Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for Energiklagenævnet

 

I medfør af § 5, stk. 1, 2 og 5, i lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 17. november 1997, som ændret ved § 1 i lov nr. 1107 af 29. december 1999, § 9, stk. 1, i lov om tilskud til elproduktion, jf. lovbekendtgørelse nr. 490 af 13. juni 2003, § 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. april 2005, § 27, stk. 1, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005, § 53, stk. 1, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 20. april 2005, § 20, stk. 5, i lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme af besparelser i energiforbruget, § 29, stk. 5, i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger, § 37 b, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 11. juni 2002, § 6 b, stk. 2, i lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 18. november 2005, og § 67, stk. 4, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Energiklagenævnet behandler klagesager, der er henlagt til nævnet efter

1) lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug,

2) lov om tilskud til elproduktion,

3) lov om elforsyning,

4) lov om varmeforsyning,

5) lov om naturgasforsyning,

6) lov om fremme af besparelser i energiforbruget,

7) lov om fremme af energibesparelser i bygninger,

8) lov om CO2 -kvoter,

9) lov om anvendelse af Danmarks undergrund,

10) lov om kontinentalsoklen og

11) lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter.

Stk. 2. Energiklagenævnet kan i øvrigt behandle klager over afgørelser, hvor der ved lov eller i henhold til lov er fastsat bestemmelser om klageadgang til nævnet.

Stk. 3. Energiklagenævnet afgør selv spørgsmål om nævnets kompetence.

Nævnets sammensætning

§ 2. Energiklagenævnet består af en formand, en næstformand og en række sagkyndige medlemmer, der beskikkes af transport- og energiministeren.

Stk. 2. Nævnets medlemmer skal repræsentere et alsidigt kendskab til energimæssige forhold samt besidde juridisk og teknisk sagkundskab.

Stk. 3. Der beskikkes et medlem efter indstilling fra Dansk Industri og et medlem efter indstilling fra Landbrugsrådet.

Stk. 4. Ved afgørelse af klagesager, der er henlagt til Energiklagenævnet efter lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, skal formanden eller en stedfortræder deltage samt de i stk. 3 nævnte medlemmer og sagkyndige medlemmer.

Stk. 5. Ved afgørelse af klagesager, der er henlagt til Energiklagenævnet efter lov om tilskud til elproduktion, erstattes de i stk. 3 nævnte medlemmer af to medlemmer med særlig økonomisk og teknisk sagkundskab inden for kraft-varme-produktion.

Stk. 6. Ved afgørelse af klagesager, der er henlagt til Energiklagenævnet efter lov om elforsyning og lov om CO2 -kvoter, erstattes de i stk. 3 nævnte medlemmer af to medlemmer med særlig økonomisk eller teknisk sagkundskab inden for elforsyning. Nævnets formand kan dog beslutte, såfremt klagen giver baggrund herfor, at nævnet ved behandling af klager efter lov om CO2 -kvoter skal bestå af de medlemmer, som afgør klager efter lov om varmeforsyning.

Stk. 7. Ved afgørelse af klagesager, der er henlagt til Energiklagenævnet efter lov om varmeforsyning, erstattes de i stk. 3 nævnte medlemmer af to medlemmer med særlig økonomisk og teknisk sagkundskab inden for varme- og kraft-varme-produktion.

Stk. 8. Ved afgørelse af klagesager, der er henlagt til Energiklagenævnet efter lov om naturgasforsyning, erstattes de i stk. 3 nævnte medlemmer af to medlemmer med særlig økonomisk og teknisk sagkundskab inden for naturgasforsyning.

Stk. 9. Ved afgørelse af klagesager, der er henlagt til Energiklagenævnet efter lov om fremme af besparelser i energiforbruget og lov om fremme af energibesparelser i bygninger, erstattes de i stk. 3 nævnte medlemmer af to medlemmer med særlig økonomisk og teknisk sagkundskab vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af energibesparelsesaktiviteter.

Stk. 10. Ved afgørelse af klagesager, der er henlagt til Energiklagenævnet efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund, erstattes de i stk. 3 nævnte medlemmer af to medlemmer med særlig sagkundskab inden for henholdsvis efterforskning og indvinding af kulbrinter og inden for havmiljø.

Stk. 11. Ved afgørelse af klagesager, der er henlagt til Energiklagenævnet efter lov om kontinentalsoklen, erstattes de i stk. 3 nævnte medlemmer af to medlemmer med særlig sagkundskab inden for henholdsvis havmiljø og nedlægning af og transport gennem rørledninger på havbunden.

Stk. 12. Ved afgørelse af klagesager, der er henlagt til Energiklagenævnet efter lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, erstattes de i stk. 3 nævnte medlemmer af to medlemmer med særlig sagkundskab inden for sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg, et medlem, der repræsenterer arbejdstagerorganisationerne i Offshoresikkerhedsrådet, og et medlem, der repræsenterer arbejdsgiverorganisationerne i Offshoresikkerhedsrådet.

Stk. 13. Medlemmerne beskikkes for en periode af fire år.

Formandens opgaver og beføjelser

§ 3. Med bistand fra Energiklagenævnets sekretariat tilrettelægger formanden nævnets arbejde, fastlægger tid, sted og dagsorden for nævnets møder og drager omsorg for udførelsen af nævnets beslutninger.

Stk. 2. Næstformanden kan fungere som stedfortræder for formanden ved dennes fravær eller efter nærmere bestemmelse fra formanden.

§ 4. Formanden kan bestemme, at opgaver og beføjelser efter § 3, stk. 1, § 5, § 6, stk. 1, § 9, § 10, stk. 1 og 2, § 13, stk. 2, og § 15, stk. 1, varetages af sekretariatschefen.

