Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0391
 
31992L0091
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beredskab m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1)

 

I medfør af § 43, § 44, § 45, stk. 5, § 49, § 50, stk. 4, § 61, stk. 3, § 72 og § 74, stk. 3, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på offshoreanlæg, som defineret i offshoresikkerhedslovens § 2.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Sundhedstjeneste: Personale med sundhedsmæssig uddannelse og kompetence efter offshoresikkerhedslovens § 47, behandlingsrum efter offshoresikkerhedslovens § 39, stk. 1, samt det nødvendige medicinske udstyr og lægemidler.

2) Den daglige operationelle besætning: Det daglige antal personer af såvel fast personale som servicepersonale, der, under normale omstændigheder, er nødvendigt for at operere et offshoreanlæg.

3) Arbejdssted: Det samlede område på offshoreanlægget, som de ansatte har adgang til som led i deres arbejde, herunder også indkvarteringsfaciliteter, som de ansatte efter omstændighederne har adgang til i forbindelse med udførelse af arbejdet.

4) Arbejdsplads: Det sted inden for arbejdsstedet, hvor den enkelte ansatte udfører et arbejde.

5) Redningsmidler: Overdækkede brandbeskyttede nedfirbare eller fritfalds motorredningsbåde samt redningsflåder, herunder udsætningsarrangement for redningsbåde og -flåder og midler til at komme fra offshoreanlæg til redningsflåde, mand over bord-både med motor, redningskranse, redningsveste, redningsdragter og filterrøghætter.

6) U bemandetoffshoreanlæg: Et offshoreanlæg, som ikke erpermanent bemandet.

7) Fri bevægelighed for personer mellem offshoreanlæg: De ombordværende kan bevæge sig fra et offshoreanlæg til et andet uden at skulle mønstre om.

Kapitel 3

Almindelige bestemmelser

§ 3. Forinden et offshoreanlæg eller dele heraf tages i brug, skal en beredskabsplan efter offshoresikkerhedslovens § 45, stk. 2, fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. I beredskabsplanen skal der redegøres for

1) alarm- og kommunikationssystemer og procedurer herfor,

2) beredskabets organisation med angivelse af beredskabsledelse, bemanding, ansvarsfordeling og iværksættelsesprocedurer,

3) det til rådighed værende materiel og mandskab,

4) forskrifter for materiellets indsats og for rednings- og bekæmpelsesforanstaltninger samt

5) øvelsesvirksomhed.

Stk. 3. Det skal fremgå af beredskabsplanen, hvor hurtigt beredskabsforanstaltninger i henhold til beredskabsplanen skal kunne sættes ind.

Stk. 4. Beredskabsplanen skal indeholde bestemmelser om anvendelse af hjælpefartøjer og helikoptere samt kriterier for fartøjernes og helikopternes kapacitet.

Stk. 5. Hvis der på et offshoreanlæg er potentiel fare for eller konstateret forekomst af svovlbrinte (H2 S) eller andre giftige gasarter, skal beredskabsplanen indeholde en plan for imødegåelse af faren.

Stk. 6. Beredskabsplanen skal holdes ajour, og ændringer skal løbende meddeles tilsynsmyndigheden.

§ 4. Hvor der kan opstå særlige risici, skal offshoreanlægget være forsynet med alarmsystemer, som f.eks. gas- og branddetektorer, der på hensigtsmæssig måde advarer herom.

§ 5. Hvor arbejdets art og forholdene i øvrigt gør det påkrævet, skal offshoreanlægget være forsynet med egnet vejrtræknings- og genoplivningsudstyr samt fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde. Nævnte udstyr m.v. skal findes i tilstrækkelig mængde og anbringes på hensigtsmæssige steder.

§ 6. På offshoreanlægget skal der føres en fortegnelse over de personer, der til enhver tid opholder sig på eller er på vej til eller fra offshoreanlægget henholdsvis fra eller til dettes basishavn eller et andet offshoreanlæg. Fortegnelsen skal til enhver tid forefindes tilgængelig i land for tilsynsmyndigheden.

Kapitel 4

Branddetektion og -bekæmpelse

§ 7. Der skal træffes passende foranstaltninger for at forebygge, opdage og bekæmpe udbrud og spredning af brand.

Stk. 2. Der skal foretages brandsektionering for at udskille områder med særlig brandfare i det omfang, det følger af risikovurderingen, jf. bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg m.v.

Stk. 3. På offshoreanlægget skal der foreligge en brandsikringsplan med en beskrivelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge, opdage og bekæmpe udbrud af brand.

§ 8. Der skal forefindes egnede systemer til detektion af og sikring mod brand samt brandslukningssystemer og alarmer.

