Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0039
 
32005L0040
 
32005L0041
 
32005L0049
 
32005L0064
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

 

Hjemmel

Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i § 68, stk. 1, og § 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14. november 2005, og i overensstemmelse med § 44 i Justits-ministeriets (nu Færdselsstyrelsens) bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. og § 25 i Trafikministeriets (nu Færdselsstyrelsens) bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. Ifølge anordning nr. 160 af 27. april 1977 indføres bekendtgørelsen ikke i Lovtidende.

Straf

Overtrædelse af bekendtgørelsens krav til køretøjers indretning og udstyr straffes med bøde.

Gyldighedsområde

Bekendtgørelsen gælder for køretøjer, der registreres, godkendes eller tages i brug første gang på ikrafttrædelsesdatoen eller senere.

Ethvert køretøj kan dog straks indrettes i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Bestemmelserne i pkt. 10.01.020 (2) og 10.02.023 (3) om sidevendte sæder træder dog først i kraft den 20. oktober 2007.

Undtagelserne for klapsæder i afsnit 10.01 og 10.02 ophæves for køretøjer, der registreres, godkendes eller tages i brug første gang den 20. oktober 2007 eller senere.

Ældre køretøjer

De hidtidige bestemmelser vedrørende indretning og udstyr gælder fortsat for køre-tøjer, der er registreret, godkendt eller taget i brug inden ikrafttrædelsesdatoen, medmindre andet bestemmes i denne bekendtgørelse. I bilag 4 findes en oversigt over bekendtgørelser om køretøjers indretning og udstyr, hvori der er fastsat bestemmelser, der tillige finder anvendelse på ældre køretøjer.

Optionel harmonisering

Et køretøj og udstyr til køretøjer kan ikke nægtes godkendt under henvisning til, at det ikke opfylder danske bestemmelser om køretøjers indretning og udstyr, såfremt køretøjet henholdsvis udstyret er godkendt i henhold til et EF-direktiv med modsvarende bestemmelser.

Totalharmonisering for personbil M1

Udstyr, der monteres på EF-typegodkendt personbil M1 omfattet af EF-direktiv 70/1 56/EØF om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil, og som er omfattet af bilag 5, skal være godkendt i henhold til de i bilaget nævnte EF-direktiver eller ECE-regulativer.

For personbil M1 med forbrændingsmotor gælder endvidere de bestemmelser om EF-typegodkendelse, der er fastsat i Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om god-kendelse og syn af køretøjer.

Totalharmonisering for to- og tre-hjulede motordrevne køretøjer

Standardtypegodkendt køretøj, der er omfattet af EF-direktiv 2002/24/EF om standardtypegodkendelse af to- og tre-hjulede motordrevne køretøjer, skal opfylde de tekniske krav i de i bilag 6 nævnte EF-direktiver eller ECE-regulativer. Udstyr, der monteres på sådant køretøj, og som er omfattet af bilag 6, skal være godkendt i henhold til de i bilaget nævnte EF-direktiver eller ECE-regulativer. Det samme gæl-der for udstyr, der monteres på EF-typegodkendt køretøj omfattet af EF-direktiv 2002/24/EF (tidligere 92/61 /EØF).

Denne bestemmelse gælder – fra den for det enkelte direktiv (regulativ) anførte dato – for køretøj, der standardtypegodkendes på denne dato eller senere, og for udstyr, der monteres på sådant køretøj eller på EF-typegodkendt køretøj, og som markedsføres første gang her i landet på denne dato eller senere.

Bestemmelsen gælder desuden - fire år efter den for det enkelte direktiv (regulativ) anførte dato – for køretøj, der registreres eller tages i brug første gang på denne dato eller senere, uanset datoen for dets standardtypegodkendelse, og for udstyr, der monteres på sådant køretøj eller på EF-typegodkendt køretøj, uanset datoen for den første markedsføring af udstyret.

For to- og tre-hjulede motordrevne køretøjer gælder endvidere de bestemmelser om EF-typegodkendelse, der er fastsat i Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

Totalharmonisering for traktorer:

Udstyr, der monteres på EF-typegodkendt traktor omfattet af EF-direktiv 2003/37/EF om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og påhængskøretøjer dertil, og som er omfattet af bilag 7, skal være godkendt i henhold til de i bilaget nævnte EF-direktiver eller ECE-regulativer.

For traktorer gælder endvidere de bestemmelser om EF-typegodkendelse, der er fastsat i Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

Køretøjer til erhvervsmæssig personbefordring:

For køretøjer til erhvervsmæssig personbefordring gælder endvidere de indretnings- og udstyrskrav, der er fastsat i Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om taxi-kørsel, om særlige krav til taxier m.v., om buskørsel, om særlige krav til busser, samt om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til offentlig befordring af skoleelever.

Køretøjer til transport af farligt gods:

For køretøjer til transport af farligt gods gælder endvidere de indretnings- og udstyrskrav, der er fastsat i Justitsministeriets bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods og i den tilhørende ADR-konvention m.v.

Ændringer:

Bekendtgørelsen er ændret i forhold til bekendtgørelsen af 4. marts 2005 om detail-forskrifter for køretøjers indretning og udstyr (Detailforskrifter for Køretøjer 2005) som ændret ved bekendtgørelser af følgende datoer: 1. september 2005, 6. oktober 2005 og 13. december 2005.

Ikrafttræden:

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2006.

Færdselsstyrelsen, den 3. marts 2006

Carsten Falk Hansen

/ Ib Rasmussen

1. Almindelige oplysninger om bekendtgørelsen

1.01 Bekendtgørelsens opbygning

1.01.001 Nummersystemet

(1) I bekendtgørelsen er forskrifterne opstillet i et nummersystem, hvori det enkelte nummer består af tre talgrupper:

a) 1. talgruppe (et eller to cifre) betegner hovedafsnittet.

b) 2. talgruppe (to cifre) betegner underafsnittet.

c) 3. talgruppe (tre cifre) betegner detailforskrifterne.

1.01.002 Hovedafsnit

(1) Bekendtgørelsen er opdelt i 11 hovedafsnit, hvoraf

a) hovedafsnit 1 indeholder almindelige oplysninger om bekendtgørelsen -

b) herunder oversigt over køretøjsarter og -anvendelser samt definitioner,

c) hovedafsnittene 2-10 indeholder forskrifter vedrørende køretøjers indretning og udstyr, og hovedafsnit 11 indeholder beskrivelse af målemetoder, der anvendes i forbindelse med visse af bekendtgørelsens forskrifter.

(1) Hovedafsnittene 2-10 er opdelt efter køretøjskomponenter og -systemer.

1.01.003 Underafsnit

(1) Underafsnittene er opdelt efter sådanne komponenter eller systemer i det på-gældende hovedafsnit, som har visse fælles karakteristika.

1.01.004 Detailforskrifter

(1) Nummereringen af detailforskrifter dækker to typer af detailforskrifter:

a) Numrene 001-009 betegner detailforskrifter af almen karakter for komponenter eller systemer, der er indeholdt i underafsnittet.

b) Numrene 010 og opefter betegner særlige detailforskrifter, der er gældende for en eller flere køretøjsarter eller -anvendelser.

Der gøres opmærksom på, at de under b) nævnte detailforskrifter kan indeholde såvel skærpelser som lempelser af de under a) nævnte almene forskrifter.

1.01.005 Opdeling af detailforskrifter

(1) Detailforskrifterne er – afhængigt af deres indhold - opdelt med tal og/eller bog-staver.

1.02 Anvendelse af nummersystemet

(1) Nummersystemets opbygning indebærer, at detailforskrifter for fx en komponent findes på grundlag af den pågældende komponents nummer (se indholds-oversigten).

(2) Forskrifter af almen karakter for den pågældende komponent findes under et el-ler flere af numrene 001-009.

(3) Forskrifter for en konkret køretøjsart eller -anvendelse findes under nummeret for den pågældende køretøjsart eller -anvendelse (se oversigten over køretøjs-arter og -anvendelser i afsnit 1.03).

1.03 Køretøj sarter og -anvendelser

 

010 Motordrevet køretøj

Køretøj, der er forsynet med motor som drivkraft.

Motordrevne køretøjer inddeles i motorkøretøj (bil og motorcykel), knallert, traktor og

motorredskab.

 

020 Bil

Motorkøretøj, der er forsynet med fire eller flere hjul eller med bælter, valser, meder eller

lignende, samt motorkøretøj på tre hjul, hvis egenvægt overstiger 400 kg.

 

021 Personbil M1

Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af højst ni personer føreren medregnet.

 

022 Personbil M2

Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end ni personer føreren

medregnet, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 5.000 kg.

 

023 Personbil M3

Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end ni personer føreren

med-regnet, og som har en tilladt totalvægt på mere end 5.000 kg.

Herunder ledbus, hvorved forstås en bil, der består af to dele. Den forreste og den bageste

del er forbundet via en ledsektion, som giver passagererne fri passage mellem de to dele.

 

024 Varebil N1

Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvæg på

ikke over 3.500 kg.

 

025 Lastbil N2

Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har

en tilladt totalvæg på mere end 3.500 kg, men ikke over

12.000 kg.

 

026 Lastbil N3

Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på

mere end 12.000 kg.

 

030 Motorcykel

Motorkøretøj på to hjul, med eller uden sidevogn, og motorkøretøj på tre hjul, hvis

egenvægt ikke overstiger 400 kg.

 

031 To-hjulet motorcykel

 

032 To-hjulet motorcykel med sidevogn

 

033 Tre-hjulet motorcykel

 

040 Knallert

To- eller tre-hjulet køretøj med en forbrændingsmotor med et slagvolumen på ikke over

50 cm3 eller med elmotor og med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst

45 km/h.

 

041 Registreringspligtig knallert

Knallert med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 30 km/h, og følgende

knallerter med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km/h:

a) Tre-hjulet knallert, bortset fra invalideknallert.

b) Knallert, der ikke opfylder reglerne om motor for ikke-registreringspligtig knallert i denne bekendtgørelse.

c) Knallert, der er indrettet til passager.

 

042 Ikke-registreringspligtig knallert

Knallert med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på ikke over 30 km/h, jf. dog

punkt 041.

Ikke-registreringspligtig knallert inddeles i:

a) Personknallert

To-hjulet knallert, der er indrettet til befordring af fører alene.

b) Vareknallert

To-hjulet knallert, der tillige er indrettet til varetransport.

c) Invalideknallert

Tre-hjulet knallert, der er indrettet til befordring af invalideret fører alene.

 

050 Traktor

Motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet til at trække andet køretøj eller

arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 40 km/h.

 

060 Motorredskab

Motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab, og som er

konstrueret til en hastighed af højst 30 km/h og kun med en væsentlig konstruktiv

forandring kan ændres til større hastighed. Motordrevet køretøj, der er bestemt til at føres

af en gående, anses som motorredskab.

 

099 Motordrevet blokvogn

Motordrevet køretøj, hvis vægt, akseltryk, dimensioner eller øvrige konstruktion

udelukker køretøjet fra registrering, og som er beregnet til transport af særlig tungt eller

omfangsrigt gods.

 

100 Påhængskøretøj

Køretøj, der efter sin indretning er bestemt til at blive trukket af andet køretøj.

Påhængskøretøjer inddeles i påhængsvogn og sættevogn, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods, og påhængsredskab.

Sættevogn er påhængskøretøj til person- eller godsbefordring, der kobles til en trækkende bil således, at køretøjet eller dets last delvis hviler på bilen.

 

110 Påhængs-/sættevogn til bil

Herunder kærre, hvorved forstås en påhængsvogn med stiv trækstang (træktriangel) og med samlet akseltryk på mere end 3.500 kg.

 

111 Påhængs-/sættevogn O1

Påhængs-/sættevogn med en tilladt totalvægt - for sættevogn og påhængsvogn med stiv trækstang samlet akseltryk - på ikke over 750 kg.

 

112 Påhængs-/sættevogn O2

Påhængs-/sættevogn med en tilladt totalvægt - for sættevogn og påhængsvogn med stiv trækstang samlet akseltryk - på mere end 750 kg, men ikke over 3.500 kg.

 

113 Påhængs-/sættevogn O3

Påhængs-/sættevogn med en tilladt totalvægt - for sættevogn og påhængsvogn med stiv trækstang samlet akseltryk - på mere end 3.500 kg, men ikke over 10.000 kg.

 

114 Påhængs-/sættevogn O4

Påhængs-/sættevogn med en tilladt totalvægt - for sættevogn og påhængsvogn med stiv trækstang samlet akseltryk - på mere end 10.000 kg.

 

120 Traktorpåhængsvogn

 

121 Traktorpåhængsvogn til registreringspligtig traktor

 

122 Traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor

 

130 Påhængsvogn til motorredskab

 

140 Påhængsredskab

Andet påhængskøretøj end påhængsvogn og sættevogn

 

141 Campingvogn

Påhængsredskab, der er indrettet til beboelse

 

142 Andet registreringspligtigt påhængsredskab

 

143 Ikke-registreringspligtigt påhængsredskabPåhængskøretøj til motorcykel

 

150 Påhængsvogn til motorcykel

 

151 Påhængsredskab til motorcykel

 

199 Blokvogn

Til motordrevet køretøj koblet påhængskøretøj, hvis vægt, akseltryk, dimensioner eller øvrige konstruktion udelukker køretøjet fra registrering, og som er beregnet til transport af særligt tungt eller omfangsrigt gods.

 

200 Vogntog

 

300 Køretøjer til særlig anvendelse

 

310 Køretøj til synsfri sammenkobling

 

320 Skolekøretøj

 

330 Udlejningskøretøj

 

 

340 Udrykn ingskøretøj

 

356 Sovebus

Sovebus er en personbil M2 eller M3, der er sådan indrettet, at alle eller nogle af passagersæderne kan omdannes til liggepladser. Sæde, hvor ryglænet kan lænes bagud indtil 45 grader, anses ikke som liggeplads. Som sovebus anses også personbil M2 eller M3, der er indrettet med faste liggepladser til passagerer (“hotel-bus”).

 

360 Køretøjer til anden særlig anvendelse

 

361 Invalidekøretøj

 

362 Bjærgningskøretøj

 

363 Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej

Snerydningskøretøj, grusspreder, slamsugningskøretøj, vejafstribningskøretøj, kabelvogn, vejbearbejdningsmaskine og lignende køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej.

 

364 Campingbil

Bil, der er indrettet til beboelse.

Bil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg anses som personbil M1.

Bil med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg anses som personbil M2/M3.

 

400 Køretøjer til særlig transport

 

410 Køretøj til transport af farligt gods

 

460 Køretøjer til anden særlig transport

 

461 Køretøj til dyretransport

1.04 Definitioner

Akseltryk:

Det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel.

Automatisk lastafhængig bremsekraftregulering (ALB):

Reguleringsanordning, der automatisk regulerer bremsekraften/bremsekraftfordelingen efter køretøjets belastning.

Bremsefading:

Reduktion af et køretøjs bremsepræstation ved meget varme bremser.

Bremsetransmission:

Den kombination af dele, der findes mellem betjeningsanordningen og selve bremsen. Hvis bremsekraften helt eller delvis hidrører fra en energikilde, der er uafhængig af føreren, men styres af ham, anses energibeholderen som en del af bremsetransmissionen.

Decelerationstal :

Forholdet mellem decelerationen og tyngdeaccelerationen. Decelerationstallet (d0) kan bestemmes som forholdet mellem samlet bremsekraft og totalvægt, for påhængsvogne af kærretypen samt for sættevogne dog som forholdet mellem samlet bremsekraft og samlet statisk akseltryk.

Egenvægt:

Vægten af køretøj med tilbehør, som køretøjet normalt medfører. Vægten af drifts-midler, herunder brændstof, smøreolie og kølevand, samt fører medregnes ikke til egenvægten.

Faktisk totalvægt:

Køretøjets øjeblikkelige vægt med driftsmidler, fører og last.

Farligt gods:

De stoffer og genstande, som er omfattet af Justitsministeriets bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

Foranliggende styring:

Ved køretøj med foranliggende styring forstås et køretøj, hvor ratnavet befinder sig i den forreste fjerdedel af køretøjet.

Funktionstid for bremser:

Den tid, der går fra betjeningsanordningen aktiveres til decelerationen har nået 50% af den krævede værdi.

Klapsæde:

Ved klapsæde forstås hjælpesæde, beregnet til lejlighedsvis anvendelse og som normalt er slået op. Klapsæde medregnes ikke i antal siddepladser, når klapsæde er anbragt på et ståpladsareal.

Koblingslængde:

Ved koblingslængde forstås for bil afstanden fra bilens forreste punkt til tilkoblings-anordningens centerlinie, og for påhængskøretøj afstanden fra påhængskøretøjets bageste punkt til tilkoblingsanordningens centerlinie, idet der ses bort fra de i punkt 3.02.001 (4) nævnte dele.

Nyttelast:

Forskellen mellem tilladt totalvægt og tjenestevægt.

R-punkt for sæde:

Referencepunkt, der er fastlagt af køretøjets fabrikant, og som svarer til det teoretiske drejningspunkt for overkrop/lår, når sædet er anbragt i den laveste og bageste normale køre- eller brugsstilling som angivet af fabrikanten.

Storvolumendæk:

Dæk af dimension 14.00 (385) R 24 eller større, eller dæk af dimension 445 R 22,5 eller større.

Styrende aksel:

Som styrende aksel på motordrevet køretøj anses aksel, på hvilken der er direkte forbindelse mellem betjeningsanordningen (rattet) og hjulene.

Styretøjstransmission:

Styretøjstransmissionen er den del af styretøjet, der findes mellem betjeningsanordningen og de styrende hjul. Energikilde til servostyring anses ikke som værende en del af transmissionen.

Tankcontainer:

Transportindretning, der er beregnet til gentagen anvendelse og konstrueret, så den kan løftes i fyldt stand, og som er konstrueret til flydende, luftformige, pulverformige og kornede stoffer og har en kapacitet på over 0,45 m3.

Terrængående bil:

Bil, der er terrængående som defineret i Rådets direktiv nr. 70/156/EØF som ændret ved direktiv nr. 92/53/EØF.

Tilladt last

Forskellen mellem tilladt totalvægt og egenvægt.

Tilladt totalvægt

Den ved registrering eller godkendelse tilladte største vægt af køretøjet med drifts-midler, fører og last.

Tjenestevægt

Vægten af køretøj med tilbehør, som køretøjet normalt medfører, samt fuldt optanket med driftsmidler og incl. føreren (75 kg).

For motordrevet køretøj er tjenestevægten således lig med egenvægten med tillæg af vægten af driftsmidler plus 75 kg.

Tophastighed

Et motordrevet køretøjs konstruktivt bestemte største hastighed.

Totalvægt

Køretøjets øjeblikkelige vægt med driftsmidler, fører og last (faktisk totalvægt) eller den ved registrering eller godkendelse tilladte største vægt af køretøjet med drifts-midler, fører og last (tilladt totalvægt).

Vejvenlig affjedring

Luftaffjedring eller tilsvarende affjedring, som fastlagt i bilag II til Rådets direktiv nr. 96/53/EF.

2. Identifikation og påskrifter

2.01 Identifikation

2.01 .001 Generelle bestemmelser

(1) Registreringspligtigt køretøj, traktor, sidevogn til motorcykel, motordrevet blok-vogn og blokvogn skal være forsynet med fabrikantens navn eller varemærke samt køretøjets typebetegnelse og stelnummer. Indgår typebetegnelsen som en del af stelnummeret, er en yderligere separat angivelse af typebetegnelsen unødvendig.

(2) Typebetegnelse og stelnummer

a) skal være let tilgængeligt og tydeligt, og

b) skal være indpræget i chassis, selvbærende karrosseri, stel eller i plade, der er svejst hertil, således at udsletning eller forandring af tal og bogstaver undgås.

(3) 17-tegns stelnummer (VIN-mærkning) skal opfylde bestemmelserne i EF-direktiv 76/114/EØF som ændret ved direktiv 78/507/EØF, for motorcykel og knallert dog EF-direktiv 93/34/EØF som ændret ved direktiv 1999/25/EF.

(4) Bil, motorcykel, knallert, påhængs-/sættevogn til bil, campingvogn og andet registreringspligtigt påhængsredskab samt påhængskøretøj til motorcykel skal være forsynet med 17-tegns stelnummer (VIN-mærkning).

(5) Påbudt mærkning må kun anbringes

a) af fabrikanten,

b) af fabrikantens repræsentant,

c) af – eller under kontrol af – en synsvirksomhed eller

d) af – eller under kontrol af – et forsikringsselskabs taksator i overensstemmelse med bestemmelser herom fra Skatteministeriet.

(6) Det er ikke tilladt at ændre den påbudte mærkning.

(7) Der må ikke på køretøjer anbringes sådanne mærkninger, der ved deres form, indhold eller den måde, hvorpå de anbringes, kan forveksles med påbudt mærkning.

2.01 .040 Knallert

(1) Knallert skal være forsynet med fabrikationsplade i overensstemmelse med EF-direktiv 93/34/EØF som ændret ved direktiv 1999/25/EF.

2.01.042 Ikke-registreringspl igtig knallert

(1) Fabrikationspladen skal indeholde nummeret på køretøjets EF-typegodkendelse (eX XXX) eller standardtypegodkendelse (DK-K-XXX).

2.02 Påskrifter om tilladt totalvægt, last m.v.

2.02.001 Generelle bestemmelser

(1) Der må ikke på køretøjer anbringes sådanne påskrifter og skilte, der ved deres ydre form, indhold og udstyr eller den måde, hvorpå de anbringes, kan forveksles med de påskrifter og skilte, der er påbudt.

(2) Påskrifter skal udføres i holdbar farve, der klart afviger fra køretøjets eller skiltets farve.

2.02.022 Personbil M2

(1) Personbil M2 skal på hver side ud for førerpladsen være forsynet med påskrift eller skilt, der tydeligt angiver tilladt totalvægt, tilladt last eller nyttelast, tilladt passagerantal, fordelt på sidde- og ståpladser, og tilladt bagagevægt.

(2) Påskrifter eller skilt skal være udført med rammer, bogstaver og tal som anført i pkt. 2.02.024 (2).

2.02.023 Personbil M3

(1) Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

2.02.024 Varebil N1

(1) Varebil N1 skal på hver side af køretøjet på et tydeligt synligt sted være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver tilladte totalvægt og tilladt last eller nyttelast.

(2) Påskrifter eller skilt skal være udformet som eksemplet i fig. a, hvor de anførte dimensioner angiver mindstemål.

AR1193_1.JPG Size: (429 X 115)

(3) Køretøj, der er registreret med flere udførelser, skal være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver tilladt last og tilladt totalvægt for hver udførelse.

2.02.025 Lastbil N2

(1) Lastbil N2 følger reglerne for varebil N1.

(2) Om bil til sættevogn i bestemt kombination, se reglerne for vogntog i pkt. 2.02.200.

2.02.026 Lastbil N3

(1) Lastbil N3 følger reglerne for varebil N1.

(2) Om bil til sættevogn i bestemt kombination, se reglerne for vogntog i pkt. 2.02.200.

2.02.030 Motorcykel

(1) Varemotorcykel og varesidevogn til to-hjulet motorcykel følger reglerne for vare-bil N1.

2.02.041 Registreringspligtig knallert

(1) For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.

2.02.042 Ikke-registreringspligtig knallert

(1) Vareknallert skal på hver side være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver køretøjets (laddets) tilladte nyttelast.

(2) Påskrifter skal være udformet som eksemplet i fig. b, hvor de anførte dimensioner angiver mindstemål.

AR1193_2.JPG Size: (236 X 114)

2.02.110 Påhængs-/sættevogn til bil

(1) Påhængsvogn til bil følger reglerne for varebil N1.

2.02.121 Traktorpåhængsvogn til registreringspligtig traktor

(1) Traktorpåhængsvogn til registreringspligtig traktor følger reglerne for varebil N1.

2.02.151 Påhængsvogn til motorcykel

(1) Påhængsvogn til motorcykel følger reglerne for påhængsvogn til bil.

2.02.200 Vogntog

(1) Sættevognstog i bestemt kombination skal på hver side af vogntoget være for-synet med påskrift, der angiver tilladt totalvægt og tilladt last eller nyttelast for vogntoget. Såfremt sættevognen er godkendt til flere bestemte biler, eller bilen er godkendt til flere bestemte sættevogne, skal der af påskrifter på de enkelte køretøjer fremgå den tilladt totalvægt og den tilladte last eller nyttelast for de for-skellige kombinationer. Vil en sådan påskrift blive for omfangsrig på grund af an-tallet af kombinationer, kan påskrifterne udelades, såfremt oplysningerne frem-går af bilens koblingsattest.

2.02.310 Køretøj til synsfri sammenkobling

(1) Lastbil N2 og N3 med forskydelig sættevognsskammel skal tillige være forsynet med påskrift eller skilt med angivelse af køretøjets tilladte skammelbelastning samt med en pil, der angiver placeringen af centerlinien for hovedbolt i sættevognsskamlen ved den skammelposition, der er benyttet ved fastsættelsen af tilladt skammelbelastning.
Påskrift eller skilt skal være udformet som eksemplet i fig. c, hvor den anførte dimension angiver mindstemål.

 

AR1193_3.JPG Size: (198 X 101)

(2) Sættevogn og påhængsredskab på sættevognschassis skal være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver tilladt last eller nyttelast, tilladte hovedbolttryk og tilladte samlede akseltryk.
Påskrift eller skilt skal være udformet som eksemplet i fig. d, hvor de anførte dimensioner angiver mindstemål.

AR1193_4.JPG Size: (444 X 138)

(3) Lastbil til synsfri sammenkobling med påhængsvogn O3 eller O4 eller påhængsredskab på chassis til sådan påhængsvogn skal på et tydeligt synligt sted bag på bilen være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver påhængskø-retøjets største totalvægt, kærrens største V-værdi og bilens koblingslængde. Påskrift eller skilt skal være udformet som eksemplet i fig. e, hvis bilen har vej-venlig affjedring af drivakslen, og fig. f, hvis bilen ikke har vejvenlig affjedring af drivakslen. De på figurerne anførte dimensioner angiver mindstemål.

AR1193_5.JPG Size: (332 X 332)

(4) For påhængsvogn O3 og O4 og påhængsredskab på chassis til sådan påhængsvogn gælder:

a) Køretøjet skal på trækstangen være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver dets koblingslængde.
Påskrift eller skilt skal være udformet som eksemplet i fig. g, hvor de anførte dimensioner angiver mindstemål.

AR1193_6.JPG Size: (328 X 106)

b) På kærre og påhængsredskab af kærretype skal påskrift eller skilt tillige angive køretøjets V-værdier.
Påskrift eller skilt skal være udformet som eksemplet i fig. h, hvor de anførte dimensioner angiver mindstemål.
For kærre og påhængsredskab af kærretypen, som er begrænset til synsfri sammenkobling med luftaffjedret bil, skal påskriften ”V-værdi (mek.)” erstat-tes med teksten ”Kun luftaffjedret bil”.

AR1193_7.JPG Size: (322 X 145)

c) Hvis trækstangen er forskydelig, skal en entydig markering, fx to modstående pile, tydeligt indikere trækstangsstillingen ved den angivne koblingslængde. Markeringen skal være anbragt på påskriften eller skiltet eller i nærheden heraf.

2.02.362 Bjærgningskøretøj

(1) Bjærgningskøretøj (kranvogn) skal være forsynet med påskrift, der angiver den største tilladte vægt, der må anbringes i bjærgningsanordningen (krankrog, transportlift), samt den størst tilladte vægt af det slæbte køretøj. Påskriften kan tillige angive tilladt last ved forskellige udlæg af kranen.

2.03 Påskrift om hastighedsgrænse

2.03.001 Generelle bestemmelser

(1) Såfremt der ved registrering eller godkendelse af et køretøj fastsættes en an-den hastighedsgrænse end de i færdselslovens §§ 2 og 43 fastsatte, skal køre-tøjet være forsynet med en påskrift eller en tavle, der angiver den for det pågældende køretøj således fastsatte hastighedsgrænse.
Denne bestemmelse omfatter ikke (motordrevet) blokvogn.

(2) Påskrift eller tavle skal være anbragt bag på køretøjet.

(3) Påskrift eller tavle skal være udformet som vist i nedenstående eksempel, hvori målene er angivet i millimeter:

AR1193_8.JPG Size: (333 X 124)

3. Vægt og dimensioner

3.01 Vægt og akseltryk m.v.

3.01 .001 Generelle bestemmelser

(1) Tilladt akseltryk, tilladt belastning og tilladt totalvægt må ikke overstige det af køretøjsfabrikanten garanterede, teknisk tilladte.

(2) I forbindelse med bestemmelserne om akseltryk og totalvægt anses aksler, hvis indbyrdes afstand er mindre end 1,00 m, som én aksel.

(3) Tilladt akseltryk må ikke overstige 10.000 kg.

(4) For køretøj, der er forsynet med glatte valser, må tilladt akseltryk ikke overstige 10 kg pr. mm af berøringsfladens bredde.
Er valsens yderdiameter mindre end 0,50 m, nedsættes det tilladte akseltryk efter forholdet med den faktiske diameter og en diameter på 0,50 m.

(5) For køretøj, der helt eller delvis er forsynet med bælter, må det tilladte tryk på en løberulle ikke overstige 1.500 kg.
Er bæltets bredde mindre end 0,35 m, nedsættes det tilladte tryk efter forholdet mellem bæltets faktiske bredde og en bredde på 0,35 m.

(6) Tilladt totalvægt må ikke overstige summen af de tilladte akseltryk, for sætte-vogn og påhængskøretøj med hovedbolt eller stiv trækstang dog summen af de tilladte akseltryk og tilladt koblingstryk.

(7) For køretøj, der er forsynet med glatte valser, må tilladt totalvægt ikke overstige 15.000 kg med et tillæg af 250 kg for hver fulde 0,20 m, hvormed afstanden mellem køretøjets første og sidste aksel overstiger 2,50 m.

(8) For køretøj, der helt eller delvis er forsynet med bælter, må tilladt totalvægt ikke overstige 4.000 kg pr. m af afstanden mellem forreste og bageste løberulle, dog højst 16.000 kg.

3.01 .010 Motordrevet køretøj

(1) Ved tilladt totalvægt skal mindst 20% heraf hvile på de styrende aksler.

(2) For motordrevet køretøj med to aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige 18.000 kg.

(3) For motordrevet køretøj med tre aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige 24.000 kg, jf. dog pkt. 3.01.023 (1).

(4) For motordrevet køretøj med fire eller flere aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige 29.500 kg.

(5) For motordrevet køretøj med fire eller flere aksler, hvoraf de to forreste aksler er styrende og har en indbyrdes akselafstand på højst 2,50 m, og på hvilket af-standen mellem køretøjets forreste og bageste aksel er 5,00 m eller mere, og afstanden mellem køretøjets første og anden aksel er mindre end afstanden mellem anden og tredje aksel, kan den tilladte totalvægt dog være indtil 32.000 kg.

(6) For bogie med to aksler må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige 16.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 2,00 m, men mindst 1,00 m. Hvis den indbyrdes akselafstand er under 1,30 m, gælder tillige:

- Drivakslen skal være forsynet med tvillingmonterede dæk og vejvenlig affjedring, eller

- den enkelte aksels tilladte akseltryk må ikke overstige 8.000 kg.

(7) For de i pkt. (5) anførte køretøjer med bogie med to aksler kan det samlede til-ladte akseltryk i bogien dog være indtil 19.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 2,00 m, men mindst 1,30 m, og akslerne er forsynet med tvilling-monterede dæk og

- vejvenlig affjedring eller

- den enkelte aksels tilladte akseltryk ikke overstiger 9.500 kg.

(8) For bogie med tre aksler må det tilladte akseltryk for den enkelte aksel ikke overstige 8.000 kg.

Det samlede tilladte akseltryk må dog ikke overstige 22.000 kg, hvis blot en af de indbyrdes akselafstande er under 1,30 m.

(9) De i pkt. 3.01.001 (3) og ovenfor under pkt. (2)-(8) anførte bestemmelser om til-ladt akseltryk og totalvægt gælder ikke for motordrevet køretøj, der anvendes som trækkraft for blokvogn.

3.01 .020 Bil 1)

(1) Tilladt drivakseltryk kan være indtil 11.500 kg, hvis drivakslen er forsynet med tvillingmonterede dæk og vejvenlig affjedring.

(2) Tilladt totalvægt for bil med tre aksler kan være indtil 26.000 kg, hvis drivakslen er forsynet med tvillingmonterede dæk og

a) vejvenlig affjedring eller

b) den enkelte aksels tilladte akseltryk ikke overstiger 9.500 kg.

(3) For bogie med to aksler kan det samlede tilladte akseltryk være indtil:

a) 19.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 2,00 m, men mindst

1,30 m, og drivakslen er forsynet med tvillingmonterede dæk og

- vejvenlig affjedring eller

- den enkelte aksels tilladte akseltryk ikke overstiger 9.500 kg.

(b) 11.500 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 1,00 m.

3.01 .023 Personbil M3

(1) For ledbus med tre aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige 28.000 kg, og for ledbus med fire eller flere aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige 34.000 kg.

3.01.030 Motorcykel

(1) Ved tjenestevægt skal mindst 25% heraf hvile på forhjulet/forhjulene.

(2) For to-hjulet motorcykel såvel med som uden personsidevogn samt for tre-hjulet personmotorcykel skal ved tjenestevægt med tillæg af 75 kg pr. passager mindst 25% heraf hvile på forhjulet/forhjulene.

(3) For to-hjulet motorcykel med varesidevogn og tre-hjulet varemotorcykel skal ved tilladt totalvægt mindst 25% heraf hvile på forhjulet/forhjulene.

3.01.041 Registreringspligtig knallert

(1) For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.

3.01.042 Ikke-registreringspligtig knallert

(1) Ved tjenestevægt skal mindst 25% heraf hvile på forhjulet.

(2) For vareknallert gælder desuden, at ved den tilladte totalvægt skal mindst 25% heraf hvile på forhjulet.

3.01.050 Traktor

(1) Ved faktisk totalvægt skal mindst 20% heraf hvile på de styrende hjul.

3.01.060 Motorredskab

(1) For motorredskab gælder reglerne for traktor.

(2) Reglerne om vægt på de styrende hjul gælder dog ikke for gaffeltruck, der opfylder Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.

3.01 .099 Motordrevet blokvogn

(1) De i pkt. 3.01 .001 (3), (5) og (8) og pkt. 3.01 .010 (2)-(8) anførte bestemmelser om tilladt akseltryk og totalvægt gælder ikke for motordrevet blokvogn.

3.01.100 Påhængskøretøj

(1) For påhængskøretøj med tre eller flere aksler, undtagen sættevogn, påhængskøretøj med hovedbolt og traktorpåhængsvogn, må den tilladte totalvægt ikke overstige 24.000 kg.

(2) For sættevogn må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige 24.000 kg.

(3) For bogie med to aksler må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige:

a) 18.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 1,80 m, men mindst 1,30 m.

Overstiger det samlede tilladte akseltryk 16.000 kg, må det tilladte akseltryk for den enkelte aksel ikke overstige 9.000 kg.

b) 16.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 1,30 m, men mindst 1,00 m.

For den enkelte aksel må det tilladte akseltryk ikke overstige 8.000 kg.

c) 11.000 kg, hvis den indbyrdes akselafstand er under 1,00 m.

For den enkelte aksel må det tilladte akseltryk ikke overstige 8.000 kg.

(4) For bogie med tre aksler må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige:

a) 24.000 kg, dog

b) 22.000 kg, hvis blot en af de indbyrdes akselafstande er under 1,30 m, men mindst 1,00 m og

c) 21.000 kg, hvis blot en af de indbyrdes akselafstande er under 1,00 m. Det samlede tilladte akseltryk skal være ligeligt fordelt på de enkelte aksler.

3.01.150 Påhængskøretøj til motorcykel

(1) Tilladt totalvægt må ikke overstige 150 kg.

(2) Motorcykelfabrikantens erklæring om teknisk tilladt totalvægt af påhængskøre-tøj, jf. pkt. 3.01.200 (2) a), kan erstattes af en erklæring fra fabrikanten af tilkoblingsanordningen.

Denne erklæring skal omfatte motorcyklen.

3.01.199 Blokvogn

(1) De i pkt. 3.01 .001 (3)-(5), (7) og (8) og pkt. 3.01.100 anførte bestemmelser om tilladt akseltryk og totalvægt gælder ikke for blokvogn.

3.01.200 Vogntog

(1) Faktisk totalvægt må ikke overstige:

a) 48.000 kg for vogntog bestående af bil og registreringspligtigt påhængskø-retøj.

b) 44.000 kg for andre vogntog.

(2) I vogntog må påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstige:

a) den af fabrikanten af det trækkende køretøj garanterede, tekniske tilladte og

b) den af fabrikanten af tilkoblingsanordningen garanterede, tekniske tilladte.

(3) I vogntog, hvor det trækkende køretøj er en bil med tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, må påhængskøretøjets tilladte totalvægt – for sættevogn og påhængsvogn med stiv trækstang samlede akseltryk – ikke overstige:

a) 50 % af den trækkende bils tjenestevægt, hvis påhængskøretøjet ikke er forsynet med driftsbremse,

b) den trækkende bils tilladte totalvægt, hvis påhængskøretøjet er forsynet med driftsbremse, og

c) 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt, hvis bilen er terrængående, og påhængskøretøjet er forsynet med driftsbremse. Påhængskøretøjets tilladte totalvægt henholdsvis samlede akseltryk må ikke overstige 3.500 kg.

(4) I vogntog med registreringspligtigt påhængskøretøj, hvor det trækkende køretøj er en bil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, må påhængskøretøjets tilladte totalvægt – for sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang samlede akseltryk – ikke overstige 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt.

(5) I vogntog med registreringspligtigt påhængskøretøj, der trækkes af en bil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg eller af en traktor, skal ved tilladt totalvægt mindst 20% heraf hvile på det trækkende køretøjs drivhjul. Bestemmelsen kan anses for opfyldt for biler, der er forsynet med bogie med én drivaksel og løftbar/aflastbar bogieaksel, såfremt drivakslens tilladte akseltryk udgør mindst 20 % af vogntogets tilladte totalvægt.

(6) Blokvognstog skal opfylde bestemmelsen i pkt. (2).

(7) I vogntog med ikke-registreringspligtigt påhængsredskab, hvor det trækkende køretøj er en bil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg må påhængsredskabets vægt – for påhængsredskab med stiv trækstang samlede akseltryk – ikke overstige det trækkende køretøjs faktiske totalvægt, medmindre påhængsred-skabet er forsynet med driftsbremse.

(8) I vogntog med køretøj, der er forsynet med glatte valser, må vogntogets tilladte totalvægt ikke overstige 15.000 kg med et tillæg af 250 kg for hver fulde 0,20 m, hvormed afstanden mellem vogntogets første og sidste aksel overstiger 2,50 m.

(9) I vogntog med motorcykel og påhængskøretøj må påhængskøretøjets total-vægt ikke overstige 50 % af motorcyklens egenvægt.

3.01.310 Køretøj til synsfri sammenkobling

(1) For køretøj, der anvendes efter reglerne for synsfri sammenkobling, gælder de i afsnit 3.01.200, pkt. (2)-(4) anførte bestemmelser med anvendelse af faktisk totalvægt eller faktisk akseltryk for påhængskøretøjet.

3.01.320 Skolekøretøj

(1) Skolekøretøj skal opfylde bestemmelserne i bilag 5 til Justitsministeriets bekendtgørelse om kørekort.

3.02 Højde, bredde og længde

3.02.001 Generelle bestemmelser

(1) Et køretøj må ikke have større højde end 4,00 m. Højden måles lodret fra plan vejbane til den del, der rager højest op, idet der dog ses bort fra

- antenner,

- strømaftagere eller trolleybomme i hævet position.

For køretøj med løftbar bogieaksel måles med akslen i den position, der giver størst højde.

(2) Et køretøj må ikke have større bredde end 2,55 m, jf. dog pkt. (3). Bredden må-les over de længst udragende dele, idet der dog ses bort fra

- toldforseglingsanordninger og beskyttelsen af disse (afskærmning),

- nordninger til fastgørelse af presenning og disse anordningers beskyttelse (afskærmning),

- ndikatorer for dæksprængning,

- udragende, bøjelige dele af hjulafskærmning,

- lygter og reflekser,

- æssebagsmæk, læsseramper og lignende udstyr i køreklar stand på personbil M2/M3, forudsat at udstyret højst rager 10 mm ud fra bilens sider, at dets fremad- eller bagudvendende hjørner er afrundede med en radius på mindst 5 mm, og at dets kanter er afrundede med en radius på mindst 2,5 mm,

- spejle og andre anordninger til indirekte udsyn,

- dæktrykmålere,

- trin, der kan foldes (trækkes) ind,

- udadbøjede dele af dæksider umiddelbart over stedet, hvor dækket rører vejbanen,

- synshjælp, og

- -indfoldelige sidestyringsanordninger på busser, der er beregnet til brug på styrede systemer, hvis disse ikke er foldet ind.

(3) Et køretøj med temperaturkontrolleret opbygning må have en bredde på indtil 2,60 m.

Ved temperaturkontrolleret opbygning forstås en fast eller aftagelig opbygning, der er specielt konstrueret til transport af varer ved en kontrolleret temperatur, og hvis sidevægges tykkelse inklusive isolering mindst udgør 45 mm.

Punkt 3.02.200 (4) gælder tilsvarende for køretøjer med temperaturkontrolleret opbygning.

(4) Længden af et køretøj eller vogntog måles over de dele, der rager længst frem-efter eller bagud, idet der dog ses bort fra

- forrudeviskere og -vaskere,

- mærkningsplader (-skilte) foran og bagpå,

- toldforseglingsanordninger og beskyttelsen af disse (afskærmning),

- anordningen til fastgørelse af presenning og beskyttelse af disse (afskærmning),

- lygter og reflekser,

- spejle og andre anordninger til indirekte udsyn, - synshjælp,

- luftindtag,

- længdestop for aftagelig opbygning,

- trinbræt og håndgreb,

- gummistødhorn og lignende udstyr,

- læssebagsmæk, læsseramper og lignende udstyr i køreklar stand, forudsat at udragningen ikke overstiger 0,30 m, og at køretøjets lasteevne ikke forøges,

- tilkoblingsanordning på trækkende køretøj,

- trolleybomme for elektrisk drevne køretøjer, og

- udvendige solskærme.

Vogntog måles fuldt udstrakt, svarende til kørsel lige ud.

(5) Ved måling af afstandene (ladlængde m.v.) nævnt i pkt. 3.02.200 (2) a) og b) ses bort fra

- lastefladen foran førerhusets bageste punkt,

- de i pkt. (4) nævnte anordninger, og

- udragende køleaggregater og andet hjælpeudstyr, der anbragt foran laste-fladen.

3.02.010 Motordrevet køretøj

(1) Længden må, bortset fra personbil M2 og M3, ikke overstige 12,00 m.

3.02.022 Personbil M2

(1) En personbil M2 med to aksler må ikke have en længde, der overstiger 13,50 m.

(2) En personbil M2 med flere end to aksler må ikke have en længde, der overstiger 15,00 m.

(3) For ledbus kan længden være indtil 18,75 m.

3.02.023 Personbil M3

(1) For personbil M3 gælder reglerne for personbil M2.

3.02.040 Knallert

(1) To-hjulet knallert må ikke have større bredde end 1,00 m.

3.02.060 Motorredskab

(1) Motorredskab til landbrugs- og vejarbejde må ikke have større bredde end 3,30 m.

3.02.099 Motordrevet blokvogn

(1) Bestemmelserne i pkt. 3.02.001 og 3.02.010 gælder ikke for motordrevet blok-vogn.

3.02.110 Påhængs-/sættevogn til bil

(1) For sættevogn må

a) koblingslængden ikke overstige 12,00 m, idet der dog ved måling ses bort fra delene nævnt i pkt. 3.02.001 (4), og

b) den vandrette afstand (radius) mellem hovedboltens akse og et vilkårligt punkt på sættevognens forende ikke overstige 2,04 m, idet der ved måling ikke ses bort fra nogen del.

(2) For påhængsvogn må længden ikke overstige 12,00 m.

(3) For sættevogn må afstanden fra hovedbolt til bogiens teoretiske drejeaksel ikke overstige 8,15 m.

For sættevogne med en eller flere aksler regnes med afstanden fra hovedbolten til den faste aksel, respektive midten mellem de faste aksler.

For sættevogn, hvor en eller flere aksler er løftbare, skal bestemmelsen tillige være opfyldt med løftet aksel/aksler.

For udtrækkelig sættevogn skal bestemmelsen være opfyldt i sammenskubbet stand.

3.02.140 Påhængsredskab

(1) For påhængsredskab til landbrugs- og vejarbejde må bredden ikke overstige 3,30 m.

3.02.150 Påhængskøretøj til motorcykel

(1) Længden må ikke overstige 2,50 m.

(2) Bredden må ikke overstige 1,00 m.

3.02.199 Blokvogn

(1) Bestemmelserne i pkt. 3.02.001 gælder ikke for blokvogn.

3.02.200 Vogntog

(1) Den samlede længde må ikke overstige

a) 16,50 m for vogntog bestående af bil og sættevogn.

b) 18,75 m for andre vogntog.

(2) For vogntog, der består af lastbil og påhængsvogn, må

a) den største afstand målt parallelt med vogntogets længdeakse fra laddets forreste punkt bag ved førerhuset til påhængsvognens bageste punkt ikke overstige 16,40 m,

b) den største afstand målt parallelt med vogntogets længdeakse fra laddets forreste punkt bag ved førerhuset til påhængsvognens bageste punkt minus afstanden mellem bilens bagende og påhængsvognens forende ikke over-stige 15,65 m, og

c) afstanden mellem bilens bageste aksel og påhængsvognens forreste aksel ikke være mindre end 3,00 m.

For vogntog på indtil 18,50 m, hvor et af køretøjerne er registreret første gang før 15. september 1997, træder bestemmelsen først i kraft den 1. januar 2007.

(3) Afstanden mellem bagkant af trækkende køretøj og forkant af lad eller opbygning på påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab må ikke over-stige 2,00 m. For ikke-registreringspligtigt påhængsredskab må afstanden ikke overstige 4,00 m.

(4) Registreringspligtigt påhængskøretøj til bil må ikke have en bredde, der overstiger den trækkende bils bredde med mere end 0,35 m i hver side.

(5) I sættevognstog med 5 eller flere aksler skal afstanden mellem bilens bageste aksel og sættevognens forreste aksel mindst være:

a) 2,50 m, dog

b) 3,00 m, hvis sættevognen har tre aksler, hvor nogen indbyrdes afstand er mindre end 1,10 m og

c) 4,00 m for sættevognstog med tilladt totalvægt på over 44.000 kg. (6) Blokvognstog skal opfylde bestemmelsen i pkt. (3).

3.02.310 Køretøj til synsfri sammenkobling

(1) For sættevognstog, der anvendes efter reglerne om synsfri sammenkobling, gælder den i pkt. 3.02.200 (5) c) anførte bestemmelse med anvendelse af faktisk totalvægt.

(2) For lastbil til synsfri sammenkobling med sættevogn eller påhængsredskab på sættevognschassis må koblingslængden ikke overstige 4,50 m. For lastbil med forskydelig sættevognsskammel gælder bestemmelsen ved den skammelposition, der er benyttet ved fastsættelsen af tilladt skammelbelastning.

(3) Koblingslængden kan dog være indtil 6,50 m

a) for lastbil til sættevogn, hvor der mellem førerhus og skammel er monteret en kran med kapacitet over 25 ton meter, og

b) for lastbil til sættevogn, hvor lastbilen har mindst fire aksler og er godkendt som trækkraft for blokvogn.

3.02.320 Skolekøretøj

(1) Skolekøretøj skal opfylde bestemmelserne i bilag 5 til Justitsministeriets bekendtgørelse om kørekort.

3.02.363 Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej

(1) For køretøj, der indgår i snerydningsberedskabet, ses der ved måling af længde bort fra snerydningsaggregat eller beslag hertil.

4. Styreapparat

4.01 .001 Generelle bestemmelser

(1) Styreapparat skal være således indrettet,

a) at køretøjet kan styres let, sikkert og hurtigt,

b) at det kan modstå de påvirkninger, der fremkommer under normale driftsfor-hold,

c) at det under kørsel enten er selvoprettende eller indifferent for alle styreudslag, og

d) at køretøjet kan styres, selv om en eventuel hjælpestyring svigter.

(2) Betjeningsanordning skal være nem at betjene, og dens bevægelsesretning skal svare til den tilsigtede retningsændring for køretøjet.

(3) Styrehuset skal være solidt fastgjort til de bærende elementer, og alle samlinger i styreapparatet skal være forsvarligt sikrede.

(4) Dele, der indgår i transmissionen mellem betjeningsanordning og styrende hjul, og som ikke er beskyttet af faste dele på køretøjet, skal være anbragt mindst 0,15 m over vejbanen.