Stk. 2. En bemyndigelse efter stk. 1 skal offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside.

§ 5. Formanden bestemmer under hensyn til sagens karakter, hvilke beskikkede sagkyndige medlemmer der skal deltage i en sags behandling, herunder om antallet skal være to, fire eller seks, jf. dog § 2, stk. 4.

§ 6. Formanden kan på nævnets vegne afvise klager, der ikke er omfattet af nævnets kompetence, er indgivet for sent, eller som er indgivet af en, som ikke er klageberettiget.

Stk. 2. Formanden kan efter nærmere aftale med nævnet træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, der behandles efter henholdsvis lov om elforsyning, lov om varmeforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om CO2 -kvoter eller regler udstedt i henhold til disse love.

Stk. 3. Formanden kan på nævnets vegne afgøre, om en klage skal tillægges opsættende virkning i sager, hvor dette er begæret.

Stk. 4. Formanden kan på nævnets vegne afgøre, at der ikke skal foretages mundtlig forhandling i sager, hvor dette er begæret.

Stk. 5. Formanden kan efter nærmere aftale med nævnet træffe afgørelse om genoptagelse af en sag.

Klagens indgivelse og gebyr

§ 7. Klage skal indgives skriftligt til Energiklagenævnet med angivelse af de synspunkter, som klagen støttes på.

Stk. 2. Klage skal være kommet frem til Energiklagenævnet senest ved kontortids ophør på den dag, hvor klagefristen udløber.

§ 8. For indgivelse af klage efter lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug og lov om tilskud til elproduktion betales et gebyr på 4000 kr. Medfølger gebyr ikke, og betales dette ikke inden for en af formanden fastsat frist, afvises klagen.

Stk. 2. Gives der klager helt eller delvist medhold i den indbragte klage, kan nævnet bestemme, at gebyret helt eller delvist tilbagebetales. Afvises en klage fra realitetsbehandling, tilbagebetales gebyret.

§ 9. Formanden giver meddelelse om klagens indgivelse til de personer, virksomheder eller andre, der tidligere har været part i sagen, samt til de myndigheder, som har truffet afgørelse i denne.

Oplysninger

§ 10. Oplysninger, som en part ønsker tilføjet sagen og taget i betragtning ved nævnets behandling af denne, skal indgives inden for en af formanden fastsat frist.

Stk. 2. Formanden bestemmer, hvilke oplysninger og udtalelser der herudover bør indhentes, før sagen forelægges nævnet.

Stk. 3. Formanden, eller den som formanden bemyndiger hertil, forelægger på dette grundlag sagen for nævnet og stiller forslag om, hvorledes sagen videre skal behandles. Formanden kan stille forslag om, at sagen afgøres i overensstemmelse med et samtidigt fremsendt udkast til afgørelse uden afholdelse af møde.

Stk. 4. Såfremt et af de beskikkede medlemmer ønsker det, skal formanden indkalde til et møde i sagen.

§ 11. Nævnet kan bestemme, om sagen skal forhandles mundtligt med deltagelse af sagens parter.

Stk. 2. Nævnet bestemmer, om der skal indkaldes særlige sagkyndige, og om der skal foretages besigtigelse ved et eller flere medlemmer af nævnet eller af en, som nævnet bemyndiger hertil.

Afgørelser

§ 12. Afgørelsen i den enkelte sag træffes af formanden eller en stedfortræder og to, fire eller seks beskikkede sagkyndige medlemmer, jf. dog § 2, stk. 4, og § 6.

Stk. 2. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed, jf. dog § 6.

§ 13. Nævnets afgørelser udfærdiges skriftligt og skal indeholde oplysninger om de forhold og synspunkter, der har været bestemmende for afgørelsen. Der kan med hensyn til sagens omstændigheder, i det omfang det er muligt, henvises til en redegørelse fra en tidligere instans, således at afgørelsen kun i summarisk form gengiver de oplysninger, der har foreligget ved en tidligere instans.

Stk. 2. Nævnets formand kan til enhver tid berigtige åbenlyse skrivefejl, som vedrører ord, navne eller tal, blotte regnefejl samt sådanne fejl og forglemmelser, som alene vedrører afgørelsens form. Den berigtigede afgørelse træder i stedet for den oprindelige.

§ 14. Det skal af afgørelsen fremgå, hvilke medlemmer der har medvirket ved sagens behandling.

Stk. 2. Har et medlem af nævnet et standpunkt, der afviger fra flertallets, anføres navnet på den pågældende og begrundelsen for standpunktet i nævnets afgørelse.

§ 15. Formanden drager omsorg for, at nævnets afgørelser udsendes snarest muligt efter, at voteringen har fundet sted.

Stk. 2. Nævnets medlemmer må ikke udtale sig offentligt om nævnets afgørelser, før afgørelsen er meddelt sagens parter.

Inhabilitet

§ 16. Et medlem af nævnet må ikke være til stede under behandlingen og afgørelsen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed, jf. forvaltningslovens § 3.

Stk. 2. Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældende foreligger forhold som nævnt i stk. 1, skal snarest muligt underrette formanden herom.

Stk. 3. Spørgsmål om, hvorvidt et medlem er inhabilt, afgøres af nævnets formand.

Tavshedspligt

§ 17. Energiklagenævnets medlemmer og andre, der deltager i eller yder bistand ved nævnets behandling af klager, er underkastet tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27.

Ikrafttræden m.v.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1297 af 13. december 2005 om forretningsorden for Energiklagenævnet ophæves.

Transport- og Energiministeriet, den 19. juni 2006

Flemming Hansen

/Henrik Andersen