Stk. 2. Disse systemer kan blandt andet omfatte

1) systemer til detektion af brand,

2) brandalarmer,

3) hovedbrandvandssystemer,

4) brandhaner og -slanger,

5) overskylningssystemer og vandkanoner,

6) automatiske sprinkleranlæg,

7) slukningssystemer med luftarter som slukningsmiddel,

8) skumslukningsanlæg,

9) transportable ildslukkere og

10) brandmandsudstyr.

§ 9. Ikke-automatiske brandslukningsanordninger skal være lettilgængelige, ukomplicerede at betjene og om nødvendigt beskyttet mod beskadigelse.

§ 10. Nødsystemer skal være adskilt eller på anden måde beskyttet mod uheld, således at nødfunktionerne forbliver driftsklare i nødstilfælde.

Stk. 2. Om nødvendigt skal der være to sideordnede nødsystemer.

Kapitel 5

Fjernbetjening

§ 11. Der skal udarbejdes et system til fjernbetjening i nødstilfælde.

Stk. 2. Dette system skal omfatte kontrolstationer, der er anbragt på passende steder og kan anvendes i nødstilfælde, herunder om nødvendigt kontrolstationer på sikre samlingssteder og evakueringssteder.

Stk. 3. Udstyr, der kan fjernbetjenes, jf. stk. 1, skal mindst omfatte systemer til

1) ventilation,

2) nødstop af udstyr, der kan forårsage antændelse,

3) forebyggelse af udslip af brændbare væsker og gasarter,

4) brandsikring og

5) kontrol med boringer.

Kapitel 6

Kommunikation

§ 12. E thvert bemandet offshoreanlæg skal være forsynet med

1) et akustisk og optisk system, der om nødvendigt kan overføre alarmsignaler til alle bemandede dele af anlægget,

2) et akustisk system, der kan høres tydeligt overalt på de dele af anlægget, hvor der hyppigt er personer tilstede, og

3) et kommunikationssystem, der blandt andet muliggør konstant forbindelse til land og til nødtjenesterne.

Stk. 2. Det akustiske system skal suppleres med kommunikationssystemer, der ikke er afhængige af sårbare strømforsyningssystemer.

§ 13. Der skal på egnede steder være mulighed for at slå alarm.

§ 14. Ved bemanding af offshoreanlæg, som almindeligvis er ubemandede, skal der medbringes eller forefindes egnede kommunikationssystemer.

Kapitel 7

Samlingssteder og bemandingsliste

§ 15. Der skal træffes tilstrækkelige foranstaltninger til at

1) afskærme evakueringssteder og sikre samlingssteder mod varme og røg samt, i det omfang det er muligt, mod virkninger af eksplosioner og

2) sikre, at flugtveje til og fra evakueringssteder og samlingssteder er anvendelige.

Stk. 2. Disse foranstaltninger skal være af en sådan art, at de beskytter de ombordværende, indtil en eventuel evakuerings- og redningsaktion kan gennemføres i sikkerhed.

Stk. 3. I det omfang, det fremgår af risikovurderingen, jf. bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg m.v., skal de beskyttede steder efter stk. 1 være forsynet med passende installationer til fjernbetjening efter § 11 og til kommunikation med land og søredningstjenesten.

§ 16. Fra indkvarteringsfaciliteter og arbejdspladser skal der være let adgang til de sikre samlingssteder og evakueringssteder.

Stk. 2. Der skal for hvert sikkert samlingssted forefindes en ajourført liste med navne på alle ombordværende, der har fået anvist det pågældende samlingssted. Listen skal være lettilgængelig i tilfælde af mønstring.

Stk. 3. Der skal foreligge en fortegnelse over de personer, der har fået tildelt særlige opgaver i nødstilfælde. Denne fortegnelse skal være opslået på passende steder på offshoreanlægget.

Kapitel 8

Uddannelser

§ 17. Det påhviler den driftsansvarlige virksomhed at sikre, at de ombordværende er i besiddelse af en uddannelse i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, samt at denne uddannelse vedligeholdes dels ved øvelser på offshoreanlæg, dels ved genopfriskningskurser.

Stk. 2. Det påhviler den driftsansvarlige virksomhed at sikre, at en udbyder af kurser i uddannelser efter stk. 1 er underlagt en uafhængig verifikation af, at deltagere i kurserne opnår de fastsatte kvalifikationer.

Stk. 3. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere krav til uddannelse efter stk.1 samt den uafhængige verifikation efter stk. 2.