(5) Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele.

4.01 .002 ESP

(1) ESP (elektronisk stabiliseringsprogram) er et system, som kan modvirke væltning og udskridning ved hjælp af afbremsning af ét eller flere hjul.

4.01 .020 Bil

(1) Bil skal være forsynet med styreapparat med mekanisk forbindelse mellem betjeningsanordning og de styrende hjul. Der skal dog ikke være mekanisk forbindelse til hjul med supplerende styring, såfremt bilen opfylder bestemmelserne om supplerende styring i EF-direktiv 70/311/EØF som ændret ved 1999/7/EF el-ler ECE-regulativ 79-01.

(2) Styreapparatet må ikke virke på baghjulene alene.

(3) Bil skal kunne vende inden for en vendecirkel med ydre radius på 12,50 m og indre radius på 5,30 m.

Ved måling af venderadierne ses bort fra delene nævnt i pkt. 3.02.001 (2). For køretøj med løftbar bogieaksel måles tillige med akslen løftet.

(4) Når en bil kører tangentielt ind i den cirkel, der er omtalt i pkt. (3), må ingen del bevæge sig udenfor tangenten med mere end 0,60 m.

4.01 .021 Personbil M1

(1) Personbil M1, der ikke har foranliggende styring, skal være forsynet med kollisionssikret styreapparat, der opfylder de konstruktive bestemmelser i et af følgen-de regelsæt:

a) ECE-regulativ 12-03.

b) EF-direktiv 74/297/EØF som ændret ved 91 /662/EØF.

c) Amerikansk standard FMVSS 203 og FMVSS 204.

4.01 .023 Personbil M3

(1) Personbil M3 med tilladt totalvægt på 12.000 kg eller derover skal være forsynet med ESP. Bestemmelsen gælder ikke for bus, der er indrettet med ståpladser.

4.01 .024 Varebil N1

(1) Varebil N1 med en tilladt totalvægt på højst 2.000 kg skal opfylde bestemmelserne om kollisionssikret styreapparat i pkt. 4.01.021 (1).

4.01 .031 To-hjulet motorcykel

(1) Styreapparatet skal være således indrettet:

a) at fuldt styreudslag er mindst 25° til hver side, og

b) at der ved ethvert styreudslag er tilstrækkelig plads til førerens hænder.

(2) For styr gælder,

a) at bredden skal være mere end 0,55 m,

b) at håndtag ikke må være anbragt lavere end førersædets siddeflade og ikke højere end 0,30 m derover, og

AR1193_9.JPG Size: (277 X 190)

c) at styret skal være fastgjort direkte til forgaflen.

4.01 .032 To-hjulet motorcykel med sidevogn

(1) To-hjulet motorcykel med sidevogn følger reglerne for to-hjulet motorcykel.

4.01 .033 Tre-hjulet motorcykel

(1) Tre-hjulet motorcykel med et forhjul følger reglerne for to-hjulet motorcykel.

(2) Tre-hjulet motorcykel med to forhjul følger reglerne for bil.

4.01.041 Registreringspl igtig knallert

(1) For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.

4.01.042 Ikke-registreringspligtig knallert

(1) For styr gælder,

a) at bredden på person- og vareknallert skal være mere end 0,50 m,

b) at håndtag ikke må være anbragt lavere end sædets siddeflade og ikke højere end 0,30 m derover, og

c) at styret skal være fastgjort direkte til forgaflen.

4.01.050 Traktor

(1) Traktor kan være forsynet med styreapparat, der virker

a) på forhjulene alene,

b) på baghjulene alene eller

c) samtidigt på for- og baghjulene.

(2) Traktor kan være forsynet med styreapparat med hydraulisk transmission mel-lem betjeningsanordning og styrende hjul.

4.01.060 Motorredskab

(1) Motorredskab følger reglerne for traktor.

4.01 .099 Motordrevet blokvogn

(1) Motordrevet blokvogn med konstruktivt bestemt maksimalhastighed på 30 km/h eller derunder følger reglerne for traktor.

(2) Anden motordrevet blokvogn følger reglerne for bil. Motordrevet blokvogn skal dog ikke opfylde pkt. 4.01.020 (3) om vendecirkel.

4.01.100 Påhængskøretøj

(1) Påhængskøretøj med selvstyrende aksel skal opfylde bestemmelserne om ud-sving af bagende i EF-direktiv 70/311/EØF som ændret ved 1999/7/EF eller i ECE-regulativ 79-01.

(2) Påhængsvogn og påhængsredskab skal være forsynet med styreapparat, hvis afstanden mellem forreste og bageste aksel overstiger 2,58 m. Sådant styreapparat skal virke på forakslen.

(3) Sættevogn kan være forsynet med mekanisk aktiveret styreapparat på bagakslen/bagakslerne.

(4) Sættevogn kan være forsynet med hydraulisk aktiveret, automatisk virkende styreapparat på akslen/akslerne. Følgende bestemmelser skal være opfyldt:

a) Styreapparatet skal opfylde de konstruktive bestemmelser i Rådets direktiv nr. 70/311/EØF som ændret ved direktiv nr. 92/62/EØF eller ECE-regulativ nr. 79-01.

b) Rød kontrollampe for trykfald i det hydrauliske system skal forefindes ved førerpladsen i den trækkende lastbil eller ved forreste, venstre hjørne af sættevognen, placeret i en sådan højde og med en sådan lysstyrke, at den er tydeligt synlig i lastbilens venstre sidespejl. Kontrollampen eller en tilsvarende kontrollampe skal tillige tænde, hvis ikke alle ventiler står korrekt til låst eller automatisk styring.

c) Der skal forefindes et system (med kontrollamper el. lign.), der muliggør nøjagtig manuel indjustering af akslerne til ligeudkørsel.

d) System til supplerende, manuel styring udefra er tilladt, hvis systemet kun kan betjenes af en gående, der befinder sig ved bagenden af sættevognen.

e) System til supplerende, manuel styring fra førerpladsen er tilladt for ikke‑udtrækkelige sættevognstog, jf. dog pkt. 4.01.310 (2). Vogntoget skal være forsynet med et system, der teknisk effektivt forhindrer, at vogntoget kører hurtigere end 10 km/h, når systemet er stillet til mulig manuel styring.

f) Instruktionsvejledning på dansk vedrørende alle forhold omkring betjening og vedligeholdelse af styresystemet skal forefindes på sættevognen.

g) I nærheden af sættevognens påskrifter for vægte, skal der forefindes påskrift med følgende tekst:

“Hydraulisk styret sættevogn. Se instruktionsvejledning.”

4.01.199 Blokvogn

(1) Blokvogn kan være forsynet med styreapparat på en eller flere aksler efter reglerne for påhængskøretøj.

4.01.200 Vogntog

(1) Vogntog, hvor det trækkende køretøj er en bil, skal kunne vende inden for en vendecirkel med ydre radius på 12,50 m og indre radius på 5,30 m, idet bestemmelserne i pkt. 4.01.020 (3) gælder tilsvarende.

Bestemmelsen gælder dog ikke for vogntog med blokvogn.

For vogntog, hvor et af køretøjerne er registreret første gang før 15. september 1997, træder bestemmelsen først i kraft den 1. januar 2007.

(2) Sættevogntog, hvor sættevognen opfylder kravet i pkt. 3.02.110 (3) om afstand fra hovedbolt til teoretisk drejeaksel, anses for at opfylde pkt. (1).

(3) Når et vogntog, hvor det trækkende køretøj er en bil, kører tangentielt ind i den cirkel, der er omtalt i pkt. (1), må ingen del bevæge sig udenfor tangenten med mere end 0,60 m.

Bestemmelsen gælder dog ikke for vogntog med blokvogn.

4.01.310 Køretøj til synsfri sammenkobling

(1) Sættevogn med mekanisk eller hydraulisk aktiveret styreapparat på bagakslen/bagakslerne skal være forsynet med tilkoblingsanordning (2” hovedbolt og styrekile) i overensstemmelse med Rådets direktiv nr. 70/311/EØF som ændret ved direktiv nr. 92/62/EØF eller ECE-regulativ nr. 79-01.

(2) Sættevogn med hydraulisk aktiveret styreapparat på bagakslen/bagakslerne skal ved forreste venstre hjørne af sættevognen være forsynet med rød kontrol-lampe for trykfald i det hydrauliske system, placeret i en sådan højde og med en sådan lysstyrke, at den er tydeligt synlig i lastbilens venstre sidespejl. Sætte-vognen må ikke være forsynet med den i pkt. pkt. 4.01.100 (4) e) nævnte supplerende, manuelle styring fra førerpladsen.

4.01.320 Skolekøretøj

(1) Skolekøretøj skal opfylde bestemmelserne i bilag 5 til Justitsministeriets bekendtgørelse om kørekort.

4.01.330 Udlejningskøretøj

(1) Bil til udlejning skal have rattet i venstre side.

5. Bremser

5.01 Bremsesystemer

5.01 .001 Generelle bestemmelser

(1) Bremsesystem skal være således konstrueret, at virkemåden forbliver sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende ved normal brug og ved de herunder optrædende vibrationer m.v.

(2) Slid på bremserne skal kunne kompenseres på nem måde ved hjælp af en manuel eller automatisk justeringsanordning.

(3) Bremsesystem skal have en sådan vandringsreserve, at den krævede virkning kan opnås uden øjeblikkelig justering, når bremserne bliver varme, og når belægningerne har nået en vis grad af slid.

(4) Bremseflader på påbudte bremser skal være i fast mekanisk forbindelse med hjulene ved hjælp af tilstrækkeligt brudsikre dele.

5.01.002 Driftsbremse

(1) Driftsbremse skal kunne afbremse og standse køretøjet på en sikker, hurtig og virksom måde ved enhver hastighed og under alle belastningsforhold.

(2) Driftsbremsens virkning skal

a) være trinløs variabel, og

b) være fordelt symmetrisk i forhold til køretøjets længdeakse.

(3) -Den af driftsbremsen krævede virkning skal kunne opnås ved første aktivering af betjeningsanordningen.

(4) For driftsbremsesystem, hvor førerens muskelkraft alene ikke er tilstrækkelig til at frembringe den for nødbremsen krævede bremsevirkning, gælder:

a) At systemet skal være forsynet med en energibeholdning, der er tilstrække‑lig til, selv når energikilden svigter, at køretøjet kan standses med den for nødbremsen krævede virkning.

b) At køretøjet skal være forsynet med en optisk eller akustisk alarmanordning, der giver signal, når energibeholdningen falder til under 65% af den nedre grænseværdi for normalt arbejdsområde.

c) At energi til køretøjets hjælpeudstyr ikke må kunne tages fra bremsesystemets energibeholdning, når denne er under 65% af den nedre grænseværdi for normalt arbejdsområde.

5.01.003 Nødbremse

(1) Nødbremse skal kunne afbremse og standse køretøjet på en sikker og virksom måde, hvis der opstår én fejl i driftsbremsens transmission.

(2) Nødbremse kan være

a) et separat bremsesystem,

b) kombineret med driftsbremsen, eller

c) kombineret med parkeringsbremsen.

(3) Den af nødbremsen krævede virkning skal kunne opnås ved første aktivering af betjeningsanordningen.

(4) Nødbremsens virkning skal være trinløs variabel.

5.01.004 Parkeringsbremse

(1) Parkeringsbremse skal kunne holde køretøjet stationært på hældende grund, idet de virksomme bremsekomponenter skal være fastholdt i bremsestilling ad rent mekanisk vej.

5.01.005 Blokeringsfri bremser

(1) Blokeringsfri bremser skal opfylde de konstruktive bestemmelser i

a) ECE-regulativ 13-09 eller 13H, for motorcykler dog regulativ 78-02,

b) EF-direktiv 71/320/EØF - som ændret ved direktiv 98/12/EF - eller for bil med hydrauliske bremser:

c) Amerikansk standard FMVSS 105 eller 135.

(2) Blokeringsfri bremser på bil opdeles i overensstemmelse med EF-direktiv 98/12/EF i følgende kategorier:

a) Kategori 1, der opfylder alle direktivets krav.

b) Kategori 2, der ikke skal opfylde særlige præstationskrav på vej med for-skellig friktion i højre og venstre side.

c) Kategori 3, der ikke skal opfylde særlige stabilitets- og præstationskrav på vej med forskellig friktion i højre og venstre side.

5.01.006 Bakbremse

(1) Bakbremse er et system, der automatisk bremser køretøjet ved hjælp af drifts-eller parkeringsbremsen, når

a) køretøjet er sat i bakgear, og

b) en føleliste bag på køretøjet berøres.

(2) Bakbremse skal være således indrettet, at bremsen ikke utilsigtet aktiveres under fremad kørsel, såfremt der opstår én fejl i den elektriske del af systemet.

5.01 .010 Motordrevet køretøj

(1) Føreren skal fra førersædet kunne aktivere

a) driftsbremsen uden at flytte hænderne fra styreapparatets betjeningsanordning,

b) nødbremsen med mindst en hånd på styreapparatets betjeningsanordning, samt

c) parkeringsbremsen.

5.01.020 Bil

(1) Bil skal være forsynet med driftsbremse, nødbremse og parkeringsbremse.

(2) Driftsbremsen skal virke på alle bilens hjul.

(3) Parkeringsbremsens betjeningsanordning skal være uafhængig af driftsbremsens betjeningsanordning.

(4) Parkeringsbremsen skal også kunne anvendes, når bilen er i bevægelse.

(5) For bil, der er godkendt til at trække påhængskøretøj, hvis driftsbremse er tilslut-tet bilens driftsbremse, skal bilens driftsbremse kunne bremse bilen med den for nødbremsen krævede virkning, hvis der opstår fejl i bremsetransmissionen mel-lem bil og påhængskøretøj eller i påhængskøretøjets driftsbremse.

(6) For bil, der er godkendt til at trække påhængs-/sættevogn O3 eller O4, skal så-vel bilens driftsbremse som dens nødbremse kunne aktivere påhængskøretøjets driftsbremse.

(7) Bil skal være forsynet med to-kreds driftsbremse.

(8) Bil, der er godkendt til at trække påhængs-/sættevogn O3 eller O4 med blokeringsfri bremser, skal være forsynet med kontrollampe og stik til påhængskøre-tøjets blokeringsfri bremser i overensstemmelse med ISO 7638.

(9) Driftsbremsen skal være selvjusterende.

(10)Slitage af driftsbremsens belægning skal være let at kontrollere fra køretøjets yderside eller underside udelukkende ved hjælp af værktøj eller udstyr, der nor-malt leveres med køretøjet. Kontrol kan ske ved hjælp af passende inspektions-åbninger eller på anden måde. Alternativt kan der være en akustisk eller optisk kontrolanordning, der er placeret ved førerpladsen, og som advarer, når det er nødvendigt at udskifte belægningen. Kontrol, som er betinget af demontering af hjul, er kun tilladt på personbil M1 og varebil N1.

5.01 .021 Personbil M1

(1) Baghjulsbremser på personbil M1 skal ikke være selvjusterende.

5.01 .022 Personbil M2

(1) Personbil M2 skal være forsynet med blokeringsfri bremser af kategori 1.

(2) Personbil M2 kan være forsynet med bakbremse.

5.01 .023 Personbil M3

(1) Personbil M3 skal være forsynet med blokeringsfri bremser af kategori 1.

(2) Personbil M3 kan være forsynet med bakbremse.

5.01 .024 Varebil N1

(1) Varebil N1 skal opfylde systemkravene for personbil M1.

5.01 .025 Lastbil N2

(1) Lastbil N2 skal være forsynet med blokeringsfri bremser af kategori 1.

(2) Lastbil N2, der er godkendt til at trække påhængs-/sættevogn O3 og O4 med trykluftbremser, skal være forsynet med to-leder bremsetilslutning. Største tryk i fødeledningen skal være mindst 7,0 bar og højst 8,5 bar, og største tryk i styre‑ledningen skal være mindst 6,5 bar og højst 8,5 bar.

(3) Lastbil N2 må ikke være forsynet med anordning, der kan afbremse påhængskøretøjet alene (slingrebremse).

(4) Terrængående lastbil N2 skal ikke have selvjusterende bremser.

(5) Lastbil N2 kan være forsynet med bakbremse.

5.01 .026 Lastbil N3

(1) Lastbil N3 skal opfylde systemkravene for lastbil N2.

(1) Lastbil N3 kan være forsynet med bakbremse.

5.01 .031 To-hjulet motorcykel

(1) To-hjulet motorcykel skal være forsynet med driftsbremse, opdelt i to uafhængige bremsesystemer, der mindst virker på hvert sit hjul.

(2) Om bremsesystemernes betjeningsanordninger gælder følgende:

a) Forhjulsbremsen skal være håndbetjent med grebet anbragt på styrets højre side.

b) På motorcykel med automatisk kobling kan baghjulsbremsen være håndbetjent med grebet anbragt på styrets venstre side.

c) Baghjulsbremsen kan være kombineret med forhjulsbremsen.

5.01 .032 To-hjulet motorcykel med sidevogn

(1) To-hjulet motorcykel med sidevogn skal være forsynet med driftsbremse, opdelt i to uafhængige bremsesystemer, der mindst virker på hvert sit hjul på motor-cyklen.

(2) Driftsbremsens virkning skal ikke være fordelt symmetrisk i forhold til køretøjets længdeakse.

5.01 .033 Tre-hjulet motorcykel

(1) Tre-hjulet motorcykel skal opfylde systemkravene for bil.

5.01.041 Registreringspligtig knallert

(1) For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.

5.01.042 Ikke-registreringspligtig knallert

(1) Ikke-registreringspligtig knallert skal være forsynet med driftsbremse, opdelt i to uafhængige bremsesystemer, der mindst virker på hvert sit hjul. Ingen af disse bremsesystemer må virke på dæk eller fælg.

5.01.050 Traktor

(1) Traktor skal være forsynet med driftsbremse, nødbremse og parkeringsbremse.

(2) Driftsbremsen skal virke på hjulene på mindst én aksel.

(3) Parkeringsbremsen kan være en låseanordning, der blokerer traktorens trans-missionssystem (transmissionslås).

5.01.060 Motorredskab

(1) Motorredskab skal opfylde systemkravene for traktor.

(2) Motorredskab, der er beregnet til at føres af en gående, skal være således ind-rettet, at det automatisk bringes til standsning, såfremt føreren slipper håndtaget.

5.01.099 Motordrevet blokvogn

(1) Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på ikke over 30 km/h skal opfylde system kravene for traktor.

(2) Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 45 km/h skal opfylde system kravene for bil, bortset fra kravet om blokeringsfri bremser.

(3) Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 60 km/h skal opfylde systemkravene for bil og skal være forsynet med blokeringsfri bremser af kategori 1.

5.01.110 Påhængs-/sættevogn til bil

(1) Påhængs-/sættevogn til bil skal være forsynet med driftsbremse og parkerings-bremse.

(2) Driftsbremsen skal virke på alle køretøjets hjul.

(3) Driftsbremsen skal være således indrettet, at køretøjet automatisk bremses i til-fælde af brud på tilkoblingsanordningen mellem bil og påhængs-/sættevogn.

(4) Driftsbremsen på sættevogn skal være tilsluttet det trækkende køretøjs drifts-bremse.

(5) Slitage af driftsbremsens belægning skal være let at kontrollere fra køretøjets yderside eller underside udelukkende ved hjælp af værktøj eller udstyr, der nor-malt leveres med køretøjet. Kontrol kan ske ved hjælp af passende inspektions-åbninger eller på anden måde.

5.01.111 Påhængs-/sættevogn O1

(1) Påhængs-/sættevogn O1 skal ikke være forsynet med bremser.

(2) Hvis påhængs-/sættevogn O1 er forsynet med bremser, skal disse opfylde systemkravene for bremser på påhængs-/sættevogn O2.

5.01.112 Påhængs-/sættevogn O2

(1) Driftsbremsen på påhængsvogn O2 skal

a) være tilsluttet den trækkende bils driftsbremse, eller

b) være en påløbsbremse.

(2) Bestemmelsen i pkt. 5.01.110 (3) skal ikke være opfyldt for én-akslet påhængs-vogn O2, såfremt

a) den tilladte totalvægt ikke overstiger 1.500 kg, og

b) der, foruden tilkoblingsanordningen mellem bil og påhængsvogn, tillige fin-des en yderligere mekanisk forbindelse, der kan have form af en kæde eller en wire.

5.01.113 Påhængs-/sættevogn O3

(1) Driftsbremsen skal være tilsluttet den trækkende bils driftsbremse.

(2) Påhængs-/sættevogn O3 med trykluftbremser skal være forsynet med to-leder bremsetilslutning.

(3) Påhængs-/sættevogn O3 skal være forsynet med blokeringsfri bremser samt stik til de blokeringsfri bremser i overensstemmelse med ISO 7638:

(4) Driftsbremsen skal være selvjusterende.

(5) Påhængs-/sættevogn O3, der alene godkendes i fast eller variabel kombination, kan være forsynet med bakbremse.

5.01.114 Påhængs-/sættevogn O4

(1) Påhængs-/sættevogn O4 skal opfylde systemkravene for påhængs-/sættevogn O3.

(2) Påhængs-/sættevogn O4, der alene godkendes i fast eller variabel kombination, kan være forsynet med bakbremse.

5.01.120 Traktorpåhængsvogn

(1) Traktorpåhængsvogn skal være forsynet med driftsbremse, jf. dog pkt. (2). Driftsbremsen

a) skal virke på mindst én aksel, og

b) skal være tilsluttet traktorens driftsbremse eller være en påløbsbremse.

(2) Mindst 50% af vogntogets faktiske totalvægt skal hvile på de bremsende hjul. Hvis disse kan udgøres alene af de bremsende hjul på det trækkende køretøj sammen med de bremsende hjul på et eventuelt andet påhængskøretøj i vogn-toget, skal påhængsvognen ikke have bremser.

5.01.130 Påhængsvogn til motorredskab

(1) Påhængsvogn til motorredskab skal opfylde systemkravene for traktorpåhængsvogn.

5.01.141 Campingvogn

(1) Campingvogn skal opfylde systemkravene for påhængs-/sætte-vogn til bil.

5.01.142 Andet registreringspligtigt påhængsredskab

(1) Andet registreringspligtigt påhængsredskab skal opfylde systemkravene for påhængs-/sættevogn til bil.

5.01.143 Ikke-registreringspl igtigt påhængsredskab

(1) Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab skal opfylde systemkravene for traktorpåhængsvogn.

5.01.150 Påhængskøretøj til motorcykel

(1) Såfremt påhængskøretøj til motorcykel er forsynet med en driftsbremse, skal denne være en påløbsbremse.

5.01.199 Blokvogn

(1) Blokvogn skal være forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse.

(2) Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 30 km/h skal opfylde systemkravene for traktorpåhængsvogn.

(3) Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 45 km/h skal opfylde systemkra‑vene for påhængs-/sættevogn til bil, bortset fra kravet om blokeringsfri bremser.

(4) Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 60 km/h skal opfylde systemkravene for påhængs-/sættevogn til bil.

5.01.200 Vogntog

(1) I vogntog med to påhængskøretøjer, hvoraf det ene er forsynet med påløbs-bremse, og det andet ikke er forsynet med bremser, skal påhængskøretøjet uden bremser tilkobles bagest.

5.01.310 Køretøj til synsfri sammenkobling

(1) Bil til synsfri sammenkobling med påhængskøretøj med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg skal ved tilkoblingsanordningen være forsynet med beslag for tilslutning af påhængskøretøjets sikringskæde eller -wire.

(2) Er påhængskøretøj med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg forsynet med drifts-bremse, skal denne være indrettet som påløbsbremse med mekanisk eller hydraulisk transmission.

(3) Påhængs-/sættevogn O3 og O4 og registreringspligtigt påhængsredskab på chassis til sådant påhængskøretøj skal være forsynet med trykluftbremser.

(4) Lastbil til synsfri sammenkobling med påhængs-/sættevogn O3 eller O4 og påhængsredskab på chassis til sådant påhængskøretøj skal være forsynet med kontrollampe og stik til påhængskøretøjets blokeringsfri bremser i overensstemmelse med IS0 7638.

(5) Lastbil til synsfri sammenkobling med påhængs-/sættevogn O3 eller O4 eller påhængsredskab på chassis til sådant påhængskøretøj skal være forsynet med to-leder bremsetilslutning. Største tryk i fødeledningen skal være mindst 7,0 bar og højst 8,5 bar, og største tryk i styreledningen skal være mindst 6,5 bar og højst 8,5 bar.

5.01.320 Skolekøretøj

(1) Skolekøretøj skal opfylde bestemmelserne i bilag 5 til Justitsministeriets bekendtgørelse om kørekort.

5.01.361 Invalidekøretøj

(1) Invalidekøretøj med håndbetjent driftsbremse skal ikke opfylde bestemmelsen i 5.01.010 (1) a).

5.01.410 Køretøj til transport af farligt gods

(1) Påhængskøretøj til bil til transport af farligt gods i tank skal være forsynet med driftsbremse, der er tilsluttet den trækkende bils driftsbremse.

5.01.461 Køretøj til dyretransport

(1) Køretøj til dyretransport skal opfylde bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse om transport af dyr.

5.02 Bremsekomponenter

5.02.001 Generelle bestemmelser

(1) I driftsbremsesystemer, hvor slid af bremsebelægninger ikke medfører øget vandring af betjeningsanordningen,

a) skal den til rådighed værende bremsebakkemidtevandring (Sb) være mindst

Sb = 1,2 + 0,002 d mm,

for selvjusterende bremser dog mindst

Sb = 0,85 (1,2 + 0,002 d) mm,

hvor d er bremsetromlens indvendige diameter, eller

b) skal driftsbremsen opfylde kravene i type II-fadingprøven i Rådets direktiv nr. 71/320/EØF (bilag II, pkt. 1.4).

Andre driftsbremsesystemer må ved den krævede deceleration højst udnytte 2/3 af betjeningsanordningens mulige vandring.

5.02.002 Hydrauliske anlæg

(1) Hydrauliske komponenter skal være tætte.

(2) Væskebeholderens påfyldningsåbninger skal være let tilgængelige, og væske‑standen skal nemt kunne kontrolleres, evt. ved hjælp af en alarmanordning.

(3) Komponenterne i et fodbetjent anlæg skal kunne tåle en aktiveringskraft på 1000 N (100 kp).

(4) Bil med hydraulisk bremsetransmission skal være forsynet med en rød kontrol-lampe, der lyser, hvis en del af bremsetransmissionen svigter. Alternativt kan kontrollampen lyse, hvis væskeniveauet i beholderne er under en vis værdi.

5.02.003 Trykluftanlæg

(1) Trykluftbeholdere skal have en sådan størrelse, at der efter otte fuldbremsninger uden tilførsel af trykluft, kan bremses med mindst 50% af den krævede virkning.

(2) Kompressoren skal have tilstrækkelig kapacitet til at fylde beholdere, der indgår i bremsesystemet fra tom tilstand til 65% af nedre grænseværdi for arbejdstrykket på mindre end 3 minutter for motordrevne køretøjer og 6 minutter for vogn-tog.

(3) Trykluftbeholdere skal være forsynet med anordninger, der uden brug af værk-tøj muliggør aftapning af kondensvand. Dette gælder dog ikke for beholdere på køretøjer, der er forsynet med en lufttørrer i trykluftanlægget.

(4) Trykluftanlæg skal, foruden med trykreguleringsanordning, være forsynet med en passende indstillet sikkerhedsventil, tilsluttet tæt ved kompressoren.

(5) Den påbudte alarmanordning for utilstrækkeligt tryk i luftbeholderen kan erstat‑tes af eller suppleres med et manometer, der kan aflæses fra førersædet.

5.02.004 Påløbsbremser

(1) Påløbsarrangementet skal have en kortvarig påløbskraft, før bremsen aktiveres på mindst 2% af påhængskøretøjets totalvægt.

(2) Ved den krævede bremsekraft må den nødvendige påløbskraft ikke være større end 10% af påhængskøretøjets totalvægt.

5.02.005 Fjederbremser

(1) Fjederbremser må ikke anvendes i et driftsbremsesystem.

(2) Under opbygning af trykket i bremsesystemet fra trykløshed må fjederbremserne på motordrevet køretøj ikke kunne slækkes, før trykket i driftsbremsesystemet er tilstrækkeligt til at sikre, at den foreskrevne nødbremseeffekt for det belæssede køretøj kan opnås under anvendelse af driftsbremsens betjeningsanordn ing.

5.02.006 Mærkning af ALB

(1) Bil, undtagen personbil M1, samt påhængs-/sættevogn til bil, der har automatisk, lastafhængig bremsekraftregulering, skal være forsynet med en mærkning, der gør det muligt at kontrollere den automatiske bremsekraftregulerings indstilling.

5.02.007 Bremsebelægninger

(1) Bremsebelægninger skal være asbestfri på følgende køretøjer:

- bil,

- motorcykel,

- registreringspligtig knallert,

- påhængs-/sættevogn til bil,

- campingvogn og

- andet registreringspligtigt påhængsredskab.

5.02.008 Prøvetilslutninger

(1) Bil og påhængs-/sættevogn til bil, der har trykluftbremsesystem og automatisk, lastafhængig bremsekraftregulering, skal i trykledningen før og efter ALB-ventilen være forsynet med en prøvetilslutning udformet i overensstemmelse med international standard ISO 3583-1 982.

5.03 Præstationer

5.03.001 Generelle bestemmelser

(1) Kravene til en driftsbremses eller en nødbremses virkning skal kunne opfyldes ved bremsning på jævn, vandret vej med god friktion,

a) med kolde bremser ved bremsningens begyndelse,

b) uden at noget hjul blokerer,

c) uden at køretøjet afviger fra sin kurs,

d) uden at der forekommer unormale vibrationer,

e) uden at den tilladte aktiveringskraft overskrides, samt

f) ved alle belastningsforhold mellem tjenestevægt og tilladt totalvægt.

(2) Kravene til en parkeringsbremses virkning skal kunne opfyldes ved bremsning på vej med god friktion,

a) med kolde bremser,

b) uden at den tilladte aktiveringskraft overskrides, samt

c) ved alle belastningsforhold mellem egenvægt og tilladt totalvægt.

5.03.020 Bil

(1) To-kreds driftsbremse skal, hvis der opstår en fejl i driftsbremsens transmission, kunne give bilen en deceleration på mindst 30% af den for driftsbremsen krævede deceleration ved tilladt totalvægt.

(2) Driftsbremsens bremsekræfter skal være fordelt således på køretøjets aksler, at der for et givet decelerationstal (d0) ikke på nogen aksel udnyttes større friktionskoefficient (µ) end bestemt ved:

µ < 1,18 d0 + 0,082.

Bestemmelsen skal være opfyldt for d0 < 0,8 og µ < 0,8.

Bestemmelsen skal ikke være opfyldt for bil med blokeringsfri bremser af kategori 1 eller 2, eller med blokeringsfri bremser af kategori 3, der alene virker på baghjulene, og som opfylder pkt. 5.01.005 (1).

Bestemmelsen skal ej heller være opfyldt for bil, der opfylder amerikansk standard FMVSS 135 om blokeringsrækkefølge.

(3) Parkeringsbremsen skal kunne holde bilen stationært på en skråning med 18% hældning.

(4) Parkeringsbremsen på bil, der er godkendt til at trække påhængskøretøj bortset fra blokvogn, skal kunne holde vogntoget stationært på en skråning med 12% hældning.

(5) Driftsbremsen skal opfylde kravene i type I fadingprøven i Rådets direktiv 71/320/EØF som ændret ved direktiv 98/1 2/EF (bilag II, pkt. 1.3), eller fading-prøven i amerikansk standard FMVSS 135.

5.03.021 Personbil M1

(1) Driftsbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 5,8 m/s2.

(2) Nødbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 2,9 m/s2.

(3) Driftsbremsen må

a) ved alle belastningsforhold mellem tjenestevægt og tilladt totalvægt, samt

b) uanset vejbanens friktion, og

c) ved alle decelerationer op til 8 m/s2

(4) ikke blokere baghjulene før forhjulene.Aktiveringskraften må ikke overstige 500 N (50 kp) ved fodbetjening og 400 N (40 kp) ved håndbetjening.

5.03.022 Personbil M2

(1) Driftsbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 5,0 m/s2.

(2) Nødbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 2,5 m/s2.

(3) Driftsbremsens funktionstid må ikke være større end 0,5 s.

(4) Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.

5.03.023 Personbil M3

(1) Personbil M3 skal opfylde præstationskravene for personbil M2.

5.03.024 Varebil N1

(1) Driftsbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 5,0 m/s2.

(2) Nødbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 2,5 m/s2.

(3) Varebil N1, hvor forholdet mellem tilladt bagakseltryk og bagakseltryk ved tjene‑stevægt ikke overstiger 1,5, eller hvis tilladte totalvægt er under 2.000 kg, skal opfylde pkt. 5.03.021 (3).

(4) Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.

5.03.025 Lastbil N2

(1) Driftsbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 5,0 m/s2.

(2) Nødbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 2,2 m/s2.

(3) Driftsbremsens funktionstid må ikke være større end 0,5 s.

(4) Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.

(5) Lastbil N2, der er godkendt til at trække påhængs-/sættevogn O3 eller O4 med trykluftbremser, skal have den sammenhæng mellem decelerationstal og tryk i styreledningen, som er anført i bilag II (tillæg til pkt. 1.1.4.2) til Rådets direktiv 71 /320/EØF som ændret ved direktiv 75/524/EØF.

(6) Aktiveringstiden for trykluftanlæg i bilens bremsesystem incl. tilslutning til påhængskøretøj skal opfylde kravene i bilag III til Rådets direktiv 71/320/EØF som ændret ved direktiv 79/489/EØF.

5.03.026 Lastbil N3

(1) Lastbil N3 skal opfylde præstationskravene for lastbil N2.

5.03.031 To-hjulet motorcykel

(1) Driftsbremsen skal kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 5,0 m/s2.

(2) Ved tjenestevægt skal:

a) Forhjulsbremsen alene kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 3,9 m/s2.

b) Baghjulsbremsen alene kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 3,1 m/s2.

(3) Aktiveringskraften må ikke overstige 400 N (40 kp) ved fodbetjening og 200 N (20 kp) ved håndbetjening.

5.03.032 To-hjulet motorcykel med sidevogn

(1) To-hjulet motorcykel med sidevogn skal opfylde præstationskravene for to-hjulet motorcykel.

5.03.033 Tre-hjulet motorcykel

(1) Driftsbremsen skal kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 5,0 m/s2.

(2) Nødbremsen skal kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 2,5 m/s2.

(3) Parkeringsbremsen skal kunne holde motorcyklen stationært på en skråning med 18% hældning.

(4) Aktiveringskraften må ikke overstige 400 N (40 kp) ved fodbetjening og 200 N (20 kp) ved håndbetjening.

5.03.041 Registreringspligtig knallert

(1) For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.

5.03.042 Ikke-registreringspligtig knallert

(1) Driftsbremsen skal kunne give knallerten en deceleration på mindst 4,2 m/s2.

(2) Baghjulsbremsen alene skal kunne give knallerten en deceleration på mindst 2,1 m/s2.

(3) Aktiveringskraften må ikke overstige 400 N (40 kp) ved fodbetjening og 200 N (20 kp) ved håndbetjening.

5.03.050 Traktor

(1) Driftsbremsen skal kunne give traktoren en deceleration på mindst 3,0 m/s2.

(2) Nødbremsen skal kunne give traktoren en deceleration på mindst 1,2 m/s2.

(3) Driftsbremsens funktionstid må ikke være større end 0,5 s.

(4) Parkeringsbremsen skal kunne holde traktoren stationært på en skråning med 12% hældning.

(5) Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.

5.03.060 Motorredskab

(1) Motorredskab skal opfylde præstationskravene for traktor.

(2) Kravene gælder dog ikke for gaffeltruck, der opfylder Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.

5.03.099 Motordrevet blokvogn

(1) Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 15 km/h skal opfylde følgende bestemmelser:

a) Driftsbremsen skal kunne give blokvognen en deceleration på mindst 1,8 m/s2.

b) Driftsbremsens funktionstid må ikke være større end 1,2 s.

c) Parkeringsbremsen skal kunne holde blokvognen stationært på en skråning med 12% hældning.

d) Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.

(2) Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 30 km/h skal opfylde præstationskravene for traktor.

(3) Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 45 km/h eller 60 km/h skal opfylde præstationskravene for lastbil N2, idet driftsbremsen dog kun skal kunne give en deceleration på 4,4 m/s2 svarende til en bremsekraft på 45% af blokvognens samlede akseltryk.

5.03.110 Påhængs-/sættevogn til bil

(1) Driftsbremsen på påhængsvogn skal kunne give en samlet bremsekraft på mindst 50% af påhængsvognens totalvægt, for påhængsvogn med stiv træk-stang, dog 50% af summen af de tilladte akseltryk. For påhængsvogn med tryk-luftbremser skal denne bremsekraft opnås med højst 7,0 bar i fødeledningen og højst 6,5 bar i styreledningen.

(2) Driftsbremsen på sættevogn skal kunne give en samlet bremsekraft på mindst 45% af sættevognens samlede akseltryk. For sættevogn med trykluftbremser skal denne bremsekraft opnås med højst 7,0 bar i fødeledningen og højst 6,5 bar i styreledningen.

(3) Bremsekraftfordelingen for påhængsvogn, bortset fra kærre, skal opfylde bestemmelsen i pkt. 5.03.020 (2). Dette gælder dog ikke for påhængsvogn med blokeringsfri bremser.

(4) Påhængs-/sættevogn O3 og O4 med trykluftbremser skal have den sammen-hæng mellem deceleration og tryk i styreledningen, der er angivet i bilag II (til-læg til pkt. 1.1.4.2) til Rådets direktiv 71/320/EØF som ændret ved direktiv 98/1 2/EØF. For sættevogne må decelerationen overstige den tilladte ved pmtryk på mere end 5 bar.

(5) Aktiveringstiden for trykluftanlæg i påhængskøretøjets bremsesystem skal op-fylde kravene i bilag III til Rådets direktiv nr. 71/320/EØF som ændret ved direktiv nr. 79/489/EØF.

(6) Parkeringsbremsen skal kunne holde køretøjet stationært på en skråning med 18% hældning.

(7) Aktiveringskraften for parkeringsbremsen må ikke overstige 600 N (60 kp).

(8) Driftsbremsen skal opfylde kravene i type I-fadingprøven i Rådets direktiv nr. 71/320/EØF som ændret ved direktiv nr. 79/489/EØF (bilag II, pkt. 1.3). For på‑hængs-/sættevogn O4 dog type III-fadingprøven (bilag II, pkt. 1.6).

5.03.120 Traktorpåhængsvogn

(1) Driftsbremsen skal kunne give en samlet bremsekraft på mindst 30% af traktor-påhængsvognens totalvægt, for traktorpåhængsvogn med stiv trækstang dog mindst 30% af det samlede akseltryk.

5.03.130 Påhængsvogn til motorredskab

(1) Påhængsvogn til motorredskab skal opfylde præstationskravene for traktorpåhængsvogn.

5.03.141 Campingvogn

(1) Campingvogn skal opfylde præstationskravene for påhængs-/sættevogn til bil.

5.03.142 Andet registreringspligtigt påhængsredskab

(1) Andet registreringspligtigt påhængsredskab skal opfylde præstationskravene for påhængs-/sættevogn til bil.

5.03.143 Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab

(1) Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab skal opfylde præstationskravene for traktorpåhængsvogn.

5.03.150 Påhængskøretøj til motorcykel

(1) Såfremt påhængskøretøj til motorcykel er forsynet med en driftsbremse, skal denne kunne give en samlet bremsekraft på mindst 50% af påhængskøretøjets totalvægt.

5.03.199 Blokvogn

(1) Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 15 km/h skal opfylde følgende bestemmelser:

a) Driftsbremsen skal kunne give en samlet bremsekraft på mindst 18% af blokvognens totalvægt, for bloksættevogn dog mindst 18% af det samlede akseltryk.

b) Parkeringsbremsen skal kunne holde blokvognen stationært på en skråning med 12% hældning.

c) Aktiveringskraften for parkeringsbremsen må ikke overstige 600 N (60 kp).

(2) Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 30 km/h skal opfylde følgende bestemmelser:

a) Driftsbremsen skal kunne give en samlet bremsekraft på mindst 30% af blokvognens totalvægt, for bloksættevogn dog mindst 30% af det samlede akseltryk.

b) Parkeringsbremsen skal kunne holde blokvognen stationært på en skråning med 12% hældning.

c) Aktiveringskraften for parkeringsbremsen må ikke overstige 600 N (60 kp).

(3) Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 45 km/h eller 60 km/h skal opfylde præstationskravene for påhængs-/sættevogn til bil, idet driftsbremsen dog kun skal kunne give en bremsekraft på 45% af blokvognens samlede akseltryk.

5.03.200 Vogntog

(1) Funktionstiden for køretøjer i vogntog skal være passende afstemt.

6. El-anlæg, lygter, reflekser m.v.

6.01 Elektriske anlæg

6.01 .001 Generelle bestemmelser

(1) Akkumulator skal være forsvarligt fastgjort og således anbragt eller afdækket, at den ikke kan kortsluttes ved køretøjets normale anvendelse.

(2) Akkumulatoren skal så vidt muligt være anbragt uden for førerkabinen. Såfremt den er anbragt i førerkabinen, skal den afskærmes og ventileres direkte til det fri.

(3) Ledninger skal være velisolerede og således fastgjort, at der ikke er risiko for kortslutning eller brud ved køretøjets normale anvendelse. Hvor en ledning føres gennem hul i plade af ledende materiale, skal hullet være forsynet med gummigennemføring eller lignende.

(4) Der skal være anbragt sikringer eller anden tilsvarende beskyttelse i det elektriske system, således at fare for brand i køretøjet på grund af kortslutning i det elektriske anlæg imødegås. Ved montering af elektrisk ekstraudstyr skal der være indskudt sikring i kredsløbet dertil.

6.01.002 Elektromagnetisk kompatibilitet

(1) Køretøj med elektrisk/elektronisk anlæg med EMC relevans og elektrisk/elektronisk udstyr med EMC relevans, der monteres på køretøj, skal opfylde bestemmelserne i Telestyrelsens bekendtgørelse om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. dog pkt. (2)-(4). Ved EMC relevans forstås, at anlægget/udstyret kan fremkalde elektromagnetiske forstyrrelser, eller at dets funktion kan blive påvirket af sådanne forstyrrelser.

(2) Køretøj, der er omfattet af EF-direktiv 70/156/EØF (biler og påhængskøretøjer dertil), skal opfylde kravene til EMC i EF-direktiv 72/245/EØF som ændret ved direktiv 95/54/EF eller ECE-regulativ 10-02.

Udstyr, der monteres på sådant køretøj, skal

a) være godkendt i henhold til EF-direktiv 72/245/EØF som ændret ved direktiv 95/54/EF,

b) være godkendt i henhold til ECE-regulativ 10-02 eller

c) opfylde bestemmelserne i pkt. (1).

(3) Køretøj, der er omfattet af EF-direktiv 2002/24/EF (knallerter, motorcykler og let-te biler), skal opfylde kravene til EMC i kapitel 8 i EF-direktiv 97/24/EF eller ECE- regulativ 10-02.

Udstyr, der monteres på sådant køretøj, skal

a) være godkendt i henhold til kapitel 8 i EF-direktiv 97/24/EF,

b) være godkendt i henhold til EF-direktiv 72/245/EØF som ændret ved direktiv 95/54/EF,

c) være godkendt i henhold til ECE-regulativ 10-02 eller

d) opfylde bestemmelserne i pkt. (1).

(4) Traktor, der er omfattet af EF-direktiv 2003/37/EF (land- og skovbrugstraktorer, tidligere 74/150/EØF), skal opfylde kravene til EMC i EF-direktiv 75/322/EØF som ændret ved direktiv 2000/2/EF.

Udstyr, der monteres på sådan traktor, skal

a) være godkendt i henhold til EF-direktiv 75/322/EØF som ændret ved direktiv 2000/2/EF,

b) være godkendt i henhold til EF-direktiv 72/245/EØF som ændret ved direktiv 95/54/EF,

c) være godkendt i henhold til ECE-regulativ 10-02 eller

d) opfylde bestemmelserne i pkt. (1).

Bortset fra udstyr, gælder bestemmelsen ikke for traktor, der registreres, god-kendes eller tages i brug inden den 1. oktober 2008, hvis den

e) har motor med styret tænding (fx benzinmotor) og inden den 1. oktober 2002 er godkendt i henhold til EF-direktiv 75/322/EØF, eller

f) har dieselmotor og inden den 1. oktober 2002 er godkendt i henhold til EF-direktiv 77/537/EØF.

6.01.003 Kortdistanceradar

(1) Kortdistanceradar skal opfylde de tekniske krav i et af følgende regelsæt:

a) EF-afgørelse 2005/50/EF (24 GHz-kortdistanceradar).

Dette punkt gælder kun for køretøj, der registreres, godkendes eller tages i brug inden den 1. juli 2013.

b) EF-afgørelse 2004/545/EF (79 GHz-kortdistanceradar).

6.01 .010 Motordrevet køretøj

(1) Motordrevet køretøj skal være forsynet med akkumulator, således at påbudte positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og nummerpladelygter kan holdes tændte, uden at motoren er i gang.

6.01 .021 Personbil M1

(1) Akkumulator kan anbringes i førerkabinen uden særlig ventilation.

6.01 .024 Varebil N1

(1) Varebil N1 følger reglerne for personbil M1.

6.01.041 Registreringspl igtig knallert

(1) To-hjulet knallert skal ikke være forsynet med akkumulator.

6.01.042 Ikke-registreringspl igtig knallert

(1) Ikke-registreringspligtig knallert skal ikke være forsynet med akkumulator.

(2) Ikke-registreringspligtig knallert skal ikke være forsynet med sikringer eller an-den tilsvarende beskyttelse.

6.01.050 Traktor

(1) Traktor skal være forsynet med el-stik til påhængskøretøjets lygter.

6.01.060 Motorredskab

(1) Motorredskab, der er beregnet til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med akkumulator.

6.01.100 Påhængskøretøj

(1) Lygterne på påhængskøretøj skal være elektrisk forbundet til de tilsvarende lygter henholdsvis stoplygtekontakten på det trækkende køretøj.

6.01.122 Traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor

6.01.130 Påhængsvogn til motorredskab

6.01.143 Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab

6.01.310 Køretøj til synsfri sammenkobling

(1) Bil til synsfri sammenkobling med påhængskøretøj med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg skal være forsynet med 12 V strømforsyning til et tilkoblet påhængskø-retøj. Forbindelsen kan være:

a) Et 7-polet stik beregnet for 12 V (ø 36 mm) og med de elektriske ledninger forbundet på følgende måde (ISO Standard 1724-1975):

Figuren viser forbindelsernes placering i stikdåsen

AR1193_10.JPG Size: (161 X 167)

Pos. 1:

Til følgende lygter til signalgivning på påhængskøretøjets venstre del:

Pos. 5:

Til følgende lygter til signalgivning på påhængskøretøjets højre del:

 

a bagblinklygte

b sideblinklygte

c) forblinklygte

 

a) baglygte

b) positionslygte

c) markeringslygte

d) nummerpladelygte

Pos. 2:

Ledig. Hvis pos. 2 anvendes, skal forbindelsen på det trækkende køretøj være forsynet med en separat afbryder.

Pos. 6.

Stoplygter

Pos. 3:

Stel

Pos. 7

Til følgende lygter til signalgivning på påhængskøretøjets venstre del:

Pos. 4:

Til følgende lygter til signalgivning på påhængskøretøjets højre del:

a) bagblinklygte

b) sideblinklygte

c) forblinklygte

 

a) baglygte

b) positionslygte

c) markeringslygte

d) nummerpladelygte

a) Et 13-polet stik, der opfylder reglerne i pkt. a), og som tillige er forsynet med pos. 8-13 anbragt langs omkredsen og forbundet svarende til det i pkt. c) anførte.

b) Et 13-polet stik beregnet for 12 V (ø 30 mm) og med de elektriske ledninger forbundet på følgende måde (DIN fornorm V 72570), idet pos. 9-13 dog kan være udeladt:

AR1193_11.JPG Size: (170 X 163)

Figuren viser forbindelsernes placering i stikdåsen

 

Pos. 1:

Til følgende lygter til signalgivning på påhængskøretøjets venstre del:

a) bagblinklygte

b) sideblinklygte

c) forblinklygte

Pos. 6:

Stoplygter

Pos. 2:

Tågebaglygte.

Pos. 7:

Til følgende lygter til signalgivning på påhængskøretøjets venstre del:

a) bagblinklygte

b) sideblinklygte

c) forblinklygte

Pos. 3:

Stel (pos. 1-8).

