Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om chiptuning 1)

 

I medfør af § 68, stk. 1 og 2, og § 118, stk. 8 og 10, i færdselsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14. november 2005, som ændret ved lov nr. 303 af 19. april 2006, fastsættes:

§ 1. Ved chiptuning forstås i denne bekendtgørelse ændringer af den fabriksspecificerede elektroniske motorstyring, herunder udskiftning og omprogrammering af motorstyringen eller manipulation af signaler til og fra motorstyringen.

Stk. 2. Opdatering af motorstyringen , som specificeret af køretøjfabrikanten anses ikke for chiptuning.

§ 2. Ved chiptuning af et motordrevet køretøj skal kravene om luftforurening i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr punkt 7.06.001 (3) være opfyldt. Ved chiptuning af en bil med dieselmotor skal punkt 7.06.001 (4) desuden være opfyldt.

Stk. 2. Et chiptunet køretøj skal fremstilles til syn hos en synsvirksomhed til godkendelse af chiptuningen. Ved syn skal der medbringes dokumentation fra anerkendt prøvningslaboratorium, der skal indeholde en konklusion om, at køretøjet specificeret ved mærke, type, model og variant monteret med chiptuningsudstyr specificeret ved fabrikat og type eller omprogrammeret i henhold til en entydig beskrivelse opfylder kravene nævnt i stk. 1. Dokumentationen skal desuden indeholde oplysninger om den ændrede motoreffekt. Synsvirksomheden skal på anmeldelsesblanketten afkrydse en udstyrskode for »Chiptuning godkendt« og anføre den ændrede motoreffekt.

Stk. 3. Godkendelsen ved syn skal anmeldes til registrering inden det chiptunede køretøj tages i brug. Der udstedes herefter en ny registreringsattest, som indeholder oplysning om at chiptuning er godkendt og oplysninger om den ændrede motoreffekt.

§ 3. Det er kun tilladt at sælge og markedsføre chiptuningsudstyr, der opfylder kravene om luftforurening i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

Stk. 2. Chiptuningsudstyr, der sælges, skal være vedlagt dokumentation jf. § 2, stk. 2.

§ 4. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 2-3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2006.

Færdselsstyrelsen, den 13. juni 2006

Carsten Falk Hansen

/Ib Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsens bestemmelser har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF