Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om anlæg af første etape af Frederikssundmotorvejen mellem
Motorring 3 og Motorring 4

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Transport- og energiministeren bemyndiges til

1) at anlægge en hovedlandevej mellem Motorring 3 i Rødovre og Ring 3 i Glostrup (Ejby) som motorvej med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet,

2) at udbygge Frederikssundmotorvejen mellem Ring 3 og Motorring 4 fra de nuværende fire til seks spor,

3) at udbygge rundkørslen i krydset Frederikssundsvej og J.F. Willumsens Vej i Frederikssund og

4) at nedklassificere den nuværende hovedlandevej Jyllingevej til kommunevej mellem Motorring 3 og Ring 3.

§ 2. Transport- og energiministeren kan på begæring af ejeren forlods erhverve en ejendom, der berøres særligt indgribende af planerne om en motorvej på strækningen mellem Motorring 3 og Motorring 4 samt på strækningen fra Motorring 4 til Frederikssund, når ejeren af særlige personlige grunde ønsker at afstå ejendommen før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation.

Stk. 2. Overtagelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 3. På strækningen af Motorring 3 mellem Roskildevej og Slotsherrensvej kan der pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 m. Ved pålæg af byggelinjer finder bestemmelserne i lov om offentlige veje om sikring af vejanlæg i øvrigt anvendelse.

§ 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 5. § 1, nr. 4, i lov nr. 238 af 7. juni 1968 om visse hovedlandevejsstrækninger ophæves.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Flemming Hansen