Pos. 8:

Baklygte

Pos. 4:

Til følgende lygter

til signalgivning på påhængskøretøjets højre del:

a) bagblinklygte

b) sideblinklygte

c) forblinklygte

Pos. 9:

Strømforsyning

Pos. 10:

Ladeledning til batteri i påhængskøretøjet

Pos. 11:

Ledig

Pos. 12:

Ledig

Pos. 13:

Stel (pos. 9-12)

Pos. 5:

Til følgende lygter til markering på påhængskøre-tøjets højre del:

a) baglygte

b) positionslygte

c) markeringslygte

d) nummerpladelygte

 

 

(2) Lastbil N2 og N3 til synsfri sammenkobling med påhængs-/sættevogn O3 og O4 eller påhængsredskab på chassis til sådant påhængskøretøj skal være forsynet med 24 V strømforsyning til et tilkoblet påhængskøretøj og kan tillige være for-synet med 12 V strømforsyning.

a) Forbindelsen skal være forsynet med mærkning, der angiver spændingen (24 V eller 12 V).

b) Forbindelsen til 12 V strømforsyning følger reglerne i pkt. (1).

c) Forbindelsen til 24 V strømforsyning skal være et 7-polet stik (ø 39 mm) og med de elektriske ledninger forbundet på følgende måde (ISO Standard 1185-1 975):

AR1193_12.JPG Size: (166 X 203)

Figuren viser forbindelsernes placering i stikdåsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos. 1:

Stel.

 

Pos. 5:

Til følgende lygter til signalgivning på påhængskøretøjets højre del:

a) bagblinklygte

b) sideblinklygte

c) forblinklygte

Pos. 2:

Til følgende lygter til markering på påhængskøretøjets venstre del:

a) baglygte

b) positionslygte

c) markeringslygte

d) nummerpladelygte

 

 

Pos. 3:

Til følgende lygter til markering på påhængskøretøjets venstre del:

a) bagblinklygte

b) sideblinklygte

c) forblinklygte

Pos. 6:

Til følgende lygter til markering på påhængskøretøjets højre del:

a) baglygte

b) positionslygte

c) markeringslygte

d)nummerpladelygte

Pos. 4:

Stoplygter

Pos. 7:

Ledig. Hvis pos. 7 anvendes, skal forbindelsen på det trækkende køretøj være forsynet med en separat afbryder.

(3) Påhængskøretøj med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg skal være forsynet med 12 V el-anlæg. Forbindelsen til strømforsyning fra den trækkende bil skal svare til det i pkt. (1) anførte.

(4) Påhængs-/sættevogn O3 og O4 og påhængsredskab på chassis til sådant påhængskøretøj skal være forsynet med 24 V el-anlæg og kan tillige være forsynet med 12 V el-anlæg. Forbindelsen til strømforsyning fra den trækkende bil skal være forsynet med mærkning, der angiver spændingen (24 V eller 12 V).

a) Ved 12 V el-anlæg skal forbindelsen svare til det i pkt. (1) anførte.

b) Ved 24 V el-anlæg skal forbindelsen svare til det i pkt. (2) c) anførte.

6.02 Lygter til belysning

6.02.001 Generelle bestemmelser

(1) Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til belysning.

(2) Lygter i et lygtepar skal være ens, herunder af samme konstruktion, farve og lysstyrke. De skal tillige være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midter-plan i længderetningen og i samme højde over vejbanen. Enkelt fjernlyslygte, nærlyslygte og tågeforlygte skal være anbragt i køretøjets midterplan i længde-retningen.

(3) En lygtes største og mindste højde over vejbanen måles ved tjenestevægt - ekskl. fører- til lysåbningens overkant henholdsvis underkant.

En lygtes afstand til køretøjets yderste kant måles som afstanden mellem denne og lysåbningens yderste kant, idet der ses bort fra udvendige førerspejle og sideblinklygter. Afstanden mellem to lygter i et lygtepar måles som afstanden mellem de punkter i lysåbningerne, der ligger nærmest ved hinanden.

(4) Fjernlyslygter, nærlyslygter, tågeforlygter samt søge-/arbejdslygter må kun kunne tændes, når køretøjets påbudte lygter til markering er tændt.

(5) Fjernlyslygter, nærlyslygter og tågeforlygter skal være således indrettet og an-bragt, at de kan indstilles korrekt.

(6) Lygter til belysning kan være således indrettet, at de tildækkes eller bortklappes, når de ikke anvendes.

6.02.002 Fjernlyslygter

(1) Fjernlyslygte

a) skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve,

b) skal være anbragt foran på køretøjet,

c) skal kunne oplyse vejbanen mindst 100 meter foran køretøjet, og

d) skal have en lysstyrke på mindst 10.000 cd.

(2) På køretøj med 2 eller 4 fjernlyslygter må disse kun kunne tændes samtidigt el-ler parvis.

(3) Ved nedblænding fra fjernlys til nærlys, skal alle fjernlyslygter slukke samtidigt.

(4) Fjernlyslygter skal være tilsluttet kontrollampe ved førerpladsen.

(5) Den samlede lysstyrke for fjernlyslygter, der kan lyse samtidigt, må ikke overstige 225.000 cd.

6.02.003 Nærlyslygter

(1) Nærlyslygte

a) skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve,

b) skal være anbragt foran på køretøjet,

c) skal kunne oplyse vejbanen mindst 30 meter foran køretøjet,

d) skal være indrettet til højrerettet, asymmetrisk nærlys,

e) skal være anbragt højst 0,40 m fra køretøjets yderste punkt,

f) skal være anbragt mindst 0,50 m og højst 1,20 m over vejbanen, og

g) skal være synlig mindst 15° opad og 10° nedad samt mindst 45° udad og 10° indad.

(2) På køretøj med én nærlyslygte skal denne dog være synlig mindst 45° til hver side.

(3) På køretøj med to nærlyslygter skal afstanden mellem disse være mindst 0,60 m.

(4) Nærlyslygter kan være tilsluttet således, at de holdes tændte samtidigt med fjernlyslygter.

(5) Nærlyslygter skal være indstillet således, at strålebundtets lys/ mørkegrænse har et fald på mindst 1% (10 mm pr. m).

6.02.004 Tågeforlygter

(1) Tågeforlygte

a) skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve,

b) skal være anbragt foran på køretøjet,

c) skal være rettet fremad med henblik på belysning af vejbanen i usigtbart vejr,

d) skal være anbragt højst 0,40 m fra køretøjets yderste punkt, og

e) skal være anbragt mindst 0,25 m over vejbanen, dog ikke højere end nærlyslygterne.

(2) Tågeforlygter skal være tilsluttet således, at de kan tændes uafhængigt af andre lygter til belysning.

(3) Tågeforlygter skal være indstillet således, at de blændende kernestråler har et fald på mindst 1% (10 mm pr. m).

6.02.005 Baklygter

(1) Baklygte

a) skal afgive lys af hvid farve,

b) skal være anbragt bag på køretøjet,

c) skal kunne belyse vejbanen bag køretøjet, og

d) skal være anbragt mindst 0,25 m og højst 1,20 m over vejbanen.

(2) Baklygte må kun kunne lyse, når tændingskontakten er sluttet, og når enten bakgear er indkoblet, eller speedometerkontakt er sluttet.

(3) Køretøj uden tændingskontakt skal være forsynet med anden manuelt betjent afbryder for baklygten.

6.02.006 Søge-/arbejdslygter

(1) Søge-/arbejdslygte skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve.

(2) Søgelygte skal være anbragt således, at den kan bevæges i forhold til køretø-jet.

(3) Søge-/arbejdslygte skal kunne tændes uafhængigt af andre lygter til belysning.

6.02.020 Bil

(1) Bil skal være forsynet med

a) to fjernlyslygter og

b) to nærlyslygter.

(2) Bil kan være forsynet med:

a) Fire fjernlyslygter.

b) To tågeforlygter.

c) En eller to baklygter.

d) En søgelygte.

e) En eller flere arbejdslygter.

(3) Nærlyslygte må ikke være således indrettet, at den følger forhjulenes drejning.

(4) Nærlyslygte og lampe hertil skal være godkendt og mærket i henhold til:

a) ECE-regulativ nr. 1,

b) ECE-regulativ nr. 2,

c) ECE-regulativ nr. 5,

d) ECE-regulativ nr. 8,

e) ECE-regulativ nr. 20,

f) ECE-regulativ nr. 31,

g) ECE-regulativ nr. 37,

h) ECE-regulativ nr. 98,

i) ECE-regulativ nr. 99,

j) ECE-regulativ nr. 112 eller

k) Rådets direktiv nr. 76/761/EØF.

Originalmonterede nærlyslygter og lamper hertil kan dog være udført i overensstemmelse med amerikansk standard FMVSS 108 og mærket “DOT”.

(5) Nærlyslygte med gasudladningslampe

a) skal være forsynet med lygtevasker,

b) skal forblive tændt, når fjernlyset er tændt og

c) skal være forsynet med lygteindstillingssystem, jf. pkt. 6.02.021 (1). Systemet skal fungere automatisk.

6.02.021 Personbil M1

(1) Personbil M1 skal være forsynet med lygteindstillingssystem for nærlyslygter i henhold til EF-direktiv 76/756/EØF, som ændret ved 97/28/EF eller ECE-regulativ 48-01, såfremt lastning af køretøjet medfører større ændring end de i omtalte direktiver og regulativ nævnte værdier for nærlysets fald.

6.02.030 Motorcykel

(1) Motorcykel skal være forsynet med

a) en fjernlyslygte og

b) en nærlyslygte.

(2) Motorcykel kan være forsynet med:

a) To fjernlyslygter.

b) To nærlyslygter.

c) En eller to tågeforlygter.

d) En søgelygte.

e) En arbejdslygte.

(3) Nærlyslygte skal ikke opfylde bestemmelsen i pkt. 6.02.003 (1) e) og kan være indrettet til symmetrisk nærlys.

(4) På motorcykel, hvis motor har et slagvolumen på 100 cm3 eller derunder, skal fjernlyslygte have en lysstyrke på mindst 5.000 cd.

6.02.031 To-hjulet motorcykel

(1) På to-hjulet motorcykel med to nærlyslygter må afstanden mellem disse ikke overstige 0,10 m.

(2) Nærlyslygte kan være anbragt ved siden af fjernlyslygte. Lygterne skal være an-bragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen, og afstanden mellem lygterne må ikke overstige 0,10 m.

6.02.032 To-hjulet motorcykel med sidevogn

(1) Såfremt to-hjulet motorcykel med sidevogn er forsynet med to fjernlyslygter eller to nærlyslygter, gælder:

a) Enten skal begge lygter være anbragt på motorcyklen efter reglerne herfor, eller

b) den ene lygte skal være anbragt på motorcyklen efter reglerne herfor, og den anden lygte skal være anbragt så nær sidevognens yderkant som muligt. Nærlyslygterne, henholdsvis fjernlyslygterne på motorcyklen og sidevognen skal være af samme farve, men skal i øvrigt ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 6.02.001 (2).

6.02.033 Tre-hjulet motorcykel

(1) Tre-hjulet motorcykel skal være forsynet med

a) to fjernlyslygter og

b) to nærlyslygter. Nærlyslygte skal opfylde bestemmelsen i pkt. 6.02.003 (1) e).

(2) Tre-hjulet motorcykel kan være forsynet med en eller to baklygter.

6.02.041 Registreringspligtig knallert

(1) For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel, bortset fra kravet om fjernlyslygte.

(2) Tre-hjulet knallert, hvis bredde ikke overstiger 1,30 m, skal dog ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 6.02.033 (1).

6.02.042 Ikke-registreringspligtig knallert

(1) Ikke-registreringspligtig knallert skal være forsynet med en nærlyslygte. Sådan nærlyslygte skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 6.02.003 (1 )e) og g), 6.02.003 (2) og kan være indrettet til symmetrisk nærlys.

(2) Ikke-registreringspligtig knallert kan være forsynet med en fjernlyslygte. Sådan fjernlyslygte skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 6.02.002 (1) c) og d) samt 6.02.002 (4).

6.02.050 Traktor

(1) Traktor skal være forsynet med to nærlyslygter.

Nærlyslygter skal ikke opfylde bestemmelsen i pkt. 6.02.003 (3) og kan være indret-tet til symmetrisk nærlys.

(2) Traktor kan være forsynet med:

a) To eller fire fjernlyslygter. Sådanne fjernlyslygter skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 6.02.002 (1) d).

b) To tågeforlygter.

c) En eller to baklygter.

d) En søgelygte.

e) En eller flere arbejdslygter.

(3) På traktor kan nærlyslygter være anbragt indtil 1,50 m over vejbanen, og afstanden mellem dem kan være mindre end 0,60 m.

(4) På traktor kan fjernlyslygter, nærlyslygter og tågeforlygter være anbragt mere end 0,40 m inden for traktorens yderste punkt.

(5) Traktor kan være forsynet med et sæt ekstra nærlyslygter, der er anbragt indtil 2,80 m over vejbanen. Disse lygter skal være indstillet således, at strålebundtets lys/mørkegrænse i en afstand af 15 meter foran traktoren ikke er beliggende højere over vejbanen end halvdelen af afstanden mellem lysåbningens over-kant og vejbanen. Sådanne ekstra nærlyslygter må ikke kunne tændes samtidigt med de påbudte nærlyslygter.

(6) På traktor må søge-/arbejdslygte kunne tændes, uden at køretøjets påbudte lygter til markering er tændt.

(7) Såfremt arbejdsredskab eller udragende udstyr dækker traktorens påbudte nærlyslygter, skal traktoren være forsynet med ekstra nærlyslygter efter reglerne i pkt. (5).

6.02.060 Motorredskab

(1) Motorredskab følger reglerne for traktor, idet placeringsmålene kan fraviges, så-fremt køretøjets konstruktion gør det påkrævet. Dette gælder dog ikke den størst tilladte højde for ekstra nærlyslygter.

(2) Motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med lygter til belysning.

6.02.099 Motordrevet blokvogn

(1) Motordrevet blokvogn følger reglerne for bil.

6.02.100 Påhængskøretøj

(1) Påhængskøretøj kan være forsynet med:

a) En eller to baklygter.

b) En eller flere arbejdslygter.

6.02.363 Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej

(1) På køretøj med snerydningsaggregat, som helt eller delvis dækker køretøjets almindeligt påbudte nærlyslygter, således at kravet til lygternes synlighed ikke er opfyldt, skal være anbragt et ekstra par højtplacerede nærlyslygter efter følgende regler:

a) Lygterne skal være anbragt i en sådan højde, at de kan belyse vejbanen ud over snerydningsaggregatet fra en afstand af 10 m eller mindre foran køre-tøjets forreste punkt (uden sneplov e.l.).

b) Lygterne kan være anbragt indtil 0,60 m fra køretøjets yderste kant.

c) Lygterne skal være indstillet således, at strålebundtets lys/ mørke grænse i en afstand af 15 m foran køretøjet ikke er beliggende højere over vejbanen end halvdelen af afstanden mellem lysåbningens overkant og vejbanen.

d) Lygterne må ikke kunne tændes samtidigt med de almindeligt påbudte nærlyslygter.

(2) På køretøj med snerydningsaggregat, som helt eller delvis dækker køretøjets påbudte fjernlyslygter, skal der være anbragt et ekstra par fjernlyslygter. Dækker snerydningsaggregat ikke-påbudte fjernlyslygter, kan der anbringes ét par ekstra fjernlyslygter. Køretøj med snerydningsaggregat kan således være forsynet med op til seks fjernlyslygter.

a) Lygternes elektriske forbindelser skal være således, at der ikke kan være mere end fire fjernlyslygter tændt på samme tid.

b) Lygterne skal i øvrigt følge reglerne for fjernlyslygter i pkt. 6.02.002.

(3) Køretøj med beslag til snerydningsaggregat kan være forsynet med de i pkt. (1) og (2) nævnte nærlys- og fjernlyslygter (hjælpelygter).

6.03 Lygter til markering

6.03.001 Generelle bestemmelser

(1) Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til markering.

(2) Lygter i et lygtepar skal være ens, herunder af samme farve og lysstyrke. De skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen.

Enkelt positionslygte og baglygte skal være anbragt i køretøjets midterplan i længderetningen.

(3) Lygternes placering måles som beskrevet i pkt. 6.02.001 (3).

(4) Lygter til markering skal tænde samtidigt og må ikke kunne slukkes, når køretø-jets lygter til belysning er tændt.

(5) Rødt lys må ikke være direkte synligt forfra, og hvidt lys må ikke være direkte synligt bagfra. Denne bestemmelse gælder dog ikke for nummerpladelygter.

6.03.002 Positionslygter

(1) Positionslygte:

a) Skal afgive lys af hvid farve. Såfremt en positionslygte er indbygget i en fjern- eller nærlyslygte, som afgiver lys af gullig (selektiv gul) farve, kan positionslys dog have denne farve.

b) Skal være anbragt foran på køretøjet.

c) Skal være rettet fremad og være tydelig synlig mindst 300 m foran køretø-jet.

d) Skal have en lysstyrke på mellem 4 cd og 60 cd målt lige forfra. Bestemmelsen om mindste lysstyrke anses for opfyldt, dersom lampen har et effektforbrug på 4 W og er anbragt foran en parabol.

e) Skal være anbragt højst 0,40 m fra køretøjets yderste kant. På køretøj med to påbudte positionslygter skal afstanden mellem disse være mindst 0,60 m.

f) Skal være anbragt mindst 0,35 m og højst 1,50 m over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan positionslygte dog anbringes i en højde af indtil 2,10 m over vejbanen.

g) Skal være synlig mindst 45° indad og 80° udad samt mindst 15° over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog være 5°, såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 0,75 m.

(2) På køretøj med en positionslygte skal denne være synlig mindst 80° til hver si-de.

6.03.003 Baglygter

(1) Baglygte:

a) Skal afgive lys af rød farve.

b) Skal være anbragt bag på køretøjet.

c) Skal være rettet bagud og være tydeligt synlig mindst 300 m bag køretøjet.

d) Skal have en lysstyrke på mellem 2 cd og 12 cd målt lige bagfra. Bestemmelsen om mindste lysstyrke anses for opfyldt, dersom lampen har et effektforbrug på 5 W.

e) Skal være anbragt mindst 0,35 m og højst 1,50 m over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan baglygte dog anbringes i en højde af indtil 2,10 m over vejbanen.

f) Skal være synlig mindst 45° indad og 80° udad samt mindst 15° over og under vandret.

Vinklen under vandret kan dog være 5°, såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 0,75 m.

g) Skal være anbragt højst 0,40 m fra køretøjets yderste kant. Afstanden mel-lem lygter i et lygtepar skal være mindst 0,40 m.

(2) På køretøj med en baglygte skal denne være synlig mindst 80° til hver side.

(3) Påbudt baglygte må ikke kunne dækkes af bagdøre, bagsmæk eller lignende med mere end 50% set lige bagfra. Såfremt påbudt baglygte dækkes med mere end 50%, skal køretøjet være afmærket med afmærkningslygte, og der skal i førerhuset på et synligt sted være anbragt et skilt med teksten ”Ved åbning af bagdøre, bagklap og lignende skal andre trafikanter advares med en gul afmærkningslygte”.

(4) Ikke-påbudt baglygte skal ikke opfylde bestemmelserne om placeringsmål og synlighedsvinkler.

6.03.004 Markeringslygter

(1) Fremadrettet markeringslygte skal afgive lys af hvid farve, og bagudrettet markeringslygte skal afgive lys af rød farve.

(2) Markeringslygte:

a) Skal have lysstyrke som foreskrevet for positionslygte henholdsvis bag-lygte.

b) Skal være anbragt så tæt ved køretøjets yderste kant som muligt. Bestemmelsen anses for opfyldt, såfremt lygten er anbragt højst 0,40 m fra køretø-jets yderste kant.

c) Skal på køretøj med høj, fast opbygning være anbragt så højt, som det er foreneligt med kravene om placering i forhold til bredden og om lygternes symmetri.

d) Skal være synlig mindst 80° udad samt mindst 5° over og 20° under vand-ret.

(3) Ikke-påbudt markeringslygte skal ikke opfylde bestemmelserne om højdeplacering og synlighedsvinkler.

6.03.005 Tågebaglygter

(1) Tågebaglygte

a) skal afgive lys af rød farve,

b) skal være anbragt bag på køretøjet og være rettet bagud,

c) skal have en lysstyrke på mellem 150 cd og 300 cd målt lige bagfra.

d) skal være anbragt mindst 0,25 m og højst 1,00 m over vejbanen og

e) skal være anbragt mindst 0,10 m fra stoplygterne.

(2) Såfremt der kun er én tågebaglygte, skal denne være anbragt i midten eller til venstre herfor.

(3) Tågebaglygte må kun kunne tændes, når fjernlys-, nærlys- eller tågeforlygter – eller en kombination af disse – er tændt. Tågebaglygte skal kunne slukkes uafhængigt af disse lygter.

Når tågebaglygte er tændt, må betjening af skiftekontakt for nærlys/fjernlys ikke bevirke, at den slukker. Tågebaglygte kan fortsætte med at være tændt sammen med positionslygterne, indtil disse slukkes, forudsat at tågebaglygten for-bliver slukket, indtil dens betjeningskontakt aktiveres igen.

(4) Der skal ved førerpladsen være anbragt kontrollampe for tågebaglygte.

6.03.006 Nummerpladelygter

(1) Nummerpladelygte

a) skal afgive lys af hvid farve, og

b) skal belyse den bageste nummerplade således, at denne er læselig mindst 20 m bag køretøjet.

6.03.007 Parkeringslygter

(1) Fremadrettet parkeringslygte skal afgive lys af hvid farve, og bagudrettet parkeringslygte skal afgive lys af rød farve.

Parkeringslygte, der er indbygget i sideblinklygte, skal afgive lys af gul farve.

(2)Parkeringslygter skal være anbragt således, at der er to lygter foran og to lygter bagpå, eller en lygte på hver side af køretøjet.

(3) Parkeringslygter skal tænde samtidigt eller i køretøjets ene side. Nummerplade-lygter kan tænde sammen med parkeringslygter.

(4) Parkeringslygte:

a) Skal have en lysstyrke på mellem 2 cd og 60 cd målt lige forfra og mellem 2 cd og 30 cd målt lige bagfra.

b) Skal være anbragt højst 0,40 m fra køretøjets yderste kant.

c) Skal være anbragt mindst 0,35 m og højst 1,50 m over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan parkeringslygte anbringes i en højde af indtil 2,10 m over vejbanen.

d) Skal være synlig fra lige forfra/bagfra til 45° udad samt 15° over og under vandret. Vinklen under vandret kan være 5°, såfremt lygtens højde over vej-banen er mindre end 0,75 m.

6.03.008 Sidemarkeringslygter

(1) Sidemarkeringslygte:

a) Skal afgive lys af gul farve. Den bageste sidemarkeringslygte kan dog afgive lys af rød farve.

b) Skal være rettet til siden og være tydeligt synlig mindst 300 m uden at blænde.

c) Skal være anbragt mindst 0,35 m og højst 1,50 m over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan sidemarkeringslygte dog anbringes i en højde af indtil 2,10 m over vejbanen.

d) Skal være synlig mindst 45° til hver side og mindst 10° over og under vand-ret. Vinklen under vandret kan dog nedsættes til 5°, såfremt sidemarkeringslygtens højde over vejbanen er mindre end 0,75 m.

e) Skal have lysstyrke som foreskrevet for positionslygte.

f) Skal i køretøjets længderetning være anbragt således,

- at der på hver side er mindst en sidemarkeringslygte på køretøjets midterste tredjedel,

- at den forreste sidemarkeringslygte er højst 3,0 m fra køretøjets forreste punkt, dog 4,0 m,

hvis køretøjets form gør det påkrævet,

- at afstanden mellem to på hinanden følgende sidemarkeringslygter ikke er større end 3,0

m, dog 4,0 m hvis karrosseriets form gør det påkrævet, og

- at den bageste sidemarkeringslygte er højst 1,0 m fra køretøjets bageste punkt.

Ved påhængskøretøjer skal tilkoblingsanordningen medregnes i køretøjets længde.

(2) Ikke-påbudt sidemarkeringslygte skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. (1) c), d) og f).

6.03.009 Særlige lygter til markering

(1) Reklame- og destinationsskilt

a) skal afgive lys af hvid eller gul farve (ikke-blinkende),

b) skal have en lysstyrke på højst 60 cd og

c) må ikke afgive lys bagud.

6.03.021 Personbil M1

(1) Personbil M1 skal være forsynet med

a) to positionslygter,

b) to baglygter,

c) en eller flere nummerpladelygter,

d) to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,10 m, og

e) sidemarkeringslygter, såfremt køretøjets længde overstiger 6,00 m.

(2) Personbil M1 kan være forsynet med:

a) Fire baglygter.

b) En eller to tågebaglygter.

c) Parkeringslygter, såfremt køretøjets bredde ikke overstiger 2,00 m, og dets længde ikke overstiger 6,00 m.

d) To fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde er mindst 1,80 m.

e) Sidemarkeringslygter.

f) Tagreklameskilt.

6.03.022 Personbil M2

(1) Personbil M2, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg, følger reglerne for personbil M1.

(2) Personbil M2, hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, følger reglerne for personbil M3.

6.03.023 Personbil M3

(1) Personbil M3 skal være forsynet med

a) to positionslygter,

b) to baglygter,

c) en eller flere nummerpladelygter,

d) to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,10 m, og

e) sidemarkeringslygter, såfremt køretøjets længde overstiger 6,00 m.

(2) Personbil M3 kan være forsynet med:

a) Fire eller seks baglygter.

b) En eller to tågebaglygter.

c) Parkeringslygter, såfremt køretøjets længde ikke overstiger 6,00 m, og dets bredde ikke overstiger 2,00 m.

d) To eller fire fremadrettede markeringslygter.

e) To eller fire bagudrettede markeringslygter.

f) Sidemarkeringslygter.

(3) Personbil M3 kan være forsynet med reklame- eller destinationsskilte over for-ruden.

(4) Personbil M3, der er godkendt til rutekørsel, kan være forsynet med:

a) Destinations- og rutenummerrskilt foran og på højre side, der afgiver lys af hvid, gul eller grøn farve.

b) Rutenummerskilt bagpå, der afgiver lys af hvid eller gul farve.

c) To fremadrettede kendingslygter, der afgiver lys af grøn farve.

6.03.024 Varebil N1

(1) Varebil N1 følger reglerne for personbil M1.

6.03.025 Lastbil N2

(1) Lastbil N2 følger reglerne for personbil M3.

Markeringslygter kan dog være anbragt ved de forreste hjørner af førerhusets tag.

6.03.026 Lastbil N3

(1) Lastbil N3 følger reglerne for lastbil N2.

6.03.031 To-hjulet motorcykel

(1) To-hjulet motorcykel skal være forsynet med

a) en eller to positionslygter,

b) en eller to bag lygter, og

c) en eller flere nummerpladelygter.

(2) To-hjulet motorcykel kan være forsynet med:

a) En eller to tågebaglygter.

b) Sidemarkeringslygter.

(3) Positions- og baglygter skal ikke opfylde bestemmelserne om største afstand fra køretøjets yderste kant og om mindste indbyrdes afstand mellem lygter i et lygtepar.

6.03.032 To-hjulet motorcykel med sidevogn

(1) To-hjulet motorcykel med sidevogn skal være forsynet med

a) to positionslygter, hvoraf den ene skal være anbragt så nær sidevognens yderkant som muligt,

b) to baglygter, hvoraf den ene skal være anbragt så nær sidevognens yder-kant som muligt, og

c) en eller flere nummerpladelygter.

(2) To-hjulet motorcykel med sidevogn kan være forsynet med:

a) En eller to tågebaglygter.

b) Sidemarkeringslygter.

6.03.033 Tre-hjulet motorcykel

(1) Tre-hjulet motorcykel skal være forsynet med

a) to positionslygter,

b) to baglygter, og

c) en eller flere nummerpladelygter.

(2) Tre-hjulet motorcykel kan være forsynet med:

a) En eller to tågebaglygter,

b) Parkeringslygter

c) Sidemarkeringslygter.

6.03.041 Registreringspligtig knallert

(1) For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel, bortset fra kravet om nummerpladelygte.

(2) To-hjulet knallert skal dog ikke være forsynet med positionslygte.

6.03.042 Ikke-registreringspl igtig knallert

(1) Ikke-registreringspligtig knallert skal være forsynet med en baglygte, invalide-knallert dog to.

Baglygte skal være synlig mindst 30° hver side og mindst 15° over og under vandret og skal være anbragt mindst 0,35 m og højst 0,90 m over vejbanen.

(2) Ikke-registreringspligtig knallert kan være forsynet med en positionslygte. Lygten skal være anbragt mindst 0,35 m og højst 1,20 m over vejbanen.

6.03.050 Traktor

(1) Traktor skal være forsynet med

a) to positionslygter,

b) to baglygter, der kan være anbragt indtil 0,60 m fra køretøjets yderste kant, og

c) en eller flere nummerpladelygter, såfremt traktoren er registreret.

(2) Traktor kan være forsynet med:

a) Fire baglygter.

b) En eller to tågebaglygter.

c) To fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde er mindst 1,80 m.

d) Parkeringslygter.

e) Sidemarkeringslygter.

(3) Positionslygte:

a) Skal ikke være anbragt foran på køretøjet,

b) Kan være anbragt indtil 0,60 m fra køretøjets yderste kant,

c) Kan være anbragt indtil 1,90 m over vejbanen,

d) Skal være synlig mindst 10° indad. Vinklen kan dog være 5° (for traktor, hvis bredde ikke overstiger 1,40 m dog 3°), såfremt traktorens konstruktion ikke gør det muligt at overholde 10°.

e) Skal være synlig mindst 10° under vandret, såfremt lygtens højde over vej-banen er højst 1,90 m. Vinklen kan dog være 5°, såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 0,75 m.

(4) Arbejdsredskaber og udragende udstyr, fx tvillingedæk, skal i lygtetændingstiden være afmærket med en fremadrettet og en bagudrettet markeringslygte i den eller de sider, hvor arbejdsredskabet m.v. rager mere end 0,15 m ud fra si-den af traktoren. Lygterne skal angive bredden af arbejdsredskabet m.v. og kan være anbragt på traktoren.

(5) Såfremt arbejdsredskab eller udragende udstyr dækker traktorens påbudte lygter til markering, skal arbejdsredskabet eller det udragende udstyr være forsynet med tilsvarende lygter, eventuelt anbragt på en lygtebom.

6.03.060 Motorredskab

(1) Motorredskab følger reglerne for traktor, idet placeringsmålene dog kan fravi-ges, såfremt køretøjets konstruktion gør det påkrævet.

(2) Registreringspligtigt motorredskab skal tillige være forsynet med sidemarkeringslygter, såfremt køretøjets længde overstiger 6,00 m.

(3) Motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, skal kun være forsynet med lygter til markering i lygtetændingstiden og skal kun føre

a) en lygte, der afgiver lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve anbragt foran i venstre side, og

b) en baglygte anbragt bagpå i venstre side.

Lygterne skal være tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand.

6.03.099 Motordrevet blokvogn

(1) Motordrevet blokvogn følger reglerne for lastbil N2.

6.03.100 Påhængskøretøj

(1) Positionslygte:

a) Skal være anbragt foran køretøjets forreste aksel.

b) Skal være anbragt så tæt ved køretøjets yderste kant som muligt og højst 0,15 m derfra.

c) Skal være synlig mindst 5° indad.

d) Kan være anbragt indtil 2,10 m over vejbanen.

6.03.111 Påhængs-/sættevogn O1

(1) Påhængs-/sættevogn O1 skal være forsynet med

a) to positionslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 1,60 m,

b) to baglygter,

c) en eller flere nummerpladelygter,

d) to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,10 m, og

e) sidemarkeringslygter, såfremt køretøjets længde overstiger 6,00 m.

(2) Påhængs-/sættevogn O1 kan være forsynet med:

a) Fire baglygter.

b) To positionslygter.

c) To fremadrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde er mindst 1,80 m.

d) To bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde er mindst 1,80 m.

e) Sidemarkeringslygter.

f) En eller to tågebaglygter.

6.03.112 Påhængs-/sættevogn O2

(1) Påhængs-/sættevogn O2 følger reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

6.03.113 Påhængs-/sættevogn O3

(1) Påhængs-/sættevogn O3 skal være forsynet med

a) to positionslygter,

b) to baglygter,

c) en eller flere nummerpladelygter,

d) to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,10 m, og

e) sidemarkeringslygter, såfremt køretøjets længde overstiger 6,00 m.

(2) Påhængs-/sættevogn O3 kan være forsynet med:

a) Fire eller seks baglygter.

b) To eller fire fremadrettede markeringslygter.

c) To eller fire bag udrettede markeringslygter.

d) Sidemarkeringslygter.

e) En eller to tågebaglygter.

6.03.114 Påhængs-/sættevogn O4

(1) Påhængs-/sættevogn O4 følger reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

6.03.120 Traktorpåhængsvogn

(1) Traktorpåhængsvogn skal være forsynet med

a) to positionslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 1,60 m.

b) to baglygter

c) to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,10 m.

d) en eller flere nummerpladelygter, såfremt køretøjet er registreret,

e) sidemarkeringslygter, såfremt køretøjets længde overstiger 6,00 m.

(2) Traktorpåhængsvogn kan være forsynet med lygter til markering efter reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

6.03.130 Påhængsvogn til motorredskab

(1) Påhængsvogn til motorredskab følger reglerne for traktorpåhængsvogn.

6.03.141 Campingvogn

(1) Campingvogn følger reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

6.03.142 Andet registreringspligtigt påhængsredskab

(1) Andet registreringspligtigt påhængsredskab følger reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

6.03.143 Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab

(1) Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab følger reglerne for traktorpåhængs-vogn.

6.03.150 Påhængskøretøj til motorcykel

(1) Påhængskøretøj til motorcykel følger reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

6.03.199 Blokvogn

(1) Blokvogn med tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg følger reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

(2) Blokvogn med tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg følger reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

6.03.362 Bjærgningskøretøj

(1) Bjærgningskøretøj kan tillige være forsynet med to baglygter bag førerhuset og i højde med dettes tag.

6.03.363 Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej

(1) På køretøj med snerydningsaggregat, der i medfør af pkt. 6.02.363 (1) eller (3) er forsynet med ekstra nærlyslygter, kan være monteret et ekstra par positions-lygter, som kan være anbragt i indtil samme højde som ovennævnte nærlyslygter og indtil 0,60 m fra køretøjets yderste kant.

(2) På køretøj med bagmonteret grus- eller saltspreder skal mindst et par baglygter være synlige set lige bagfra.

6.04 Lygter til signalgivning

6.04.001 Generelle bestemmelser

(1) Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til signalgivning.

(2) Lygter i et lygtepar skal være ens, herunder af samme farve og lysstyrke. De skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen.

(3) Lygternes placering måles som beskrevet i pkt. 6.02.001 (3).

6.04.002 Retningsviserblinklygter (forblinklygter, bagblinklygter og sideblinklygter)

(1) Retningsviserblinklygte:

a) Skal afgive lys af gul farve.

b) Skal være tydeligt synlig i sollys.

c) Skal fungere uafhængigt af andre lygter.

d) Skal være tilsluttet kontrolanordning, såfremt lygten ikke kan ses direkte af føreren.

- Kontrolanordningen skal give lys- og/eller lydsignal.

- Lyssignal skal blinke, og i tilfælde af fejl ved blinklygter skal det slukkes, lyse konstant eller ændre frekvensen væsentligt.

- Lydsignal skal kunne høres tydeligt, og i tilfælde af fejl ved blinklygter skal frekvensen ændres væsentligt.

- Kontrolanordningen skal dog ikke angive fejl ved supplerende, ikke-påbudte blinklygter, sideblinklygter eller bagblinklygter på påhængskø-retøj efter personbil M1 eller varebil N1.

e) Skal være anbragt højst 0,40 m fra køretøjets yderste kant. Afstanden mel-lem blinklygter foran eller bagpå køretøjet skal være mindst 0,60 m.

f) Skal være anbragt mindst 0,35 m - sideblinklygter dog mindst 0,40 m - og højst 1,50 m over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan for- og bagblinklygter anbringes i en højde af indtil 2,10 m og sideblinklygter i en højde af indtil 2,30 m over vejbanen.

g) Skal være synlig mindst 15° over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog være 5°, såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 0,75 m. Sideblinklygte, der er anbragt mindre end 0,75 m over vejbanen, skal ikke være synlig under vandret. For- og bagblinklygte skal være synlig mindst 80° udad og 45° indad, og sideblinklygte mellem 5° og 60° bagud.

(2) Forblinklygte skal være anbragt i en sådan afstand fra nærlyslygte og tågeforlygte eller have en sådan lysstyrke, at blinklygten er tydelig synlig, når nærlyslygten og tågeforlygten er tændt.

(3) Forblinklygte og sideblinklygte kan være sammenbygget, for så vidt kravene til hver af lygterne er opfyldt.

(4) Retningsviserblinklygter i samme side skal lyse samtidigt. Såfremt et køretøj i hver side er forsynet med to forblinklygter, to sideblinklygter eller to eller tre bag-blinklygter, og disse er anbragt over hinanden, kan de blinke enten samtidig el-ler skiftevis (alternerende blinklygter).

(5) Den lodrette afstand mellem blinklygter, der blinker skiftevis (alternerende), skal være mindst 0,20 m.

(6) Afstanden fra sideblinklygte til forreste punkt på køretøjet må ikke overstige 1,80 m. Denne afstand kan dog forøges til 2,50 m, såfremt det er nødvendigt af hensyn til bestemmelsen om synlighed i pkt. 6.04.002 (1) g).

(7) Blinkfrekvensen skal være mellem 60 og 120 blink pr. minut. Lys- og mørkeperioder skal være tydeligt adskilte.

(8) Supplerende, ikke-påbudt retningsviserblinklygte skal ikke opfylde bestemmelserne om afstand fra køretøjets yderste kant, højde over vejbanen, synligheds-vinkler og afstand fra sideblinklygte til forreste punkt på køretøjet.

6.04.003 Stoplygter

(1) Stoplygte:

a) Skal afgive lys af rød farve.

b) Skal være anbragt bag på køretøjet og være rettet bagud.

Skal lyse straks, når driftsbremsen aktiveres. Stoplygter kan også aktiveres ved, at retarder eller lignende anordning benyttes.

c) Skal have en lysstyrke på mellem 40 cd og 100 cd målt lige bagfra. Lysstyrken skal være væsentligt større end bag lygternes lysstyrke. Denne bestemmelse anses for opfyldt, dersom stoplygtens effektforbrug er mindst 3,5 gange baglygtens effektforbrug, eller såvel stop- som baglygte er godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 7 eller Rådets direktiv nr. 76/758/EØF.

d) Skal være anbragt mindst 0,35 m og højst 1,50 m over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan stoplygte dog anbringes i en højde af indtil 2,10 m over vejbanen.

e) Skal være anbragt således, at afstanden mellem lygterne i et lygtepar er mindst 0,60 m. Denne afstand kan dog nedsættes til 0,40 m for køretøj, hvis bredde er mindre end 1,30 m.

f) Skal være synlig mindst 45° indad og udad samt mindst 15° over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog være 5°, såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 0,75 m.

(2) Tredje stoplygte:

a) Må ikke være indbygget i nogen anden lygte.

b) Kan være anbragt i eller uden for køretøjet. Er stoplygten anbragt i køretø-jet, må lyset fra den ikke genere føreren gennem førerspejle og/eller andre af køretøjets overflader fx bag ruden.

c) Skal have en lysstyrke på mellem 25 cd og 80 cd målt lige bagfra. Denne bestemmelse kan anses for opfyldt, dersom stoplygten er godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 7 eller Rådets direktiv nr. 76/758/EØF.

d) Skal være anbragt således, at lysåbningens underkant enten er højst 0,15 m under bagrudens synlige underkant eller mindst 0,85 m over vejbanen. Lysåbningens underkant skal dog være over lysåbningens overkant på de øvrige stoplygter.

e) skal være anbragt i køretøjets midterplan i længderetningen dog således, at såfremt stoplygten ikke kan anbringes i køretøjets midterplan i længderetningen på fast karrosseridel, kan der i stedet på de bevægelige karrosseri-dele (døre o. lign.) monteres to stoplygter så tæt på midterplanet som muligt eller en stoplygte forskudt højst 0,15 m til højre eller venstre fra midterplanet målt fra midterplanet til lygtens referencecentrum.

f) Skal være synlig mindst 10o til højre og venstre for køretøjets længdeakse og 10o over og 5o under vandret.

6.04.004 Havariblink

(1) Havariblink:

a) Skal med hensyn til farve, anbringelse, synlighed og blinkfrekvens opfylde bestemmelserne for retningsviserblinklygter.

b) Skal være således tilsluttet, at alle påbudte retningsviserblinklygter anvendes samtidigt.

c) Skal aktiveres af særskilt betjeningskontakt og kan herudover være tilsluttet en anordning til automatisk aktivering ved kraftig deceleration af køretøjet (kollision eller lignende).

d) Skal kunne fungere, uden at køretøjets tændingsanlæg er tilsluttet, eller motoren er i gang.

e) Skal være tilsluttet en blinkende kontrollampe, som kan være kontrollampen for retningsviserblinklygterne.

6.04.005 Afmærkningslygter

(1) Afmærkningslygte:

a) Skal afgive gult lys.

b) Skal være synlig fra alle sider og mindst 5° under vandret. Denne bestemmelse anses for opfyldt, dersom et køretøj er forsynet med flere afmærkningslygter, der tilsammen kan ses fra alle sider. Disse lygter skal være tilsluttet samme betjeningskontakt.

c) Skal afgive 60-240 blink pr. minut.

d) Skal

- være godkendt af Justitsministeriet (tidligere godkendelsesordning), - være godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 65, - være godkendt af Vägverket, Sverige (» AR1193_13.JPG Size: (15 X 14) Org»-mærket),

- være godkendt af Kraftfahrt-Bundesamt, Tyskland (» AR1193_14.JPG Size: (38 X 8) K»-mærket), eller

- opfylde de konstruktive bestemmelser i amerikansk standard SAE J 595 af august 1983, J 845 af januar 1984 eller J 1318 af april 1986 og være mærket tydeligt og holdbart med »SAE«.

6.04.006 Udrykningslygter

(1) Udrykningslygte:

a) Skal afgive blåt lys.

b) Skal være synlig fra alle sider og mindst 5° under vandret. Denne bestemmelse anses for opfyldt, dersom et køretøj er forsynet med flere udryknings-lygter, der tilsammen kan ses fra alle sider. Disse lygter skal være tilsluttet samme betjeningskontakt.

c) Skal afgive 60-240 blink pr. minut.

d) Skal

- være godkendt af Justitsministeriet (tidligere godkendelsesordning),

- være godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 65, -

- være godkendt af Vägverket, Sverige (» 13.JPG Size: (15 X 14) Bl»-mærket),

- være godkendt af Kraftfahrt-Bundesamt, Tyskland (» 14.JPG Size: (38 X 8) K»-mærket) eller

- opfylde de konstruktive bestemmelser i amerikansk standard SAE J 595 af august 1983, J 845 af januar 1984 eller J 1318 af april 1986 og være mærket tydeligt og holdbart med »SAE«.

6.04.007 Overhalingssignal

(1) Fjernlyslygter eller nærlyslygter kan være således tilsluttet, at lygterne tændes ved aktivering af en fjederpåvirket kontakt. Køretøjets øvrige lygter må ikke tændes ved betjening af kontakten.

6.04.020 Bil

(1) Bil skal være forsynet med

a) en forblinklygte, en sideblinklygte og en bagblinklygte i hver side,

b) to stoplygter, jf. dog pkt. 6.04.021, og

c) havariblink.

(2) Bil kan være forsynet med:

a) Tre eller fire stoplygter, jf. dog pkt. 6.04.021.

På bil med tre stoplygter skal den tredje stoplygte opfylde pkt. 6.04.003 (2).

b) Afmærkningslygte(r).

c) Overhalingssignal.

6.04.021 Personbil M1

(1) Personbil M1 skal være forsynet med tre stoplygter.

6.04.022 Personbil M2

(1) Personbil M2 kan være forsynet med:

a) To forblinklygter i hver side.

b) To sideblinklygter på hver side.

c) To eller tre bagblinklygter i hver side.

6.04.023 Personbil M3

(1) Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

(2) Ledbus skal være forsynet med en sideblinklygte i hver side anbragt umiddelbart bag ledsektionen.

6.04.025 Lastbil N2

(1) Lastbil N2 følger reglerne for personbil M2.

6.04.026 Lastbil N3

(1) Lastbil N3 følger reglerne for personbil M2.

6.04.031 To-hjulet motorcykel

(1) To-hjulet motorcykel skal være forsynet med en stoplygte, der skal lyse ved aktivering af såvel forhjulsbremse som baghjulsbremse.

(2) To-hjulet motorcykel skal være forsynet med en forblinklygte og en bagblinklygte i hver side.

For disse blinklygter gælder,

a) at afstanden mellem forblinklygterne skal være mindst 0,24 m,

b) t afstanden mellem bagblinklygterne skal være mindst 0,18 m,

c) at bagblinklygterne ikke må være anbragt mere end 0,40 m foran motorcyklens bageste punkt, og

d) at blinklygterne skal være synlige mindst 20° indad.

3) To-hjulet motorcykel kan være forsynet med:

a) To stoplygter.

b) Havariblink.

c) Overhalingssignal.

6.04.032 To-hjulet motorcykel med sidevogn

(1) To-hjulet motorcykel med sidevogn følger reglerne for to-hjulet motorcykel, idet dog blinklygterne i højre side skal være anbragt på sidevognen så nær dennes yderkant som muligt.

6.04.033 Tre-hjulet motorcykel

(1) Tre-hjulet motorcykel skal være forsynet med:

a) forblinklygter og bagblinklygter efter reglerne for bil og

b) stoplygter efter reglerne for bil.

(2) Tre-hjulet motorcykel kan være forsynet med:

a) Sideblinklygter efter reglerne for bil.

b) Havariblink.

c) Overhalingssignal.

(3) Afstanden mellem blinklygter foran eller bagpå motorcyklen skal være mindst 0,50 m.

6.04.041 Registreringspligtig knallert

(1) For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.

(2) To-hjulet knallert og tre-hjulet knallert uden førerhus skal dog ikke være forsynet med retningsviserblinklygter.

6.04.042 Ikke-registreringspl igtig knallert

(1) Ikke-registreringspligtig knallert kan være forsynet med:

a) En forblinklygte og en bagblinklygte i hver side efter reglerne for to-hjulet motorcykel, idet dog afstanden mellem forblinklygterne skal være mindst 0,22 m og mellem bagblinklygterne mindst 0,14 m. Blinklygterne må ikke være anbragt mere end 0,90 m over vejbanen.

Kontrolanordningen skal ikke angive fejl ved blinklygter.

b) En stoplygte efter reglerne for to-hjulet motorcykel, idet stoplygten dog ikke må være anbragt mere end 0,90 m over vejbanen. Stoplygten skal ikke lyse ved aktivering af forhjulsbremsen.

(2) Såfremt invalideknallert er forsynet med stoplys, skal der forefindes to stoplygter.

6.04.050 Traktor

(1) Traktor skal være forsynet med et af følgende retningsviserblinksystemer:

a) En forblinklygte, en sideblinklygte og en bagblinklygte i hver side efter reglerne for bil.

b) En forblinklygte, en sideblinklygte og en bagblinklygte i hver side. For- og bagblinklygterne skal være synlige mindst 10° indad, og forblinklygterne må ikke være anbragt bag bagskærmens eller førerværnets forkant.

c) En forblinklygte og en bagblinklygte anbragt ved henholdsvis bagskærmens eller førerværnets forkant og bagkant. Lygterne skal være synlige mindst 10° indad.

d) En sammenbygget for- og bagblinklygte i hver side anbragt på bagskær-men eller førerværnet. Lygterne skal være synlige mindst 5° indad såvel fremad som bagud.

(2) Traktor skal være forsynet med havariblink.

(3) Registreringspligtig traktor skal være forsynet med to stoplygter.

(4) Traktor kan være forsynet med:

a) To forblinklygter i hver side.

b) To bagblinklygter i hver side.

c) Stoplygter efter reglerne for bil.

d) Havariblink.

e) Afmærkningslygte.

f) Overhalingssignal.

(5) Retningsviserblinklygte:

a) Kan være anbragt indtil 1,90 m over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan retningsviserblinklygte anbringes i en højde af indtil 2,30 m over vejbanen.

b) Skal være synlig mindst 10° under vandret, såfremt lygtens højde over vej-banen er højst 1,90 m. Vinklen kan dog være 5°, såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 0,75 m.

(6) Traktor skal være forsynet med afmærkningslygte(r), når der er påmonteret arbejdsredskaber eller andet udragende udstyr, der efter pkt. 6.05.050 (3) skal være afmærket med refleksanordninger.

(7) Såfremt arbejdsredskab eller udragende udstyr dækker traktorens påbudte lygter til signalgivning, skal arbejdsredskabet eller det udragende udstyr være for-synet med tilsvarende lygter, eventuelt anbragt på en lygtebom.