Grundlæggende sikkerhedskursus

§ 18. Alle ombordværende på et offshoreanlæg skal have gennemgået et grundlæggende sikkerhedskursus med undervisning indenfor førstehjælp, helikoptertransport, søredning, brandslukning og personlig sikkerhed, jf. dog § 19.

Stk. 2. Ved gennemførelse af et sikkerhedskursus efter stk. 1 skal følgende kvalifikationer opnås:

1) Førstehjælp: Kursusdeltageren skal opnå sådanne færdigheder, at vedkommende vil være i stand til umiddelbart at yde førstehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme.

2) Brand: Kursusdeltageren skal opnå kendskab til teori om forebyggelse og bekæmpelse af brand og kunne udvise ansvarlig adfærd ved omgang med åben ild og brandfarlige stoffer. Endvidere skal kursusdeltageren have kendskab til almindeligt forekommende brandbekæmpelsesudstyr på offshoreanlæg, kunne anvende transportable brandslukkere samt have forståelse vedrørende brandruller på offshoreanlæg.

3) Helikoptertransport: Kursusdeltageren skal have kendskab til de sikkerhedsmæssige forhold ved helikoptertransport, herunder nødprocedurer og nødudrustning.

4) Søredning: Kursusdeltageren skal have kendskab til mønstringsruller og øvelser på offshoreanlæg, praktisk brug af såvel offshoreanlæggets redningsmidler som personlige redningsmidler og overlevelsesteknikker.

5) Personlig sikkerhed: Kursusdeltageren skal have forståelse for de almene sikkerhedsmæssige forhold på offshoreanlæg. Endvidere skal kursusdeltageren have forståelse for brugen af personlige værnemidler og kunne anvende disse værnemidler korrekt.

Stk. 3. Et kursus efter stk. 1 skal være gennemgået inden for de sidste fire år forud for, at en person første gang påbegynder tjeneste på et offshoreanlæg.

§ 19. § 18, stk. 1, kan fraviges i tilfælde af uforudsete situationer, der kræver hurtig tilstedeværelse af ekspertbistand, samt i ganske særlige situationer, hvor et pludseligt opstået behov for ekstra arbejdskraft på offshoreanlægget har været umuligt at forudse.

Stk. 2. § 18, stk. 1, kan tillige fraviges for personer, der er på engangsbesøg af højest én dags varighed.

Stk. 3. § 18, stk. 1, kan herudover fraviges for helikopterbesætninger, når disse personer på anden vis har opnået en viden, der kan sidestilles med den viden, der opnås ved deltagelse i et sikkerhedskursus efter § 18.

Stk. 4. Personer omfattet af stk. 1-3 skal ved ankomst til offshoreanlægget modtage en grundig sikkerhedsinstruktion, herunder oplysning om, hvordan de skal forholde sig i alarmsituationer.

§ 20. Den driftsansvarlige virksomhed skal sikre, at §§ 17-19 og 21-26 overholdes også af de personer ombord, der ikke er ansat hos denne.

Stk. 2. Den driftsansvarlige virksomhed er dog ikke ansvarlig for, at personer, der opholder sig på offshoreanlægget i forbindelse med offentlig tjeneste eller hverv, overholder denne bekendtgørelse.

Brandslukningshold

§ 21. Når der er personer ombord på et offshoreanlæg, idet der ikke må være mindre end to personer ombord, skal der til stadighed være mindst et brandslukningshold på anlægget sammensat af personer, der er særligt uddannet og trænet hertil. Behovet for brandslukningshold skal fremgå af beredskabsplanen.

Stk. 2. Medlemmer af brandhold efter stk. 1 skal have gennemført en uddannelse i brandbekæmpelse indeholdende teoretisk og praktisk undervisning i brandslukning, herunder slukning af kulbrintebrande, samt anvendelse af åndedrætsbeskyttelsesapparat. Kurset skal opfylde de krav, der findes i STCW 95-konventionens reglement VI/1, tabel A-VI/1-2, (Standards of Training, Certification & Watchkeeping), eventuelt et tilsvarende kursus tilpasset forholdene på offshoreanlæg.

Stk. 3. Brandslukningshold efter stk. 1 skal være ledet af en brandslukningsleder, der ud over uddannelsen efter stk. 2 har gennemført en uddannelse som brandleder. Uddannelsen skal opfylde de krav, der findes i STCW 95-konventionens reglement VI/1, tabel A-VI/3, eventuelt et tilsvarende kursus tilpasset forholdene på offshoreanlæg. Brandslukningslederen skal endvidere være fortrolig med brandrisici samt brandslukningsinstallationer og -udstyr på offshoreanlægget.

Redningsbådsførere m.v.

