9.4.1 Hvis sådanne anvisninger ikke efterkommes, kan flyvepladsens ledelse tilbagekalde en tilladelse efter pkt. 9.2. Påbegyndte springaktiviteter skal i så fald straks indstilles.

 

9.5 En godkendelse, der er meddelt af Statens Luftfartsvæsen i henhold til pkt. 9.1, kan tilbagekaldes, hvis forudsætningerne for godkendelsen i øvrigt er ændret.

 

10. Faldskærmsspring under civile flyveopvisninger

 

10.1 Der skal i hvert enkelt tilfælde udpeges en springleder.

 

10.1.1 For at kunne udpeges som springleder ved faldskærmsspring ved en civil flyveopvisning skal vedkommende være tilknyttet en forening eller virksomhed, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og vedkommende skal opfylde de kvalifikationskrav, der er angivet i pkt. 10.2 n. og o.

 

10.2 Inden faldskærmsspring påbegyndes, skal følgende betingelser være opfyldt:

 

a. Den stedlige politimesters tilladelse skal foreligge.

 

b. Ejerens/brugerens tilladelse til anvendelse af de planlagte og alternative landingsområder skal foreligge.

 

c. Meddelelse om faldskærmsspring under civile flyveopvisninger indeholdende oplysninger om flyregistrering, navn på luftfartøjschef, navn på springleder, højden, der ønskes sprunget fra, antallet af springere og landingsområdets beliggenhed skal fremsendes til Statens Luftfartsvæsen senest én uge, før spring skal finde sted.

 

d. Der skal forefindes en effektiv afspærring og bevogtning mellem tilskuerpladserne og landingsområdet. Landingsområdet skal holdes fri for uvedkommende personer.

 

e. Tilskuerpladser og bilparkeringsplad-ser må ikke passeres i en lodret afstand, der er mindre end 15 m ( 50 FT ).

 

f. Der må ikke landes i en vandret afstand, der er mindre end 15 m fra nogen tilskuer.

 

g. Landingsområdet skal udgøre et areal, der kan indeholde en cirkel med en radius på mindst 25 m, hvis der findes et eller flere alternative landingsområder af mindst samme størrelse inden for en vandret afstand af 300 m.

 

h. Landingsområdet skal udgøre et areal, der kan indeholde en radius på mindst 50 m, hvis der ikke findes alternative landingsområder, som angivet under pkt. g.

 

i. Landingsområdets centrum skal være tydeligt markeret.

 

j. Inden for et landingsområde må der ikke forefindes hindringer i form af naturlige eller menneskeskabte genstande, der rager op over terræn, bortset fra en afmærkning af landingsområdets centrum med en blød genstand, der ikke kan skade springeren.

 

k. Vindhastigheden ved jorden må højst være 8 m/sek. (15 KT).

 

l. Der skal være etableret kommunikation mellem fly og springleder, enten i form af radio eller ved visuelle virkemidler såsom udlagte landingsflager.

 

m. Faldskærmsspringeren skal være udstyret med firkantet hoved- og reserveskærm samt visuel eller akustisk højdemåler.

 

n. Faldskærmsspringeren skal have udført mindst 150 spring med firkantet hovedskærm. Springlederen skal have udført mindst 200 spring med firkantet hovedskærm.

 

o. Faldskærmsspringeren skal have udført mindst 10 spring inden for de seneste 6 måneder af den sværhedsgrad, der agtes udført. Springene skal være foretaget i skærm af samme type som den anvendte, og ingen af disse spring må have afveget mere end 10 m fra et udlagt landingsmærke.

 

p. Det skal uden forsinkelse kunne dokumenteres over for Statens Luftfartsvæsen, at springeren opfylder de krav, der er nævnt under pkt. 10.2 n. og o.

 

10.3 Ved faldskærmsspring under civile flyveopvisninger skal der være tegnet ansvarsforsikring med dækningssummer svarende til de mindste dækningssummer for luftfartøjer, der er fastsat i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører.

 

11. Dispensation

 

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

 

12. Straf

 

12.1 Den faldskærmsspringer, der overtræder bestemmelserne i pkt. 4.1, pkt. 5.1, pkt. 8.1, pkt. 8.2, pkt. 8.3, pkt. 8.4, pkt. 8.5 b. og c., pkt. 9.2 eller pkt. 9.3, eller som anvender et permanent landingsområde, som ikke er godkendt efter pkt. 9.1, straffes med bøde.

 

12.2 Den luftfartøjschef, der overtræder bestemmelserne i pkt. 5.3 eller pkt. 5.4, straffes med bøde.

 

12.3 Den forening eller virksomhed, der overtræder bestemmelserne i pkt. 4.2 eller afsnit 7, straffes med bøde.

 

12.4 Den, der er udpeget som springleder ved civile flyveopvisninger, og som overtræder bestemmelserne i pkt. 5.5 eller afsnit 10, straffes med bøde.

 

12.5 Den instruktør, der overtræder bestemmelserne i pkt. 5.2, jf. pkt. 5.1 b til f og h til i og pkt. 8.5.a samt bestemmelsen i pkt. 5.2.1 straffes med bøde.

 

12.6 For overtrædelser begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

 

13. Ikrafttræden

 

13.1 Denne BL træder i kraft den 1. april 2006.

 

13.2 Samtidig ophæves BL 9-1, 9. udgave af 14. januar 1992

 

Statens Luftfartsvæsen, den 19. januar 2006

Kurt Lykstoft Larsen

/Per Veingberg