6.04.060 Motorredskab

(1) Motorredskab, følger reglerne for traktor.

(2) Motorredskab skal i lygtetændingstiden være forsynet med afmærkningslygte(r), såfremt køretøjets bredde overstiger 2,50 m.

(3) Motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med lygter til signalgivning.

6.04.099 Motordrevet blokvogn

(1) Motordrevet blokvogn følger reglerne for personbil M2.

(2) Motordrevet blokvogn skal tillige være forsynet med afmærkningslygte(r).

6.04.110 Påhængs-/sættevogn til bil

(1) Påhængs-/sættevogn til bil skal være forsynet med

a) en bagblinklygte i hver side og

b) to stoplygter.

(2) Påhængs-/sættevogn til bil kan være forsynet med:

a) En eller to forblinklygter i hver side.

b) En eller to sideblinklygter på hver side.

c) To eller tre bagblinklygter i hver side.

d) Tre eller fire stoplygter efter reglerne for bil.

e) Havariblink.

6.04.120 Traktorpåhængsvogn

(1) Traktorpåhængsvogn følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.130 Påhængsvogn til motorredskab

(1) Påhængsvogn til motorredskab følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.141 Campingvogn

(1) Campingvogn følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.142 Andet registreringspligtigt påhængsredskab

(1) Andet registreringspligtigt påhængsredskab følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.143 Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab

(1) Ikke registreringspligtigt påhængsredskab følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.150 Påhængskøretøj til motorcykel

(1) Påhængskøretøj til motorcykel følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.199 Blokvogn

(1) Blokvogn følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

(2) Blokvogn skal tillige være forsynet med afmærkningslygte(r). Såfremt blokvognens indretning gør det nødvendigt, kan afmærkningslygten(-terne) være an-bragt på det trækkende køretøj.

6.04.200 Vogntog

(1) Vogntog, der trækkes af traktor eller motorredskab, skal i lygtetændingstiden være forsynet med afmærkningslygte(r), såfremt vogntogets bredde overstiger 2,55 m.

6.04.320 Skolekøretøj

(1) Skolekøretøj skal opfylde bestemmelserne i bilag 5 til Justitsministeriets bekendtgørelse om kørekort.

6.04.340 Udrykningskøretøj

(1) Udrykningskøretøj skal tillige være forsynet med udrykningslygte(r).

(2) Udrykningslygter foran og bag på motorcykel skal være synlige mindst 80° til hver side.

(3) Udrykningskøretøj kan være forsynet med en eller flere supplerende udrykningslygter, som skal være tilsluttet samme kontakt som påbudt udrykningslygte. Supplerende udrykningslygte(r) skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 6.04.006 (1) b) og d).

(4) Lygtebro med udrykningssignaler på udrykningskøretøj, der tilhører politiet eller det statslige redningsberedskab, kan være afmonteret ved anden form for kørsel end udrykningskørsel.

(5) Udrykningskøretøj kan som supplement til de blå udrykningslygter være forsynet med blinkende fjernlyslygter, der kan blinke parvis eller skiftevis.

(6) Blinkende fjernlyslygter til udrykningskøretøj skal afgive 60-240 blink pr. minut.

6.04.362 Bjærgningskøretøj

(1) Bjærgningskøretøj kan tillige være forsynet med to bagblinklygter og to stoplygter bag førerhuset og i højde med dettes tag.

6.04.363 Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej

(1) På køretøj med bagmonteret grus- eller saltspreder skal mindst et par stoplygter være synlige set lige bagfra.

(2) På køretøj med snerydningsaggregat eller bagmonteret grus- eller saltspreder skal være monteret afmærkningslygte(r).

6.05 Refleksanordninger m. v.

6.05.001 Generelle bestemmelser

(1) Fremadvendende refleksanordning skal være hvid, bagudvendende refleksanordning skal være rød, og refleksanordning, der vender til siden, gul. Er den bageste siderefleksanordning sammenbygget med bagudvendende lygte eller refleksanordning, kan den dog være rød.

(2) Trekantet refleksanordning må alene anbringes bag på påhængskøretøj.

(3) Påbudt refleksanordning skal være

a) godkendt og mærket i klasse I (ikke-trekantet) eller III (trekantet) i henhold til ECE-regulativ nr. 3,

b) godkendt og mærket i henhold til Rådets direktiv nr. 76/757/EØF eller

c) udført i overensstemmelse med amerikansk standard FMVSS 108 og »DOT»-mærket.

(4) Refleksanordninger i et reflekspar skal være ens, herunder af samme størrelse, form og farve samt refleksionsevne. De skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen. Enkelt fremadvendende eller bagudvendende refleksanordning skal være anbragt i køretøjets midterplan i længderetningen.

(5) Refleksanordningens placering måles som beskrevet i pkt. 6.02.001 (3).

(6) Reflekterende nummerplade, nationalitetsmærke og skoleskilt samt påbudte, reflekterende skilte anses ikke som refleksanordning. Det samme gælder for påbudt, reflekterende afmærkning på veksellad m.v., jf. Justitsministeriets bekendtgørelse om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej. Reklameskilte m.v., hvori der indgår reflekterende materiale, anses som supplerende refleksanordninger.

(7) Påbudt fremadvendende eller bagudvendende refleksanordning må ikke kunne dækkes af døre, bagsmæk eller lignende.

6.05.002 Fremadvendende refleksanordninger

(1) Påbudt fremadvendende refleksanordning:

a) Skal være anbragt højst 0,15 m fra køretøjets yderste kant. Afstanden mellem refleksanordninger, der indgår i et reflekspar, skal være mindst 0,40 m.

b) Skal være anbragt mindst 0,35 m og højst 0,90 m over vejbanen. Såfremt køretøjets opbygning gør det nødvendigt, kan højden over vejbanen forøges til 1,50 m.

c) Skal være synlig mindst 30° indad og udad og mindst 15° over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog nedsættes til 5°, såfremt refleksanordningens højde over vejbanen er mindre end 0,75 m.

6.05.003 Bagudvendende refleksanordninger

(1) Påbudt bagudvendende refleksanordning:

a) Skal være anbragt højst 0,40 m fra køretøjets yderste kant. Afstanden mellem refleksanordninger i et reflekspar skal være mindst 0,40 m.

b) Skal være anbragt mindst 0,35 m og højst 0,90 m over vejbanen.

c) Skal være synlig mindst 30° indad og udad og mindst 15° over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog nedsættes til 5°, såfremt refleksanordningens højde over vejbanen er mindre end 0,75 m.

6.05.004 Refleksanordninger, der vender til siden (siderefleksanordninger)

(1) Påbudt refleksanordning, der vender til siden:

a) Skal være anbragt mindst 0,35 m og højst 0,90 m over vejbanen. Hvis køre-tøjets opbygning gør det nødvendigt, kan højden forøges til 1,50 m.

b) Skal være synlig mindst 45° til hver side og mindst 15° over og under vand-ret. Vinklen under vandret kan dog nedsættes til 5°, såfremt refleksanordningens højde over vejbanen er mindre end 0,75 m.

c) Skal i køretøjets længderetning være anbragt således,

- at der på hver side er mindst en refleksanordning på køretøjets midterste tredjedel,

- at den forreste refleksanordning er højst 3,0 m fra køretøjets forreste punkt,

- at afstanden mellem to på hinanden følgende refleksanordninger ikke er større end 3,0 m, dog 4,0 m hvis køretøjets opbygning gør det nødven-digt, og

- at den bageste refleksanordning er højst 1,0 m fra køretøjets bageste punkt.

Ved påhængskøretøjer skal tilkoblingsanordningen medregnes i køretøjets længde.

6.05.010 Motordrevet køretøj

(1) Motordrevet køretøj kan være forsynet med:

a) Supplerende, fremadvendende refleksanordninger.

b) Supplerende, bagudvendende refleksanordninger.

c) Supplerende refleksanordninger, der vender til siden.

6.05.020 Bil

(1) Bil skal være forsynet med:

a) to bagudvendende refleksanordninger og

b) refleksanordninger, der vender til siden, såfremt bilens længde overstiger 6,00 m.

6.05.031 To-hjulet motorcykel

(1) To-hjulet motorcykel skal være forsynet med en bagudvendende refleksanordning.

6.05.032 To-hjulet motorcykel med sidevogn

(1) To-hjulet motorcykel med sidevogn skal være forsynet med to bagudvendende refleksanordninger.

6.05.033 Tre-hjulet motorcykel

(1) Tre-hjulet motorcykel skal være forsynet med to bagudvendende refleksanordninger.

6.05.041 Registreringspligtig knallert

(1) For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.

6.05.042 Ikke-registreringspligtig knallert

(1) Ikke-registreringspligtig knallert skal være forsynet med en bagudvendende refleksanordning, invalideknallert dog to, som kan være godkendt og mærket i klasse II (ikke-trekantet) i henhold til ECE-regulativ nr. 3.

6.05.050 Traktor

(1) Traktor skal være forsynet med to bagudvendende refleksanordninger, der kan være anbragt indtil 0,60 m fra køretøjets yderste kant. Højden over vejbanen kan forøges til 1,50 m, såfremt en lavere anbringelse kræver monteringsbeslag, der er udsat for let at blive beskadiget.

(2) Hvis traktorens opbygning ikke gør det muligt at opfylde bestemmelserne om bagudvendende refleksanordningers anbringelse og synlighed, kan køretøjet forsynes med to par bagudvendende refleksanordninger efter følgende regler:

a) Det ene par skal opfylde bestemmelsen om en største højde på 0,90 m og skal have en indbyrdes afstand på mindst 0,40 m samt en synlighedsvinkel over vandret på mindst 15°.

b) Det andet par kan anbringes i en højde på indtil 2,10 m og skal i øvrigt opfylde bestemmelserne i pkt. 6.05.003 (1 )a) samt være synlige mindst 30° udad og indad og mindst 15° under vandret.

(3) Arbejdsredskaber og udragende udstyr, fx tvillingedæk, skal være afmærket med:

a) En fremadvendende og en bagudvendende refleksanordning i den eller de sider, hvor arbejdsredskabet m.v. rager mere end 0,15 m ud fra siden af traktoren.

b) To fremadvendende refleksanordninger og en siderefleksanordning på hver side, såfremt arbejdsredskabet m.v. rager mere end 1,0 m frem.

c) To bagudvendende refleksanordninger og en siderefleksanordning på hver side, såfremt arbejdsreskabet m.v. rager mere end 2,0 m bagud.

Refleksanordningerne skal være anbragt på arbejdsredskabet m.v. så nær den yderste kant som praktisk muligt.

(4) Såfremt arbejdsredskab eller udragende udstyr dækker traktorens påbudte refleksanordninger, skal arbejdsredskabet eller det udragende udstyr være forsynet med tilsvarende refleksanordninger, eventuelt anbragt på en lygtebom.

6.05.060 Motorredskab

(1) Motorredskab følger reglerne for traktor.

(2) Motorredskab skal endvidere være forsynet med siderefleksanordninger, så-fremt køretøjets længde overstiger 6,00 m.

(3) Motorredskab, der er beregnet til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med refleksanordninger.

6.05.099 Motordrevet blokvogn

(1) Motordrevet blokvogn følger reglerne for bil.

6.05.100 Påhængskøretøj

(1) Påhængskøretøj skal være forsynet med

a) to fremadvendende refleksanordninger.

b) to bagudvendende, trekantede refleksanordninger anbragt med spidsen opad, og

c) siderefleksanordninger.

(2) Påhængskøretøj kan være forsynet med:

a) Supplerende, fremadvendende refleksanordninger.

b) Supplerende, bagudvendende refleksanordninger. Bortset fra refleksanordninger, der er sammenbygget med lygter eller som indgår i bomærker el. lign., skal supplerende, bagudvendende refleksanordninger være trekantede og anbragt med spidsen opad.

c) Supplerende siderefleksanordninger.

6.05.340 Udrykningskøretøj

(1) Udrykningskøretøj kan for at øge andre trafikanters opmærksomhed på køretø-jet være forsynet med supplerende refleksafmærkning på alle køretøjets sider efter reglerne i pkt. (2) til (4).

(2) Refleksafmærkningen skal være udført med enten rød/hvide eller rød/gule diagonale striber med en vinkel på 45o ±5o og en bredde på 100 mm ±2,5 mm.

(3) Refleksafmærkningen skal foran og bagpå være anbragt symmetrisk således, at trafikken ledes uden om køretøjet, og skal på siderne være anbragt således, at trafikken ledes foran køretøjet.

(4) Refleksafmærkningen skal opfylde de lystekniske krav til vejmateriale type 4, der fremgår af vejregelpublikation 9.20.05, håndbog i vejbelysning, eller kravene til refleksionsevne og farve i henhold til ECE-regulativ 104, klasse ”C”.

6.05.363 Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej

(1) På køretøj med bagmonteret grus- eller saltspreder skal påbudte bagudvendende refleksanordninger være synlige set lige bagfra.

6.06 Lydsignalapparater

6.06.001 Generelle bestemmelser

(1) Et køretøj må kun være forsynet med lydsignalapparat, der opfylder følgende bestemmelser:

a) Lydsignalapparat skal i hele aktiveringsperioden afgive klart lydende tone med konstant styrke og frekvens.

b) Lydsignalapparat kan bestå af flere sammenkoblede lydgivere, der virker samtidigt.

(2) Lydsignalapparat til trykluft må ikke være tilsluttet direkte til beholdere i trykluft-bremsesystem. Lydsignalapparat til vacuum må ikke være tilsluttet bremsesystemet på køretøj med vacuumbremser eller vacuumforstærkede bremser.

(3) Et køretøj kan være forsynet med baksignal, der opfylder følgende supplerende bestemmelser:

a) Baksignal må ikke afgive signal, der er til unødig ulempe for andre trafikanter.

b) Baksignal må kun kunne aktiveres, når tændingskontakten er sluttet, og når enten bakgear er ind koblet, eller speedometerkontakt er sluttet. Køretøj uden tændingskontakt skal være forsynet med anden manuelt betjent afbryder for baksignalet.

c) Baksignal kan afgive intermitterende (periodisk) signal.

6.06.010 Motordrevet køretøj

(1) Motordrevet køretøj skal være forsynet med lydsignalapparat.

6.06.021 Personbil M1

(1) Personbil M1 må ikke være forsynet med baksignal.

6.06.042 Ikke-registreringspligtig knallert

(1) Ikke-registreringspligtig knallert skal være forsynet med elektrisk lydsignalapparat og/eller med klart lydende klokke, som er anbragt på styret.

6.06.060 Motorredskab

(1) Motorredskab, der er beregnet til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med lydsignalapparat.

6.06.320 Skolekøretøj

(1) Skolekøretøj skal opfylde bestemmelserne i bilag 5 til Justitsministeriets bekendtgørelse om kørekort.

6.06.340 Udrykningskøretøj

(1) Udrykningskøretøj skal være forsynet med et eller flere udrykningshorn.

(2) Udrykningshorn kan være

- To-tonet (High-Low), der skifter mellem to toner.

- Mc Cloud (Yelp), hvor frekvensen stiger hurtigt.

- Ulvehyl (Wail), hvor frekvensen stiger og falder langsomt.

(3) Lygtebro med udrykningssignaler på udrykningskøretøj, der tilhører politiet eller det statslige redningsberedskab, kan være afmonteret ved anden form for kørsel end udrykningskørsel.

6.07 Radioanlæg, fjernsyn m.v.

6.07.001 Generelle bestemmelser

(1) Radio- og telefonanlæg m.v. skal være således anbragt, at førerens udsyn ikke hindres, eller hans betjening af køretøjet vanskeliggøres.

Apparatet skal være således anbragt, at det, såfremt det er beregnet til at blive betjent af føreren under kørsel, kan betjenes uden at føreren skal ændre sin stilling væsentligt.

(2) Opkaldeanordningen for radiokommunikationsanlæg kan være tilsluttet køretø-jets lydsignalapparat og/eller nærlyslygter. Forbindelsen mellem radioanlægget og lydsignalapparatet (nærlyslygterne) skal kunne afbrydes med en særlig kontakt.

(3) Fjernsynsapparat og lignende skal være

a) således anbragt, at føreren ikke kan se skærmen under kørslen, eller

b) således tilsluttet, at det ikke kan tændes, når motoren er i gang. Bestemmelsen gælder ikke for fjernsynsudstyr, der alene er indrettet som supplement til påbudte førerspejle eller til overvågning af passagerrum, herunder automatiske døre.

(4) Antenne skal være således anbragt og indrettet,

a) at ingen del af antennen under kørslen - herunder kraftig opbremsning og acceleration - bevæger sig uden for køretøjets ydre begrænsning, og

b) at den ikke frembyder unødig fare for andre trafikanter.

(5) Radio- og teleterminaludstyr skal opfylde bestemmelserne i bekendtgørelsen nævnt i pkt. 6.01.002 (1).

6.08 Tyverialarm, startspærre m.v.

6.08.001 Tyverialarm

(1) Tyverialarm skal ved aktivering afgive signal

- enten med køretøjets lydsignalapparat,

- eller med særligt lydsignalapparat,

- og/eller med køretøjets nærlyslygter,

og/eller med nogle af eller alle køretøjets retningsviserblinklygter.

(2) Lydsignal skal automatisk ophøre senest 30 sek. efter aktiveringen og må først begynde igen, når alarmen aktiveres på ny.

(3) Lyssignal, der skal bestå af blink, skal automatisk ophøre senest 5 minutter efter aktiveringen og må først begynde igen, når alarmen aktiveres på ny.

(4) Aktivering kan fx bestå i forsøg på uberettiget åbning af dør eller vindue eller indgreb i påbudt mekanisk tyverisikring. Aktivering må ikke kunne ske under kørsel, eller når køretøjet i øvrigt anvendes og betjenes som tilsigtet.

6.08.002 Startspærre

(1) Påbudt startspærre skal opfylde de konstruktive bestemmelser i EF-direktiv 74/61/EØF, som ændret ved direktiv 95/56/EF.

6.08.010 Motordrevet køretøj

(1) Motordrevet køretøj kan være forsynet med tyverialarm.

(2) Motordrevet køretøj kan være forsynet med startspærre.

6.08.021 Personbil M1

(1) Personbil M1 skal være forsynet med startspærre.

6.09 Særlig afmærkning

6.09.001 Generelle bestemmelser

(1) Påmaling til afmærkning af udragende dele skal være udført med gul/sorte striber, jfr. dansk standard DS 734.

(2) Refleksanordninger til afmærkning af udragende dele skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.05.001 (1), - (3) og - (7) samt bestemmelserne om synlighedsvinklen i pkt. 6.05.002, 6.05.003 og 6.05.004.

(3) For lygter til afmærkning på udragende dele gælder,

a) at tilslutningen skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.03.001 (4),

b) at fremadvendende lygte skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.03.002 (1) b), c), d) og g) samt - (2),

c) at bagudvendende lygte skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.03.003 (1) a), c), d) og f) samt - (2),

d) at lygter, der vender til siden, skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.03.008 (1) a), b) og d),

e) at afmærkningslygte skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.04.005 samt

f) at særlig afmærkningslygte på læssebagsmæk alene skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.09.002.

6.09.002 Særlige afmærkningslygter på læssebagsmæk

(1) Særlige afmærkningslygter på læssebagsmæk

a) skal afgive lys af gul farve,

b) skal være anbragt højst 0,40 m fra læssebagsmækkens yderste hjørner,

c) skal være rettet bagud, når læssebagsmækken er i arbejdsstilling,

d) må ikke kunne tændes, når læssebagsmækken er klappet op,

e) skal afgive 100-240 blink pr. minut.

6.09.003 Lygtebom

(1) Lygtebom skal være udstyret med

a) anordning, der sikrer en forsvarlig fastgørelse,

b) to baglygter,

c) nummerpladelygte(r),

d) to retningsviserblinklygter,

e) to stoplygter,

f) to refleksanordninger.

Lygtebom skal være anbragt mindst 0,35 m og højst 0,90 m over vejbanen. Lygtebom skal have en sådan dimension, at lygter og refleksanordninger - med undtagelse af nummerpladelygter - er anbragt højst 0,40 m fra køretø-jets yderste kant.

Lygterne på lygtebommen skal være tilsluttet de tilsvarende påbudte lygter bag på køretøjet.

Lygter og refleksanordninger på lygtebom medregnes ikke ved bestemmelse af antallet af påbudte eller tilladte lygter og refleksanordninger bag på køretøjet.

6.09.020 Bil

(1) Dele, som rager 1,0 m eller mere frem foran for køretøjets egentlige karrosseri i original udførelse skal:

a) Foran og på de forreste 0,50 m på siderne være forsynet med påmaling til afmærkning af udragende dele.

b) Foran være forsynet med mindst en lygte, der viser hvidt lys fremad.

c) Ved forenden på hver side være forsynet med mindst en lygte, der viser gult lys til siderne.

(2) Dele, som rager 2,0 m eller mere frem foran for køretøjets egentlige karrosseri i original udførelse, skal tillige ved forenden være forsynet med en afmærknings-lygte. Lygten skal være tilsluttet således, at den kan tændes, uden at køretøjets lygter til markering er tændt.

(3) Dele, som rager mindre end 1,0 m frem foran for køretøjets egentlige karrosseri i original udførelse samt dele, der rager bagud for køretøjets bagende i original udførelse, kan være forsynet med påmaling til afmærkning af udragende dele.

(4) Dele, som rager frem foran for eller bagud for køretøjets egentlige karrosseri i original udførelse, kan være forsynet med refleksanordninger til afmærkning af udragende dele.

(5) Læssebagsmæk kan være forsynet med to særlige afmærkningslygter på læssebagsmæk.

6.09.021 Personbil M1

(1) Personbil M1 kan være forsynet med lygtebom.

6.09.022 Personbil M2

(1) Personbil M2 følger reglerne for personbil M1.

6.09.023 Personbil M3

(1) Personbil M3 følger reglerne for personbil M1.

6.09.024 Varebil N1

(1) Varebil N1 følger reglerne for personbil M1.

6.09.050 Traktor

(1) Traktor kan være forsynet med særlig afmærkning efter reglerne for bil.

6.09.060 Motorredskab

(1) Motorredskab skal i lygtetændingstiden være forsynet med lygter til afmærkning på udragende dele.

(2) Motorredskab kan være forsynet med særlig afmærkning efter reglerne for bil.

6.09.099 Motordrevet blokvogn

(1) Motordrevet blokvogn kan være forsynet med særlig afmærkning efter reglerne for bil.

6.09.363 Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej

(1) Køretøj, der er indrettet som mobil afspærring, kan være forsynet med reflekterende tavler og gult blinklys i overensstemmelse med Trafikministeriets vejreg-ler for afmærkn ing af vejarbejder.

6.10 Afmærkning af langsomtkørende køretøjer

6.10.001 Generelle bestemmelser

(1) Et køretøj må kun være forsynet med påbudt eller tilladt afmærkning af langsomtkørende køretøjer.

(2) Afmærkning af langsomtkørende køretøjer:

a) Skal bestå af en rød, fluorescerende, ligesidet trekant med en rød reflekterende kant, som vist i nedenstående eksempel, hvori målene er angivet i millimeter.

AR1193_15.JPG Size: (343 X 269)

(b) Skal være anbragt bag på køretøjet med spidsen opad og være rettet bagud.

(c) Skal

- være godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 69,

- være godkendt af Vägverket, Sverige (» 13.JPG Size: (15 X 14) Lf»-mærket), eller

- opfylde de lystekniske krav til fluorescerende materiale i ECE-regulativ nr. 27 og til reflekterende vejtavlemateriale type 4 i vejregelpublikation 9.20.05, håndbog i vejbelysning.

(d) Kan være aftagelig.

6.10.050 Traktor

(1) Traktor, der ikke indgår i vogntog, skal være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøjer.

6.10.060 Motorredskab

(1) Motorredskab, der ikke indgår i vogntog, og som ikke er bestemt til at føres af en gående, skal være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøjer.

6.10.200 Vogntog

(1) I følgende vogntog skal bageste køretøj være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøjer:

a) Traktor med traktorpåhængsvogn eller påhængsredskab,

b) motorredskab, bortset fra motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, med påhængsvogn eller påhængsredskab og

c) bil med ikke-registreringspligtigt påhængsredskab.

(2) Øvrige køretøjer i de i pkt. (1) a) og b) nævnte vogntog kan være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøjer.

6.11 Refleksplanker

6.11.001 Generelle bestemmelser

(1) Refleksplanke til bil skal være udført med diagonale striber af skiftevis gult re-flekterende og rødt fluorescerende materiale og være udformet som vist i nedenstående model 1, 2, 3 eller 4.

(2) Refleksplanke til påhængs-/sættevogn til bil skal være udført med gult reflekterende materiale omgivet af en rød fluorescerende kant og være udformet som vist i nedenstående model 5, 6, 7 eller 8.

AR1193_16.JPG Size: (412 X 94)

AR1193_17.JPG Size: (454 X 98)

AR1193_18.JPG Size: (404 X 256)

 

AR1193_19.JPG Size: (408 X 268)

 

AR1193_20.JPG Size: (416 X 120)

 

AR1193_21.JPG Size: (439 X 98)

 

AR1193_22.JPG Size: (406 X 249)

 

AR1193_23.JPG Size: (412 X 286)

(3) Refleksplanke skal have følgende mål, jf. ECE-regulativ nr. 70:

a) Den samlede længde af refleksplanke bestående af én, to eller fire dele skal være mindst 1130 mm og højst 2300 mm. De enkelte dele af en refleks-planke skal have samme længde.

b) Bredden skal være

- 140 ± 10 mm for bil og

- 200 + 30/- 5 mm for påhængs-/sættevogn til bil.

c) På refleksplanke til bil skal de diagonale striber have en vinkel på 45 ± 5° og en bredde på 100 ± 2,5 mm.

d) På refleksplanke til påhængs-/sættevogn til bil skal den fluorescerende kant have en bredde på 40 ± 1 mm.

(4) Refleksplanke:

a) Skal være anbragt bag på køretøjet og være rettet bagud.

b) Skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen. Dele, der indgår i et par, skal være ens.

c) Skal være anbragt højst 1,50 m over vejbanen, målt til nederste kant.

d) Skal

- være godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 70 eller

- opfylde de lystekniske krav til fluorescerende materiale i ECE-regulativ nr. 27 og til reflekterende vejtavlemateriale type 4 i vejregelpublikation 9.20.05, håndbog i vejbelysning.

(5) Et køretøj må kun være forsynet med påbudt eller tilladt refleksplanke.

Personbil M3

(1) Ledbus skal være forsynet med refleksplanke (til bil).

Lastbil N2

(1) Lastbil N2 skal være forsynet med refleksplanke.

Lastbil N3

(1) Lastbil N3 skal være forsynet med refleksplanke.

Påhængs-/sættevogn O3

(1) Påhængs-/sættevogn O3 skal være forsynet med refleksplanke.

Påhængs-/sættevogn O4

(1) Påhængs-/sættevogn O4 skal være forsynet med refleksplanke.

Vogntog

(1) I vogntog bestående af lastbil og kærre skal bilen ikke være forsynet med refleksplanke.

6.12 Kørelys

6.12.001 Generelle bestemmelser

(1) Kørelys er beregnet til uden for lygtetændingstiden at øge andre trafikanters opmærksomhed på køretøjet.

(2) Som kørelys kan anvendes

a) nærlyslygter,

b) tågeforlygter,

c) kørelyslygter eller

d) nærlyslygter med reduceret spænding.

(3) Anvendes

a) nærlyslygter eller

b) tågeforlygter

som kørelys, skal påbudte lygter til markering tænde samtidig.

c) kørelyslygter eller

d) nærlyslygter med reduceret spænding

som kørelys, skal påbudte baglygter tænde samtidig, og andre lygter til markering kan tænde samtidig.

(4) Kørelysautomatik skal træde ud af funktion, når køretøjets lyskontakt sættes i positions- eller nær-/fjernlysstilling.

a) Nærlyslygter kan være tilsluttet kørelysautomatik.

b) Tågeforlygter må ikke være tilsluttet kørelysautomatik.

c) Kørelyslygter skal være tilsluttet kørelysautomatik.

d) Nærlyslygter med reduceret spænding skal være tilsluttet kørelysautomatik.

e) Et køretøj må kun være forsynet med påbudt eller tilladt kørelys.

6.12.002 Kørelyslygter

(1) Kørelyslygte:

a) Skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve.

b) Skal være anbragt foran på køretøjet og være rettet fremad.

c) Skal være anbragt højst 0,40 m fra køretøjets yderste kant.

d) Skal være anbragt mindst 0,25 m og højst 1,50 m over vejbanen.

e) Skal have en lysstyrke på mellem 400 cd og 1200 cd.

Denne bestemmelse kan anses for opfyldt, såfremt lampen har et effektforbrug på mellem 15 W og 21 W og er anbragt foran en parabol.

f) Skal have en lysende flade på mindst 40 cm2.

(2) Kørelyslygter i et lygtepar skal opfylde bestemmelserne i pkt. 6.02.001 (2).

(3) Kørelyslygters placering måles som beskrevet i pkt. 6.02.001 (3).

6.12.003 Nærlyslygter med reduceret spænding

(1) Spændingen over lampen skal ved et 12 V eller 24 V anlæg være mindst 11 V henholdsvis 22 V ved fuld ladespænding.

6.12.020 Bil

(1) Bil kan være forsynet med to kørelyslygter.

6.12.030 Motorcykel

(1) Motorcykel kan være forsynet med to kørelyslygter.

(2) Særligt kørelys kan afgives af

- to kørelyslygter eller

- to kørelyslygter og én nærlyslygte (evt. med reduceret spænding).

6.12.032 To-hjulet motorcykel med sidevogn

(1) Kørelyslygter skal være anbragt på motorcyklen efter reglerne herfor.

6.12.041 Registreringspl igtig knallert

(1) For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.

6.12.042 Ikke-re6gistreringspligtig knallert

(1) Ikke-registreringspligtig knallert kan være forsynet med én kørelyslygte.

6.12.050 Traktor

(1) Traktor kan være forsynet med to kørelyslygter.

6.12.060 Motorredskab

(1) For motorredskab gælder reglerne for traktor.

6.12.099 Motordrevet blokvogn

(1) For motordrevet blokvogn gælder reglerne for bil.

6.13 Konturafmærkning

6.13.001 Generelle bestemmelser

(1) Konturafmærkning er reflekterende og beregnet til i lygtetændingstiden at øge andre trafikanters opmærksomhed på store køretøjer.

(2) Konturafmærkning skal være

a) godkendt og mærket i klasse ”C” i henhold til ECE- regulativ nr. 104,

b) udført af 50 mm + 10/-0 mm bredt reflekterende materiale,

c) forsynet med mindst et synligt ”E”-mærke på enhver del af kontur-afmærkningen,

d) anbragt både på siden og/eller bag på køretøjet så tæt på dets yderste kan-ter som muligt, som vist på nedenstående eksempel,

AR1193_24.JPG Size: (449 X 89)

e) af gul eller hvid farve ved anbringelse på siden af køretøjet og af rød farve ved anbringelse bag på køretøjet,

f) anbragt således, at såfremt konturafmærkningen brydes, må afstanden mellem delene højst være 50% af længden af den korteste del,

g) anbragt således, at den nederste del af konturafmærkningen er anbragt mindst 0,25 m og højst 1,50 m over vejbanen, og

h) anbragt således, at afstanden fra hver påbudt stoplygte er større end 0,20 m.

(3) Køretøjer, der er forsynet med konturafmærkning på siden, kan være forsynet med reflekterende reklamer/logoer, jvf. pkt. (4) og (5).

(4) Reklamer/logoer skal være

a) godkendt og mærket i klasse ”D” eller klasse ”E” i henhold til ECE-regulativ nr. 104, dog således, at hvidt reflekterende materiale, der benyttes som basismateriale ved fuldtryk med reklamer/logoer uden frie hvide felter, skal være mærket i klasse ”D/E”,

b) udført i et lavt reflekterende materiale, der kan være i alle farver,

c) anbragt på siden af køretøjet,

d) anbragt inden for konturafmærkningen.

(5) Reflekterende materiale i klasse ”D” skal anvendes ved reflekterende arealer mindre end 2 m2, og reflekterende materialer i klasse ”E” skal anvendes ved re-flekterende arealer på 2 m2 og større.

6.13.022 Personbil M2

(1) For personbil M2 gælder reglerne for lastbil N2.

6.13.023 Personbil M3

(1) For personbil M3 gælder reglerne for lastbil N2.

6.13.025 Lastbil N2

(1) Lastbil N2 kan være forsynet med konturafmærkning og lavt reflekterende flerfarvede reklamer/logoer.

6.13.026 Lastbil N3

(1) For lastbil N3 gælder reglerne for lastbil N2.

6.13.113 Påhængs-/sættevogn O3

(1) For påhængs-/sættevogn O3 gælder reglerne for lastbil N2.

6.13.114 Påhængs-/sættevogn O4

(1) For påhængs-/sættevogn O4 gælder reglerne for lastbil N2.

7. Motor, støj, luftforurening m.v.

7.01 Motor

7.01 .001 Generelle bestemmelser

(1) Motor skal være fastgjort til køre tøjets bærende elementer. Motorens effektafgivelse og omdrejningstal skal kunne reguleres trinløst fra førerpladsen.

7.01.002 Hastighedsbegrænsere

(1) Påbudt hastighedsbegrænser skal opfylde de konstruktive bestemmelser i EF-direktiv 92/24/EF.

(2) Hastighedsbegrænseren og dens forbindelser skal være beskyttet mod uautoriseret justering og/eller energiafbrydelse ved at kræve specialværktøj til dette og/eller ved hjælp af plombering.

(3) Hastighedsbegrænseren skal installeres, indstilles (justeres) og plomberes efter fabrikantens anvisninger.

(4) Følgende køretøjer er undtaget fra kravet om hastighedsbegrænser:

a) Biler, der benyttes af forsvaret, civilforsvaret, brandvæsenet og lignende nødtjenester samt politiet.

b) Biler, der som følge af deres konstruktion ikke kan køre hurtigere end den hastighed, som hastighedsbegrænseren skal være indstillet til.

c) Biler, der anvendes med henblik på videnskabelige forsøg.

d) Biler, der kun benyttes til offentlige tjenesteydelser i byområder.

(5) Bestemmelserne om hastighedsbegrænsere gælder desuden for visse biler, der ifølge typegodkendelsen opfylder direktiv 88/77/EØF med senere ændringer, og som er registreret første gang mellem den 1. oktober 2001 og den 1. ja-nuar 2005:

- fra den 1. januar 2006 for køretøjer i international trafik, og

- fra den 1. januar 2007 for køretøjer der kun anvendes nationalt.

7.01 .010 Motordrevet køretøj

(1) Motordrevet køretøj kan være forsynet med en automatisk virkende hastigheds-regulering, såfremt denne reguleringsanordning

a) Kan ind- og udkobles manuelt med en særlig betjeningsanordning ved førerpladsen,

b) udkobles ved aktivering af driftsbremsen, og

c) kan betjenes let og ubesværet.

7.01 .021 Personbil M1

(1) For personbil M1 med forbrændingsmotor skal brændstofforbrug og CO2-emission være målt i henhold til Rådets direktiv 80/1 268/EØF som ændret ved direktiv 1999/100/EF.

7.01 .022 Personbil M2

(1) Personbil M2 skal være forsynet med hastighedsbegrænser, der er indstillet så-ledes, at hastigheden ikke kan overskride 100 km/t.

Desuden gælder bestemmelsen i pkt. 7.01.002 (5).

7.01 .023 Personbil M3

(1) Personbil M3 med tilladt totalvægt på højst 10.000 kg skal være forsynet med hastighedsbegrænser, der er indstillet således, at hastigheden ikke kan over-skride 100 km/h.

Desuden gælder bestemmelsen i pkt. 7.01.002 (5).

(2) Personbil M3 med tilladt totalvægt på over 10.000 kg skal være forsynet med hastighedsbegrænser, der er indstillet på en af følgende måder:

a) Indstillet til højst 100 km/h.

Denne bestemmelse gælder kun for bil, der er registreret inden den 1. januar 2005, og gælder kun indtil den 1. januar 2007.

b) Indstillet således, at hastigheden ikke kan overskride 100 km/h.

7.01 .024 Varebil N1 1)

(1) For varebil N1 med forbrændingsmotor skal brændstofforbrug og CO2-emission være målt i henhold til EF-direktiv 80/1268/EF som ændret ved direktiv 2004/3/EF og træder i kraft som anført i nedenstående skema:

Varebil af klasse

Ikrafttrædelsesdato for type-

godkendelse

Ikrafttrædelsesdato for

registrering

I (tjenestevægt £

1280 kg)

1. januar 2005

1. januar 2006

II og III (tjeneste-

vægt > 1280 kg)

1. januar 2007

1. januar 2008

For etapevis godkendte køretøjer udskydes ikrafttrædelsesdatoerne et år.

7.01 .025 Lastbil N2

(1) Lastbil N2 skal være forsynet med hastighedsbegrænser, der er indstillet såle-des, at hastigheden ikke kan overskride 90 km/h.

Desuden gælder bestemmelsen i pkt. 7.01.002 (5).

7.01 .026 Lastbil N3

(1) Lastbil N3 skal være forsynet med hastighedsbegrænser, der er indstillet såle-des, at hastigheden ikke kan overskride 90 km/h.

7.01.041 Registreringspl igtig knallert

(1) Motorens effekt skal være begrænset på en sådan måde, at knallertens maksimale hastighed kun vanskeligt kan forøges. Bestemmelsen kan anses for op-fyldt, hvis knallerten opfylder et af nedenstående krav:

a) De tekniske krav i kapitel 7 om foranstaltninger mod ulovlige indgreb i Rådets direktiv 97/24/EF.

b) De tekniske krav i annex 6 til ECE-rekommendation R.E.3.

7.01.042 Ikke-registreringspligtig knallert

(1) Motorens effekt skal være begrænset på en sådan måde, at knallertens maksimale hastighed kun vanskeligt kan forøges. Bestemmelsen anses for opfyldt, hvis knallerten opfylder kravene i nedenstående pkt. a) eller både pkt. b) og c):

a) De tekniske krav i kapitel 7 om foranstaltninger mod ulovlige indgreb i

Rådets direktiv 97/24/EF.

b) Effekt:

- Motorens største effekt må ikke overstige 0,9 kW (1,2 hk) og skal være

begrænset på en sådan måde, at den kun vanskeligt kan forøges.

- Motorens største effekt må ikke overstige 2,2 kW (3 hk), når den i pkt. c)

nævnte bøsning er fjernet.

- For el-motor må den nominelle effekt ikke overstige 0,9 kW.

- Motoren skal være således indrettet og begrænset, at ændringer eller udskiftninger af komponenter i indsugningssystemet (luftfilter, karburator, karburatorstuds mv.) og udstødningssystem (udstødningsrør, lyd-dæmper mv.) ikke kan medføre nogen væsentlig forøgelse af motorens effekt.

Ved standardtypegodkendelse skal der foreligge en afprøvning af motorens maksimale effekt. Afprøvningen skal foretages efter DIN 70020 eller Rådets direktiv 95/1/EØF.

c) Indsugningssystem:

- Motorens indsugningskanal skal være forsynet med en hærdet bøsning af hårdhed mindst 60 Rc, som skal være indstøbt, indpresset og fastsvejset eller på lignende måde solidt fastgjort i motorens indsugningskanal. Bøsningen skal have en længde, der kan være indtil 2,5 mm mindre end indsugningskanalens længde, når den er anbragt i støbejern, og indtil 3,0 mm mindre, når den er anbragt i letmetal. Bøsningens gennemstrømningstværsnit (lysning) skal, bortset fra eventuelle mindre afrundinger (rejfninger) i hver ende, være af uforandret dimension i hele længden.

- Stemplet må i topstilling ikke dække nogen del af indsugningsåbningen i cylinderspejlet (indsugningsporten).

7.01.200 Vogntog

(1) I vogntog, hvor det trækkende køretøj er en motorcykel, skal motorcyklen have en motor med et slagvolumen på over 125 cm3.

7.01.320 Skolekøretøj

(1) Skolekøretøj skal opfylde bestemmelserne i bilag 5 til Justitsministeriets bekendtgørelse om kørekort.

7.02 Brændstofanlæg

7.02.001 Generelle bestemmelser

(1) Brændstofbeholder og -ledninger skal være fremstillet af sejt og slidstærkt materiale, der er modstandsdygtigt over for brændstoffet og over for varme. Brændstofbeholder skal være fremstillet af ikke brændbart materiale eller opfylde de konstruktive bestemmelser i annex 5 til ECE-regulativ nr. 34. Alternativt kan brændstofbeholdere fremstillet af plast godkendes, såfremt de opfylder de konstruktive bestemmelser om brandbestandighed i bilag I, punkt 6.3.5, i direktiv 70/221/EØF som ændret ved 2000/8/EF, eller annex 5 til ECE-regulativ nr. 34.

(2) Brændstofbeholder og -ledninger skal være således udformet, anbragt og fast-gjort, at vibrationer m.v. ikke medfører risiko for slitage eller brud ved køretøjets normale anvendelse.

(3) Samlinger i brændstofledninger, herunder slanger, skal være sikret mod utilsigtet adskillelse.

(4) Benzindrevet køretøj uden fødepumpe mellem brændstofbeholder og karburator el. lign. skal være forsynet med en afspærringsventil i brændstofledningen umiddelbart ved brændstofbeholderen.

7.02.022 Personbil M2

(1) Brændstofbeholder må ikke være anbragt inde i bilen. Bestemmelsen anses for opfyldt, såfremt beholderen er anbragt under gulvet.

(2) Brændstofbeholderens påfyldningsåbning skal ligge uden for karrosseriet og må ikke være anbragt under døråbning.

På bil indrettet til befordring af mere end 19 personer skal påfyldningsåbningens afstand til døråbning være mindst 0,50 m, dog 0,25 m for bil med dieselmotor.

(3) Det skal sikres, at eventuelt spild ved påfyldningen af brændstof ikke kan trænge ind i bilen, men føres til vejbanen.

(4) Brændstofledninger må ikke føres gennem bilens karrosseri.

7.02.023 Personbil M3

(1) Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

7.03 Transmissionssystem

7.03.001 Generelle bestemmelser

(1) Motordrevet køretøj – bortset fra motorcykel – med en egenvægt på mere end 400 kg skal være forsynet med bakgear eller anden anordning til baglænskørsel.

7.03.002 Friktionsbelægninger

(1) Friktionsbelægninger i transmissionssystemet skal være asbestfri for følgende køretøjer:

- personbil M1,

- varebil N1,

- motorcykel og

- registreringspligtig knallert.

7.04 Udstødningssystem

7.04.001 Generelle bestemmelser

(1) Udstødningssystem skal være således indrettet og anbragt,

a) at udstødningsgas ikke kan trænge ind i fører- og passagerrum,

b) at udstødningsgas ikke bliver ført ud til højre for køretøjet, og

c) at der ikke er fare for antændelse af brændbare materialer på køretøjet. Afstanden til materiale, der ikke er varmebestandigt, skal være større end 50 mm.

7.04.040 Knallert

(1) Knallert skal ikke opfylde bestemmelsen i pkt. 7.04.001 (1) b).

7.05 Støj

7.05.001 Generelle bestemmelser

(1) Motordrevet køretøj skal være således indrettet, at det ikke afgiver unødig støj.

(2) Motordrevet køretøjs støjniveau måles ved tre metoder:

a) Støjmålemetode I (kørselsmåling).

b) Støjmålemetode II (7 m-standmåling).

c) Støjmålemetode IV (nærfelt-standmåling).

(3) Ved første registrering eller ibrugtagning af bil, motorcykel og knallert og ved standardtypegodkendelse af traktor må støjniveauet ikke overstige de for metode I gældende støjgrænser.

(4) For ibrugværende bil, motorcykel og knallert må støjniveauet ikke overstige det ved første registrering efter metode IV målte støjniveau med mere end 3 dB(A).

(5) For ibrugværende, standardtypegodkendt traktor må støjniveauet ikke overstige det ved standardtypegodkendelsen efter metode II eller IV målte støjniveau med mere end 3 dB(A), når der anvendes samme målemetode.

(6) For fabriksny motordrevet blokvogn må støjniveauet ikke overstige de for metode II gældende støjgrænser.

(7) For ibrugværende motordrevet blokvogn må støjniveauet ikke overstige de for metode II gældende støjgrænser med mere end 3 dB(A).

(8) For dækstøj gælder desuden bestemmelserne i pkt. 8.02.020 (5) og 8.02.110 (3).

7.05.020 Bil

(1) Bil skal opfylde de støjgrænser, som er anført i pkt. 7.05.021-7.05.026, og som svarer til grænseværdierne i Rådets direktiv 70/1 57/EØF som ændret ved direktiv 92/97/EØF, samt de støjgrænser for trykluftstøj fra bremsesystemet, som er fastsat i det nævnte direktiv (bilag I, pkt. 5.2.1 og 5.4.).

(2) For terrængående bil med tilladt totalvægt på over 2.000 kg forhøjes de anførte støjgrænser med:

a) 1 dB(A) for bil med motoreffekt på mindre end 150 kW.

b) 2 dB(A) for bil med motoreffekt på 150 kW eller mere.

7.05.021 Personbil M1

(1) For personbil M1 gælder følgende støjgrænser efter metode I:

74 dB(A), dog

75 dB(A) for bil med dieselmotor med direkte indsprøjtning.

(2) For personbil M1 med motoreffekt på over 140 kW og et forhold mellem motor-effekt og tilladt totalvægt på over 75 kW/ton forhøjes de anførte støjgrænser med 1 dB(A) på de betingelser, som er fastsat i Rådets direktiv 70/157/EØF som ændret ved direktiv 92/97/EØF (bilag I, pkt. 5.2.2.1).

7.05.022 Personbil M2

(1) For personbil M2 gælder følgende støjgrænser efter metode I:

a) 76 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på ikke over 2.000 kg, dog

77 dB(A) for bil med dieselmotor med direkte indsprøjtning.

b) 77 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på over 2.000 kg, men ikke over 3.500

kg, dog

78 dB(A) for bil med dieselmotor med direkte indsprøjtning.

c) 78 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på over 3.500 kg, dog

80 dB(A) for bil med motoreffekt på 150 kW eller mere.

7.05.023 Personbil M3

(1) For personbil M3 gælder følgende støjgrænser efter metode I: 78 dB(A), dog

80 dB(A) for bil med motoreffekt på 150 kW eller mere.

7.05.024 Varebil N1

(1) For varebil N1 gælder følgende støjgrænser efter metode I:

a) 76 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på ikke over 2.000 kg, dog

dB(A) for bil med dieselmotor med direkte indsprøjtning.

b) 77 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på over 2.000 kg, men ikke over 3.500 kg, dog

78 dB(A) for bil med dieselmotor med direkte indsprøjtning.

7.05.025 Lastbil N2

(1) For lastbil N2 gælder følgende støjgrænser efter metode I:

a) 77 dB(A) for bil med motoreffekt på mindre end 75 kW.

b) 78 dB(A) for bil med motoreffekt på 75 kW eller mere, men mindre end 150 kW.

c) 80 dB(A) for bil med motoreffekt på 150 kW eller mere.

7.05.026 Lastbil N3

(1) For lastbil N3 gælder reglerne for lastbil N2.

7.05.030 Motorcykel

(1) Støjgrænserne gældende for motorcykel er i overensstemmelse med grænse-værdierne i kapitel 9 i EF-direktiv 97/24/EF.

(2) For motorcykel gælder følgende støjgrænser efter metode I:

a) 75 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på ikke over 80 cm3.

b) 77 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end 80 cm3, men ikke over 175 cm3.

c) 80 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end 175 cm3.

7.05.040 Knallert

(1) Støjgrænseværdierne gældende for knallert er i overensstemmelse med grænseværdierne i kapitel 9 i EF-direktiv 97/24/EF.

(2) For knallert gælder følgende støjgrænser målt efter metode I:

a) 66 dB(A) for to-hjulet knallert med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på ikke over 25 km/h.

b) 71 dB(A) for to-hjulet knallert med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 25 km/h.

c) 76 dB(A) for tre-hjulet knallert.

7.05.050 Traktor

(1) For traktor gælder følgende støjgrænser efter metode I:

a) 85 dB(A) for traktor med tilladt totalvægt på ikke over 1.500 kg, og

b) 89 dB(A) for traktor med tilladt totalvægt på mere end 1.500 kg.

7.05.099 Motordrevet blokvogn

(1) For motordrevet blokvogn gælder følgende støjgrænser efter metode II:

a) 86 dB(A) for blokvogn, som er forsynet med motor til benzin eller F-gas, og

b) 88 dB(A) for blokvogn, som er forsynet med dieselmotor.

7.06 Luftforurening

7.06.001 Generelle bestemmelser

(1) Motor skal være således indrettet, at den ikke afgiver unødig røg.