§ 22. Når der er personer ombord på et offshoreanlæg, idet der ikke må være mindre end to personer ombord, skal der forefindes et tilstrækkeligt antal personer med bevis for gennemført uddannelse i betjening af redningsbåde, redningsflåder og mand over bord-både. Uddannelsen skal være tilpasset den type af både og flåder, hvormed anlægget er udstyret. Antallet af personer med ovenstående uddannelse fastsættes ud fra antallet af personer ombord og skal fremgå af anlæggets beredskabsplan.

Stk. 2. Til hver redningsbåd skal der udpeges en kommanderende og en næstkommanderende med bevis for gennemført uddannelse i betjening af redningsbåde og -flåder, jf. STCW 95-konventionens reglement VI/2, tabel A-VI/2-1, eller certifikat for en anden uddannelse, der kan sidestilles hermed.

Stk. 3. Til hver redningsbåd, der skal medføre radio, skal der udpeges en person, som er i stand til at betjene radioanlægget.

Stk. 4. Til hver redningsbåd skal der udpeges en person, som er i stand til at betjene motoren og foretage mindre justeringer af denne.

Stk. 5. På anlæg med mere end ti personer ombord kan anlægschefen eller dennes eventuelle stedfortræder ikke være en person nævnt i stk. 2-4.

Stk. 6. Såfremt en uforudset situation på et ellers ubemandet offshoreanlæg kræver, at der i en kort periode ikke er over fire personer ombord, tillades det, at kun én person har gennemgået en uddannelse som nævnt i stk. 1-4 under forudsætning af, at redningsudstyret på anlægget kan betjenes sikkert af én person.

Stk. 7. For kortvarige operationer med op til to personer under normale forhold på dele af et fast bemandet offshoreanlæg, hvor redningsbåde, der ikke indgår i anlæggets beredskab, er alternativ flugtvej (endeplatforme), tillades det, at kravene i stk. 2-4 fraviges. Beredskabet under sådanne operationer skal fremgå af anlæggets beredskabsplan.

Stk. 8. For faste bemandede offshoreanlæg, hvor ikke alle redningsbåde ved samlingsstedet indgår i beredskabet som følge af reduceret bemanding, gælder kravene i stk. 2-4 kun for de redningsbåde, som indgår i beredskabet.

Helikoptersikringshold

§ 23. På ethvert offshoreanlæg med helikopterdæk skal der være en person tilstede, der kan fungere som helikopterdækleder. Denne person skal være særligt uddannet til og trænet i varetagelse af helikopteroperationer og have gennemgået et helikopterdækkursus godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

Stk. 2. På offshoreanlægget skal der ved helikopteroperationer være mindst to personer ved helikopterdækket, som har gennemgået brandbekæmpelsesuddannelsen efter § 21, stk. 2. Helikopterdæklederen kan være den ene af disse to.

Svovlbrinte (H2 S)

§ 24. Hvis der på et offshoreanlæg er potentiel fare for eller forekomst af svovlbrinte (H2S) eller andre giftige gasarter, skal de ombordværende have en uddannelse i imødegåelse af svovlbrintefare, i det omfang det fremgår af beredskabsplanen. Uddannelsen skal afspejle risikoniveauet på det pågældende anlæg, jf. sikkerheds- og sundhedsredegørelsen.

Brøndkontrol

§ 25. Den driftsansvarlige virksomhed skal sørge for, at dennes ansvarlige for boreoperationer har gennemført et anerkendt brøndkontrolkursus.

Stk. 2. Operatøren skal sørge for, at dennes repræsentant på offshoreanlæg, hvor der finder boring sted, har gennemført et kursus som nævnt i stk. 1.

Genopfriskning

§ 26. Senest 4 år efter, at det grundlæggende sikkerhedskursus efter § 18, stk. 1, er gennemgået, skal den pågældende person deltage i et genopfriskningskursus med det formål at genopfriske viden om og færdigheder i de kvalifikationer, der er nævnt i § 18, stk. 2.

Stk. 2. Deltagelse i et genopfriskningskursus skal herefter ske med højst 4 års mellemrum.

Stk. 3. For brandslukningsledere, medlemmer af brandhold, personer nævnt i § 23, stk. 2, samt redningsbådsførere skal genopfriskningskurset være således tilrettelagt, at deres relevante sikkerhedsmæssige funktioner bliver genopfrisket.

Stk. 4. En person, der er uddannet som brandslukningsleder, medlem af et brandhold eller redningsbådsfører, men som ikke har været aktiv i pågældende funktion inden for de seneste 3 år, kan ikke fungere som sådan, medmindre vedkommende på ny gennemgår de kurser, som funktionen kræver, eller har holdt sin uddannelse ved lige ved deltagelse i genopfriskningskurser, der er relevante for denne funktion.