(2) Ved første registrering af køretøj med forbrændingsmotor skal køretøjet overholde de krav og emissionsnormer, der er nævnt for de enkelte køretøjsarter.

(3) For ibrugværende køretøj gælder, at ved konstruktive ændringer af motor eller forureningsbegrænsende udstyr skal de tekniske krav gældende ved første registrering eller ibrugtagning overholdes.

7.06..020 Bil

(1) For ibrugværende bil med motor med styret tænding, der ikke er forsynet med trevejs katalysator med lambdasonde, må kulilteindholdet i udstødningsgassen ved tomgang ikke overstige 3,5 vol.%, målt efter målemetoden i pkt. 11.02.001.

(2) For ibrugværende bil med motor med styret tænding, der er forsynet med trevejs katalysator med lam bdasonde, gælder følgende:

a) Ved tomgang må kulilteindholdet i udstødningsgassen målt efter målemetoden i pkt. 11.02.001 ikke overstige

- 0,5 vol.% for bil, der er registreret før den 1. juli 2002,

- 0,3 vol.% for bil, der er registreret den 1. juli 2002 eller senere.

b) Ved forhøjet tomgang må kulilteindholdet i udstødningsgassen, målt efter målemetoden i pkt. 11.02.003, ikke overstige

- 0,3 vol.%, for bil, der er registreret før den 1. juli 2002,

- 0,2 vol.% for bil, der er registreret den 1. juli 2002 eller senere, og lambda skal være 1 ± 0,03 eller i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

(3) For bil med dieselmotor skal den korrigerede værdi af udstødningsgassens røg-tæthed under fri acceleration være fastsat, og bilen skal være mærket hermed i overensstemmelse med direktiv 72/306/EØF som ændret ved direktiv 97/20/EF, eller ECE regulativ 24-03.For ibrugværende bil med dieselmotor må udstødningsgassens røgtæthed under fri acceleration af motoren, målt efter målemetoden i pkt. 11.02.004, ikke overstige den for bilen fastsatte værdi, jf. pkt. (3).

(4) Biler med F-gas- eller naturgasmotor skal opfylde de tekniske krav i direktiv nr. 70/220/EØF som ændret ved direktiv nr. 98/77/EF.

7.06.021 Personbil M1

(1) Personbil M1 med tilladt totalvægt på ikke over 2.500 kg skal opfylde de tekniske krav i et af følgende regelsæt:

a) Rådets direktiv 70/220/EØF, som ændret ved direktiv 2002/80/EF og senest tilpasset for gasdrevne biler ved direktiv 2003/76/EF, og skal opfylde grænseværdierne i pkt. 5.3.1.4 i bilag I, linie B (Euro 4).

b) California Exhaust and Evaporative Emission Standard LEV II (2004-norm) niveau LEV (Low Emission Vehicle) eller bedre for kategori LDV (Light-Duty Vehicles – personbil indrettet til højst 12 passagerer).

(2) For personbil M1 med tilladt totalvægt over 2.500 kg gælder bestemmelserne i pkt. 7.06.024 (1) a) eller b).

(3) Personbil M1 kan alternativt til OBD i de nævnte direktiver være forsynet med OBD II i henhold til det amerikanske Environmental Protection Agency (EPA).

7.06.022 Personbil M2

(1) For personbil M2 med motor med styret tænding gælder pkt. 7.06.024 (1) a), b).

(2) For personbil M2 med dieselmotor eller F-gas- eller naturgasmotor skal motoren opfylde de tekniske krav i ét af følgende regelsæt:

a) Rådets direktiv 88/77/EØF som ændret ved direktiv 1999/96/EF med tilhø-rende præciseringer og ikrafttrædelsesdatoer i 2001/27/EF og skal opfylde grænseværdierne i bilag I pkt. 6.2.1., linie A (Euro 3).

Dette punkt gælder kun for bil, der typegodkendes inden den 1. oktober 2005 og reg istreres inden den 1. oktober 2006.

b) Rådets direktiv 88/77/EØF som ændret ved direktiv 1999/96/EF med tilhø-rende præciseringer og ikrafttrædelsesdatoer i 2001/27/EF og skal opfylde grænseværdierne i bilag I pkt. 6.2.1., linie B1 (Euro 4).

Dette punkt gælder kun for bil, der typegodkendes inden den 1. oktober 2008 og reg istreres inden den 1. oktober 2009.

c) Rådets direktiv 88/77/EØF som ændret ved direktiv 1999/96/EF med tilhø-rende præciseringer og ikrafttrædelsesdatoer i 2001/27/EF og skal opfylde grænseværdierne i bilag I pkt. 6.2.1., linie B2 (Euro 5).

d) Rådets direktiv 88/77/EØF som ændret ved direktiv 1999/96/EF med tilhø-rende præciseringer og ikrafttrædelsesdatoer i 2001/27/EF og skal opfylde grænseværdierne i bilag I pkt. 6.2.1., linie C (særlig miljøvenlige køretøjer (EEV)).

(3) Personbil M2 med dieselmotor, F-gasmotor eller naturgasmotor, der opfylder 70/220/EØF som ændret ved direktiv 98/77/EF, skal dog ikke opfylde ovenstående pkt. (2).

(4) Personbil M2 med dieselmotor og med referencemasse på højst 2.840 kg (svarende til tjenestevægt på højst 2.815 kg) kan dog i stedet for pkt. (2) opfylde pkt. 7.06.024 (1) a) eller b).

(5) Personbil M2 indrettet til højst 12 passagerer kan i stedet for pkt. (1) og (2) op-fylde pkt. 7.06.021 (1) c).

Dette punkt gælder kun for bil, der registreres inden den 1. oktober 2006.

7.06.023 Personbil M3

(1) For personbil M3 gælder pkt. 7.06.022 (1) og (2).

7.06.024 Varebil N1

(1) Varebil N1 skal opfylde de tekniske krav i et af følgende regelsæt:

a) Rådets direktiv 70/220/EØF, som ændret ved direktiv 2002/80/EF og senest tilpasset for gasdrevne biler ved direktiv 2003/76/EF, og skal opfylde grænseværdierne i pkt. 5.3.1.4 i bilag I, linie A (2000, dvs. Euro 3).

Dette punkt gælder kun for bil af klasse II og III (referencemasse på over 1.305 kg svarende til tjenestevægt på over 1.280 kg), der typegodkendes inden den 1. januar 2006 og registreres inden den 1. januar 2007.

b) Rådets direktiv 70/220/EØF som ændret ved direktiv 2002/80/EF og senest tilpasset for gasdrevne biler ved direktiv 2003/76/EF, og skal opfylde grænseværdierne i pkt. 5.3.1.4 i bilag I, linie B (2005, dvs. Euro 4).

c) Pkt. 7.06.022 (2).

Dette punkt gælder kun for varebil N1 med dieselmotor.

d) California Exhaust and Evaporative Emission Standard LEV II (2004-norm)

- niveau LEV (Low Emission Vehicle) eller bedre for kategori LDT (Light-Duty Truck med en tilladt totalvægt på højst 8.500 lb svarende til 3.860 kg), og

- niveau ULEV (Ultra Low Emission Vehicle) eller bedre for kategori MDV (Medium-Duty Vehicles med en tilladt totalvægt på over 8.500 lb og højst 14.000 lb svarende til 6.300 kg).

(2) Varebil N1 kan alternativt til OBD i de nævnte direktiver være forsynet med OBD II i henhold til det amerikanske Environmental Protection Agency (EPA).

7.06.025 Lastbil N2

(1) For lastbil N2 gælder reglerne for personbil M2.

(2) Lastbil N2 med tilladt totalvægt på højst 3.860 kg kan i stedet for pkt. (1) opfylde pkt. 7.06.024 (1) d).

Dette punkt gælder kun for bil, der registreres inden den 1. oktober 2006.

7.06.026 Lastbil N3

(1) For lastbil N3 gælder pkt. 7.06.022 (1) og (2).

7.06.030 Motorcykel 1)

(1) Motorcykel skal opfylde de tekniske krav i ét af følgende regelsæt:

a) Rådets direktiv 97/24/EF som ændret ved direktiv opfylde grænseværdierne i række A i tabellen i pkt. kapitel 5 (Euro 2).

Dette punkt gælder for motorcykel, der registreres inden den 1. januar 2008.

b) Rådets direktiv 97/24/EF som ændret ved direktiv 2003/77/EF og skal opfylde grænseværdierne i række B i pkt. 2.2.1.1.5. i bilag II til kapitel 5 (Euro 3).

7.06.040 Knallert

(1) Knallert skal opfylde de tekniske krav i Rådets direktiv 97/24/EF og skal opfylde grænseværdierne i anden række i tabellen i pkt. 2.2.1.1.3. i bilag I til kapitel 5.

7.06.050 Traktor

(1) For traktor med dieselmotor med en motoreffekt mellem 18 og 560 kW skal motoren være godkendt og mærket i henhold til EF-direktiv 2000/25/EF, som anført i punkt (2), (3) og (4).

(2) a) Trin II i direktiv 2000/25/EF for traktor med dieselmotor med en motoreffekt mellem 18 og 129 kW.

b) Som alternativ til bestemmelserne i pkt. a) kan motoren være godkendt og mærket i henhold til

- trin II i EF-direktiv 97/68/EF (om mobile ikke-vejgående maskiner),

- trin A, B1, B2, eller C i EF-direktiv 88/77/EØF som ændret ved EF-direktiv 1996/96/EF (om luftforurening fra dieselmotorer til lastbiler og busser),

- ECE-regulativ 49-03 (om luftforurening fra dieselmotorer til lastbiler og busser), eller

- ECE-regulativ 96-01 trin B (om luftforurening fra dieselmotorer til traktorer).

Punkt (2) gælder kun for traktorer der registreres, godkendes eller tages i brug inden de i punkt (3) nævnte ikrafttrædelsesdatoer.

(3) a) Trin III A i direktiv 2000/25/EF som ændret ved 2005/13/EF, der træder i kraft som anført i nedenstående skema.

Effekt

Effektområde

Ikrafttrædelsesdato for før‑

ste registrering, godken‑

delse eller ibrugtagning.

18 - 36 kW

K

1. januar 2007

37 - 74 kW

J

1. januar 2008

75 - 129 kW

I

1. januar 2007

130 - 560 kW

H

1. januar 2006

b) Som alternativ til bestemmelserne i pkt. a) kan motoren være godkendt og mærket i henhold til trin IIIA i EF-direktiv 97/68/EF (om mobile ikke-vejgående maskiner).

Punkt (3) gælder kun for traktorer der registreres, godkendes eller tages i brug inden de i punkt (4) nævnte ikrafttrædelsesdatoer.

(4) a)Trin III B i direktiv 2000/25/EF som ændret ved 2005/13/EF, der træder i kraft som anført i nedenstående skema.

Effekt

Effektområde

Ikrafttrædelsesdato for før‑

ste registrering, godken‑

delse eller ibrugtagning.

18 - 36 kW

P

1. januar 2013

37 - 74 kW

N

1. januar 2012

75 - 129 kW

M

1. januar 2012

130 - 560 kW

L

1. januar 2011

b) Som alternativ til bestemmelserne i pkt. a) kan motoren være godkendt og mærket i henhold til trin III B i EF-direktiv 97/68/EF (om mobile ikke-vejgående maskiner).

Punkt (4) gælder kun for traktorer der registreres, godkendes eller tages i brug inden de i punkt (5) nævnte ikrafttrædelsesdatoer.

(5) a) Trin IV i direktiv 2000/25/EF som ændret ved 2005/1 3/EF, der træder i kraft som anført i nedenstående skema.

Effekt

Effektområde

Ikrafttrædelsesdato for før‑

ste registrering, godken‑

delse eller ibrugtagning.

56 - 129kW

R

1. januar 2013

130 - 560kW

Q

1. januar 2012

b) Som alternativ til bestemmelserne i pkt. a) kan motoren være godkendt og mærket i henhold til trin IV i EF-direktiv 97/68/EF (om mobile ikke-vejgående maskiner).

(6) For traktor, hvis motor er produceret før de nævnte datoer for registrering, god-kendelse og ibrugtagning i punkt (3) a), (4) a) og (5) a) udskydes ikrafttrædelsesdatoen to år.

(7) Uanset bestemmelserne i punkt (3) a), (4) a), og (5) a) kan der i henhold til direktiv 2005/13/EF på anmodning af traktorfabrikanten meddeles godkendelse efter »Fleksibel ordning«.

Fleksibel ordning kan meddeles for et begrænset antal motorer, som kun opfylder det forudgående trin af grænseværdier. Motorer godkendt efter fleksibel ordning er forsynet med en supplerende mærkat med følgende tekst »Motor er markedsført under fleksibel ordning med traktornummer og effektområde samt EF-typegodkendelsesnummer« på dansk eller tilsvarende tekst på et andet fællesskabssprog.

7.06.060 Motorredskab

(1) For motorredskab med dieselmotor skal motoren være godkendt og mærket i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om begrænsning af luft-forurening fra mobile, ikke-vejgående maskiner.

7.07 Opvarmningsanlæg

7.07.001 Generelle bestemmelser

(1) Opvarmningsanlæg skal være således indrettet, at der ikke kan forekomme kul-ilte i karrosseriets indre.

Varmeanlæggets hedeflader og rørledninger må under drift ikke antage temperaturer på mere end 100° C.

Dele af varmeanlægget, der antager temperaturer over 80° C, skal være afskærmet mod berøring.

(2) Opvarmningsluft, der blæses ind i fører- og passagerrum, må ikke opvarmes direkte af køretøjets udstødningssystem.

(3) Opvarmningsanlæg, der forbrænder benzin eller olie, skal være godkendt af

- EF i henhold til direktiv 2001/56/EF (e-mærket),

- Beredskabsstyrelsen (»B«- eller »SB«-mærket),

- Statens Provningsanstalt, Sverige (»SP«-mærket) eller

- Kraftfahrt-Bundesamt, Tyskland (» 14.JPG Size: (38 X 8) S«-mærket). Opvarmningsanlæg, der forbrænder F-gas, skal være godkendt i henhold til Gasreglementet, afsnit C (»CE«- eller »DG«-mærket), eller skal være godkendt og mærket i henhold til EF-direktiv 2001/56/EF.

(4) F-gasdrevet opvarmningsanlæg, som er tilsluttet brændstofbeholder i anlæg til drift af bil på F-gas, skal mellem brændstofbeholder og opvarmningsanlæggets fordamper være forsynet med en magnetventil, som afspærrer brændstofledningen, når opvarmningsanlægget ikke benyttes. Magnetventilen skal være så-ledes indrettet, at eventuelt overtryk fra fordamperen ledes tilbage i brændstof-ledningen.

(5) Opvarmningsanlæg skal være således monteret,

a) at rørforbindelser m.v. til forbrændingskammeret er lufttæt adskilt fra fører-, passager- og varerum,

b) at det ikke har mulighed for at indsuge kulilteholdig luft,

c) at afgangsrøret for forbrændingsprodukter udmunder uden for karrosseriet eller kobles til motorens udstødningssystem, og

d) at rør og flader, der opnår en temperatur på mere end 90° C, har en afstand på mindst 50 mm fra brændbart materiale.

7.09 Brændstofanlæg til F-gas

7.09.001 Generelle bestemmelser

(1) Brændstofbeholder og -ledninger samt øvrige dele i brændstofanlægget skal være således udformet, anbragt og fastgjort, at vibrationer m.v. ikke medfører risiko for slitage eller brud ved køretøjets normale anvendelse.

(2) Alle dele i brændstofanlægget skal være egnet til F-gas og være modstandsdygtige over for de i anlægget forekommende tryk og temperaturer.

(3) Armatur for brændstofbeholder, brændstofslanger, fordamper samt reduktionsventil skal være mærket med fabrikat- og typebetegnelse.

7.09.002 Brændstofbeholder

(1) Brændstofbeholder

a) skal være godkendt, fremstillet, kontrolleret og mærket i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 520 af 1. november 1983 om F - gasbeholdere i køretøjer,

b) skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele,

c) skal have en afstand på mindst 0,10 m fra udstødningssystemets dele, medmindre der er anbragt afskærmning mellem beholder og udstødnings-system, og

d) må ikke være anbragt i fører-, passager- eller motorrum.

(2) For brændstofbeholder, der er anbragt inden for karrosseriet, gælder, at rummet, hvori beholderen findes, skal være ventileret til det fri.

Ventilationsåbning

a) skal have et areal på mindst 500 mm2,

b) skal udmunde mindst 0,25 m fra udstødningssystemets dele, og

c) skal være placeret, så den ikke tildækkes af bagage m.v.

(3) Brændstofbeholder anbragt under køretøjet skal være således monteret, at den – set lige forfra og lige bagfra – ved enhver belastning af køretøjet mellem tjenestevægt og tilladt totalvægt

a) i hele dens tværsnit er beskyttet af faste dele af køretøjets konstruktion, eller

b) er beskyttet mod beskadigelse af en kraftig afskærmning, der ikke må reducere køretøjets frihøjde.

7.09.003 Armatur for brændstofbeholder

(1) Fast installeret brændstofbeholder skal være forsynet med:

a) Påfyldningsventil uden for karrosseriet og fjederbelastet kontraventil i beholderens påfyldningsstuds.

b) Manuel afspærringsventil ved afgangsledningen. Afspærringsventilen skal være forsynet med rørbrudsventil, som automatisk afspærrer afgangen ved brud på ledningen.

c) ikkerhedsventil med separat afblæsningsledning med udmunding mindst 0,25 m fra udstødningssystemets dele. Sikkerhedsventilen skal åbne ved 28 ± 2 bar overtryk og lukke senest ved 90% af åbningstrykket. Kapaciteten skal være mindst 6 m3 atmosfærisk luft pr. minut ved 35 bar overtryk. Sikkerhedsventilen skal have forbindelse til dampfasen i brændstofbeholderen og være mærket med åbningstrykket.

d) Automatisk virkende fyldestopventil, som højst tillader 85% fyldning af brændstofbeholderen.

e) Pejleventil og fast pejlerør for kontrol af 85% fyldning af beholderen. Pejle-ventilen skal være anbragt på beholderen og være forsynet med en tætsluttende muffe til hindring af gasudstrømning ved utilsigtet åbning af ventilen. Gennemstrømningsåbningen i pejleventilen må ikke overstige 1,4 mm.

(2) Supplerende udtag på brændstofbeholder skal kunne afspærres umiddelbart ved beholderen og skal være forsynet med rørbrudsventil.

(3) Mellem brændstofbeholder og fordamper skal findes en afspærringsventil (mag-netventil), som skal kunne betjenes fra førerpladsen. Afspærringsventilen skal lukke, når tændingen afbrydes.

(4) Såfremt der i et brændstofanlæg indgår flere, forbundne brændstofbeholdere, må der ikke være fri overstrømning mellem beholderne. Dette kan anses for opfyldt, såfremt der mellem beholderne findes en omskifterventil, som kan betjenes fra førerpladsen, eller der er kontraventiler i beholdernes afgangsledninger.

(5) Udskiftelig brændstofbeholder (gasflaske) skal være forsynet med de under (1) b) og (3) nævnte ventiler.

7.09.004 Brændstofledninger

(1) Brændstofledninger må kun i nødvendigt omfang være ført gennem fører-, pas-sager- og varerum, og skal da være beskyttet mod beskadigelse fra gods eller bagage.

(2) Mellem brændstofbeholder og fordamper skal anvendes udglødede, sømløse kobberrør med en udvendig diameter på højst 10 mm og en vægtykkelse på mindst 0,8 mm.

(3) Hvis brændstofbeholder og påfyldningsventil er adskilt, skal de være forbundet med en fleksibel slange.

(4) Mellem reduktionsventil og gasblander (karburator) skal anvendes fleksibel slange.

(5) Brændstofrør skal være samlet med rørfittings af typen metal mod metal. Eventuelle pakninger skal være af metal.

(6) Brændstofslanger med tanktryk skal kunne modstå et tryk på 30 bar og være forsynet med gevindkoblinger. Andre slanger skal være forsynet med slangenipler og sikret med spændebånd.

7.09.005 Fordamper

(1) Vandopvarmet fordamper anbragt i motorrum skal have en afstand på mindst 0,10 m fra udstødningssystemets dele, medmindre der er anbragt afskærmning mellem fordamper og udstødningssystem.

(2) Fordamper anbragt i udstødningssystemet skal være af sømløst stålrør.

7.09.006 Reduktionsventil

(1) Reduktionsventil:

a) Må ikke være anbragt i fører-, passager- eller varerum.

b) Skal være således indrettet, at gastilførslen til motoren automatisk stand-ses, dersom motoren går i stå med tændingen tilsluttet, medmindre der i brændstofledningen er anbragt en særlig ventil med tilsvarende funktion.

7.09.007 Choker

(1) Chokeranordning skal være således indrettet, at overdosering af F-gas ikke kan finde sted under normal anvendelse af chokeren. For elektrisk aktiveret choker kan dette anses for opfyldt, såfremt chokeren kun kan aktiveres under anvendelse af startmotoren.

7.09.020 Bil

(1) Ingen del af gasanlægget må rage uden for køretøjets konturer.

(2) Dele af gasanlægget, der er anbragt uden for karrosseriet, skal være således anbragt eller afskærmet, at de er beskyttet mod beskadigelse under køretøjets normale anvendelse.

(3) På brændstofbeholder anbragt inden for karrosseriet, skal armaturer været beskyttet mod beskadigelse fra gods og bagage af en gastæt udført afskærmning, der skal være ventileret direkte til det fri. Ventilationen skal opfylde kravene i pkt. 7.09.002 (2).

7.09.021 Personbil M1

(1) I personbil M1 kan brændstofbeholderen anbringes i bagagerummet, uagtet dette er i direkte forbindelse med passagerrummet.

7.09.024 Varebil N1

(1) I varebil N1, hvor brændstofbeholderen er anbragt i varerummet, skal beholder, armatur og brændstofledninger være beskyttet mod beskadigelse med en af skærmning af en styrke svarende til adskillelsen mellem førerrum og varerum.

(2) I varebil N1, hvor varerummet er i direkte forbindelse med førerrummet, kan brændstofbeholderen anbringes i førerrummet.

7.09.025 Lastbil N2

(1) For lastbil N2 gælder reglerne for varebil N1.

7.09.026 Lastbil N3

(1) For lastbil N3 gælder reglerne for varebil N1.

8. Bærende elementer

8.01 Chassis

8.01 .001 Generelle bestemmelser

(1) Chassisramme, selvbærende karrosseri og stel skal kunne modstå de påvirkninger, der opstår under normal anvendelse og belastning af køretøjet.

(2) Samlinger skal være forsvarligt udført og så vidt muligt placeret, hvor de af samlingen omfattede dele er mindst belastet. Boltesamlinger skal være særligt sikret mod adskillelse.

(3) Chassisramme, selvbærende karrosseri og stel må ikke være deformeret eller i øvrigt beskadiget eller tæret i en sådan grad, at køretøjet er til fare for færdsels-sikkerheden.

8.01.002 Chassisramme

(1) Forstærkning på profilflanger må ikke være fuldsvejset dertil.

(2) Boring af huller i rammedelenes flanger skal undgås.

(3) Læssekran, læssebagsmæk, tippelad eller lignende skal monteres i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens anvisninger eller for chassisramme af stål således, at spændingerne i denne ved anvendelse af disse anordninger ikke overstiger 150 N/mm2 (1500 kp/cm2).

8.01 .023 Personbil M3

(1) Ledbus:

a) Ledsektionen skal være indrettet således, at forreste og bageste del af ledbussen ikke adskilles, uanset nogen del af ledsektionen løsner sig.

b) Ledsektionen skal være indrettet og afskærmet således, at der ikke opstår fare for passagererne.

8.02 Hjul

8.02.001 Generelle bestemmelser

(1) Dæk, fælge og hjullejer m.v. skal være ubeskadigede.

8.02.002 Dæk

(1) Dæk

a) Skal have en bæreevne mindst svarende til køretøjets tilladte akseltryk og være beregnet til mindst køretøjets tophastighed.

b) Skal være af dimension og udformning svarende til fælgen.

c) Skal tydeligt og holdbart være mærket med dimensionsbetegnelse og fabrikantens og/eller regummieringsfirmaets navn eller varemærke.

d) Skal på køretøj med størst tilladt hastighed på over 30 km/h tydeligt og holdbart være mærket med bæreevne- og hastighedsangivelse.

(2) Mønsterdybden skal på køretøj med størst tilladt hastighed på over 30 km/h være mindst

a) 1,6 mm for køretøj med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg

og

b) 1,0 mm for køretøj med tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

Mønsterdybden måles i hovedmønsteret, hvorved forstås de brede riller i slid-banens midterste del, der dækker ca. 3/4 af slidbanens bredde.

(3) Dæk, for hvilke der er krav om mindst 1,6 mm mønsterdybde, skal være forsynet med slidindikatorer (TWI).

Slidindikatorer skal give visuel advarsel, når mønsterdybden i hovedmønsteret er reduceret til 1,6 mm.

Slidindikatorer skal være anbragt i tværgående rækker i slidbanens hovedmønster.

(4) Oppumpningstrykket skal være i overensstemmelse med det af køretøjsfabrikanten foreskrevne, dog højst 9 bar.

(5) Der skal på samme aksel anvendes dæk af samme dimension og type bortset fra dæk til midlertidig brug.

(6) Dæk opdeles i typer, afhængig af opbygning og anvendelseskategori

a) opbygning:

- radialdæk

- diagonaldæk

b) anvendelseskategori:

- almindeligt dæk (uden »M+S»-mærkning)

- terræn- og vinterdæk (med »M+S»-mærkning)

- dæk til midlertidig brug (nød-reservehjul).

(7) Enkeltmonterede dæk på aksel med tilladt akseltryk på mere end 8.000 kg skal være radialdæk.

8.02.003 Fælge

(1) Et køretøjs originale fælge kan udskiftes med fælge af anden type og dimension, såfremt det ikke har uheldig indflydelse på styreapparatets eller bremsernes funktion eller medfører øgede belastninger på hjulophænget.

(2) Nav- og hjulmøtrikker skal ligge inden for dækkets yderside eller være afskærmet ved hjulkapsel eller lignende.

8.02.010 Motordrevet køretøj

(1) Motordrevet køretøj skal være forsynet med dæk på alle hjul.

(2) Den i afsnit 8.02.002 (4) anførte bestemmelse om et største oppumpningstryk på 9 bar gælder ikke for motord revet køretøj, der alene anvendes som trækkraft for blokvogn.

8.02.020 Bil

(1) Bil kan være forsynet med terræn- og vinterdæk, der er beregnet til mindst 160 km/h (hastighedsmærkning mindst Q), uanset bilens tophastighed overstiger 160 km/h.

(2) Om krav om tvillingmonterede dæk på drivaksel, se bestemmelserne i pkt. 3.01.020.

(3) Dæk, bortset fra regummierede dæk, skal være godkendt og mærket i henhold til EF-direktiv 92/23/EØF eller ECE-regulativ 30, 54 eller 64.

(4) Regummierede dæk skal være godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ 108 eller 109.

(5) Dæk skal være støjgodkendt og mærket i henhold til EF-direktiv 92/23/EØF som ændret ved 2001/43/EF med undtagelse af

- regummierede dæk,

- dæk som kun er beregnet til en hastighed under 80 km/h,

- dæk med en nominel fælgdiameter på højst 254 mm (10”) eller på mindst 635 mm (25”), og

- dæk af T-typen til reservehjul til midlertidig brug.

Bestemmelsen gælder for bil, der typegodkendes den 4. februar 2004 eller senere, eller som registreres den 4. februar 2005 eller senere.

8.02.021 Personbil M1

(1) Personbil M1 skal - uanset den tilladte totalvægt - være forsynet med dæk med en mønsterdybde på mindst 1,6 mm.

(2) Personbil M1 skal være forsynet med dæk af samme type på alle hjul.

8.02.022 Personbil M2

(1) Personbil M2 med tilladt totalvægt på over 3.500 kg kan være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 120 km/h, uanset bilens tophastighed overstiger 120 km/h.

8.02.023 Personbil M3

(1) For personbil M3 gælder reglerne for personbil M2.

8.02.024 Varebil N1

(1) Varebil N1 med tilladt totalvægt på højst 3.000 kg skal være forsynet med dæk af samme type på alle hjul.

8.02.025 Lastbil N2

(1) Lastbil N2 kan være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 100 km/h, uanset bilens tophastighed overstiger 100 km/h.

8.02.026 Lastbil N3

(1) For lastbil N3 gælder reglerne for lastbil N2.

8.02.030 Motorcykel

(1) Motorcykel skal være forsynet med dæk med en mønsterdybde på mindst 1,0 mm.

8.02.040 Knallert

(1) Knallert skal være forsynet med dæk med en mønsterdybde på mindst 1,0 mm.

8.02.050 Traktor

(1) Traktor, som ikke skal godkendes eller registreres, kan være forsynet med an-den elastisk hjulbeklædning, bælter med tilsvarende egenskaber eller glatte val-ser.

8.02.060 Motorredskab

(1) Motorredskab kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning, bælter med tilsvarende egenskaber eller glatte valser.

8.02.099 Motordrevet blokvogn

(1) Motordrevet blokvogn med størst tilladt hastighed på ikke over 15 km/h kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning eller bælter med tilsvarende egenskaber.

(2) Motordrevet blokvogn med størst tilladt hastighed på ikke over 30 km/h kan være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 50 km/h, uanset køretøjets tophastighed overstiger 50 km/h.

(3) Motordrevet blokvogn med størst tilladt hastighed på 45 km/h kan være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 70 km/h, uanset køretøjets tophastighed overstiger 70 km/h.

(4) Motordrevet blokvogn med størst tilladt hastighed på 60 km/h kan være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 80 km/h, uanset køretøjets tophastighed overstiger 80 km/h.

(5) Den i afsnit 8.02.002 (4) anførte bestemmelse om et største oppumpningstryk på 9 bar gælder ikke for motordrevet blokvogn. Bestemmelsen gælder dog i til-fælde, hvor der er krav om storvolumendæk.

8.02.100 Påhængskøretøj

(1) Påhængskøretøj skal være forsynet med dæk på alle hjul.

(2) Registreringspligtigt påhængskøretøj skal være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 100 km/h.

(3) Traktorpåhængsvogn og ikke-registreringspligtigt påhængskøretøj skal være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 30 km/h.

8.02.110 Påhængs-/sættevogn til bil

(1) Dæk, bortset fra regummierede dæk, skal være godkendt og mærket i henhold til EF-direktiv 92/23/EØF eller ECE-regulativ 30, 54 eller 64.

(2) Regummierede dæk skal være godkendt og mærket i henhold til ECE-regulativ 108 eller 109.

(3) Dæk skal være støjgodkendt og mærket i henhold til EF-direktiv 92/23/EØF som ændret ved 2001/43/EF, med undtagelse af

- regummierede dæk,

- dæk som kun er beregnet til en hastighed under 80 km/h,

- dæk med en nominel fælgdiameter på højst 254 mm (10”) eller på mindst 635 mm (25”), og

- dæk af T-typen til reservehjul til midlertidig brug.

Bestemmelsen gælder for påhængs-/sættevogn til bil, der typegodkendes den 4. februar 2004 eller senere, eller som registreres den 4. februar 2005 eller senere.

8.02.122 Traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor

(1) Traktorpåhængsvogn til ikke-godkendelsespligtig traktor kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning, bælter med tilsvarende egenskaber eller glatte valser.

8.02.130 Påhængsvogn til motorredskab

(1) Påhængsvogn til motorredskab kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning, bælter med tilsvarende egenskaber eller glatte valser.

8.02.141 Campingvogn

(1) For campingvogn gælder reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

8.02.142 Andet registreringspligtigt påhængsredskab

(1) For andet registreringspligtigt påhængsredskab gælder reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

8.02.143 Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab

(1) For ikke-registreringspligtigt påhængsredskab gælder reglerne for påhængs-vogn til motorredskab.

8.02.150 Påhængskøretøj til motorcykel

(1) Påhængskøretøj til motorcykel skal være forsynet med dæk med en mønster-dybde på mindst 1,0 mm.

8.02.199 Blokvogn

(1) Blokvogn med størst tilladt hastighed på ikke over 15 km/h kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning, bælter med tilsvarende egenskaber eller glatte valser.

(2) Blokvogn med størst tilladt hastighed på ikke over 30 km/h skal være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 50 km/h.

(3) Blokvogn med størst tilladt hastighed på 45 km/h skal være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 70 km/h.

(4) Blokvogn med størst tilladt hastighed på 60 km/h skal være forsynet med dæk, der er beregnet til mindst 80 km/h.

5) Den i afsnit 8.02.002 (4) anførte bestemmelse om et største oppumpningstryk på 9 bar gælder ikke for blokvogn.

8.03 Hjulophæng

8.03.001 Generelle bestemmelser

(1) Hjulophæng og dets fastgørelse til chassisramme, selvbærende karrosseri eller stel skal kunne modstå de påvirkninger, der opstår under normal anvendelse og belastning af køretøjet.

(2) Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i hjulophænget som helhed eller i dets enkelte dele.

(3) Hjulophæng skal være således udformet, at der sker en passende dæmpning af de i hjulophænget forekommende svingninger hidrørende fra vejbanens ujævn-heder.

8.03.002 Aksler

(1) Aksler skal have en bæreevne, der mindst svarer til det for køretøjet tilladte akseltryk.

8.03.003 Bogiekonstruktioner

(1) På køretøjer med et samlet bogietryk over 3.500 kg skal bogien være således konstrueret, at en forøgelse af belastningen på én af akslerne automatisk fordeles på alle aksler, der indgår i bogien.

(2) Enhver aksel i bogien skal ved fuldt læsset køretøj kunne passere en 80 mm høj forhindring, uden at nogen del af udligningsanordningen går mod faste stop.

(3) På motorkøretøj, hvor den første og anden aksel er styrende og har en indbyrdes akselafstand på højst 2,00 m, skal disse aksler ikke opfylde kravene i pkt. (1) og (2).

(4) I bogiekonstruktioner med tre aksler må afstanden mellem den forreste og bageste aksel ikke overstige 3,60 m.

8.03.004 Fjedre

(1) Fjedre skal have en bæreevne, der mindst svarer til køretøjets tilladte akseltryk.

8.03.005 Støddæmpere

(1) Støddæmpere på samme aksel skal have samme dæmpevirkning.

8.03.020 Bil

(1) Bil skal være forsynet med affjedring af alle aksler.

(2) Om krav om vejvenlig affjedring af drivaksel, se bestemmelserne i pkt. 3.01.020.

8.03.021 Personbil M1

(1) Personbil M1 skal være forsynet med støddæmpere ved alle hjul.

8.03.022 Personbil M2

(1) Personbil M2 følger reglerne for personbil M1.

8.03.023 Personbil M3

(1) Personbil M3 skal være forsynet med støddæmpere ved forhjul.

8.03.024 Varebil N1

(1) Varebil N1 følger reglerne for personbil M1.

8.03.025 Lastbil N2

(1) Lastbil N2 følger reglerne for personbil M3.

8.03.026 Lastbil N3

(1) Lastbil N3 følger reglerne for personbil M3.

8.03.030 Motorcykel

(1) Motorcykel skal være forsynet med støddæmpet affjedring af foraksel.

(2) Sidevogn skal være forsynet med affjedring mellem hjul og karrosseri eller lad.

8.03.110 Påhængs-/sættevogn til bil

(1) Påhængs-/sættevogn til bil skal være forsynet med affjedring af samtlige aksler.

8.03.141 Campingvogn

(1) Campingvogn skal være forsynet med affjedring af alle aksler.

(2) Campingvogn med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg skal være forsynet med støddæmpere eller anden støddæmpende anordning i affjedringssystemet.

8.03.142 Andet registreringspligtigt påhængsredskab

(1) Andet registreringspligtigt påhængsredskab følger reglerne for campingvogn.

8.03.150 Påhængskøretøj til motorcykel

(1) Påhængskøretøj til motorcykel skal være forsynet med

a) en aksel med et eller to hjul,

b) affjedring af alle hjul, og

c) støddæmpere eller anden støddæmpende anordning.

9. Karrosseri, opbygning m. v.

9.01 Karrosseri

9.01 .001 Generelle bestemmelser

(1) Karrosseri - herunder selvbærende karrosseri - skal være solidt fastgjort til køre-tøjets bærende dele og skal være således udformet, at skarpe kanter eller udragende dele og lignende ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

(2) EF-typegodkendt og standardtypegodkendt personbil M1 og varebil N1 skal op-fylde kravene med hensyn til genbrugelighed m.m. i EF-direktiv 2005/64/EF. Bestemmelsen træder i kraft

a) den 15. december 2008 for nye køretøjstyper,

b) den 15. juli 2010 for biler, der indregistreres første gang på denne dato eller senere.

9.01.002 Afskærmning af hjul

(1) Registreringspligtigt køretøj med en konstruktiv bestemt maksimalhastighed på mere end 40 km/h skal være forsynet med skærme over samtlige hjul.

(2) Bestemmelserne om afskærmning skal være opfyldt ved tjenestevægt. For kø-retøjer, hvor den lodrette afstand mellem hjul og karrosseri er indstillelig, skal bestemmelserne være opfyldt ved den af køretøjsfabrikanten foreskrevne normalstilling.

(3) På køretøj med dobbelt- eller tripleaksel kan hjulene i samme side have fælles afskærmning, der foran det forreste hjuls centrum og bag det bageste hjuls centrum opfylder bestemmelserne om afskærmning, og som har en ubrudt, vandret del over hjulene.

(4) Den foreskrevne afskærmning skal være tilvejebragt gennem køretøjets karrosseri eller opbygning eller ved anbringelse af særlige skærme over hjulene.

(5) Afskærmning:

a) Skal være solidt fastgjort til køretøjets karrosseri eller bærende dele og skal være således udformet, at skarpe kanter eller udragende dele og lignende ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

b) Skal fremtræde som en helhed, uanset om afskærmningen eventuelt er sammensat af flere elementer.

c) Kan være aftagelig, enten samlet eller i dele.

9.01.003 Døre

(1) Dørhåndtag og -hængsler skal være således udformet og anbragt, at de ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

(2) Dør skal være forsynet med dørlås, som kan holde døren lukket under kørsel.

(3) Dørhængsler skal være solidt fastgjort til såvel dør som karrosseri.

(4) Ved åbning af automatisk dør må afstanden mellem dørens yderste punkt og karrosseriet ikke på noget tidspunkt overstige 0,45 m.

9.01 .004 Adskillelser

(1) Adskillelse mellem førerrum og varerum skal mindst dække førerpladsen og skal nå fra gulv til loft.

(2) Adskillelsen og dens fastgørelse til køretøjet skal have en sådan styrke, at den kan modstå belastningen fra fremadglidende gods ved en deceleration af køre-tøjet på 10 m/s2.

(3) Adskillelse kan bestå af:

a) Finmasket trådgitter i en stålramme.

b) Plade af metal eller træ.

c) Plade af splintsikkert plastmateriale. Pladen skal være anbragt i en metal-ramme.

(4) Adskillelse i passagerrum kan tillige bestå af sikkerhedsglas, jf. pkt. 10.03.003 (1).

(5) Adskillelse må ikke hindre udsynet i påbudt indvendigt førerspejl.

9.01 .020 Bil

(1) Lås i dør til fører- og passagerrum skal automatisk gå i indgreb, når døren lukkes og skal have både en sikringsstilling og en lukkestilling.

9.01 .021 Personbil M1

(1) Hjulafskærmning:

a) Skal have hvælvet eller U-formet tværsnit, hvis konkave side vender nedad og indad mod dækket, med en tværsnitdybde på mindst 30 mm på det dybeste sted over dækkets slidbane. Tværsnitdybden måles i det øverste, lodrette radialplan gennem hjulets centrum, og kan i øvrigt gradvis aftage til 0 mm ved 30° foran for og ved 50° bagud for dette radialplan.

b) Skal i dækkets bredde dække hjulets øverste del mindst 30° foran for og mindst 50° bagud for det øverste, lodrette radialplan gennem hjulets centrum. Dækkets bredde måles i det nævnte radialplan, idet der dog ses bort fra indstøbt tekst og prydmønster samt vulst og lignende til beskyttelse af dæksiden.

c) Skal være således udformet, at afstanden fra afskærmningens kanter til hjulets centerlinie ikke overstiger 2,0 gange dækkets radius inden for det krævede dækningsområde (fra 30° foran for til 50° bagved for det øverste, lodrette radialplan).

Dækkets radius måles på midten af slidbanen i det øverste lodrette radial-plan gennem hjulets centrum.

d) Skal dække hjulets bageste del fra et vandret plan beliggende højst 0,15 m over dækkets centrum på en sådan måde, at skæringspunktet mellem hjul-afskærmningens kant og det nævnte vandrette plan ikke ligger inden for dækkets langsgående midterplan. Ved dobbelt-monterede hjul regnes med det yderste dæks midterplan i længderetningen.

AR1193_25.JPG Size: (426 X 497)

(2) Personbil M1 på hvilken det laveste sædes R-punkt ved tjenestevægt ikke er over 0,70 m over vejbanen, skal opfylde de konstruktive bestemmelser i EF-direktiv 96/27/EF eller amerikansk standard FMVSS 208 om beskyttelse ved si-dekollision.

Bestemmelsen gælder ikke for etapevis opbygget bil, der produceres i et antal på højst 500 stk. pr. år.

(3) Personbil M1 med en tilladt totalvægt på højst 2.500 kg skal opfylde de konstruktive bestemmelser i EF-direktiv 96/79/EF eller amerikansk standard FMVSS 214 para S6 om beskyttelse ved frontalkollision.

Bestemmelsen gælder ikke for etapevis opbygget bil, der produceres i et antal på højst 500 stk. pr. år.

(4) Personbil M1, med en tilladt totalvægt på højst 2.500 kg, skal opfylde de tekniske krav til frontpartiet i EF-direktiv 2003/102/EF, bilag 1, pkt. 3.1 eller 3.2. Bestemmelsen træder i kraft

a) den 1. oktober 2005 for nye køretøjstyper, og

b) den 1. januar 2013 for biler, der registreres første gang på denne dato eller senere.

(5) Personbil M1, med en tilladt totalvægt på højst 2.500 kg, skal opfylde de tekniske krav til frontpartiet i EF-direktiv 2003/102/EF, bilag 1, pkt. 3.2. Bestemmelsen træder i kraft

a) den 1. september 2010 for nye køretøjstyper, og

b) den 1. september 2015 for biler, der registreres første gang på denne dato eller senere.

9.01 .022 Personbil M2

(1) Hjulafskærmning:

a) Skal dække hjulet i dækkets fulde bredde.

b) Skal have hvælvet eller U-formet tværsnit, hvis dybde er mindst 10% af afskærmningens bredde, dog mindst 30 mm.

c) Skal dække hjulets øverste del i området fra mindst 30° foran et lodret plan gennem hjulets centrum til et vandret plan beliggende højst 0,10 m over hjulets centrum.

d) Skal være således udformet, at afstanden fra afskærmningens kant til hjulets centrum ikke overstiger 2,0 gange hjulets radius.

(2) Afskærmning bag baghjul skal tillige dække hjulet fra et vandret plan beliggende mindst 0,05 m under hjulets centrum. Den del af afskærmningen, der er anbragt under et vandret plan beliggende 0,10 m over hjulets centrum, skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. (1) b) og d).

(3) Personbil M2 med tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg kan være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for personbil M1. Bag baghjul skal der dog i dækkets bredde være monteret supplerende afskærmning (stænklap) ned til 0,05 m under hjulets centrum.

9.01 .023 Personbil M3

(1) Personbil M3 skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for personbil M2.

(2) Personbil M3, der er indrettet til befordring af mere end 17 personer, skal opfylde de konstruktive bestemmelser i ECE-regulativ nr. 66 om styrke af overbygning på store personbiler.

(3) Bestemmelserne i pkt. (2) gælder ikke for personbil M3, hvor det tilladte antal ståpladser udgør 20% eller mere af det højst tilladte passagerantal, og som alene godkendes til rutekørsel.

(4) Bestemmelserne i pkt. (2) gælder ikke for personbil M3 i to etager.

9.01 .024 Varebil N1

(1) Varebil N1 skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for personbil M1.

(2) Varebil N1 med lukket varerum skal være forsynet med adskillelse mellem fører-rum og varerum.

(3) Varebil N1 med lukket varerum, der har dør i varerummets venstre side, skal tillige være forsynet med dør i varerummets bagende eller højre side.

(4) For varebil N1 gælder bestemmelserne i pkt. 9.01.021 (2) for personbil M1 om beskyttelse ved sidekollision.

(5) Varebil N1, der er afledt af en personbil, og med en tilladt totalvægt på højst 2.500 kg, skal opfylde kravene i pkt. 9.01.021 (4) og (5).

9.01 .025 Lastbil N2

(1) Lastbil N2 skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for personbil M2.

(2) Lastbil N2 med lukket varerum følger reglerne for varebil N1 i pkt. 9.01.024 (2) og (3) om adskillelse og døre i varerum.

(3) Lastbil N2, der er indrettet til at trække sættevogn, kan indrettes således, at den del af baghjulenes afskærmning, hvis højde over vejbanen er større end dækkets diameter, samt afskærmningen foran hjulet, kan fjernes, når køretøjet til-kobles sættevogn. Sættevognens karrosseri eller opbygning skal i så fald dække hjulet i dækkets fulde bredde under kørsel ligeud.

9.01 .026 Lastbil N3

(1) Lastbil N3 følger reglerne for lastbil N2.

9.01 .033 Tre-hjulet motorcykel

(1) Tre-hjulet motorcykel skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for personbil M1. Dog kan vinklen foran det øverste, lodrette radialplan gennem hjulets centrum nedsættes til 0°.

9.01.041 Registreringspl igtig knallert

(1) For tre-hjulet registreringspligtig knallert gælder reglerne for tre-hjulet motorcykel. Dog kan tværsnitsdybden i det øverste lodrette radialplan gennem hjulets centrum være mindre end 30 mm, ligesom afstanden i pkt. 9.01 .021 (1) d) kan forøges til 0,20 m.

9.01.042 Ikke-registreringspligtig knallert

(1) Ikke-registreringspligtig knallert skal være forsynet med skærme over hjulene.

9.01.050 Traktor

(1) Traktorens udragende dele må ikke frembyde unødig fare for andre trafikanter og skal udformes således, at de er tydeligt synlige uden for lygtetændingstiden. Arbejdsredskaber, der er monteret på traktoren, anses som udragende dele.

9.01.060 Motorredskab

(1) Kranbjælker, graveskovle og andre udragende dele må ikke frembyde unødig fare for andre trafikanter.

9.01.100 Påhængskøretøj

(1) Ved forhjulene på påhængskøretøj, der styres ved drejning af forakslen omkring dennes midtpunkt, kan den del af afskærmningen, hvis højde over vejbanen er større end dækkets diameter, samt afskærmning foran hjulet udelades, såfremt køretøjets karrosseri eller opbygning dækker hjulet i dækkets fulde bredde under kørsel ligeud.

9.01.111 Påhængs-/sættevogn O1

(1) Påhængs-/sættevogn O1 skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for personbil M1.

9.01.112 Påhængs-/sættevogn O2

(1) Påhængs-/sættevogn O2 følger reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

9.01.113 Påhængs-/sættevogn O3

(1) Påhængs-/sættevogn O3 skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for lastbil N2.

9.01.114 Påhængs-/sættevogn O4

(1) Påhængs-/sættevogn O4 følger reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

9.01.141 Campingvogn

(1) Campingvogn skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

9.01.142 Andet registreringspligtigt påhængsredskab

(1) Andet registreringspligtigt påhængsredskab med tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

(2) Andet registreringspligtigt påhængsredskab med tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

9.01.150 Påhængskøretøj til motorcykel

(1) Påhængskøretøj til motorcykel skal være forsynet med hjulafskærmning efter reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

9.01.320 Skolekøretøj

(1) Skolekøretøj skal opfylde bestemmelserne i bilag 5 til Justitsministeriets bekendtgørelse om kørekort.

(2) Stort påhængskøretøj til øvelseskørsel med personbil M1 skal være forsynet med karrosseri eller opbygning, således at der ikke er udsyn gennem bilens bagrude.

9.01.340 Udrykningskøretøj

(1) Ambulance skal være forsynet med adskillelse mellem førerrum og bårerum. Adskillelse skal ikke opfylde bestemmelsen i pkt. 9.01.004 (5).

(2) I adskillelsens øverste del kan være anbragt en rude af lamineret glas.

9.02 Opbygning med lad m. v.

9.02.001 Generelle bestemmelser

(1) Lad m.v. skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele og skal være såle-des udformet, at skarpe kanter og udragende dele ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

9.02.002 Opbygning med fast lad

(1) Ladbeslag m.v. skal være således udformet og anbragt, at de ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

9.02.003 Opbygning med tippelad

(1) Tippelad skal være sikret mod at glide fremad, når laddet er i transportstilling.

(2) Tre-vejs tippelad skal være forsynet med låseanordninger, der kan fastholde laddet i transportstilling.

(3) Tippeanordning skal være således indrettet, at løftebevægelsen automatisk op-hører, når laddet er i sin øverste stilling, og at laddet kan fastholdes i enhver stilling.

9.02.004 Opbygning til container

(1) Køretøj med opbygning til kørsel med container skal være forsynet med containerlåse, der på sikker måde kan fastholde containeren til køretøjet.

9.02.005 Opbygning til veksellad

(1) Køretøj med opbygning til kørsel med veksellad skal være forsynet med anordninger, der på sikker måde kan fastholde vekselladet på køretøjet.

9.02.025 Lastbil N2

(1) På lastbil N2 skal ladbeslag m.v., hvis afstand over vejbanen er mindre end 1,80 m, opfylde følgende krav:

a) Hjørnelukkebeslag skal være således udformet og anbragt, at ingen del af beslaget rager mere end 20 mm uden for ladsiden.

b) Sidelukkebeslag skal være indfældet i ladsiden.

c) Samlebeslag (revler) skal have afrundede kanter og må ikke rage mere end 20 mm uden for ladsiden. Møtrikker, der ikke er forsænket, må ikke rage mere end 10 mm uden for ladsiden.

d) Ladsidestøtter skal være således udformet eller afskærmet, at vinklen mel-lem ladstøttens side og ladsiden ikke overstiger 30°. Ladsidestøtter kan også anses for at være afskærmet, såfremt ladsiden nederst i hele ladets længde har en sideafskærmning, der består af en flade, der er mindst 0,10 m høj. Ladsidestøtterne må ikke rage ud i forhold til fladen.

e) Snøreøskner og -kroge m.v. skal være afskærmet med lister eller lignende.

f) Spændebeslag til gjorde på presenningsopbygning må ikke rage mere end 25 mm uden for presenningen. Der må ikke være faste dele, fx sidefjæle, umiddelbart inden for spændebeslaget.

9.02.026 Lastbil N3

(1) For lastbil N3 gælder reglerne for lastbil N2.

9.02.113 Påhængs-/sættevogn O3

(1) For påhængs-/sættevogn O3 gælder reglerne for lastbil N2.

(2) Lad på sættevogn må ikke rage frem over bilens førerhus.

9.02.114 Påhængs-/sættevogn O4

(1) For påhængs-/sættevogn O4 gælder reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

9.02.150 Påhængskøretøj til motorcykel

(1) Påhængskøretøj til motorcykel må ikke være indrettet til personbefordring.

9.02.461 Køretøj til dyretransport

(1) Køretøj til dyretransport skal opfylde bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse om transport af dyr.

9.03 Opbygning med tank

9.03.001 Generelle bestemmelser

(1) Tank skal være solidt fastgjort til køretøjet og skal være således udformet, at skarpe kanter eller udragende dele ikke er til unødig fare for andre trafikanter.

(2) Tyngdepunktet for det fuldt lastede køretøj må ikke være beliggende i en større afstand over vejbanen end sporvidden for de yderste hjul.

9.03.002 Tanke på lad

(1) Tanke, der er anbragt på lad, skal være fastgjort efter følgende regler:

a) Tank med et rumfang på 0,40 m3 eller derover og mindre end 4,00 m3 skal mindst være fastgjort til laddets tværstrøer.

b) Tank med et rumfang på 4,00 m3 eller derover skal være fastgjort til køretø-jets chassisramme.

9.03.003 Skvulpeplader

(1) Tank eller tankrum til transport af flydende stoffer skal ved hjælp af skvulpeplader være inddelt i sektioner på højst 7,50 m3.

Skvulpeplader skal være anbragt vinkelret på tankens længdeakse og skal have et areal på mindst 70% af tankens tværsnitsareal.

(2) Bestemmelsen i pkt. (1) finder ikke anvendelse på tank, der altid benyttes mindst 80% fyldt eller højst 20% fyldt.

(3) Bestemmelsen i pkt. (1) finder ikke anvendelse på slamsugertank.

(4) Bestemmelsen i pkt. (1) finder ikke anvendelse på tank, der er fabrikeret inden

den 1. april 1993, og som opfylder pkt. 9.03.003 (1) i Detailforskrifter for Køretøjer 1992.

9.03.410 Køretøj til transport af farligt gods

(1) For køretøj med tank (bortset fra tankcontainer) over 3.000 liter, beregnet til transport af flydende eller smeltede stoffer og som er prøvet med et tryk mindre end 4 bar, gælder ved fuld last, at køretøjet skal opfylde de tekniske krav i ECE-regulativ 111 (er krængningsstabilt (ikke vælter) ved en sideacceleration på mindst 4,0 m/s2 eller ved en tilt-test på mindst 23°).

(2) For køretøj med tank (bortset fra tankcontainer) under 3.000 liter, eller tank som ikke er beregnet til transport af flydende eller smeltede stoffer, eller tank som er prøvet med et tryk større end eller lig med 4,0 bar, gælder ved fuld last,

a) at køretøjet skal være krængningsstabilt (ikke vælter) ved en sideacceleration på mindst 4,0 m/s2 (for sættevogn beregnet for akselgruppen alene),

eller

a) at køretøjets tyngdepunkt ikke må være beliggende i en større afstand over vejbanen end 90% af sporvidden for de yderste hjul.

(3) Fastgørelsen mellem tank og køretøj skal kunne modstå belastning svarende til:

a) I kørselsretningen: To gange vægten af den fyldte tank.

b) I vandret plan vinkelret på kørselsretningen: Én gange vægten af den fyldte tank.

c) Lodret opad: Én gange vægten af den fyldte tank.

d) Lodret nedad: To gange vægten af den fyldte tank.

9.04 Ladfremspring m. v.

9.04.001 Generelle bestemmelser

(1) Som ladfremspring anses den del af laddet/opbygningen, der er beliggende uden for førerhusets yderste punkt.

9.04.024 Varebil N1

(1) Ladfremspring må ikke overstige 0,15 m.

9.05 Tilkoblingsanordninger

9.05.001 Generelle bestemmelser

(1) Tilkoblingsanordning:

a) Skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele. Bolteforbindelser skal være sikret mod adskillelse.

-b) Skal kunne modstå de påvirkninger, der opstår under normal anvendelse af vogntoget.

c) Skal være forsynet med mekanisk sikringsanordning, der hindrer, at koblingen utilsigtet kan udløses.

d) Skal være således udformet og anbragt, at afstanden mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøjet er uforanderlig under kørsel lige ud.

(2) Koblingsdelen på det trækkende køretøj og koblingsdelen på påhængskøretøjet skal være beregnet til indbyrdes sammenkobling. Der må ikke forekomme væsentligt slør imellem koblingsdelene.

9.05.002 Påhængsvognskobling

(1) Påhængsvognskobling skal være således udformet og anbragt,

a) at påhængskøretøjets hjul under kørsel i sving så nær som muligt følger sporene for det trækkende køretøjs hjul, og

b) at de sammenkoblede koblingsdele har tilstrækkelig indbyrdes bevægelig-hed.

9.05.003 Kuglekobling

(1) Kuglekobling skal være således udformet og anbragt,

a) at påhængskøretøjets hjul under kørsel i sving så nær som muligt følger sporene for det trækkende køretøjs hjul, og

b) at de sammenkoblede koblingsdele har tilstrækkelig indbyrdes bevægelig-hed.

9.05.004 Sættevognskobling

(1) Sættevognskobling skal være således udformet og anbragt, at sættevognen har tilstrækkelig bevægelighed i forhold til det trækkende køretøj.

(2) Koblingsdelen på det trækkende køretøj (sættevognsskammelen) kan være så-ledes indrettet, at den kan forskydes i køretøjets længderetning. Sættevogns-skammelen skal kunne fastlåses i de enkelte stillinger.

9.05.021 Personbil M1

(1) På personbil M1 skal tilkoblingsanordning monteres efter bilfabrikantens anvisninger.

9.05.024 Varebil N1

(1) For varebil N1 gælder reglerne for personbil M1.

9.05.030 Motorcykel

(1) På motorcykel skal tilkoblingsanordningen monteres efter motorcykelfabrikantens anvisninger eller anvisninger fra fabrikanten af tilkoblingsanordningen.

9.05.032 Motorcykel med sidevogn

(1) Sidevogn skal være fastgjort på motorcyklens højre side.

9.05.050 Traktor

(1) Traktor skal være forsynet med tilkoblingsanordning til påhængsvogn eller påhængsredskab.

9.05.100 Påhængskøretøj

(1) Påhængskøretøj, bortset fra sættevogn, kan være forsynet med forskydelig trækstang (træktriangel).

Trækstangen

a) skal kunne fastlåses og sikres i de enkelte stillinger, og

b) skal kunne indstilles således, at vogntogets samlede længde og afstanden mellem bagkanten af det trækkende køretøj og forkanten af lad eller opbygning på påhængskøretøjet ikke overstiger det tilladte.

(2) Påhængsvogn kan være forsynet med tvangsstyret forskydelig trækstang (træktriangel), der er således indrettet, at længden af trækstangen og dermed afstanden mellem køretøjerne forøges under kørsel i sving.

9.05.113 Påhængs-/sættevogn O3

(1) Trækstang (træktriangel) skal have tilstrækkelig længde til, at vogntoget på plan vej kan foretage en vending på 90° med fuldt styreudslag, uden at køretøjerne støder mod hinanden.

9.05.114 Påhængs-/sættevogn O4

(1) For påhængs-/sættevogn O4 gælder reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

9.05.310 Køretøj til synsfri sammenkobling

(1) Bil til synsfri sammenkobling med påhængskøretøj med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg skal være forsynet med 50 mm koblingskugle.

Koblingskuglens midte skal ved tilladt totalvægt være anbragt i en højde af 385 ± 35 mm over vejbanen.

Koblingskugle på lastbil N2 og N3 skal have en teknisk tilladt vægt af påhængskøretøj på enten mindst 2.000 kg eller mindst 3.500 kg.

(2) Lastbil til synsfri sammenkobling med sættevogn eller påhængsredskab på sættevognschassis skal være forsynet med sættevognsskammel til 2« hoved-bolt, der opfylder de konstruktive bestemmelser i EF-direktiv nr. 94/20/EF for sættevognsskamler, der er beregnet til kørsel med sættevogn med tvangsstyre-de aksler.

(3) Lastbil til synsfri sammenkobling med påhængsvogn O3 eller O4 eller påhængsredskab på chassis til sådan påhængsvogn skal være forsynet med

a) 40 mm påhængsvognskobling i henhold til ISO 8755-1986,

b) 50 mm påhængsvognskobling i henhold til ISO 1102-1986 eller ECE-regulativ nr. 55 eller

c) 57 mm påhængsvognskobling, der opfylder de konstruktive bestemmelser i EF-direktiv nr. 94/20/EF.

Påhængsvognskoblingens midte skal ved tjenestevægt være anbragt i en højde af 425 ± 75 mm eller 900 ± 100 mm over vejbanen. For lastbil forsynet med bogieløft skal højdekravet være opfyldt såvel med hævet som med sænket aksel.

Tilkoblingsanordning, der er beregnet til kærre, skal have en tilladt lodret belastning på mindst 1.000 kg.

(4) Påhængskøretøj med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg skal være forsynet med 50 mm kuglekobling.

(5) Sættevogn og påhængsredskab på sættevognschassis skal være forsynet med 2« hovedbolt. Hvis sættevognen har tvangsstyrede aksler, skal styringen ske via en kile som angivet i EF-direktiv nr. 94/20/EF.

(6) Påhængsvogn O3 og O4 og påhængsvognsredskab på chassis til sådan påhængsvogn skal være forsynet med

a) 40 mm koblingsøje i henhold til ISO 8755-1 986,

b) 50 mm koblingsøje i henhold til ISO 1102-1986 eller ECE-regulativ nr. 55 eller

c) 57 mm koblingsøje, der opfylder de konstruktive bestemmelser i EF-direktiv nr. 94/20/EF.

Koblingsøjets midte skal i vandret stilling og ved tjenestevægt være anbragt i en højde af 425 ± 75 mm eller 900 ± 100 mm over vejbanen.

For kærre og påhængsredskab af kærretype skal højdekravet være opfyldt med vandret chassis.

For andet påhængskøretøj gælder højdekravet også for trækstangens hængsel (parallelbolte), med mindre trækstangen er forkrøppet og er mærket og god-kendt i henhold til EF-direktiv nr. 94/20/EF.

9.06 Bagagebærere, cykelstativer m.v.

9.06.001 Generelle bestemmelser

(1) Bagagebærer, cykelstativ m.v.:

a) Skal være således udformet og anbragt, at de ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

b) Skal være således anbragt, at de ikke ved den tilsigtede anvendelse har uheldig indflydelse på køretøjets køreegenskaber.

c) Skal være forsvarligt fastgjort til køretøjet.

(2) Bagagestige skal være anbragt på køretøjets bagside.

9.06.002 Kølerfigurer m.v.

(1) Køretøj må ikke være forsynet med kølerfigurer, hjelmornamenter og lignende, der på grund af form, anbringelsesmåde eller materiale medfører fare for andre trafikanter.

9.06.003 Trinbræt

(1) Trinbræt skal være således udformet og anbragt, at det ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

Særligt fremspringende eller udragende trinbræt skal være forsynet med pas-sende afskærmning eller have afrundede hjørner eller lignende.

9.06.004 Tagreklameskilte m.v.

(1) Tagreklameskilt og lignende skal være således udformet og anbragt, at det ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

9.06.005 Safarigitre m.v.

(1) Bil må ikke være forsynet med safarigitter, frontbøjle, lygtebøjle eller lignende.

(2) Bestemmelsen i pkt. (1) gælder ikke for:

a) Safarigitter m.v. udført i eftergiveligt plastmateriale.

b) Lygtebøjle, anbragt i en højde af mindst 2,00 m over vejbanen.

9.06.021 Personbil M1

(1) Tagreklameskilt og lignende (herunder taglygte på taxi) skal være anbragt mindst 0,40 m fra tagets forkant.

(2) Bestemmelsen i pkt. (1) gælder ikke for bil, der har foranliggende styring og en taghøjde på mindst 1,80 m over vejbanen.

9.06.024 Varebil N1

(1) For varebil N1 gælder reglerne for personbil M1.

9.07 Udgange, indstigningshjælpemidler m.v. i personbil M2/M3

9.07.001 Generelle bestemmelser

(1) Udgang kan være udstigningsdør (d.v.s. dør, der benyttes til passagerernes normale ind- og udstigning), nødudgangsdør, nødudgangsvindue eller taglem.

(2) Udgang i bagsiden kan erstattes af en taglem på betingelse af, at der findes udgang i begge køretøjets sider så tæt ved bagsiden som muligt.

(3) Enhver passager skal have adgang til påbudte udgange.

(4) Bestemmelserne i afsnit 9.07 gælder ikke for en sæderække, hvor der er ad-gang til en dør i hver side ud for sæderækken.

9.07.002 Udstigningsdør

(1) Den fri gennemgangsbredde skal være mindst 0,55 m, dog 0,50 m målt mellem håndlister.

(2) Indvendige håndtag skal være således indrettet, at døren ikke uforvarende kan åbnes.

(3) Ved automatiske døre skal der umiddelbart ved døren såvel udvendigt som indvendigt findes en anordning, der sætter automatikken ud af funktion, så døren kan åbnes manuelt.

Anordn ingen

a) skal være anbragt tydeligt synligt; udvendigt højst 1,80 m over vejbanen og indvendigt mellem 1,50 m og 1,80 m over gulvet.

b) skal kunne fungere, uanset om køretøjets el-anlæg eller anden energiforsyning svigter,

c) skal tydeligt afmærkes med anvisning på, hvorledes den betjenes, og

d) kan afskærmes og plomberes for at hindre misbrug.

(4) For atomatiske døre, som ikke direkte kan overvåges fra førerpladsen eller fra fast konduktørplads, hvorfra de betjenes, gælder følgende:

a) Der skal ved førerpladsen findes en signalanordning, som giver signal, indtil den automatiske dør er helt lukket. Signalanordningen skal være styret af dørens faktiske bevægelse.

b) Der skal indvendigt være anbragt et arrangement af spejle eller fjernsyns-udstyr, så føreren umiddelbart fra førersædet kan overvåge samtlige automatiske døre incl. trin m.v.

(5) Udstigningsdør skal være placeret i køretøjets højre side eller bagside.

9.07.003 Nødudgangsdør

(1) Den fri gennemgangsbredde skal være mindst 0,55 m.

(2) Døren må ikke være indrettet som skydedør, sammenklappelig dør eller være automatisk virkende.

(3) Døren skal åbne udad og være forsynet med såvel udvendigt som indvendigt håndtag. Det udvendige håndtag skal være anbragt højst 1,80 m over vejbanen. Det indvendige håndtag skal være således indrettet, at døren ikke uforvarende kan åbnes.

(4) Døren skal såvel udvendigt som indvendigt tydeligt afmærkes med »nødudgang« eller standardiseret nødudgangssymbol. Der skal om fornødent forefindes en tydelig betjeningsvejledning.

9.07.004 Nødudgangsvindue

(1) Den fri gennemgangsåbning skal være mindst 0,50 m høj, mindst 0,70 m bred og have et areal på mindst 0,40 m2.

(2) Nødudgangsvindue, der ved lodret deling kan opdeles i to nødudgangsvinduer, anses som to udgange.

(3) Vinduet skal være indrettet således, at glasset på simpel måde kan fjernes uden brug af værktøj.

(4) Ruden skal være fremstillet af hærdet glas.

(5) På et synligt sted ved vinduerne eller under loftet skal der være anbragt værktøj til at knuse glasset.

Der skal være mindst 1 stk. værktøj for hver påbegyndt 20 passagerpladser, dog mindst 2 stk.

(6) Vinduet skal såvel udvendigt som indvendigt tydeligt afmærkes med »nødudgang« eller standardiseret nødudgangssymbol. Der skal indvendigt forefindes en tydelig betjeningsvejledning.

(7) Bestemmelsen i pkt. (3) skal dog ikke være opfyldt, såfremt der umiddelbart ved hvert nødudgangsvindue er anbragt værktøj til at kunne knuse glasset. Er disse værktøjer anbragt under vinduerne, skal der tillige være anbragt tilsvarende værktøjer under loftet ud for hvert nødudgangsvindue.

9.07.005 Taglem

(1) Den fri gennemgangsbredde skal være mindst 0,50 m.

(2) Summen af den fri gennemgangslængde og -bredde skal være mindst 1,20 m.

(3) Taglem skal på simpel måde og uden brug af værktøj kunne åbnes såvel udefra som indefra.

(4) Taglem skal såvel udvendigt som indvendigt tydeligt afmærkes med »nødudgang« eller standardiseret nødudgangssymbol. Der skal endvidere forefindes en tydelig betjeningsvejledning.

9.07.006 Adgang til udgange

(1) Højden fra gulv til loft skal være mindst:

a) 1,250 m i køretøj indrettet til befordring af højst 13 personer.

b) 1,325 m i køretøj indrettet til befordring af mere end 13 personer, men højst 19 personer.

c) 1,750 m i køretøj indrettet til befordring af mere end 19 personer, dog 1,650 m på øverste etage i køretøj med to etager.

Bestemmelserne gælder ikke umiddelbart inden for udstigningsdør eller nødudgangsdør eller for arealer, som udelukkende er beregnet til siddende personer eller personer på pågældende sæde(række) og eventuelt tillige som adgang til nødudgangsvindue.

Bestemmelserne gælder endvidere ikke for terrængående bil indrettet til befordring af højst 13 personer.

(1) Adgangen til udstigningsdør kan umiddelbart inden for udstigningsdøren være spærret af ét enkeltsæde, der opfylder bestemmelserne i pkt. 10.01.022 (4).

(3) Adgangen til nødudgangsdør:

a) må i køretøj indrettet til befordring af højst 13 personer højst være spærret af to sæder eller sæderækker.

b) må i køretøj indrettet til befordring af mere end 13 personer højst være spærret af et enkeltsæde eller et dobbeltsæde umiddelbart inden for nødudgangsd øren.

Sæde, der spærrer adgangen til nødudgangsdør, skal opfylde bestemmelserne i pkt. 10.01 .022 (5).

(4) I køretøj indrettet til befordring af mere end 19 personer skal der til udstignings-og nødudgangsdør være en fri adgang af mindst 0,40 m's bredde, målt i sæde-højde, og mindst 0,50 m, målt i 0,85 m's højde. Sker adgangen til udstignings-dør langs forkanten af et sæde eller mellem to tværsæder med front mod hinanden, skal den fri bredde, målt i sædehøjde, forøges med 0,125 m henholdsvis 0,25 m.

(5) I køretøj indrettet til befordring af mere end 19 personer skal midtergangen have en bredde af mindst 0,30 m, målt i sædehøjde, og mindst 0,40 m, målt i 0,85 m's højde. Ved målingen skal

- ses bort fra det areal, der ligger inden for 0,125 m foran et sæde, målt fra dettes forkant,

- forskydelige sæder være skudt ud mod midtergangen, og

- klapsæder være udklappet.

9.07.007 Lift til kørestolsbrugere

(1) En lift kan i opklappet stilling helt eller delvis dække påbudt udgang, såfremt der umiddelbart ved udgangen/liften såvel udvendigt som indvendigt findes en an-ordning, der sætter automatikken ud af funktion, så liften manuelt kan klappes bort fra udgangen.

(2) Anordningen skal opfylde bestemmelserne i pkt. 9.07.002 (3) om anordning til manuel åbning af automatiske døre.

(3) Lift må kun kunne fungere, når køretøjet holder stille. Ved løftning og sænkning af platformen skal en anordning, der forhindrer kørestolen i at rulle af, automatisk træde i funktion.

(4) Liftens platform skal være mindst 0,80 m bred og mindst 1,20 m lang og liften skal kunne fungere, når den er belastet med 300 kg.

(5) Betjeningsanordninger til liften skal være tydeligt afmærkede som sådanne, og liftens sænkede position skal angives af en indikator ved førerpladsen. Betjeningsanordningen skal være udformet således, at den, hvis den slippes, automatisk returnerer til afbrudt stilling. Idet dette finder sted, skal liftens bevægelse øjeblikkelig standse, og det skal være muligt at indlede en bevægelse i begge retninger.

(6) Områder, der ikke er synlige for den person, der betjener liften, og hvor løfteanordningen kan gribe fat i eller klemme om genstande, skal være beskyttet af en sikkerhedsanordning (fx en vendemekanisme).

(7) Hvis en af disse sikkerhedsanordninger træder i funktion, skal løfteanordningens bevægelse øjeblikkelig standse, og en bevægelse i modsat retning indle-des.

(8) I tilfælde af svigt af en sikkerhedsanordning må liften ikke kunne betjenes, med-mindre det er muligt at betjene den sikkert med håndkraft. Nødbetjeningsanordningens art og placering skal være tydeligt angivet. I tilfælde af svigt af energitilførslen, skal liften kunne betjenes med håndkraft.

9.07.008 Rampe til kørestolsbrugere

(1) Maskinelt betjent rampe må kun kunne fungere, når køretøjet holder stille.

(2) Betjeningsanordninger til rampen skal være tydeligt afmærkede som sådanne, og når rampen er lagt ud, skal dette vises af indikator ved førerpladsen.

(3) En rampe skal være mindst 0,80 m bred. Rampens hældning, når den er lagt ud til en kantsten med en højde på 0,15 m, må ikke overstige 12%. Ved måling af rampens hældning kan karrosseriet være sænket ved hjælp af knælesystem.

(4) Udvendige kanter skal være afrundet til en radius af mindst 2,5 mm. Udvendige hjørner skal være afrundet til en radius af mindst 5 mm.

(5) Ramper, som har en længde på over 1,20 m, når de er klar til brug, skal forsynes med en anordning, som forhindrer kørestolen i at køre ud over siden.

(6) Rampen skal kunne benyttes sikkert ved en belastning på 300 kg.

(7) Når maskinelt betjent rampe lægges ud og trækkes ind, skal dette angives af gule blinklys og et akustisk signal; rampen skal være mærket med let synlige røde og hvide reflekterende advarselsstriber på de udvendige kanter.

(8) Vandret udlægning af maskinelt betjent rampe skal være beskyttet af en sikkerhedsanordning.

(9) For maskinelt betjent rampe skal den vandrette bevægelse standse, hvis ram-pen belastes med en masse på 15 kg.

(10) Hvis en af de ovenfor nævnte sikkerhedsanordninger for maskinelt betjent rampe træder i funktion, skal rampens bevægelse øjeblikkelig standse. I tilfælde af svigt af energitilførslen, skal rampen kunne betjenes med håndkraft.

(11) Når en rampe er placeret ved en udstigningsdør, der befinder sig inden for førerens direkte synsfelt, kan det godkendes, at rampen kan betjenes af føreren fra førersædet. I alle andre tilfælde skal betjeningsanordningerne være placeret i nærheden af rampen. De må kun kunne aktiveres og deaktiveres af føreren fra førersædet.

9.07.009 Knælesystem

(1) Alle betjeningsanordninger, som aktiverer sænkning eller hævning af en del af eller hele karrosseriet i forhold til vejbanen, skal være tydeligt afmærkede og være under førerens direkte kontrol.

(2)Sænkningen eller hævningen skal kunne standses og bevægelsen øjeblikkelig vendes om ved hjælp af en eller flere betjeningsanordninger, som er placeret in-den for førerens rækkevidde, når han sidder i førerrummet, samt i nærheden af eventuelle andre anordninger til betjening af knælesystemet.

(3) Når der er monteret et knælesystem, må køretøjet

a) ikke kunne køre mere end 5 km/h, når karrosseriet befinder sig i en position, der er lavere end den normale kørehøjde

b) ikke kunne hæves eller sænkes, når udstigningsdøren af en eller anden grund ikke kan aktiveres.

9.07.022 Personbil M2

(1) Personbil M2 skal være forsynet med:

a) Et antal udgange i hver side, tilstrækkeligt til det antal personer, som køretø-jet er indrettet til at befordre. En udstignings- eller nødudgangsdør er tilstrækkelig til 30 personer og et nødudgangsvindue til 20 personer. For bil indrettet til befordring af mere end 19 personer skal der dog mindst være to udgange i hver side, anbragt henholdsvis fortil og bagtil.

b) Udgang i bagsiden.

c) To udstigningsdøre eller en udstigningsdør og en nødudgangsdør. Dørene skal være anbragt i henholdsvis forreste og bageste halvdel af køretøjet.

(2) Bil indrettet til befordring af højst 13 personer skal dog ikke være forsynet med udgang i venstre side, såfremt der forefindes dør i hver side ud for førerrummet samt udstignings- eller nødudgangsdør i passagerrummets højre side og bagsi-de.

(3) For bil i to etager gælder, at hver etage, for så vidt angår antallet og placeringen af udgange, anses som et køretøj. Udgangen i underetagens bagside kan dog erstattes af

- udgang i underetagens forside eller

- trappe til overetagen og supplerende udgang i overetagens bagside eller supplerende taglem.

For forrude indrettet som nødudgangsvindue finder bestemmelsen i pkt. 9.07.004 (7) ikke anvendelse, og ruden kan være fremstillet af lamineret glas.

(4) Midtergangen på øverste etage i bil i to etager skal med én eller flere trapper være forbundet med adgangspassagen til en udstigningsdør på nederste etage eller til midtergangen på nederste etage i en afstand af højst 3,00 m fra en ud-stigningsdør. Såfremt der er to trapper, kan den ene gå til en nødudgangsdør på nederste etage.

a) Personbiler, der udelukkende er indrettet med siddepladser, og som er ind-rettet til befordring af flere end 30 passagerer på øverste etage, skal være forsynet med to trapper.

b) Personbil, der er indrettet med både sidde- og ståpladser, og som er indret-tet til befordring af flere end 50 passagerer på øverste etage, skal være ind-rettet med to trapper.

9.07.023 Personbil M3

(1) Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

(2) For ledbus anses passagen mellem de to dele ikke som udgang.

(3) For ledbus følger den forreste del og den bageste del hver for sig reglerne for personbil M2.

(4) Dog:

a) Skal bestemmelsen i pkt. 9.07.002 (4) b) ikke være opfyldt for den bageste del, såfremt:

- det nederste trin er forsynet med en trinkontrol, der giver signal ved førerpladsen, når trinet er belastet af en passager, og

- dørens forkant er forsynet med en føleliste, der automatisk standser og omstyrer dørens lukkebevægelse, såfremt dørens fuldstændige lukning hindres, fx ved at en passager står i døråbningen.

b) Skal den bageste del være forsynet med en udstigningsdør, men skal i øvrigt ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 9.07.022 (1) c).

9.07.356 Sovebus

(1) For sovebus skal de respektive bestemmelser til henholdsvis personbil M2 og M3 også være opfyldt med sæderne omdannet til liggepladser.

(2) Midtergangen kan dog være mindre end 400 mm bred ved de øverste køjer, så-fremt

- midtergangens bredde – såvel ved de nederste som ved de øverste køjer – er mindst 300 mm, og

- alle vinduer ud for køjerne er nødudgangsvinduer med værktøj til at knuse glasset anbragt ved hvert vindue.

9.07.364 Campingbil

(1) Campingbil, der er indrettet til højst 9 personer, skal ikke opfylde bestemmelserne i afsnit 9.07.

9.08 Afskærmning bagtil mod underkøring (bagkofanger)

9.08.001 Generelle bestemmelser

(1) Afskærmning bagtil mod underkøring

a) skal være anbragt højst 0,55 m over vejbanen (målt fra underkant ved tjenestevægt med evt. bogieløft sænket),

b) skal være anbragt højst 0,40 m fra køretøjets bageste punkt,

c) må ikke være bredere end bagakslen eller være mere end 0,10 m smallere i hver side, og

d) skal have en højde på mindst 0,10 m.

(2) Afskærmning bagtil mod underkøring skal opfylde de konstruktive bestemmelser i

a) ECE-regulativ nr. 58 eller

b) Rådets direktiv nr. 70/221/EØF som ændret ved direktiv nr. 79/490/EØF.

(3) Afskærmning bagtil mod underkøring kan bestå af to sektioner, der er placeret med et mellemrum på højst 0,6 m, eller af tre sektioner med et mellemrum på hver højst 0,3 m.

(4) Afskærmning bagtil mod underkøring kan være udført således, at dens stilling bag på køretøjet kan ændres, forudsat den kan fastlåses i funktionsstillingen.

(5) Afskærmning bagtil mod underkøring kan helt eller delvis udgøres af faste dele af køretøjets opbygning eller delvis af køretøjets baghjul.

(6) Afskærmning bagtil mod underkøring kan dog være bredere end bagakslen, så-fremt

9.08.024 Varebil N1

(1) Varebil N1 skal være forsynet med afskærmning bagtil mod underkøring, med-mindre frihøjden under bilens bagende ikke overstiger 0,55 m (målt højst 0,45 m fra bilens bageste punkt og over en bredde svarende til bagakslens bredde med fradrag af 0,10 m i hver side).

9.08.025 Lastbil N2

(1) Lastbil N2 skal være forsynet med afskærmning bagtil mod underkøring.

(2) Bil til sættevogn er undtaget fra kravet i pkt. (1).

(3) Bil med komprimeringsaggregat for renovation, hvor frihøjden under renovationskassen ikke overstiger 0,55 m, og hvor der ikke er fare for underkøring, er undtaget fra kravet i pkt. (1).

(4) For bil med bagmonteret grus- eller saltspreder kan afstanden i pkt. 9.08.001 (1) b) overstige 0,40 m.

(5) For bil med personlift i transportstilling, hvor frihøjden under personliften ikke overstiger 0,55 m, kan afstanden i pkt. 9.08.001 (1) b) overstige 0,40 m.

(6) For bil med betonkanon kan afstanden i pkt. 9.08.001 (1) b) være større end 0,40 m, dog ikke over 0,70 m.

(7) For bil med veksellad, hvor laddet hejses op fra bilens bagende, kan afstanden i pkt. 9.08.001 (1) b) være større end 0,40 m, dog ikke over 0,70 m. Der kan i denne forbindelse ses bort fra håndtag, beslag og lignende, der er placeret i en højde af mindst 1,80 m over vejbanen.

9.08.026 Lastbil N3

(1) For lastbil N3 gælder reglerne for lastbil N2.

9.08.111 Påhængs-/sættevogn O1

(1) For påhængs-/sættevogn O1 gælder reglerne for varebil N1.

9.08.112 Påhængs-/sættevogn O2

(1) For påhængs-/sættevogn O2 gælder reglerne for varebil N1.

9.08.113 Påhængs-/sættevogn O3

(1) For påhængs-/sættevogn O3 gælder reglerne for lastbil N2.

(2) Sættevogn indrettet til befordring af personer er undtaget fra kravet i pkt. (1).

9.08.114 Påhængs-/sættevogn O4

(1) For påhængs-/sættevogn O4 gælder reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

9.08.120 Traktorpåhængsvogn

(1) Traktorpåhængsvogn skal være forsynet med afskærmning bagtil mod under-køring, såfremt laddets bageste, nederste punkt er mere end 0,40 m bag bag-hjulet.

9.08.130 Påhængsvogn til motorredskab

(1) For påhængsvogn til motorredskab gælder reglerne for traktorpåhængsvogn.

9.08.200 Vogntog

(1) I vogntog bestående af lastbil og kærre skal bilen ikke være forsynet med afskærmning bagtil mod underkøring.

9.09 Sideafskærmning

9.09.001 Generelle bestemmelser

(1) Sideafskærmning skal reducere risikoen for, at ubeskyttede trafikanter kan komme ind under et køretøjs side foran baghjulene.

(2) Sideafskærmning skal være udført af

a) plade, flad eller profileret i lodret snit,

b) vandrette stænger, mindst 0,10 m høje (dog 0,05 m høje for lastbil N2 og påhængs-/sættevogn O3) og med et mellemrum på højst 0,30 m, eller

c) en kombination af plade og stænger.

(3) Sideafskærmningens overflade skal være glat og så vidt muligt ubrudt fra for- til bagenden; sammenstødende dele kan overlappe bagud eller nedad, eller der kan være et mellemrum på højst 25 mm i længderetningen, forudsat at den bageste del ikke rager ud i forhold til den forreste. Alle udvendige kanter og hjørner skal være afrundede med en radius på mindst 2,5 mm. Afrundede boltehoveder og lignende må rage indtil 10 mm ud fra overfladen.

(4) Sideafskærmning skal være solidt fastgjort til køretøjet og være konstrueret så-ledes, at den kan modstå en vandret statisk kraft på 1 kN udøvet vinkelret på enhver del af dens ydre side af et stempel med en diameter 220 mm ± 10 mm, og uden at indtrykningen under denne belastning overstiger:

a) 30 mm på de bageste 0,25 m af sideafskærmningen og

b) 150 mm på den øvrige del.

(5) Sideafskærmning skal være anbragt således i bredden,

a) at den ikke øger køretøjets bredde,

b) at sideafskærmningen er højst 0,12 m inden for køretøjets yderste plan (største bredde) og

c) at de bageste 0,25 m af sideafskærmningen er højst 30 mm inden for bag-hjulenes yderside.

(6) Sideafskærmning skal være anbragt således i højden (målt ved tjenestevægt), at

a) underkanten er højst 0,55 m over vejbanen, og

b) overkanten er

- mindst 0,95 m over vejbanen,

- i højde med ladfladen eller

- højst 0,35 m under en ovenliggende fast opbygning,

alt efter hvilket er lavest.

(7) Sideafskærmningens forkant skal, medmindre den ligger umiddelbart bag andre faste dele af køretøjet, bestå af en sammenhængende lodret del, der stræk-ker sig over hele skærmens højde. De yderste og forreste sider skal måle mindst 0,05 m bagud og være drejet 0,10 m indad for klasse N2 og O3, og mindst 0,10 m bagud og være drejet 0,10 m indad for klasse N3 og O4.

(8) Sideafskærmningens bagkant må ikke være mere end 0,30 m foran baghjulet, dog 0,50 m på køretøj med drejelig bagaksel.

(9) Permanent fastgjorte køretøjsdele, fx kasser, tanke m.v. kan udgøre en del af sideafskærmningen, forudsat at de opfylder kravene til dimensioner.

(10)Påbudt sideafskærmning skal også anbringes mellem hjul, hvor afstanden er over 0,60 m.

9.09.025 Lastbil N2

(1) Lastbil N2 skal være forsynet med sideafskærmning i højre side.

(2) Bil til sættevogn er undtaget fra kravet i pkt. (1).

(3) Sideafskærmningens forkant skal være placeret højst 0,30 m bag forhjulet eller skal støde op til førerhuset eller indstigningstrin i en vinkel på højst 45°.

9.09.026 Lastbil N3

(1) For lastbil N3 gælder reglerne for lastbil N2.

9.09.113 Påhængs-/sættevogn O3

(1) Påhængs-/sættevogn O3 skal være forsynet med sideafskærmning i højre side.

(2) Sideafskærmningens forkant skal på

a) påhængsvogn med styreapparat være placeret højst 0,50 m bag forhjulet,

b) kærre være placeret højst 0,25 m bag forkant af lad eller opbygning og

c) sættevogn være placeret højst 0,25 m bag det tværgående midterplan for støttebenene og højst 2,70 m bag hovedbolten.

(3) Sættevogn, der er udtrækkelig, skal i udtrukket stand med hensyn til sideafskærmningens placering i længderetningen opfylde kravet for forkant eller bag-kant.

9.09.114 Påhængs-/sættevogn O4

(1) For påhængs-/sættevogn O4 gælder reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

9.10 Afskærmning fortil mod underkøring (forkofanger)

9.10.001 Generelle bestemmelser

(1) Afskærmning fortil mod underkøring

a) skal give beskyttelse mod underkøring ved frontale kollisioner med mindre køretøjer,

b) skal være anbragt højst 0,445 m over vejbanen (målt fra underkant ved tjenestevægt med eventuelt bogieløft sænket), dog kun 0,400 m for lastbil N2 med tilladt totalvægt på højst 7.500 kg,

c) må ikke være bredere end forskærmene og må ikke være mere end 0,10 m smallere i hver side målt fra ydersiden af forreste dæk eller være mere end 0,20 m smallere i hver side målt fra yderste kant på trinbrædt på førerhuset,

d) skal have en højde på mindst 0,10 m for lastbil N2 og mindst 0,12 m for last-bil N3,

e) skal være udformet sådan, at endestykkerne ikke vender fremad samt frem-står med en rundingsradius på mindst 2,5 mm,

f) skal være udformet sådan, at dens overflade fremstår blødt afrundet eller vandret bølget og således, at bolte og nitter, der skal være afrundet, ikke rager mere end 10 mm ud fra overfladen.

(2) Afskærmning fortil mod underkøring skal opfylde de konstruktive bestemmelser i EF-direktiv 2000/40/EF eller i ECE-regulativ 93, hvad angår konstruktion og montering.

(3) Afskærmning fortil mod underkøring kan være udført således, at dens stilling foran på køretøjet kan ændres, forudsat at den kan fastlåses i funktionsstillingen.

9.10.025 Lastbil N2

(1) Lastbil N2 skal være forsynet med afskærmning fortil mod underkøring.

(2) For terrængående lastbil N2 gælder kravet om afskærmning fortil mod underkø-ring ikke.

9.10.026 Lastbil N3

(1) For lastbil N3 gælder reglerne for lastbil N2.

10. Indre indretning, udsyn, særligt udstyr m.v.

10.01 Indre indretning m.v.

10.01.001 Generelle bestemmelser

(1) Kabinens indre indretning må ikke medføre unødig fare for fører og passagerer.

10.01.002 Sæder

(1) Sæder skal være solidt fastgjort til køretøjet.

(2) Forskydelige sæder skal kunne fastholdes automatisk i alle stillinger, de kan an-bringes i.

(3) Indstillelige ryglæn skal kunne fastholdes i alle stillinger, de anbringes i.

(4) Alle sæder, der kan vippes eller har nedfældelige ryglæn, skal automatisk fastholdes i normalstillingen. Som normalstilling for et klapsæde anses stillingen, hvor siddefladen er opklappet.

(5) Førersæde skal være således indrettet og anbragt, at føreren kan opnå en bekvem kørestilling og betjene køretøjets betjeningsanordninger.

10.01.003 Nakkestøtter

(1) Påbudt nakkestøtte skal opfylde de konstruktive bestemmelser i

a) ECE-regulativ nr. 17-06,

b) ECE-regulativ nr. 25-04,

c) Rådets direktiv nr. 78/932/EØF eller

d) amerikansk standard FMVSS 202.

10.01.004 Kørestolsbeslag

(1) Køretøj, der benyttes til befordring af person i kørestol, skal være forsynet med beslag til fastholdelse af kørestolen.

(2) Kørestolsbeslag skal være solidt fastgjort til køretøjet. Endvidere finder reglerne om sæders anbringelse i pkt. 9.07.001, 9.07.006 og 10.01.022 tilsvarende anvendelse.

(3) Kørestol skal være solidt fastgjort til køretøjets kørestolsbeslag.

10.01.005 Plads for kørestol

(1) For hver kørestolsbruger, passagerrummet er beregnet til, skal der være afsat en særlig kørestolsplads, som er mindst 0,75 m bred og 1,30 m lang. Kørestols-pladsens længdeakse skal være parallel med køretøjets længdeakse, og gulvet på kørestolspladsen skal have skridsikker belægning.

(2) Der må gerne være monteret klapsæder i et kørestolsområde, men sådanne sæder må i opklappet tilstand ikke rage ind i kørestolsområdet.

(3) Et køretøj kan være forsynet med aftagelige sæder monteret i kørestolsområdet, såfremt de let kan fjernes.

10.01.006 Dør til kørestol

(1) Døråbning til kørestol skal være mindst 1,40 m høj og skal have en bredde på mindst 0,90 m, dog 0,80 m målt mellem håndlister.

(2) Anordninger til åbning af dør til kørestol skal være placeret højst 1,30 m over gulvet eller jorden, hvad enten de findes i eller uden for køretøjet.

10.01.020 Bil

(1) EF-typegodkendt og standardtypegodkendt bil skal være forsynet med sæder og nakkestøtter, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 74/408 som ændret ved direktiv 2005/39/EF. Dette krav gælder for følgende køretøjer:

a) Bil, der typegodkendes den 20. oktober 2006 eller senere.

b) Bil, der registreres den 20. oktober 2007 eller senere.

(2) 1) Sidevendte sæder er ikke tilladt.

Bestemmelsen gælder ikke personbil M2 eller M3, der er således indrettet, at der kan medtages stående passagerer.

10.01.021 Personbil M1

(1) Personbil M1 skal være forsynet med nakkestøtter på forsædets siddepladser.

(2) Fremadvendende sæder, med undtagelse af klapsæder 2) , skal med hensyn til deres styrkeegenskaber og fastgørelse mv. opfylde de konstruktive bestemmelser i

a) ECE-regulativ 17-06 eller

b) Bilag II til Rådets direktiv 74/408/EØF som ændret ved direktiv 96/37/EF.

Originalmonteret sæde kan dog være udført og monteret i overensstemmelse med amerikansk standard FMVSS 207.

Sæde som er specielt konstrueret til personer med handicap, skal dog alene opfylde bestemmelsen i pkt. 10.01.002 (1).

(3) Kørestolsbeslag skal opfylde de konstruktive bestemmelser i ISO standard 10542 eller amerikansk standard SAE J2249 og være mærket tydeligt og hold-bart med »ISO« eller »SAE«.

(4) Bestemmelserne i pkt. 10.01 .005 (1), 10.01 .005 (2) og 10.01 .006 gælder ikke for personbil M1.

10.01.022 Personbil M2

(1) Intet sæde må være anbragt længere fremme end førersædet, medmindre sædet er placeret således, at der fra førersædet er fornødent, direkte udsyn frem-ad og til siderne.

(2) Er et sæde anbragt således, at passageren vil blive slynget frem gennem bilen ved hård opbremsning eller ved kollision, skal der være anbragt beskyttelses-bøjler eller -stænger foran sædet, medmindre siddepladsen er forsynet med sikkerhedssele.

(3) Sæderne skal være således indrettet og anbragt, at passagererne uden van-skelighed kan komme ud af bilen.

(4) Sæde, der spærrer adgangen til udstigningsdør, skal være indrettet således, at

a) sædet kan bortklappes, og

b) sædet kan fastholdes på sikker måde i bortklappet stilling.

Der skal forefindes en tydelig betjeningsvejledning.

(5) Sæde, der spærrer adgangen til nødudgangsdør, skal være indrettet således, at

a) sædet kan vippes til side og blive stående i denne stilling,

b) sædet på simpel måde kan fjernes uden brug af værktøj, eller

c) ryglænet kan lægges ned, hvis bilen er indrettet til befordring af højst 13 personer.

Der skal forefindes en tydelig betjeningsvejledning.

(6) Fremadvendende sæder, med undtagelse af klapsæder 1) , skal med hensyn til deres styrkeegenskaber og fastgørelse mv. opfylde de konstruktive bestemmelser i

a) ECE-regulativ 80-01 eller

b) Bilag III til Rådets direktiv 74/408/EØF som ændret ved direktiv 96/37/EF.

Sæde, som er specielt konstrueret til personer med handicap, skal dog alene opfylde bestemmelsen i pkt. 10.01.002 (1).

(7) I kabinens indre indretning skal anvendes materialer, hvori flammehastigheden

a) er højst 250 mm/minut, målt i henhold til international standard ISO 3795-1976,

b) overholder bestemmelserne i direktiv 95/28/EF, eller

c) overholder bestemmelserne i amerikansk standard FMVSS 302.

(8) Materialer med større flammehastighed kan dog anvendes:

a) I gulvbelægning og sædebeklædning og -polstring, forudsat at det samlede areal af sådanne materialer er mindre end 300 cm2, og at det samlede volumen er mindre end 100 cm3.

b) I anden indre indretning, forudsat at det samlede areal af sådanne materialer er mindre end 300 cm2, målt i ethvert areal på højst 625 cm2, og at det samlede volumen er mindre end 100 cm3.

(9) Bestemmelserne i pkt. (6) gælder ikke for personbil M2, hvor det tilladte antal ståpladser udgør 20% eller mere af det højst tilladte passagerantal, og som alene godkendes til rutekørsel.

(10)Kørestolsbeslag skal opfylde de konstruktive bestemmelser i bilag VII til EF-direktiv 2001 /85/EF.

For personbil M2, hvor det tilladte antal ståpladser udgør 20% eller mere af det højst tilladte passagerantal, og som alene godkendes til rutekørsel, er der ikke krav om kørestolsbeslag, hvis kørestolen placeres bagudvendt mod en væg eller et ryglæn, der kan modstå en fremadrettet belastning på 250 daN, målt som anført i bilag VII afsnit 3.8.3 til EF-direktiv 2001/85/EF.

10.01.023 Personbil M3

(1) Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

(2) Bestemmelserne i pkt. 10.01.022 (6) gælder ikke for personbil M3 i to etager, hvor det tilladte antal ståpladser udgør 20% eller mere af det højst tilladte passagerantal på nederste etage, og som alene godkendes til rutekørsel.

(3) Bestemmelsen i pkt. 10.01.020 (2) gælder ikke for personbil M3 med tilladt total-vægt på over 10.000 kg, hvor sidevendte sæder tillades placeret i køretøjets bageste del, så de danner en hel afdeling med op til 10 sæder. Sidevendt sæde skal være forsynet med nakkestøtte.

10.01.024 Varebil N1

(1) Varebil N1 skal være forsynet med nakkestøtter på forsædets yderste sidde-pladser.

1) Undtagelsen for klapsæder ophæves med virkning fra 20. oktober 2007

10.01.031 To-hjulet motorcykel

(1) Selvstændigt passagersæde skal være forsynet med håndbøjle eller lignende til brug for passageren.

(2) To-hjulet motorcykel skal være forsynet med fodhvilere til fører og eventuel pas-sager.

10.01.041 Registreringspligtig knallert

(1) To-hjulet knallert skal være forsynet med fodhvilere til fører.

10.01.042 Ikke-registreringspl igtig knallert

(1) Ikke-registreringspligtig knallert må ikke være forsynet med sæde, håndrem, fodhvilere eller lignende beregnet til passager.

(2) Ikke-registreringspligtig knallert skal være forsynet med pedaler eller fodhvilere beregnet til fører.

10.01.050 Traktor

(1) Traktor kan være forsynet med passagersæde, såfremt førerens betjening af køretøjet ikke vanskeliggøres af passageren.

(2) Passagersæde skal være således udformet og anbragt, at passageren kan hol-de sig fast under kørslen.

10.01.320 Skolekøretøj

(1) Skolekøretøj skal opfylde bestemmelserne i bilag 5 til Justitsministeriets bekendtgørelse om kørekort.

10.01.356 Sovebus

(1) Sædekonstruktionens indretning skal være forsynet med anordninger, der på en sikker måde fastholder konstruktionen, også når sæderne er omdannet til liggepladser.

(2) Foran liggepladser skal der være anbragt sikkerhedsadskillelser, som kan hindre, at passagererne slynges frem ved hård opbremsning eller kollision.

(3) Sikkerhedsadskillelsens overkant skal mindst have en højde over den usammenpressede sædehynde på 300 mm og skal dække hele liggepladsens bred-de. Mellemrummet mellem den usammenpressede sædehyndes overkant og sikkerhedsadskillelsens underkant må ikke overstige 70 mm.

(4) Sikkerhedsadskillelsen skal kunne modstå en statisk fremadrettet belastning på mindst 10 kN. Prøvekraften skal påføres i en højde på 250 mm over den usammenpressede sengehyndes vandrette plan. Sikkerhedsadskillelsen skal ved af-prøvningen have en vandret deformation på mindst 100 mm og højst 300 mm.

(5) Sikkerhedsadskillelser, som er testet og godkendt i henhold til den dynamiske test i de tyske bestemmelser i § 35i, pkt. 4 i 15. Ergänzungslieferung StVZO af juni 1992, kan anses for at opfylde de konstruktive bestemmelser i pkt. 4.

10.01.364 Campingbil

(1) Bestemmelserne i pkt. 10.01 .021, 10.01 .022 og 10.01 .023 om sæder, herunder om sæders styrkeegenskaber og fastgørelse mv. gælder kun for sæder, der er beregnet til normal brug under kørsel.

10.02 Sikkerhedsseler

10.02.001 Generelle bestemmelser

(1) Sikkerhedssele skal være godkendt og mærket i henhold til

a) ECE-regulativ 16-04,

b) EF-direktiv 77/541/EØF, som ændret ved direktiv 96/36/EØF, eller

c) EF-direktiv 97/241/EF.

Originalmonteret sikkerhedssele kan dog være udført i overensstemmelse med amerikansk standard FMVSS 209.

(2) Sikkerhedssele på forsæder skal være trepunktssele. Hvor en sådan sele ikke eller kun vanskeligt kan anbringes, kan hoftesele dog anvendes. Sikkerhedssele på bagsæder kan være hoftesele eller trepunktssele.

De for den enkelte køretøjsart krævede seletyper er nærmere angivet i det følgende.

(3) På førerpladsen skal sikkerhedssele være

a fast sele,

b sele med inertiretractor, eller

c sele med dobbeltvirkende inertiretractor.

De for den enkelte køretøjsart krævede seletyper er nærmere angivet i det følgende.

(4) På passagerpladser skal sikkerhedssele være

a) fast sele,

b) sele med inertiretractor,

c) sele med dobbeltvirkende inertiretractor, eller

d) sele med automatisk retractor.

De for den enkelte køretøjsart krævede seletyper er nærmere angivet i det følgende.

(5) Korrekt anvendt sikkerhedssele skal tillade, at føreren kan betjene køretøjets al-mindelige betjeningsorganer (gearskifte, bremser, pedaler og kontakter for lys m.v.).

(6) Sikkerhedssele skal være solidt fastgjort til køretøjets faste dele. På køretøj, som fra fabrikken er udstyret med selefastgørelsespunkter, skal disse anvendes til fastgørelse af sikkerhedsselen.

(7) En sikkerhedsseles forløb kan ændres ved anvendelse af ekstra beslag, så-fremt der ikke herved foretages indgreb i den godkendte seles gjord eller beslag. For ekstra beslag, der er kraftoverførende, gælder, at såvel beslagene som deres fastgørelse til køretøjet i styrkemæssig henseende skal svare til sikkerhedsselens oprindelige forankringspunkter.

(8) Sikkerhedssele kan være forsynet med særlig energiabsorberende anordning, selestrammer, selelås eller tilsvarende.

10.02.002 Sikkerhedsseler for kørestolsbrugere

(1) Køretøj, der benyttes til befordring af person i kørestol, skal være forsynet med sikkerhedssele ved plads for kørestol, hvis sikkerhedssele kræves for køretøjet ved tilsvarende almindelig siddeplads.

Selen skal være af den type, som kræves for køretøjet ved tilsvarende almindelig siddeplads.

Faste seler kan dog anvendes, hvor rullesele ikke hensigtsmæssigt kan anbringes.

(2) Sikkerhedssele skal være godkendt og mærket i overensstemmelse med kravene i afsnit 10.02.001 (1). Sikkerhedssele udført i overensstemmelse med amerikansk standard FMVSS 209 kan dog anvendes, uanset at selen ikke er original-monteret.

(3) Seleforankringer skal placeres således, at sikkerhedsselen kan anbringes hensigtsmæssigt på kørestolsbrugerens krop.

(4) Seleforankringer skal være solidt fastgjort til køretøjet.

Bestemmelsen anses for opfyldt, hvis den enkelte seleforankring er fastgjort til:

- metalprofiler i gulvkonstruktionen, til

- metalprofiler i sidevæggen/tagstolpen, eller til

- skinner, beslag eller lignende udført i metal, og hvor disse er solidt fastgjort til gulvkonstruktionen.

10.02.020 Bil

(1) EF-typegodkendt og standardtypegodkendt bil skal være forsynet med sikkerhedsseler, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 77/541/EØF som ændret ved direktiv 2005/40/EF, og med seleforankringer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 76/115/EØF som ændret ved direktiv 2005/41/EF. Dette krav gælder for følgende køretøjer:

a) Bil, der typegodkendes den 20. oktober 2006 eller senere.

b) Bil, der registreres den 20. oktober 2007 eller senere.

10.02.021 Personbil M1

(1) Personbil M1 skal, på alle siddepladser på fremad- og bagudvendende sæder med undtagelse af klapsæder 1) , være forsynet med sikkerhedsseler således:

a) på fremadvendende sæde: Trepunktsele med dobbeltvirkende inertiretractor (er mærket »Ar4m«, hvor »m« angiver, at retractoren er dobbeltvirkende).

b) på bagudvendende sæde: Hoftesele eventuelt med automatisk retractor eller dobbeltvirkende inertiretractor (er mærket »B« eller »Br3« eller »Br4m«), eller trepunktssele med dobbeltvirkende inertiretractor.

(2) Personbil M1 skal ved alle siddepladser på fremad- og bagudvendende sæder, med undtagelse af klapsæder 2) , være forsynet med seleforankringer, der opfylder de konstruktive bestemmelser i

a) ECE-regulativ 14-04 eller

b) Rådets direktiv 76/11 5/EØF, som ændret ved direktiv 96/38/EF. Originalmonteret seleforankring kan dog være udført i overensstemmelse med amerikansk standard FMVSS 210.

Seleforankringer til sæde, som er specielt konstrueret til personer med handicap, skal dog alene opfylde bestemmelserne i pkt. 10.02.001 (6).

Seleforankringer ved plads for kørestol skal opfylde de konstruktive bestemmelser i ISO standard 10542 eller amerikansk standard SAE J2249 og være mærket tydeligt og holdbart med »ISO« eller »SAE«.

10.02.022 Personbil M2

(1) Personbil M2 med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg skal på alle sidde-pladser på fremad- og bagudvendende sæder, med undtagelse af klapsæder 1) , være forsynet med sikkerhedsseler således:

a) på fremadvendende sæde: Trepunktssele med dobbeltvirkende inertiretraktor (er mærket »Ar4m«, hvor »m« angiver, at retraktoren er dobbeltvirkende), eller trepunktssele med dobbeltvirkende inertiretraktor med forhøjet reaktionstærskel (er mærket »Ar4Nm«, hvor »N« angiver, at retraktoren er med forhøjet reaktionstærskel).

b) på bagudvendende sæde: Hoftesele med automatisk retraktor eller dobbelt-virkende inertiretraktor (er mærket »Br3«, »Br4m«, eller »Br4Nm«), eller trepunktssele med dobbeltvirkende inertiretraktor.

(2) Personbil M2 med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg skal på alle siddepladser på fremad- og bagudvendende sæder, med undtagelse af klapsæder 2) , være forsynet med sikkerhedsseler således:

a) på fremadvendende sæde: Trepunktssele med dobbeltvirkende inertiretraktor (er mærket »Ar4m« eller »Ar4Nm«);

hoftesele med automatisk retraktor eller dobbeltvirkende inertiretraktor (er mærket »Br3«, »Br4m« eller »Br4Nm«) kan dog anvendes hvis,

- der umiddelbart foran den pågældende plads befinder sig et fremadvendende sæde eller andre køretøjsdele, der opfylder kravene til eftergivelighed, anført i bilag III direktiv 74/408/EØF, som ændret ved direktiv 96/37/EF, eller

- personens hoved ikke kan komme i kontakt med nogle af køretøjets dele, som nærmere defineret i bilag 1, pkt. 1.23., i direktiv 77/541/EØF, som ændret ved direktiv 96/36/EF.

b) på bagudvendende sæde: Hoftesele med automatisk retraktor eller dobbelt-virkende inertiretraktor, eller trepunktssele med dobbeltvirkende inertiretractor.

(3) Personbil M2 skal ved alle siddepladser på fremad- og bagudvendende sæder, med undtagelse af klapsæder 3) , være forsynet med seleforankringer, der opfylder de konstruktive bestemmelser i

a) ECE-regulativ 14-04 eller

b) Rådets direktiv 76/11 5/EØF, som ændret ved direktiv 96/38/EF,

Orignalmonteret seleforankring kan dog være udført i overensstemmelse med amerikansk standard FMVSS 210.

Seleforankringer til sæder, som er specielt konstrueret til personer med handicap, skal dog alene opfylde bestemmelsen i pkt. 10.02.001 (6).

(4) Seleforankringer ved plads for kørestol skal opfylde de konstruktive bestemmelser i bilag VII til EF-direktiv 2001/85/EF.

(5) Bestemmelserne i pkt. (1), (2), (3) og (4) gælder ikke for personbil M2, hvor det tilladte antal ståpladser udgør 20% eller mere af det højst tilladte passagerantal, og som alene godkendes til rutekørsel.

(6) Piktogram om selepligt skal være anbragt synligt ved hver siddeplads, der er forsynet med sikkerhedssele, og skal være udformet som vist på figuren (hvid person på blå bund), for at opfylde førerens pligt i henhold til færdselslovens § 80 stk. 4.

AR1193_26.JPG Size: (268 X 267)

10.02.023 Personbil M3

(1) For personbil M3 gælder bestemmelserne i pkt. 10.02.022 om personbil M2 med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.

(2) Bestemmelserne i pkt. 10.02.022 (2) og (3) gælder ikke for personbil M3 i to eta-ger, hvor det tilladte antal ståpladser udgør 20% eller mere af det højst tilladte passagerantal på nederste etage, og som alene godkendes til rutekørsel.

(3) 1) Sidevendt sæde i personbil M3, der er omfattet af pkt. 10.01.023 (3), skal mindst være forsynet med hoftesele med retraktor, der er typegodkendt i overensstemmelse med Rådets direktiv 77/541/EØF. Seleforankringer skal opfylde kravene i Rådets direktiv 76/11 5/EØF.

10.02.024 Varebil N1

(1) For varebil N1 gælder bestemmelser for fremadvendende siddepladser i personbil M1.

Dog er hoftesele tilstrækkeligt på

a) midterste forsædeplads(er), hvis passagerens hoved ikke kan komme i kontakt med forruden som nærmere defineret i bilag II til Rådets direktiv 74/60/EØF,

b) midterste bagsædeplads(er).

Dobbeltvirkende inertiretractor kan være inertiretractor med forhøjet reaktions-tærskel (er mærket »Ar4Nm«, hvor, »N« angiver, at retractoren er med forhøjet reaktionstærskel og »m« angiver, at retractoren er dobbeltvirkende).

10.02.025 Lastbil N2

(1) Lastbil N2 skal på fremadvendende sæder med undtagelse af klapsæder 2)  være forsynet med sikkerhedsseler således:

a) på førerpladsen: Hoftesele eller trepunktssele,

b) på forsædepassagerplads: Trepunktssele, eventuelt hoftesele. Hoftesele er tilstrækkelig, hvis passagerens hoved ikke kan komme i kontakt med forruden som nærmere defineret i bilag II til Rådets direktiv 74/60/EØF.

(2) Lastbil N2 skal ved forsædernes siddepladser (fremadvendende med undtagelse af klapsæder 1) ) være forsynet med seleforankringer, der opfylder de konstruktive bestemmelser i

a) ECE-regulativ 14-03 eller

b) Rådets direktiv 76/115/EØF, som ændret ved direktiv 90/629/EØF eller direktiv 96/38/EF,

dog kan originalmonteret seleforankring være udført i overensstemmelse med amerikansk standard FMVSS 210.

10.02.026 Lastbil N3

(1) For lastbil N3 gælder bestemmelserne for lastbil N2.

10.02.031 To-hjulet motorcykel

(1) To-hjulet motorcykel kan være forsynet med sikkerhedsseler, såfremt motorcyklen opfylder de tyske krav om kollisionssikkerhed (8. Ausnahmeverordnung zur StVO af 20. maj 1998) eller tilsvarende regler i et andet EU- eller EØS-land.

10.02.033 Tre-hjulet motorcykel

(1) Tre-hjulet motorcykel med karrosseri skal være forsynet med sikkerhedsseler.

(2) Seleforankringerne skal opfylde kravene i EF-direktiv 97/24/EF, Kap.11.

10.02.040 Knallert

(1) For tre-hjulet knallert med karrosseri, hvis egenvægt overstiger 250 kg, gælder reglerne for tre-hjulet motorcykel.

10.02.364 Campingbil

(1) Bestemmelserne i pkt. 10.02.021, 10.02.022 og 10.02.023 om sikkerhedsseler og om sikkerhedsselers forankringer gælder kun for siddepladser, der er beregnet til normal brug under kørsel.

På bagsædeplads er hoftesele tilstrækkelig. Retraktor kan undlades. Seleforankringer til bagudvendende sæder skal alene opfylde bestemmelsen i pkt. 10.02.001 (6).

10.03 Udsyn, ruder m. v.

10.03.001 Generelle bestemmelser

(1) Motordrevet køretøj skal være således indrettet, at der fra førerpladsen er fornødent, direkte udsyn fremad og til siderne.

(2) Motordrevet køretøj skal være forsynet med anordninger til renholdelse af eventuel forrude.

10.03.002 Synsfelt

(1) Der må ikke i førerens direkte synsfelt fremad og til siderne være anbragt gen-stande, der reducerer udsynet unødigt.

10.03.003 Ruder

(1) Rude eller vindskærm skal være fremstillet af klart sikkerhedsglas. Som sikkerhedsglas anses

a) lamineret glas,

b) hærdet glas og

c) splintsikkert plastmateriale.

(2) Forrude i motordrevet køretøj skal være således udført, at genstande, der ses gennem ruden, ikke fremtræder forvrængede eller utydelige.

(3) Forrude og forreste siderude (180° synsfelt) i motordrevet køretøj skal have mindst 70% lysgennemgang inden for det normale synsfelt.

10.03.004 Solskærme, solfiltre m.v.

(1) Udvendig, farvet solskærm

a) skal være anbragt over forruden,

b) skal være solidt fastgjort,

c) må ikke genere førerens udsyn, og

d) må ikke have skarpe kanter m.v., som frembyder unødig fare for andre trafikanter.

(2) Indvendig solskærm

a) skal være anbragt over forruden,

b) skal være indstillelig,

c) skal kunne bortklappes, således at udsynet gennem forruden ikke reduceres,

d) må ikke kunne dække påbudt, indvendigt førerspejl, og

e) skal være således udformet, at den ikke frembyder unødig fare for fører eller passagerer.

(3) Forrude og forreste sideruder i motordrevet køretøj må ikke være forsynet med solfilter i form af påsprøjtede eller påklæbede film, der helt eller delvis dækker ruden.

Bestemmelsen gælder dog ikke forrude ved det indvendige førerspejl i et område fra rudeåbningens øverste kant og højst 0,10 m ned og i en bredde, der ikke overstiger det indvendige førerspejls bredde med mere end 20 mm i hver side.

10.03.005 Forrudeviskere og -vaskere

(1) Forrudevisker

a) skal drives af motor eller anden mekanisk kraftkilde, og

b) skal bestryge forruden på et areal, der giver føreren tilstrækkeligt udsyn.

(2) Forrudevasker skal væde forruden således, at viskeren kan rense ruden.

10.03.006 Førerspejle

(1) Førerspejl

a) skal give et tydeligt spejlbillede uden forvrængning,

b) skal være anbragt således, at føreren har fornødent udsyn bagud,

c) skal være udformet således, at skarpe kanter m.v. ikke medfører unødig fare ved sammenstød eller berøring,

d) skal være indstilleligt, og

e) skal være plant eller konvekst med en krumningsradius på mindst 0,80 m.

(2) Indvendigt førerspejl

a) skal være anbragt således, at førerens udsyn fremad og til siderne ikke reduceres væsentligt, og

b) skal kunne indstilles uden brug af værktøj.

(3) Udvendigt førerspejl

a) skal kunne ses gennem den af viskerne rensede del af forruden eller gen-nem sideruden,

b) skal kunne fastspændes, således at spejlets indstilling ikke ændres under kørsel,

c) skal - såfremt spejlet skal ses gennem forruden - være således indrettet, at det giver efter for en forholdsvis let påvirkning og

d) må ikke rage væsentligt mere uden for karrosseriet, end hvad der er nødvendigt for, at føreren har fornødent udsyn bagud.

(4) For udvendigt førerspejl, der er anbragt på personbil M1 og varebil N1 for at sikre tilstrækkeligt udsyn ved kørsel med campingvogn, gælder følgende: Er afstanden mellem spejlets yderste punkt og bilen yderste punkt mere end 200 mm og afstanden mellem spejlets underkant og vejbanen mindre end 2,0 m, skal spejlet være således indrettet, at det giver efter for en forholdsvis let påvirkning, uanset at spejlet skal ses gennem sideruden.

(5) Førerspejl med en reflekterende flade på mindst

a) 70 cm2 for plant spejl, og

b) 50 cm2 for konvekst spejl

betegnes 'førerspejl af kategori I'.

(6) Førerspejl med en reflekterende flade på mindst

a) 300 cm2 for plant spejl, og

b) 200 cm2 for konvekst spejl

betegnes 'førerspejl af kategori II'.

(7) Vidvinkelspejl

a) skal mindst give et synsfelt som vist i nedenstående figur, og

AR1193_27.JPG Size: (366 X 293)

b) skal være konvekst med en krumningsradius på mindst 0,40 m.

(7*)Vidvinkelspejl i henhold til EF-direktiv 2003/97/EF

a) skal mindst give et synsfelt som vist i nedenstående figur og

AR1193_28.JPG Size: (393 X 290)

b) skal være konvekst med en krumningsradius på mindst 0,30 m.

(8) Nærzonespejl (topspejl)

a) skal mindst give et synsfelt som vist i nedenstående figur,

AR1193_29.JPG Size: (319 X 179)

b) skal være konvekst med en krumningsradius på mindst 0,40 m, og

c) skal være anbragt mindst 2,00 m over vejbanen, målt til spejlets underkant ved tilladt totalvægt.

(8*)Nærzonespejl i henhold til EF-direktiv 2003/97/EF

a) skal mindst give et synsfelt som vist i nedenstående figur,

AR1193_30.JPG Size: (426 X 169)

b) skal være konvekst med en krumningsradius på mindst 0,30 m og

c) skal være anbragt mindst 2,00 m over vejbanen, målt til spejlets underkant ved tilladt totalvægt.

(9) Blindvinkelspejl

a) skal i kombination med de øvrige førerspejle og det direkte udsyn gennem sideruden gøre det muligt for føreren at se enhver cyklist, der er placeret indenfor områderne A og B på figuren nedenfor:

AR1193_31.JPG Size: (430 X 300)

b) skal være konvekst med en krumningsradius på mindst 0,30 m,

c) skal ikke opfylde pkt. 10.03.006 (3) a), og

d) kan erstattes af kamera/monitor, der viser synsfeltet i pkt. a) og som opfylder kravene i direktiv 2003/97/EF.

(10) Frontspejl

a) skal mindst give et synsfelt som vist i nedenstående figur,

AR1193_32.JPG Size: (468 X 171)

b) skal være konvekst med en krumningsradius på mindst 200 mm, og

c) kan erstattes af kamera/monitor, der viser synsfeltet i pkt. a), og som opfylder kravene i direktiv 2003/97/EF.

Hvis der anvendes kamera og monitor, må monitoren kun vise synsfeltet i pkt. a), når køretøjet kører med en hastighed på indtil 30 km/h. Når køretø-jet kører hurtigere end 30 km/h eller bakker, kan monitoren anvendes til at vise synsfeltet fra andre kameraer monteret på køretøjet.

10.03.020 Bil

(1) Forrude skal være af lamineret glas, der er

a) godkendt og mærket i klasse II, III eller IV i henhold til ECE-regulativ 43,

b) godkendt og mærket i klasse II, III eller IV i henhold til Rådets direktiv 92/22/EØF eller

c) udført i overensstemmelse med amerikansk standard FMVSS 205 (ANS Z26) og mærket med »DOT« og »AS 1« eller »AS 14«.

(2) Andre ruder skal være af sikkerhedsglas.

(3) Bil med forrude skal være forsynet med

a) forrudevisker(e) foran førerplads og plads for forsædepassagerer,

b) forrudevasker og

c) afrimnings- og afdugningsanordning.

(4) EF-typegodkendt og standardtypegodkendt bil skal være forsynet med fører-spejle, der er godkendt, mærket og monteret i henhold til EF-direktiv 2003/97/EF. Dette krav gælder for følgende køretøjer:

a) Bil, der typegodkendes den 26. januar 2006 eller senere. For så vidt angår klasse VI-frontspejl, dog den 26. januar 2007.

b) Personbil M2 og M3 og lastbil N2 og N3, der registreres den 26. januar 2007 eller senere.

c) Personbil M1 og varebil N1, der registreres den 26. januar 2010 eller senere.

10.03.021 Personbil M1

(1) Personbil M1 skal være forsynet med

a) et indvendigt førerspejl af kategori I, og

b) et udvendigt førerspejl af kategori I på venstre side.

(2) Personbil M1 skal tillige være forsynet med udvendigt førerspejl af kategori I på højre side, hvis

a) indvendigt førerspejl og udvendigt førerspejl på venstre side ikke giver tilstrækkeligt udsyn bagud,

b) lysgennemgangen i bagruden eller i de bageste sideruder er under 70%, eller

bilen er højrestyret.

(3) Personbil M1, der er godkendt til kørsel med påhængsvogn eller med påhængsredskab, hvis konstruktion reducerer udsynet i påbudt indvendigt førerspejl, skal tillige være forsynet med udvendigt førerspejl af kategori I på højre side.

(4) Bagrude skal være forsynet med afrimnings- og afdugningsanordning.

10.03.022 Personbil M2

(1) Personbil M2 skal være forsynet med et udvendigt førerspejl af kategori II på hver side.

(2) Bestemmelsen i pkt. 10.03.006 (3) a) finder ikke anvendelse på udvendigt spejl i højre side.

(3) De forreste sideruder skal være forsynet med en anordning, der hindrer dug-dannelse.

Anordningen kan være en termorude.

Bestemmelsen anses ikke for opfyldt, såfremt sideruderne alene er oplukkelige.

(4) For bil indrettet til befordring af mere end 19 personer skal påbudt førerspejl i højre side være således indrettet, at dugdannelse eller nedslag af nedbør på spejlfladen hindres eller fjernes automatisk. Bestemmelsen kan anses for opfyldt ved opvarmning af spejlfladen med en effekt på mindst 5 W pr. 100 cm2 spejlflade.

10.03.023 Personbil M3

(1) Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

(2) På ledbus skal de udvendige førerspejle endvidere give et så bredt synsfelt, at føreren ved kørsel med mindste vendediameter kan se hele længden af den side af af ledbussens bageste del, der er nærmest drejningscentret, eventuelt ved montering af supplerende førerspejle af kategori II eller vidvinkelspejl på hver side.

10.03.024 Varebil N1

(1) Varebil N1 skal være forsynet med et udvendigt førerspejl af kategori I på hver side.

10.03.025 Lastbil N2

(1) Lastbil N2 skal være forsynet med et udvendigt førerspejl af kategori II på hver side.

(2) Ibrugværende lastbil skal tillige være forsynet med spejle i overensstemmelse med punkt a) eller b).

a) Følgende spejle:

- vidvinkelspejl jf. pkt. 10.03.006 (7),

- nærzonespejl jf. pkt. 10.03.006 (8) og

- blindvinkelspejl (eller kamera) jf. pkt. 10.03.006 (9).

Nærzonespejl er dog kun påkrævet, når det kan anbringes mindst 2,00 m over vejbanen.

Højrestyret lastbil skal dog ikke være forsynet med nærzonespejl.

Dette punkt gælder kun for lastbil, der tages i brug første gang inden den 26. januar 2007.

Følgende spejle:

- nyt vidvinkelspejl jf. pkt. 10.03.006 (7*),

- nyt nærzonespejl jf. pkt. 10.03.006 (8*) og

- frontspejl (eller kamera) jf pkt. 10.03.006 (10), hvis lastbilen har tilladt totalvægt over 7.500 kg.

Nærzonespejl er dog kun påkrævet, når det kan anbringes mindst 2,00 m over vejbanen.

Højrestyret lastbil skal dog ikke være forsynet med nærzonespejl.

10.03.026 Lastbil N3

(1) Lastbil N3 følger reglerne for lastbil N2.

10.03.031 To-hjulet motorcykel

(1) Vindskærm skal være solidt fastgjort til styr eller stel.

(2) To-hjulet motorcykel med vindskærm af en sådan højde, at føreren ikke kan se vejbanen 10 m foran førersædet, skal være forsynet med

a) forrudevisker, og

b) forrudevasker.

(3) Førerspejl

a) skal være konvekst og

b) skal have en reflekterende flade på mindst 69 cm2.

(4) To-hjulet motorcykel skal være forsynet med et førerspejl på hver side. Motorcykel med en tophastighed på højst 100 km/h skal dog ikke være forsynet med førerspejl på højre side.

10.03.033 Tre-hjulet motorcykel

(1) Om forrude, andre ruder samt forrudevisker og forrudevasker gælder reglerne i pkt. 10.03.020.

(2) Om førerspejle på personmotorcykel gælder reglerne i pkt. 10.03.021 (1) og (2). Om førerspejle på varemotorcykel gælder bestemmelserne i pkt. 10.03.024 (1).

10.03.041 Registreringspligtig knallert

(1) For registreringspligtig knallert gælder reglerne for motorcykel.

10.03.050 Traktor

(1) Bredden af førerværnets forreste hjørnestolper skal opfylde betingelsen:

 

a

 

B <

+ 65, hvor

 

10

 

er afstanden i mm målt langs den vandrette sigtelinie fra referencepunktet (se nedenfor) til stolpen, og stolpens bredde i mm målt i vandret plan vinkelret på ovennævnte sigtelinie.

I bredden medregnes dørramme, vindueslister og andet ugennemsigtigt materiale.

Referencepunktet er beliggende 0,27 m bag midten af førersædets forkant og 700 mm over det ubelastede sæde i midtstilling.

(2) Forrude skal være af lamineret eller hærdet glas.

(3) Traktor med forrude skal være forsynet med forrudevisker, der dog ikke skal være drevet af motor eller anden mekanisk kraftkilde.

(4) Traktor skal være forsynet med

a) et udvendigt førerspejl af kategori I på venstre side og

b) et udvendigt førerspejl af kategori I på højre side, når påmonteret arbejdsredskab eller tilkoblet påhængskøretøj hindrer førerens direkte udsyn bagud.

10.03.060 Motorredskab

(1) Motorredskab skal være således indrettet, at føreren kan se vejbanen 10 m for-an førerpladsen.

(2) Forrude skal være af lamineret eller hærdet glas.

(3) Motorredskab med forrude skal være forsynet med forrudevisker, der ikke skal være drevet af motor eller anden mekanisk kraftkilde.

(4) Motorredskab skal være forsynet med

a) et udvendigt førerspejl af kategori I på venstre side og

b) et udvendigt førerspejl af kategori I på højre side, når motorredskabets konstruktion, påmonteret arbejdsredskab eller tilkoblet påhængskøretøj hindrer førerens direkte udsyn bagud.

(5) Motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, skal ikke forsynet med førerspejl.

10.03.099 Motordrevet blokvogn

(1) Motordrevet blokvogn følger reglerne for lastbil N2.

10.03.100 Påhængskøretøj

(1) Ruder i registreringspligtigt påhængskøretøj skal være af sikkerhedsglas.

(2) Ruder, som ikke kan bidrage til førerens udsyn bagud fra det trækkende køre-tøj, skal ikke være af klart (gennemsigtigt) glas eller plastmateriale.

10.03.310 Køretøjer til synsfri sammenkobling

(1) Bil til synsfri sammenkobling skal være således indrettet, at den kan forsynes med udvendigt førerspejl i begge sider.

Spejlene skal kunne indstilles således, at der ved tilkobling af påhængskøretøj med størst tilladt bredde opnås tilstrækkeligt udsyn bagud.

10.03.320 Skolekøretøj

(1) Skolekøretøj skal opfylde bestemmelserne i bilag 5 til Justitsministeriets bekendtgørelse om kørekort.

10.03.340 Udrykningskøretøj

(1) Ambulance skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 10.03.021 (4), ligesom på-gældende ruder ikke skal være klare (gennemsigtige).

Ambulance skal ikke være forsynet med indvendigt førerspejl, hvis et sådant ikke vil give noget udsyn bagud.

10.03.364 Campingbil

(1) Campingbil skal ikke opfylde bestemmelsen i pkt. 10.03.021 (4).

(2) Campingbil, der er indrettet til højst 9 personer, skal ikke opfylde bestemmelsen i pkt. 10.03.022 (3).

10.04 Instrumenter

10.04.001 Generelle bestemmelser

(1) Påbudt instrument, der skal kunne aflæses under kørslen, skal være således indrettet og anbragt, at det uden vanskelighed kan aflæses fra førerpladsen.

(2) Påbudt instrument skal være forsynet med belysning, når køretøjets påbudte lygter er tændt. Det gælder dog ikke, når påbudt kørelysautomatik er i funktion. Belysningen eller reflekser herfra må ikke kunne virke generende på føreren.

10.04.002 Hastighedsmåler

(1) Hastighedsmåler (speedometer) skal kunne aflæses under kørslen og skal vise hastigheden i km/h eller m.p.h.

(2) Fartskriver, der opfylder bestemmelserne i pkt. 10.04.001 og 10.04.002 (1), an-ses som hastighedsmåler.

10.04.020 Bil

(1) Bil skal være forsynet med hastighedsmåler.

10.04.030 Motorcykel

(1) Motorcykel skal være forsynet med hastighedsmåler.

10.04.041 Registreringspligtig knallert

(1) Registreringspligtig knallert skal være forsynet med hastighedsmåler.

10.04.042 Ikke-registreringspligtig knallert

(1) Ikke-registreringspligtig knallert skal være forsynet med hastighedsmåler.

10.04.320 Skolekøretøj

(1) Skolekøretøj skal opfylde bestemmelserne i bilag 5 til Justitsministeriets bekendtgørelse om kørekort.

10.04.330 Udlejningskøretøj

(1) Udlejningskøretøj skal være forsynet med hastighedsmåler, der angiver hastig-heden i km/h.

10.05 Tyverisikring

10.05.001 Generelle bestemmelser

(1) Montering af uoriginal tyverisikring må ikke medføre svækkelse af de dele, hvori den anbringes eller har indgreb.

10.05.021 Personbil M1

(1) Personbil M1 skal være forsynet med tyverisikring, der opfylder de konstruktive bestemmelser i

a) ECE-regulativ 18-02,

b) Rådets direktiv 74/61/EØF som ændret ved 95/56/EØF, eller

c) amerikansk standard FMVSS 114.

10.05.024 Varebil N1

(1) Varebil N1, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.000 kg, følger reglerne for personbil M1.

10.06 Ildslukkere

10.06.001 Generelle bestemmelser

(1) Påbudt ildslukker

a) skal være godkendt og mærket i henhold til dansk standard DS 2120 eller dansk standard DS/EN 3,

b) skal være anbragt på et hensigtsmæssigt og for føreren let tilgængeligt sted, og

c) må ikke være anbragt i aflåset skab eller lignende.

10.06.022 Personbil M2

(1) Personbil M2 skal være forsynet med mindst en ildslukker anbragt i nærheden af førerens plads.

(2) Ildslukker skal være godkendt og mærket i mindst klasse 5 A, 34 B, dog mindst klasse 13 A, 89 B for bil, som er indrettet til befordring af mere end 19 personer.

10.06.023 Personbil M3

(1) Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

10.06.364 Campingbil

(1) Campingbil, der er indrettet til højst 9 personer, skal ikke opfylde bestemmelserne i afsnit 10.06.

10.07 Airbag

10.07.001 Generelle bestemmelser

(1) Airbag skal være monteret efter køretøjsfabrikantens anvisninger.

(2) Ved sæder bortset fra førersædet, hvor der er monteret airbag, skal der være en advarsel mod brug af bagudvendende barnestol.

Advarselsmærkningen, som skal bestå af et symbol eventuelt med supplerende tekst, skal være solidt fastgjort og anbragt således, at den er let synlig for en person, der skal anbringe en bagudvendende barnestol på det pågældende sæde. Der skal være en supplerende henvisning, som er synlig hele tiden, hvis advarselsmærkningen ikke er synlig, når døren er lukket.

Der er dog ikke krav om advarselsmærkning, hvis bilen er forsynet med en anordning, der automatisk registrerer, at bagudvendende barnestol er monteret på sædet, og som tillige sikrer, at airbag'en ikke kan udløses, når bagudvendende barnestol er monteret.

11. Målemetoder

11.01 Støj

11.01.001 Støjmålemetode I (kørselsmåling)

(1) Støj målemetode I er de målemetoder, der er fastsat

a) for bil i EF direktiv nr. 70/1 57/EØF som ændret ved direktiv nr. 92/97/EØF (bilag I, pkt. 5.2.2 og 5.3, og bilag VI), dog som ændret ved direktiv nr. 96/20/EF for bil, der typegodkendes efter den 1. januar 1997.

b) for motorcykel og knallert i kapitel 9 i EF direktiv nr. 97/24/EØF (bilag II, pkt. 2.1-2.1.5.4, bilag III, pkt. 2.1-2.1.5.4, bilag IV, pkt. 2.1-2.2.5.4 og bilag VII).

c) for traktor i EF direktiv nr. 74/151/EØF (bilag VI, pkt.1.4.1).

11.01.002 Støjmålemetode II (7 m-standmåling)

(1) Lydtrykket måles i en højde af 1,2 m og i en afstand af 7,0 m fra siden af køretøjet.

AR1193_33.JPG Size: (382 X 219)

Lydtrykket måles ud for midten af køretøjet, for traktor dog ud for bagakslen. Der måles ved et motoromdrejningstal på 3/4 af omdrejningstallet ved maksimal effektafgivelse.

For dieselmotor kan der måles ved maksimalt reguleret motoromdrejningstal.

(2) Der skal foretages mindst to målinger på hver side af køretøjet. Forskellen mel-lem to målinger foretaget på samme side af køretøjet må ikke overstige 2 dB(A). Som køretøjets støjniveau regnes det største gennemsnit af måleresultaterne fra samme side af køretøjet.

11.01.004 Støjmålemetode IV (nærfelt - standmåling)

(1) Lydtrykket måles i højde med udstødningsåbningen, dog ikke lavere end 0,2 m over vejbanen.

AR1193_34.JPG Size: (303 X 186)

Mikronfonplacering og mindste måleplads

Mikrofonen rettes mod udstødningsåbningen og placeres i en afstand af 0,5 m fra denne. Mikrofonens akse skal være parallel med vejbanen og danne en vinkel udad på 45° ± 10° med udstødningsåbningens retning, jfr. Ovenstående figur. Har køretøjet flere udstødningsåbninger, og den indbyrdes afstand mellem disses centre ikke overstiger 0,30 m, måles lydtrykket fra den udstødningsåbning, der er nærmest køretøjets kontur (for motorcykel og knallert dog bortset fra styret) eller er højest over vejbanen. Overstiger den indbyrdes afstand 0,30 m, måles særskilt for hver åbning, og kun den største værdi tages i betragtning. For køretøj med lodret udstødningssystem anbringes mikrofonen lodret ud for og i højde med udstødningsåbningen i en afstand af 0,5 m fra den af køretøjets sider, som er nærmest udstødningsåbningen.

(2) Målingen indledes ved konstant motoromdrejningstal på:

 

3s

 

-

, dog

 

4

 

 

 

S

 

-

For motorcykel med s over 5.000 o/min.,

 

2

 

hvor s er motoromdrejningstallet ved maksimal effektafgivelse.

(3) Målingen foretages gennem en kort periode ved dette motoromdrejningstal fulgt af hele decelerationsperioden til tomgang, efter at speederen (gashåndtaget) hurtigt er bevæget til tomgangsstillingen.

(4) Der skal foretages mindst tre målinger for hvert målested. Som måleresultat for den enkelte måling regnes den aflæste maksimalværdi afrundet til nærmeste hele antal decibel.

Køretøjets støjniveau er det højeste måleresultat af tre på hinanden følgende målinger, idet intet måleresultat må afvige mere end 2 dB(A) fra et af de øvrige. 11.01.005 Måleplads

Målepladsen skal være jævn og vandret med belægning af asfalt eller beton. Overfladen skal være af en sådan beskaffenhed, at støjen fra dækkene ikke har indflydelse på måleresultatet.

(2) Støjen fra omgivelserne, herunder vindstøj, skal være mindst 10 dB(A) lavere end det målte lydtryk.

11.01.006 Måleapparat

(1) Lydtrykmåleren skal opfylde bestemmelserne i meddelelse nr. 179 fra Den internationale elektroniske Kommission (IEC).

11.01.007 Målebetingelser

(1) Støjmåling skal foretages

a) med driftsvarm motor,

b) i klart og roligt vejr, og

c) med køretøjet ved tjenestevægt.

11.02 Luftforurening

11.02.001 CO ved tomgang

(1) Målingen foretages med driftsvarm motor og ved tomgangsomdrejningstal.

På køretøj med mere end et afgangsrør fra udstødningssystemet foretages målingen på en af følgende måder:

a) Afgangsrørene forenes til én afgang.

b) Målingen foretages i hvert afgangsrør.

Måleresultatet beregnes som den aritmetiske middelværdi af målingerne for samtlige rør.

11.02.003 CO og lambda ved forhøjet tomgang

(1) Målinger foretages med driftsvarm motor ved over 2.000 omdr./min.

På køretøj med mere end ét afgangsrør gælder retningslinierne i pkt. 11.02.001.

11.02.004 Dieselrøgtæthed (fri acceleration)

(1) Målingen af røgtæthed (lysabsorptionskoefficient) foretages, medens motoren accelereres maksimalt fra tomgangsomdrejningstal til det regulerede højeste omdrejningstal. Målemetoden er nærmere fastsat i EF-direktiv 96/96/EF som ændret ved direktiv 1999/52/EF.

11.03 Hastighed

11.03.001 Hastighedsmålemetode

(1) Motordrevet køretøjs største hastighed beregnes som resultatet af lige mange hastighedsmålinger foretaget i begge retninger på vandret vej.

(2) Anden målemetode end den under 11.03.001 (1) nævnte kan anvendes, hvis der er dokumentation for ligeværdighed.

11.03.002 Målebetingelser

(1) Hastighedsmåling skal foretages

a) med driftsvarm motor,

b) i roligt vejr og

c) med køretøjet ved tjenestevægt.

11.03.040 Knallert

(1) Ved standardtypegodkendelse tillades den fastsatte hastighedsgrænse over-skredet med højst 5%.

(2) Ved anden hastighedsmåling end nævnt i pkt. (1) tillades den fastsatte hastighedsgrænse overskredet med højst 10%.

11.03.050 Traktor

(1) Ved hastighedsmåling tillades den fastsatte hastighedsgrænse overskredet med højst 10%.

(2) Der kan foretages en mindre nedregulering af motorens omdrejningstal, såfremt det er nødvendigt for at begrænse hastigheden til den fastsatte hastigheds-grænse. Motorens omdrejningstal må herved ikke blive mindre end det omdrejningstal, ved hvilket motoren afgiver sin maksimale effekt.

11.03.060 Motorredskab

Motorredskab følger reglerne for traktor.

Færdselsstyrelsen, den 3. marts 2006

Carsten Falk

/Ib RasmussenBilag 1

Oversigt over bestemmelser, der – udover de almindeligt gældende bestemmelser – ret-ter sig mod køretøjer til særlig anvendelse og køretøjer til særlig transport.

310

Køretøj til synsfri sammenkobling:

2.02.310

Påskrifter

3.01.310

Vægt og akseltryk

3.02.310

Længde

4.01.310

Styreapparat

5.01.310

Bremsesystem

6.01.310

Elektriske forbindelser

9.05.310

Tilkoblingsanordninger

10.03.310

Udv. førerspejle

 

 

320

Skolekøretøj:

3.01.320

Vægt og akseltryk m.v.

3.02.320

Højde, bredde og længde

4.01.320

Styreapparat

5.01.320

Bremsesystemer

6.04.320

Retningsviserblinklygter

6.06.320

Lydsignalapparater

7.01.320

Motor

7.03.320

Transmissionssystem

9.01.320

Karrosseri, opbygning m.v.

10.01.320

Siddepladser

10.03.320

Spejle

10.04.320

Hastighedsmåler

 

 

330

Udrykningskøretøj:

6.04.340

Lygter til signalgivning

6.06.340

Lydsignalapparater

9.01.340

Adskillelser

10.03.340

Udsyn, ruder m.v.

 

 

361

Invalidekøretøj:

5.01.361

Bremsesystemer

 

 

362

Bjærgningskøretøj:

2.02.362

Påskrifter

6.03.362

Lygter til markering

6.04.362

Lygter til signalgivning

9.04.362

Overhæng

 

 

363

Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej:

3.02.363

Længde

6.02.363

Lygter til belysning

6.03.363

Lygter til markering

6.04.363

Lygter til signalgivning

6.05.363

Refleksanordninger

6.09.363

Særlig afmærkning

 

 

364

Campingbil:

9.07.364

Udgange i personbil M2/M3

10.01.364

Indre indretning

10.02.364

Sikkerhedsseler

10.03.364

Ruder

10.06.364

Ildslukkere

 

 

410

Køretøj til transport af farligt gods:

5.01.410

Bremsesystemer

9.03.410

Opbygning med tank

 

 

461

Køretøj til dyretransport:

5.01.461

Bremsesystemer

9.02.461

Opbygning med ladBilag 2

Oversigt over ændringer af indholdsmæssig karakter i forhold til bekendtgørelsen af 4. marts 2005 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr:

Hovedafsnit 2:

Ændret pkt. 2.02.024 om påskrifter (nyttelast)

Hovedafsnit 3:

Ændret pkt. 3.01.010 om afstand mellem forreste aksler på fire-akslet køretøj.

Ændret pkt. 3.02.001 (2) og (4) om ting, der ikke medregnes, når der måles længde og bredde.

Hovedafsnit 5:

Ændret pkt. 5.02.003 om lufttørrer i trykluftsystemer.

Ændret pkt. 5.03.110 om tryk i styreledningen og pm-kurver.

Hovedafsnit 6:

Nyt pkt. 6.02.020 (5) om nærlyslygte med gasudladningslampe.

Ændret afsnit 6.13 om konturafmærkning.

Hovedafsnit 7:

Ændret pkt. 7.06.050 om luftforurening for traktorer.

Hovedafsnit 9:

Ny pkt. 9.01.001 (2) om genbrugelighed af EF-typegodkendt og standardtypegodkendte biler (personbil M1 og varebil N1).

Hovedafsnit 10:

Nyt pkt. 10.01.020 om sæder og nakkestøtter på EF-typegodkendt og standardtypegodkendte biler samt forbud mod sidevendte sæder.

I afsnit 10.01 ophæves undtagelsen for klapsæder mht. styrke og selekrav.

Nyt pkt. 10.02.020 om krav til sikkerhedsseler og seleforankringer i EF-typegodkendt og standardtypegodkendte biler.

Nyt pkt. 10.03.006 (10) om frontspejl.

Ændret pkt. 10.03.025 om montering af spejle på lastbiler, herunder krav om frontspejl på lastbi-ler over 7,5 tons.Bilag 3

Oversigt over ECE-regulativer, der er udstedt i henhold til den mellem medlemmer af FN's økonomiske kommission for Europa (ECE) indgåede overenskomst af 20. marts 1958 vedrørende indførelse af ensartede vilkår for godkendelse af udstyr og dele til motorkøretøjer.

Tiltrædelse af et regulativ indebærer, at en komponent eller et system, der er godkendt og mærket i henhold til et ECE-regulativ, kan anvendes på køretøjer, der registreres her i landet.

Danmark har tiltrådt de med * angivne regulativer.

Nr. Emne

1* Lygter med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys.

2* Lamper til lygter med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys.

3* Refleksanordninger.

4* Nummerpladelygter.

5* »Sealed-beam»-lygter med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys.

6* Retningsviserblinklygter.

7* Positionslygter, baglygter, stoplygter og markeringslygter.

8* Lygter til halogenlamper (H 1, H2 og H3) med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys. 999

9 Støjniveau for motorkøretøjer med tre hjul.

10* Radiostøjdæmpning. 11* Dørlåse og -hængsler.

12* Kollisionssikret styreapparat.

13* Bremser på biler og påhængskøretøjer hertil.

14* Forankringer for sikkerhedsseler.

15 Luftforurening fra biler. 16* Sikkerhedsseler.

17* Sæder og sædeforankringer.

18* Tyverisikring af biler.

19* Tågeforlygter.

20* Lygter til halogenlamper (H4) med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys.

21* Kabinens indre indretning.

22* Styrthjelme.

23* Baklygter.

24* Røgudvikling fra biler med dieselmotor.

25* Nakkestøtter.

26* Udragende dele.

27* Advarselstrekanter.

28* Lydsignalapparater.

29* Kollisionssikret lastbilførerhus.

30* Dæk til personbiler.

31* »Sealed-beam»-halogenlygter (H4) med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys.

32* Kabinekonstruktion af personbiler m.h.t. kollision bagfra.

33* Kabinekonstruktion af personbiler m.h.t. kollision forfra.

34* Forebyggelse af brandrisici i personbiler.

35* Pedalplacering i personbiler.

36 Konstruktion af busser (18 eller flere personer).

37* Lamper til lygter.

38* Tågebaglygter.

39* Hastighedsmåler (speedometer).

40 Luftforurening fra motorcykler med motor med styret tænding.

41 Støjniveau for motorcykler.

42* Kofanger for og bag på personbiler. 43* Ruder af sikkerhedsglas.

44* Børnefastholdelsesanordninger. 45* Lygteviskere og -vaskere.

46* Førerspejle til og montering af førerspejle på biler.

47 Luftforurening fra knallerter med motor med styret tænding.

48* Montering af lygter på biler og påhængskøretøjer hertil.

49* Luftforurening fra dieselmotorer.

50* Positionslygter, baglygter, stoplygter, retningsviserblinklygter og nummerpladelygter til motorcykler og knallerter.

51* Støjniveau for motorkøretøjer med mindst fire hjul.

52 Konstruktion af minibusser (10-23 personer).

53* Montering af lygter på motorcykler. 54* Dæk til lastkøretøjer.

55 Tilkoblingsanordninger.

56 Nærlyslygte til knallert.

57* Nær- og fjernlyslygte til motorcykel.

58* Afskærmning bagtil på lastkøretøjer.

59* Udstødningssystemer (reservedele) til biler.

60 Betjeningsanordninger på motorcykler og knallerter.

61 Udragende dele på lastbilførerhuse. 62* Tyverisikring af motorcykler. 63 Støjniveau for knallerter.

64* Reservehjul til midlertidigt brug.

65 Afmærknings- og udrykningslygter.

66* Styrke af overbygning på store personbiler (18 eller flere personer).

67* Brændstofanlæg til F-gas.

68 Måling af største hastighed.

69* Afmærkning af langsomtkørende køretøjer.

70* Refleksplanker.

71* Synsfelt for traktorer.

72* Motorcykellygter til halogenlamper (HS1) med asymmetrisk nærlys og fjernlys.

73* Sideafskærmning på lastkøretøjer. 74* Montering af lygter på knallerter. 75* Dæk til motorcykler.

76 Nær- og fjernlyslygte til knallert. 77* Parkeringslygter.

78* Bremser på motorcykler og knallerter.

79* Styreapparat på biler og påhængskøretøjer hertil.

80* Sæder og sædeforankringer i store personbiler (18 eller flere personer).

81* Førerspejle til og montering af førerspejle på motorcykler.

82* Knallertlygter til halogenlamper (HS2) med nær- og fjernlys.

83* Luftforurening fra biler.

84 Måling af brændstofforbrug.

85* Måling af motoreffekt.

86* Montering af lygter på traktorer.

87* Kørelyslygter.

88 Reflekterende dæk til knallerter og cykler.

89* Hastighedsbegrænsere.

90* Bremsebelægninger (reservedele) til biler og påhængskøretøjer hertil.

91 * Sidemarkeringslygter.

92 Udstødningssystemer (reservedele) til motorcykler.

93* Afskærmning fortil på lastbiler.

94 Beskyttelse af personer ved frontal kollision.

95 Beskyttelse af personer ved sidekollission.

96* Luftforurening fra dieselmotorer til traktorer. 97* Tyverialarm og startspærre.

98* Lygter til gasudladningslamper med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys.

99* Gasudladningslamper.

100* Elektriske biler.

101* Måling af CO2-emission og brændstofforbrug.

102* Kortkoblingssystemer.

103* Katalysatorer (reservedele) til biler.

104* Konturafmærkning af store køretøjer.

105* Køretøjer beregnet til transport af farligt gods (ADR).

106* Dæk til land brugskøretøjer.

107 Dobbeltdækkerbusser.

108* Regummierede dæk til personbiler.

109* Regummierede dæk til lastkøretøjer.

110* Brændstofanlæg til naturgas.

111 * Væltestabilitet for tankkøretøjer.

112* Lygter med asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys.

113* Lygter med symmetrisk nærlys og/eller fjernlys.

114* Airbagsystemer.

115* Brændstofanlæg (eftermontering) til F-gas og naturgas.

116* Tyverisikring, alarmsystem og startspærre til biler

117* Godkendelse af dæk med hensyn til rullestøj

118* Brændbarhed af visse materialer i busser

119* Kurvelygter

120* Godkendelse af motorer til traktorer og ikke-vejgående maskinerBilag 4

Oversigt over bekendtgørelser om køretøjers indretning og udstyr, hvori der er fastsat bestemmelser, der tillige finder anvendelse på ældre køretøjer.

Nr. 198 af 24. juni 1955

Samlet udstyrsbekendtgørelse.

Nr. 100 af 20. april 1956

Påhængsskilt.

Nr. 282 af 13. december 1957

Adskillelse i varebil.

Nr. 308 af 4. november 1959

Dækmønsterdybde.

Nr. 235 af 27. juni 1961

Vægt på styrende hjul.

Nr. 92 af 20. marts 1963

Hjulafskærmning og brændstofafspærringshane.

Nr. 386 af 11. november 1966

Dæmpende anordning i påløbsbremser.

Nr. 388 af 25. september 1967

Førerspejle og dæk.

Nr. 118 af 9. april 1968

Retningsviserblinklygter.

Nr. 185 af 5. maj 1970

Retningsviservinger, fjernprojektører, tågeforlygter og siderefleksanordninger.

Nr. 14 af 11. januar 1972

Tyverisikring.

Nr. 234 af 2. maj 1973

Fjernprojektører.

Nr. 261 af 20. maj 1976

Solfiltre.

Detailforskrifter for Køretøjer 1984

Brændstofanlæg til F-gas.

Detailforskrifter for Køretøjer 1986

Afmærkning af langsomtkørende køretøjer.

Detailforskrifter for Køretøjer 1988

Vidvinkel- og nærzonespejle.

Detailforskrifter for Køretøjer 1989

Slingrebremse.

Detailforskrifter for Køretøjer 1990

Længde af sættevogn og kørelys.

Detailforskrifter for Køretøjer 1991

Dækmønsterdybde.

Detailforskrifter for Køretøjer 1992

Refleksplanker.

Detailforskrifter for Køretøjer 1993

Blokeringsfri bremser, luftforurening og hastighedsbegrænsere.

Detailforskrifter for Køretøjer 1994

Blokeringsfri bremser, luftforurening og hastighedsbegrænsere.

Detailforskrifter for Køretøjer 1995

Blokeringsfri bremser, luftforurening, hastighedsbegrænsere og solfilterfilm.

Detailforskrifter for Køretøjer 1996

Luftforurening for bil samt vægt, bremser, el-anlæg, lygter, reflekser, hjul, karrosseri, afskærmning bagtil mod underkøring og udsyn for traktor, motorredskab, påhængsvogn til traktor og motorredskab samt ikke-registreringspligtigt påhængsredskab.

Detailforskrifter for Køretøjer 199

Længde af sættevogn og påhængsvogn, venderadier for biler og vogntog, bremser for traktorpåhængsvogn, traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor, påhængsvogn til motorredskab og ikke-registreringspligtigt påhængsredskab.

Detailforskrifter for Køretøjer 1999

Motorcykel med tilkoblet påhængskøretøj, påhængskøretøj til motorcykel.

Detailforskrifter for Køretøjer 2001

Påskrifter på bjærgningskøretøjer.

Detailforskrifter for Køretøjer 2001

Hastighedsmåler i biler til øvelseskørsel.

Detailforskrifter for køretøjer 2006

 

Detailforskrifter for Køretøjer 2002

Bredde af påhængskøretøj i forhold til bil, vægt af ikkeregistreringspligtigt påhængsredskab, fastgørelse af kørestole.

Detailforskrifter for Køretøjer 2003

e-/E-mærkning af dæk herunder regummierede dæk.

Detailforskrifter for Køretøjer 2004

Luftforurening ved konstruktive ændringer, kulilteindhold i udstødning.Bilag 5

Oversigt over udstyr på EF-typegodkendt personbil M1, som skal være godkendt i henhold til EF-direktiver eller ECE-regulativer (kun basisdirektivet/-regulativet er angivet).

Udstyr

EF-direktiv/ECE-direktiv

Rat

 

EF-direktiv 74/297/EØF

ECE-regulativ 12

Reservedelsbremsebelægningera)

 

EF-direktiv 71/320/EØF

ECE-regulativ 90

Elektrisk/elektronisk udstyr med EMC relevans

(EMC=Elektromagnetisk kompatibilitet)

 

EF-direktiv 95/54/EF

ECE-regulativ 10

Fjern- og nærlyslygter og lamper hertil

 

EF-direktiv 76/761/EØF

ECE-regulativ 1

ECE-regulativ 2

ECE-regulativ 5

ECE-regulativ 8

ECE-regulativ 20

ECE-regulativ 31

ECE-regulativ 37

ECE-regulativ 98

ECE-regulativ 99

Tågeforlygter

EF-direktiv 76/762/EØF

ECE-regulativ 19

Baklygter

 

EF-direktiv 77/539/EØF

ECE-regulativ 23

Positions-, bag- og markeringslygter

 

EF-direktiv 76/758/EØF

ECE-regulativ 7

Tågebaglygter

 

EF-direktiv 77/538/EØF

ECE-regulativ 38

Nummerpladelygter

 

EF-direktiv 76/760/EØF

ECE-regulativ 4

Parkeringslygter

 

EF-direktiv 77/540/EØF

ECE-regulativ 77

Retningsviserblinklygter

 

EF-direktiv 76/759/EØF

ECE-regulativ 6

Stoplygter

 

EF-direktiv 76/758/EØF

ECE-regulativ 7

Refleksanordninger

 

EF-direktiv 76/757/EØF

ECE-regulativ 3

Lydsignalapparat

 

EF-direktiv 70/388/EØF

ECE-regulativ 28

Sende- og modtageantenne til radio

EF-direktiv 74/483/EØF

Tyverialarm

EF-direktiv 74/61/EØF

Startspærre

 

EF-direktiv 74/61/EØF

ECE-regulativ 97

Udstødningssystem

 

EF-direktiv 70/157/EØF

ECE-regulativ 51

ECE-regulativ 59

Udskiftningskatalysator

 

EF-direktiv 98/77/EF

ECE-regulativ 103

Opvarmningsanlæg (fra 9. maj 2005)

EF-direktiv 2001/56/EF

Dæk (bortset fra regummierede dæk)

 

EFdirektiv 92/23/EØF

ECE-regulativ 30

ECE-regulativ 54

ECE-regulativ 64

Støjgodkendte dæk (undtagen regummierede dæk og reservehjulb) til midlertidig brug)

EF-direktiv 2001/43/EF

Tilkoblingsanordning

EF-direktiv 94/20/EF

Bagagebærer og skiholder

EF-direktiv 74/483/EØF

Nakkestøtter

 

EF-direktiv 78/932/EØF

ECE-regulativ 17

ECE-regulativ 25

Sikkerhedsseler

 

EF-direktiv 77/541 /EØF

ECE-regulativ 16

Barnefastholdelsesanordninger

 

EF-direktiv 77/541 /EØF

ECE-regulativ 44

Ruder (bortset fra ruder af plastmateriale)

 

EF-direktiv 92/22/EØF

ECE-regulativ 43

Forrudevasker

EF-direktiv 78/31 8/EØF

Førerspejle

 

EF-direktiv 71/1 27/EØF

ECE-regulativ 46

a) Bestemmelsen gælder kun for personbiler M1, der er EF-typegodkendt den 7. april 1998 eller senere.

b) Bestemmelserne træder i kraft

- 1. oktober 2009 for dæk med dækbredde på højst 185 mm,

- 1. oktober 2010 for dæk med dækbredde på mere end 185 mm og højst 215 mm, - 1. oktober 2011 for dæk med dækbredde på over 215 mm.

Fra disse datoer skal der således ved udskiftning af dæk monteres dæk, der er e - mærkede som støjgodkendte.Bilag 6

Oversigt over EF-direktiver eller ECE-regulativer, der er omfattet af totalharmoniseringen for to-og tre-hjulede motordrevne køretøjer (kun basisdirektivet/-regulativet er angivet). Direktiver (regulativer), der også omfatter udstyr, er angivet med *.

EF-direktiv 92/61/EØF og 2002/24/EF om standardtypegodkendelse af to- og tre-hjulede motor-drevne køretøjer omfatter

- knallerter,

- motorcykler,

- tre-hjulede biler og

- lette fire-hjulede biler (quadricykler)

med undtagelse af

- køretøjer med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 6 km/h, - køretøjer til brug for fysisk handicappede,

- køretøjer til brug ved konkurrencer på eller uden for vej, og

- tre-hjulede terrængående køretøjer med ét forhjul.

Emne

EF-direktiv/ECE-regulativ

Ikrafttræden

Bremser

EF-direktiv 93/14/EØF

ECE-regulativ 78

5. april 1995

Identificering af kontrollamper mv.

EF-direktiv 93/29/EØF

ECE-regulativ 60

14. juni 1995

Lydsignalapparat* (bortset fra mekanisk klokke)

EF-direktiv 93/30/EØF

EF-direktiv 70/388/EØF

ECE-regulativ 28

14. juni 1995

Støtteben på to-hjulede køretøjer

EF-direktiv 93/31/EØF

14. juni 1995

Håndbøjler o. lign. for passagerer på to-hjulede køretøjer

EF-direktiv 93/32/EØF

14. juni 1995

Tyverisikring

EF-direktiv 93/33/EØF

ECE-regulativ 62

14. juni 1995

Identifikation og påskrifter

EF-direktiv 93/34/EØF

14. juni 1995

Montering af lygter og reflekser

EF-direktiv 93/92/EØF

ECE-regulativ 53

29. oktober 1995

Vægt og dimensioner

EF-direktiv 93/93/EØF

29. oktober 1995

Anbringelsessted forbagnummerplade

EF-direktiv 93/94/EØF

29. oktober 1995

Konstruktivt bestemt maksimalhastighed samt drejningsmoment og effekt

EF-direktiv 95/1/EF

2. februar 1997

Dæk*

EF-direktiv 97/24/EF kap. 1

ECE-regulativ 30, 54, 64 og 75

17. juni 1999

Lygter og lyssignaler*

EF-direktiv 97/24/EF kap. 2

ECE-regulativ 3, 19, 20, 37, 50, 56, 57, 72 og 82

17. juni 1999

Udragende dele

EF-direktiv 97/24/EF kap. 3

17. juni 1999

Førespejle*

EF-direktiv 97/24/EF kap. 4

ECE-regulativ 81

17. juni 1999

Foranstaltninger mod luftforurening

EF-direktiv 97/24/EF kap. 5

17. juni 1999

Brændstofbeholdere

EF-direktiv 97/24/EF kap. 6

17. juni 1999

Foranstaltninger mod ulovlige indgreb på to-hjulede

EF-direktiv 97/24/EF kap. 7

17. juni 1999

Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC

EF-direktiv 97/24/EF kap. 8

ECE Regulativ 10

17. juni 1999

Tilladt støjniveau og udstødningssystemer*

EF-direktiv 97/24/EF kap. 9

17. juni 1999

Tilkoblingsanordninger*

EF-direktiv 97/24/EF kap. 10

17. juni 1999

Sikkerhedsseler og deres forankringer på tre-hjulede*

EF-direktiv 97/24/EF kap. 11

ECE-regulativ 16

17. juni 1999

Ruder, forrudeviskere og -vaskere, afrimnings- og afdugningsanordninger til forruder på tre-hjulede*

EF-direktiv 97/24/EF kap. 12

ECE-regulativ 43

17. juni 1999

Hastighedsmåler på to- og tre-hjulede

EF-direktiv 2000/7/EF

1. juli 2002Bilag 7

Oversigt over udstyr på EF-typegodkendt traktor, som skal være godkendt i henhold til EF-direktiver eller ECE-regulativer (kun basisdirektivet/-regulativet er angivet).

 

Udstyr

EF-direktiv/ECE-regulativ

Elektrisk/elektronisk udstyr med EMC relevans (EMC:

EF-direktiv 2000/2/EF

Elektromagnetisk kompatibilitet)

EF-direktiv 95/54/EF

ECE-regulativ 10

Fjern- og nærlyslygter og lamper hertil

EF-direktiv 76/761 /EØF

ECE-regulativ 1

ECE-regulativ 2

ECE-regulativ 5

ECE-regulativ 8

ECE-regulativ 20

ECE-regulativ 31

ECE-regulativ 37

ECE-regulativ 98

ECE-regulativ 99

Tågeforlygter

EF-direktiv 76/762/EØF

ECE-regulativ 19

Baklygter

EF-direktiv 77/539/EØF

ECE-regulativ 23

Positions-, bag- og markeringslygter

EF-direktiv 76/758/EØF

ECE-regulativ 7

Tågebaglygter

EF-direktiv 77/538/EØF

ECE-regulativ 38

Nummerpladelygter

EF-direktiv 76/760/EØF

ECE-regulativ 4

Parkeringslygter

EF-direktiv 77/540/EØF

ECE-regulativ 77

Retningsviserblinklygter

EF-direktiv 76/759/EØF

ECE-regulativ 6

Stoplygter

EF-direktiv 76/758/EØF

ECE-regulativ 7

Refleksanordninger

EF-direktiv 76/757/EØF

ECE-regulativ 3

Lydsignalapparat

EF-direktiv 70/388/EØF

ECE-regulativ 28

Førerværn

EF-direktiv 77/536/EØF

EF-direktiv 79/622/EØF

EF-direktiv 86/298/EØF

EF-direktiv 87/402/EØF

Tilkoblingsanordning

EF-direktiv 89/1 73/EØF

Førersæde

EF-direktiv 78/764/EØF

Ruder (bortset fra ruder af plastmateriale(

EF-direktiv 89/173/EØF

EF-direktiv 92/22/EØF

ECE-regulativ 43

Forrudevasker

EF-direktiv 78/31 8/EØF

Førerspejle

EF-direktiv 71/1 27/EØF

ECE-regulativ 46Bilag 8

Stikord

A

Adskillelse

Afmærkning af udragende dele

Akkumulator

Akseltryk

Automatiske døre

B

Bakbremse

Baksignal

Blindvinkelspejl

Blokeringsfri bremser

Blokvogn

Boring af huller i chassisramme

Bremsebelægninger

Bremsefading

Bremsers funktionstid

Brændstofbeholder og -ledninger

Brændstofforbrug

C

Campingbil

Campingvogn

CO2-emission

D

Decelerationstal

Dobbeltvirkende inertiretractor

Driftsbremse

Dørhængsel

Dørlås

E

EF- eller ECE-godkendt udstyr

EF- eller ECE-godkendte systemer

Egenvægt

ESP

F

Faktisk totalvægt

Farligt gods

Fartskriver

Fjederbremse

Flammehastighed i indre indretning

Foranliggende styring

Frontbøjle

Funktionstid for bremser

Fødeledning

Førerspejl af kategori I

Førerspejl af kategori II

G

Gasudladningslampe

H

Hjulkapsel

Hoftesele

Hovedbolt for synsfri sammenkobling

Hovedmønster

Hydraulisk aktiveret styreapparat

Hydrauliske bremsekomponenter

Hærdet glas

Højde, bredde og længde

I

Ikke-registreringspligtig knallert

Ildslukker

Indvendigt førerspejl

Inertiretractor

K

Klapsæde

Knallert

Koblingskugle, synsfri sammenkobling

Koblingslængde

Koblingsøje for synsfri sammenkobling

Kollisionssikret styreapparat

Kortdistanceradar

Krængningsstabilitet for farligt gods

Kulilte

Køretøjsarter og -anvendelser

Bil

L

Lamineret glas

Lastbil N2

Lastbil N3

Ledbus

Ledninger

Liggeplads i sovebus

Lukkestilling for dørlås

Lygtebøjle

Lygtehøjde over vejbanen

Lygteindstillingssystem

Lysgennemgang

Mek. styreapparat på bagaksel

Motorcykel

Motordrevet blokvogn

Motordrevet køretøj

Motorredskab

Mærkning af ALB

Mønsterdybde

N

Nyttelast

Nærzonespejl

Nødbremse

O

Optionel harmonisering

Oversigt over udstyr på EF-typegodkendt traktor

P

Parkeringsbremse

Personbil

M1

M2

M3

PHV’s kobling, synsfri sammenkobling

Prøvetilslutninger

Påhængs-/sættevogn til bil

Påhængskøretøj

Påhængsredskab

Påskrift om hastighedsgrænse

Påskrifter om tilladt totalvægt, last m.v.

R

Registreringspligtig knallert

R-punkt for sæde

Røg, unødig

S

Safarigitter

Seleforankring

Sikkerhedsglas

Sikringer

Sikringsstilling for dørlås

Sovebus

Speedometer

Splintsikkert plastmateriale

Storvolumendæk

Styrekile

Styreledning

Styrende aksel

Styretøjstransmission

Støj, unødig

Sættevognsskam mel, synsfri

T

Tankcontainer

Terrængående bil

Tilladt last

Tilladt totalvægt

Tjenestevægt

To-kreds driftsbremse

To-leder bremsetilslutning

Tophastighed

Topspejl

Totalharmonisering

Totalvægt

Traktor

Tredje stoplygte

Trepunktssele

Trykluftanlæg

Tyngdepunktshøjde

U

Udrykningshorn

Udvendigt førerspejl

Undtaget for hastighedsbegrænser

Unødig røg

Unødig støj

V

Vandringsreserve

Varebil N1

Vejledningens nummersystem

Vejvenlig affjedring

Vendecirkel

Vidvinkelspejl

Vægt og akseltryk

Væsentligt slør i hjulophængBilag 9

Indholdsoversigt

1.

Almindelige oplysninger om bekendtgørelsen

 

 

1.01

Bekendtgørelsens opbygning

1.01 .001

Nummersystemet

1.01 .002

Hovedafsnit

1.01 .003

Underafsnit

1.01.004

Detailforskrifter

1.01.005

Opdeling af detailforskrifter

 

 

1.02

Anvendelse af nummersystemet

 

 

1.03

Køretøjsarter og –anvendelser

010

Motordrevet køretøj

020

Bil

021

Personbil M1

022

Personbil M2

023

Personbil M3

024

Varebil N1

025

Lastbil N2

026

Lastbil N3

030

Motorcykel

031

To-hjulet motorcykel

032

To-hjulet motorcykel med sidevogn

033

Tre-hjulet motorcykel

040

Knallert

041

Registreringspligtig knallert

042

Ikke-registreringspligtig knallert

050

Traktor

060

Motorredskab

099

Motordrevet blokvogn

100

Påhængskøretøj

110

Påhængs-/sættevogn til bil

111

Påhængs-/sættevogn O1

112

Påhængs-/sættevogn O2

113

Påhængs-/sættevogn O3

114

Påhængs-/sættevogn O4

120

Traktorpåhængsvogn

121

Traktorpåhængsvogn til registreringspligtig traktor

122

Traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor

130

Påhængsvogn til motorredskab

140

Påhængsredskab

141

Campingvogn

142

Andet registreringspligtigt påhængsredskab

143

Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab

150

Påhængskøretøj til motorcykel

151

Påhængsvogn til motorcykel

153

Påhængsredskab til motorcykel

199

Blokvogn

200

Vogntog

300

Køretøjer til særlig anvendelse

310

Køretøj til synsfri sammenkobling

320

Skolekøretøj

330

Udlejningskøretøj

340

Udrykningskøretøj

356

Sovebus

360

Køretøjer til anden særlig anvendelse

361

Invalidekøretøj

362

Bjærgningskøretøj

363

Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej

364

Campingbil

400

Køretøjer til særlig transport

410

Køretøj til transport af farligt gods

460

Køretøjer til anden særlig transport

461

Køretøj til dyretransport

 

 

1.04

Definitioner

 

 

2.

Identifikation og påskrifter

 

 

2.01

Identifikation

2.01.001

Generelle bestemmelser

2.01 .040

Knallert

2.01.042

Ikke-registreringspligtig knallert

 

 

2.02

Påskrifter om tilladt totalvægt, last m.v

2.02.001

Generelle bestemmelser

2.02.022

Personbil M2

2.02.023

Personbil M3

2.02.024

Varebil N1

2.02.025

Lastbil N2

2.02.026

Lastbil N3

2.02.030

Motorcykel

2.02.041

Registreringspligtig knallert

2.02.042

Ikke-registreringspligtig knallert

2.02.110

Påhængs-/sættevogn til bil

2.02.121

Traktorpåhængsvogn til registreringspligtig traktor

2.02.151

Påhængsvogn til motorcykel

2.02.200

Vogntog

2.02.310

Køretøj til synsfri sammenkobling

2.02.362

Bjærgningskøretøj

 

 

2.03

Påskrift om hastighedsgrænse

2.03.001

Generelle bestemmelser

 

 

3.

Vægt og dimensioner

3.01

Vægt og akseltryk m.v

3.01.001

Generelle bestemmelser

3.01 .010

Motordrevet køretøj

3.01.020

Bil

3.01 .023

Personbil M3

3.01.030

Motorcykel

3.01.041

Registreringspligtig knallert

3.01.042

Ikke-registreringspligtig knallert

3.01.050

Traktor

3.01.060

Motorredskab

3.01.099

Motordrevet blokvogn

3.01.100

Påhængskøretøj

3.01.150

Påhængskøretøj til motorcykel

3.01.199

Blokvogn

3.01.200

Vogntog

3.01 .310

Køretøj til synsfri sammenkobling

3.01 .320

Skolekøretøj

 

 

3.02

Højde, bredde og længde

3.02.001

Generelle bestemmelser

3.02.010

Motordrevet køretøj

3.02.022

Personbil M2

3.02.023

Personbil M3

3.02.040

Knallert

3.02.060

Motorredskab

3.02.099

Motordrevet blokvogn

3.02.110

Påhængs-/sættevogn til bil

3.02.140

Påhængsredskab

3.02.150

Påhængskøretøj til motorcykel

3.02.199

Blokvogn

3.02.200

Vogntog

3.02.310

Køretøj til synsfri sammenkobling

3.02.320

Skolekøretøj

3.02.363

Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej

 

 

4.

Styreapparat

4.01.001

Generelle bestemmelser

4.01 .002

ESP

4.01.020

Bil

4.01 .021

Personbil M1

4.01 .023

Personbil M3

4.01 .024

Varebil N1

4.01.031

To-hjulet motorcykel

4.01.032

To-hjulet motorcykel med sidevogn

4.01.033

Tre-hjulet motorcykel

4.01.041

Registreringspligtig knallert

4.01.042

Ikke-registreringspligtig knallert

4.01 .050

Traktor

4.01.060

Motorredskab

4.01.099

Motordrevet blokvogn

4.01.100

Påhængskøretøj

4.01.199

Blokvogn

4.01 .200

Vogntog

4.01 .310

Køretøj til synsfri sammenkobling

4.01 .320

Skolekøretøj

4.01.330

Udlejningskøretøj

 

 

5.

Bremser

 

 

5.01

Bremsesystemer

5.01.001

Generelle bestemmelser

5.01.002

Driftsbremse

5.01.003

Nødbremse

5.01.004

Parkeringsbremse

5.01.005

Blokeringsfri bremser

5.01 .006

Bakbremse

5.01.010

Motordrevet køretøj

 

 

5.01 .020

Bil

5.01.021

Personbil M1

5.01 .022

Personbil M2

5.01 .023

Personbil M3

5.01 .024

Varebil N1

5.01 .025

Lastbil N2

5.01 .026

Lastbil N3

5.01.031

To-hjulet motorcykel

5.01.032

To-hjulet motorcykel med sidevogn

5.01.033

Tre-hjulet motorcykel

5.01.041

Registreringspligtig knallert

5.01.042

Ikke-registreringspligtig knallert

5.01 .050

Traktor

5.01.060

Motorredskab

5.01.099

Motordrevet blokvogn

5.01.110

Påhængs-/sættevogn til bil

5.01.111

Påhængs-/sættevogn O1

5.01.112

Påhængs-/sættevogn O2

5.01.113

Påhængs-/sættevogn O3

5.01.114

Påhængs-/sættevogn O4

5.01.120

Traktorpåhængsvogn

5.01.130

Påhængsvogn til motorredskab

5.01.141

Campingvogn

5.01.142

Andet registreringspligtigt påhængsredskab

5.01.143

Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab

5.01.150

Påhængskøretøj til motorcykel

5.01.199

Blokvogn

5.01.200

Vogntog

5.01 .310

Køretøj til synsfri sammenkobling

5.01 .320

Skolekøretøj

5.01 .361

Invalidekøretøj

5.01.410

Køretøj til transport af farligt gods

5.01.461

Køretøj til dyretransport

 

 

5.02

Bremsekomponenter

5.02.001

Generelle bestemmelser

5.02.002

Hydrauliske anlæg

5.02.003

Trykluftanlæg

5.02.004

Påløbsbremser

5.02.005

Fjederbremser

5.02.006

Mærkning af ALB

5.02.007

Bremsebelægninger

5.02.008

Prøvetilslutninger

 

 

5.03

Præstationer

5.03.001

Generelle bestemmelser

5.03.020

Bil

5.03.021

Personbil M1

5.03.022

Personbil M2

5.03.023

Personbil M3

5.03.024

Varebil N1

5.03.025

Lastbil N2

5.03.026

Lastbil N3

5.03.031

To-hjulet motorcykel

5.03.032

To-hjulet motorcykel med sidevogn

5.03.033

Tre-hjulet motorcykel

5.03.041

Registreringspligtig knallert

5.03.042

Ikke-registreringspligtig knallert

5.03.050

Traktor

5.03.060

Motorredskab

5.03.099

Motordrevet blokvogn

5.03.110

Påhængs-/sættevogn til bil

5.03.120

Traktorpåhængsvogn

5.03.130

Påhængsvogn til motorredskab

5.03.141

Campingvogn

5.03.142

Andet registreringspligtigt påhængsredskab

5.03.143

Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab

5.03.150

Påhængskøretøj til motorcykel

5.03.199

Blokvogn

5.03.200

Vogntog

 

 

6.

El-anlæg, lygter, reflekser m.v.

 

 

6.01

Elektriske anlæg

6.01.001

Generelle bestemmelser

6.01.002

Elektromagnetisk kompatibilitet

6.01.003

Kortdistanceradar

6.01.010

Motordrevet køretøj

6.01.021

Personbil M1

6.01.024

Varebil N1

6.01.041

Registreringspligtig knallert

6.01.042

Ikke-registreringspligtig knallert

6.01.050

Traktor

6.01.060

Motorredskab

6.01.100

Påhængskøretøj

6.01.122

Traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor

6.01.130

Påhængsvogn til motorredskab

6.01.143

Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab

6.01.310

Køretøj til synsfri sammenkobling

 

 

6.02

Lygter til belysning

6.02.001

Generelle bestemmelser

6.02.002

Fjernlyslygter

6.02.003

Nærlyslygter

6.02.004

Tågeforlygter

6.02.005

Baklygter

6.02.006

Søge-/arbejdslygter

6.02.020

Bil

6.02.021

Personbil M1

6.02.030

Motorcykel

6.02.031

To-hjulet motorcykel

6.02.032

To-hjulet motorcykel med sidevogn

6.02.033

Tre-hjulet motorcykel

6.02.041

Registreringspligtig knallert

6.02.042

Ikke-registreringspligtig knallert

6.02.050

Traktor

6.02.060

Motorredskab

6.02.099

Motordrevet blokvogn

6.02.100

Påhængskøretøj

6.02.363

Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej

 

 

6.03

Lygter til markering

6.03.001

Generelle bestemmelser

6.03.002

Positionslygter

6.03.003

Baglygter

6.03.004

Markeringslygter

6.03.005

Tågebaglygter

6.03.006

Nummerpladelygter

6.03.007

Parkeringslygter

6.03.008

Sidemarkeringslygter

6.03.009

Særlige lygter til markering

6.03.021

Personbil M1

6.03.022

Personbil M2

6.03.023

Personbil M3

6.03.024

Varebil N1

6.03.025

Lastbil N2

6.03.026

Lastbil N3

6.03.031

To-hjulet motorcykel

6.03.032

To-hjulet motorcykel med sidevogn

6.03.033

Tre-hjulet motorcykel

6.03.041

Registreringspligtig knallert

6.03.042

Ikke-registreringspligtig knallert

6.03.050

Traktor

6.03.060

Motorredskab

6.03.099

Motordrevet blokvogn

6.03.100

Påhængskøretøj

6.03.111

Påhængs-/sættevogn O1

6.03.112

Påhængs-/sættevogn O2

6.03.113

Påhængs-/sættevogn O3

6.03.114

Påhængs-/sættevogn O4

6.03.120

Traktorpåhængsvogn

6.03.130

Påhængsvogn til motorredskab

6.03.1410

Campingvogn

6.03.142

Andet registreringspligtigt påhængsredskab

6.03.143

Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab

6.03.150

Påhængskøretøj til motorcykel

6.03.199

Blokvogn

6.03.362

Bjærgningskøretøj

6.03.363

Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej

 

 

6.04

Lygter til signalgivning

6.04.001

Generelle bestemmelser

6.04.002

Retningsviserblinklygter (forblinklygter, bagblinklygter og sideblinklygter)

6.04.003

Stoplygter

6.04.004

Havariblink

6.04.005

Afmærkningslygter

6.04.006

Udrykningslygter

6.04.007

Overhalingssignal

6.04.020

Bil

6.04.021

Personbil M1

6.04.022

Personbil M2

6.04.023

Personbil M3

6.04.025

Lastbil N2

6.04.026

Lastbil N3

6.04.031

To-hjulet motorcykel

6.04.032

To-hjulet motorcykel med sidevogn

6.04.033

Tre-hjulet motorcykel

6.04.041

Registreringspligtig knallert

6.04.042

Ikke-registreringspligtig knallert

6.04.050

Traktor

6.04.060

Motorredskab

6.04.099

Motordrevet blokvogn

6.04.110

Påhængs-/sættevogn til bil

6.04.120

Traktorpåhængsvogn

6.04.130

Påhængsvogn til motorredskab

6.04.141

Campingvogn

6.04.142

Andet registreringspligtigt påhængsredskab

6.04.143

Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab

6.04.150

Påhængskøretøj til motorcykel

6.04.199

Blokvogn

6.04.200

Vogntog

6.04.320

Skolekøretøj

6.04.340

Udrykningskøretøj

6.04.362

Bjærgningskøretøj

6.04.363

Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej

 

 

6.05

Refleksanordninger m. v

6.05.001

Generelle bestemmelser

6.05.002

Fremadvendende refleksanordninger

6.05.003

Bagudvendende refleksanordninger

6.05.004

Refleksanordninger, der vender til siden (siderefleksanordninger)

6.05.010

Motordrevet køretøj

6.05.020

Bil

6.05.031

To-hjulet motorcykel

6.05.032

To-hjulet motorcykel med sidevogn

6.05.033

Tre-hjulet motorcykel

6.05.041

Registreringspligtig knallert

6.05.042

Ikke-registreringspligtig knallert

6.05.050

Traktor

6.05.060

Motorredskab

6.05.099

Motordrevet blokvogn

6.05.100

Påhængskøretøj

6.05.340

Udrykningskøretøj

6.05.363

Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej

 

 

6.06

Lydsignalapparater

6.06.001

Generelle bestemmelser

6.06.010

Motordrevet køretøj

6.06.021

Personbil M1

6.06.042

Ikke-registreringspligtig knallert

6.06.060

Motorredskab

6.06.320

Skolekøretøj

6.06.340

Udrykningskøretøj

 

 

6.07

Radioanlæg, fjernsyn m.v

6.07.001

Generelle bestemmelser

 

 

6.08

Tyverialarm, startspærre m.v

6.08.001

Tyverialarm

6.08.002

Startspærre

6.08.010

Motordrevet køretøj

6.08.021

Personbil M1

 

 

6.09

Særlig afmærkning

6.09.001

Generelle bestemmelser

6.09.002

Særlige afmærkningslygter på læssebagsmæk

6.09.003

Lygtebom

6.09.020

Bil

6.09.021

Personbil M1

6.09.022

Personbil M2

6.09.023

Personbil M3

6.09.024

Varebil N1

6.09.050

Traktor

6.09.060

Motorredskab

6.09.099

Motordrevet blokvogn

6.09.363

Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej

 

 

6.10

Afmærkn ing af langsomtkørende køretøjer

6.10.001

Generelle bestemmelser

6.10.050

Traktor

6.10.060

Motorredskab

6.10.200

Vogntog

 

 

6.11

Refleksplanker

6.11.001

Generelle bestemmelser

6.11.023

Personbil M3

6.11.025

Lastbil N2

6.11.026

Lastbil N3

6.11.113

Påhængs-/sættevogn O3

6.11.114

Påhængs-/sættevogn O4

6.11.200

Vogntog

 

 

6.12

Kørelys

6.12.001

Generelle bestemmelser

6.12.002

Kørelyslygter

6.12.003

Nærlyslygter med reduceret spænding

6.12.020

Bil

6.12.030

Motorcykel

6.12.032

To-hjulet motorcykel med sidevogn

6.12.041

Registreringspligtig knallert

6.12.042

I kke-re6gistreringspligtig knallert

6.12.050

Traktor

6.12.060

Motorredskab

6.12.099

Motordrevet blokvogn

 

 

6.13

Konturafmærkning

6.13.001

Generelle bestemmelser

6.13.022

Personbil M2

6.13.023

Personbil M3

6.13.025

Lastbil N2

6.13.026

Lastbil N3

6.13.113

Påhængs-/sættevogn O3

6.13.114

Påhængs-/sættevogn O4

 

 

7.

Motor, støj, luftforurening m.v.

 

 

7.01

Motor

7.01.001

Generelle bestemmelser

7.01.002

Hastighedsbegrænsere

7.01.010

Motordrevet køretøj

7.01 .021

Personbil M1

7.01 .022

Personbil M2

7.01 .023

Personbil M3

7.01 .024

Varebil N1

7.01 .025

Lastbil N2

7.01 .026

Lastbil N3

7.01.041

Registreringspligtig knallert

7.01.042

Ikke-registreringspligtig knallert

7.01.200

Vogntog

7.01 .320

Skolekøretøj

 

 

7.02

Brændstofanlæg

7.02.001

Generelle bestemmelser

7.02.022

Personbil M2

7.02.023

Personbil M3

 

 

7.03

Transmissionssystem

7.03.001

Generelle bestemmelser

7.03.002

Friktionsbelægninger

 

 

7.04

Udstødningssystem

7.04.001

Generelle bestemmelser

7.04.040

Knallert

 

 

7.05

Støj

7.05.001

Generelle bestemmelser

7.05.020

Bil

7.05.021

Personbil M1

7.05.022

Personbil M2

7.05.023

Personbil M3

7.05.024

Varebil N1

7.05.025

Lastbil N2

7.05.026

Lastbil N3

7.05.030

Motorcykel

7.05.040

Knallert

7.05.050

Traktor

7.05.099

Motordrevet blokvogn

 

 

7.06

Luftforurening

7.06.001

Generelle bestemmelser

7.06.020

Bil

7.06.021

Personbil M1

7.06.022

Personbil M2

7.06.023

Personbil M3

7.06.024

Varebil N1

7.06.025

Lastbil N2

7.06.026

Lastbil N3

7.06.030

Motorcykel

7.06.040

Knallert

7.06.050

Traktor

7.06.060

Motorredskab

 

 

7.07

Opvarmningsanlæg

7.07.001

Generelle bestemmelser

 

 

7.09

Brændstofanlæg til F-gas

7.09.001

Generelle bestemmelser

7.09.002

Brændstofbeholder

7.09.003

Armatur for brændstofbeholder

7.09.004

Brændstofledninger

7.09.005

Fordamper

7.09.006

Reduktionsventil

7.09.007

Choker

7.09.020

Bil

7.09.021

Personbil M1

7.09.024

Varebil N1

7.09.025

Lastbil N2

7.09.026

Lastbil N3

 

 

8.

Bærende elementer

 

 

8.01

Chassis

8.01 .001

Generelle bestemmelser

8.01 .002

Chassisramme

8.01 .023

Personbil M3

 

 

8.02

Hjul

8.02.001

Generelle bestemmelser

8.02.002

Dæk

8.02.003

Fælge

8.02.010

Motordrevet køretøj

8.02.020

Bil

8.02.021

Personbil M1

8.02.022

Personbil M2

8.02.023

Personbil M3

8.02.024

Varebil N1

8.02.025

Lastbil N2

8.02.026

Lastbil N3

8.02.030

Motorcykel

8.02.040

Knallert

8.02.050

Traktor

8.02.060

Motorredskab

8.02.099

Motordrevet blokvogn

8.02.100

Påhængskøretøj

8.02.122

Traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor

8.02.130

Påhængsvogn til motorredskab

8.02.141

Campingvogn

8.02.142

Andet registreringspligtigt påhængsredskab

8.02.143

Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab

8.02.150

Påhængskøretøj til motorcykel

8.02.199

Blokvogn

 

 

8.03

Hjulophæng

8.03.001

Generelle bestemmelser

8.03.002

Aksler

8.03.003

Bogiekonstruktioner

8.03.004

Fjedre

8.03.005

Støddæmpere

8.03.020

Bil

8.03.021

Personbil M1

8.03.022

Personbil M2

8.03.023

Personbil M3

8.03.024

Varebil N1

8.03.025

Lastbil N2

8.03.026

Lastbil N3

8.03.030

Motorcykel

8.03.110

Påhængs-/sættevogn til bil

8.03.141

Campingvogn

8.03.142

Andet registreringspligtigt påhængsredskab

8.03.150

Påhængskøretøj til motorcykel

 

 

9.

Karrosseri, opbygning m. v.

 

 

9.01

Karrosseri

9.01 .001

Generelle bestemmelser

9.01.002

Afskærmning af hjul

9.01.003

Døre

9.01 .004

Adskillelser

9.01.020

Bil

9.01.021

Personbil M1

9.01 .022

Personbil M2

9.01 .023

Personbil M3

9.01 .024

Varebil N1

9.01 .025

Lastbil N2

9.01.026

Lastbil N3

9.01.033

Tre-hjulet motorcykel

9.01.041

Registreringspligtig knallert

9.01.042

Ikke-registreringspligtig knallert

9.01.050

Traktor

9.01.060

Motorredskab

9.01.100

Påhængskøretøj

9.01.111

Påhængs-/sættevogn O1

9.01.112

Påhængs-/sættevogn O2

9.01.113

Påhængs-/sættevogn O3

9.01.114

Påhængs-/sættevogn O4

9.01.141

Campingvogn

9.01.142

Andet registreringspligtigt påhængsredskab

9.01.150

Påhængskøretøj til motorcykel

9.01.320

Skolekøretøj

9.01.340

Udrykningskøretøj

 

 

9.02

Opbygning med lad m. v

9.02.001

Generelle bestemmelser

9.02.002

Opbygning med fast lad

9.02.003

Opbygning med tippelad

9.02.004

Opbygning til container

9.02.005

Opbygning til veksellad

9.02.025

Lastbil N2

9.02.026

Lastbil N3

9.02.113

Påhængs-/sættevogn O3

9.02.114

Påhængs-/sættevogn O4

9.02.150

Påhængskøretøj til motorcykel

9.02.461

Køretøj til dyretransport

 

 

9.03

Opbygning med tank

9.03.001

Generelle bestemmelser

9.03.002

Tanke på lad

903.003

Skvulpeplader

9.03.410

Køretøj til transport af farligt gods

 

 

9.04

Ladfremspring m. v

9.04.001

Generelle bestemmelser

9.04.024

Varebil N1

 

 

9.05

Tilkoblingsanordninger

905.001

Generelle bestemmelser

9.05.002

Påhængsvognskobling

9.05.003

Kuglekobling

9.05.004

Sættevognskobling

9.05.021

Personbil M1

9.05.024

Varebil N1

9.05.030

Motorcykel

9.05.032

Motorcykel med sidevogn

9.05.050

Traktor

9.05.100

Påhængskøretøj

9.05.113

Påhængs-/sættevogn O3

905.114

Påhængs-/sættevogn O4

9.05.310

Køretøj til synsfri sammenkobling

 

 

9.06

Bagagebærere, cykelstativer m.v

9.06.001

Generelle bestemmelser

9.06.002

Kølerfigurer m.v

9.06.003

Trinbræt

9.06.004

Tagreklameskilte m.v

9.06.005

Safarigitre m.v

9.06.021

Personbil M1

9.06.024

Varebil N1

 

 

9..07

Udgange, indstigningshjælpemidler m.v. i personbil M2/M3

9.07.001

Generelle bestemmelser

9.07.002

Udstigningsdør

9.07.003

Nødudgangsdør

9.07.004

Nødudgangsvindue

9.07.005

Taglem

9.07.006

Adgang til udgange

9.07.007

Lift til kørestolsbrugere

9.07.008.

Rampe til kørestolsbrugere

9.07.009

Knælesystem

9.07.022

Personbil M2

9.07.023

Personbil M3

9.07.356

Sovebus

9.07.364

Campingbil

 

 

9.08

Afskærmning bagtil mod underkøring (bagkofanger)

9.08.001

Generelle bestemmelser

9.08.024

Varebil N1

9.08.025

Lastbil N2

9.08.026

Lastbil N3

9.08.111

Påhængs-/sættevogn O1

9.08.112

Påhængs-/sættevogn O2

9.08.113

Påhængs-/sættevogn O3

9.08.114

Påhængs-/sættevogn O4

9.08.120

Traktorpåhængsvogn

9.08.130

Påhængsvogn til motorredskab

9.08.200

Vogntog

 

 

9.09

Sideafskærmning

909.001

Generelle bestemmelser

9.09.025

Lastbil N2

9.09.026

Lastbil N3

9.09.113

Påhængs-/sættevogn O3

9.09.114

Påhængs-/sættevogn O4

 

 

9.10

Afskærmning fortil mod underkøring (forkofanger)

9.10.001

Generelle bestemmelser

9.10.025

Lastbil N2

9.10.026

Lastbil N3

 

 

910.

Indre indretning, udsyn, særligt udstyr m.v.

 

 

10.01

Indre indretning m.v

10.01.001

Generelle bestemmelser

10.01.002

Sæder

10.01.003

Nakkestøtter

10.01.004

Kørestolsbeslag

10.01.005

Plads for kørestol

10.01.006

Dør til kørestol

10.01.020

Bil

10.01.021

Personbil M1

10.01.022

Personbil M2

10.01.023

Personbil M3

10.01.024

Varebil N1

10.01.031

To-hjulet motorcykel

10.01.041

Registreringspligtig knallert

10.01.042

Ikke-registreringspligtig knallert

10.01.050

Traktor

10.01.320

Skolekøretøj

10.01.356

Sovebus

10.01.364

Campingbil

 

 

10.02

Sikkerhedsseler

10.02.001

Generelle bestemmelser

10.02.002

Sikkerhedsseler for kørestolsbrugere

10.02.020

Bil

10.02.021

Personbil M1

10.02.022

Personbil M2

10.02.023

Personbil M3

10.02.024

Varebil N1

10.02.025

Lastbil N2

10.02.026

Lastbil N3

10.02.031

To-hjulet motorcykel

10.02.033

Tre-hjulet motorcykel

10.02.040

Knallert

10.02.364

Campingbil

 

 

10.03

Udsyn, ruder m. v

10.03.001

Generelle bestemmelser

10.03.002

Synsfelt

10.03.003

Ruder

10.03.004

Solskærme, solfiltre m.v

10.03.005

Forrudeviskere og –vaskere

10.03.006

Førerspejle

10.03.020

Bil

10.03.021

Personbil M1

10.03.022

Personbil M2

10.03.023

Personbil M3

10.03.024

Varebil N1

10.03.025

Lastbil N2

10.03.026

Lastbil N3

10.03.031

To-hjulet motorcykel

10.03.033

Tre-hjulet motorcykel

10.03.041

Registreringspligtig knallert

10.03.050

Traktor

10.03.060

Motorredskab

10.03.099

Motordrevet blokvogn

10.03.100

Påhængskøretøj

10.03.310

Køretøjer til synsfri sammenkobling

10.03.320

Skolekøretøj

10.03.340

Udrykningskøretøj

10.03.364

Campingbil

 

 

10.04

Instrumenter

10.04.001

Generelle bestemmelser

10.04.002

Hastighedsmåler

10.04.020

Bil

10.04.030

Motorcykel

10.04.041

Registreringspligtig knallert

10.04.042

Ikke-registreringspligtig knallert

10.04.320

Skolekøretøj

10.04.330

Udlejningskøretøj

 

 

10.05

Tyverisikring

10.05.001

Generelle bestemmelser

10.05.021

Personbil M1

10.05.024

Varebil N1

 

 

10.06

Ildslukkere

10.06.001

Generelle bestemmelser

10.06.022

Personbil M2

10.06.023

Personbil M3

10.06.364

Campingbil

 

 

10.07

Airbag

10.07.001

Generelle bestemmelser

 

 

11.

Målemetoder

 

 

11.01

Støj

11.01 .001

Støjmålemetode I (kørselsmåling)

11.01.002

Støjmålemetode II (7 m-standmåling)

11.01.004

Støjmålemetode IV (nærfelt - standmåling)

11.01.005

Måleplads

11.01.006

Måleapparat

11.01.007

Målebetingelser

 

 

11.02

Luftforurening

11.02.001

CO ved tomgang

11.02.002

CO og lambda ved forhøjet tomgang

11.02.003

Dieselrøgtæthed (fri acceleration)

 

 

11.03

Hastighed

11.03.001

Hastighedsmålemetode

11.03.002

Målebetingelser

11.03.040

Knallert

11.03.050

Traktor

11.03.060

Motorredskab

11.03.060

Hovedafsnit 2:

11.03.060

Hovedafsnit 3:

11.03.060

Hovedafsnit 5:

11.03.060

Hovedafsnit 6:

11.03.060

Hovedafsnit 7:

11.03.060

Hovedafsnit 9:

11.03.060

Hovedafsnit 10:

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2005/64/EF, EU-Tidende 2005, L 310, side 10.
Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 2005/49/EF, EU-Tidende 2005, L 194, s. 12.
Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører følgende direktiver: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/39/EF, EF-tidende 2005 L255, side 143, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/40/EF, EF-tidende 2005 L255, side 146 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/4 1/EF, EF-tidende 2005, L255, side 149.

1) Biler må kun i international trafik belastes som anført i pkt. 3.01.020.

1) Kravet omfatter dog ikke varebiler med en motor, der er godkendt i henhold til direktiv nr. 88/77/EØF, hvis fabrikanten samlede årlige verdensproduktion af varebiler N1 er under 2.000 enheder.

1) For trial- og enduromotorcykler, som defineret i artikel 2, stk. 4, i direktiv nr. 2002/51 /EF, træder bestemmelsen dog først i kraft den 1. juli 2005.

1) Bestemmelsen i pkt. 10.01.020 (2) træder i kraft 20. oktober 2007

1) Undtagelsen for klapsæder ophæves med virkning fra 20. oktober 2007

1) Undtagelsen for klapsæder ophæves med virkning fra 20. oktober 2007

1) Undtagelsen for klapsæder ophæves med virkning fra 20. oktober 2007

1) Bestemmelsen i pkt. 10.02.023 (3) træder i kraft 20. oktober 2007

1) Undtagelsen for klapsæder ophæves med virkning fra 20. oktober 2007

2) Undtagelsen for klapsæder ophæves med virkning fra 20. oktober 2007

2) Undtagelsen for klapsæder ophæves med virkning fra 20. oktober 2007

2) Undtagelsen for klapsæder ophæves med virkning fra 20. oktober 2007

2) Undtagelsen for klapsæder ophæves med virkning fra 20. oktober 2007

3) Undtagelsen for klapsæder ophæves med virkning fra 20. oktober 2007