Stk. 5. Brøndkontrolkursus efter § 25 skal genopfriskes hvert 2. år.

Stk. 6. Hvis der ikke findes egnede genopfriskningskurser, anses fornyet kursusdeltagelse i det første kursus som genopfriskningskursus.

Kapitel 9

Øvelser

§ 27. På et offshoreanlæg skal der holdes øvelser om evakuering, mand over bord og brand samt gives oplæring og instruktion, således at alle ombordværende kan yde den fornødne indsats i en nødsituation.

Stk. 2. Indenfor 24 timer efter at en person første gang kommer ombord på et offshoreanlæg, skal den pågældende gøres bekendt med redningsmidlers placering og brug.

Stk. 3. En beskrivelse af øvelserne efter stk. 1 skal fremgå af beredskabsplanen.

§ 28. På et offshoreanlæg med potentiel fare for eller konstateret forekomst af svovlbrinte (H2 S) eller andre giftige gasarter skal der for samtlige ansatte afholdes øvelser i det omfang, det fremgår af anlæggets beredskabsplan.

§ 29. Udover det i §§ 27 og 28 anførte skal der med passende mellemrum afholdes øvelser i imødegåelse af mulige nødsituationer, der knytter sig til offshoreanlæggets drift.

§ 30. Dato for mønstringers afholdelse, enkeltheder vedrørende øvelser i at forlade anlægget og brandøvelser, øvelser med andre redningsmidler og oplæring ombord samt andre øvelser skal registreres på anlægget. Afholdes der på det foreskrevne tidspunkt ikke en fuldstændig mønstring, øvelse eller oplæring, skal omstændighederne ved og omfanget af den afholdte mønstring, øvelse eller oplæring fremgå af registreringen.

§ 31. Tilsynsmyndigheden skal i god tid varsles om afholdelse af beredskabsøvelser af mere omfattende karakter og skal efter sådanne øvelser have tilsendt en rapport om forløbet heraf.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan pålægge personer omfattet af offshoresikkerhedslovens §§ 5-9 at medvirke ved beredskabsøvelser, der afholdes af myndighederne.

Kapitel 10

Redningsmidler

Generelle bestemmelser

§ 32. På et offshoreanlæg skal der forefindes tilstrækkeligt egnede redningsmidler til, at der i nødstilfælde er mulighed for en effektiv og kontrolleret evakuering af alle ombordværende direkte til havet.

Stk. 2. Redningsmidlerne skal være i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om udstyr i skibe og skal herunder være

1) til rådighed i et tilstrækkeligt antal til det antal personer, som maksimalt kan opholde sig på offshoreanlægget, jf. §§ 33-36, 38 og 41,

2) fremstillet af solide materialer under hensyntagen til dets funktion samt til de forhold, hvorunder det skal bruges eller opbevares i brugsklar stand, og

3) være af en iøjnefaldende farve og være forsynet med udstyr, der gør det muligt for brugeren at påkalde sig opmærksomhed.

Faste offshoreanlæg

§ 33. På faste offshoreanlæg forsynet med redningsbåde, som udsættes ved nedfiring, skal antallet af pladser i redningsbådene mindst svare til 200 pct. af det antal personer, som maksimalt kan opholde sig på offshoreanlægget, jf. dog stk. 3 og 4 og §§ 36 og 41.

Stk. 2. Det nødvendige antal redningsbådspladser efter stk. 1 skal mindst være fordelt på to redningsbåde, således at en effektiv og kontrolleret evakuering af alle ombordværende kan finde sted i en nødsituation i tilfælde af, at den største båd ikke kan anvendes.

Stk. 3. På et ubemandet offshoreanlæg forsynet med nedfirbare redningsbåde kan det dog tillades, at det nødvendige antal redningsbådspladser samles i én båd, såfremt det ved en evakueringsanalyse kan påvises, at en effektiv og kontrolleret evakuering af alle ombordværende fortsat kan finde sted i en nødsituation.

Stk. 4. Når det faste offshoreanlæg er lukket for produktion af kulbrinter, trykaflastet og afdrænet i nødvendigt omfang, skal antallet af pladser i redningsbådene mindst svare til det antal personer, som maksimalt kan opholde sig på offshoreanlægget.

§ 34. På faste offshoreanlæg forsynet med redningsbåde, som udsættes ved fritfaldsanordning, skal antallet af pladser i redningsbådene mindst svare til det antal personer, som maksimalt kan opholde sig på offshoreanlægget.

§ 35. På faste offshoreanlæg, hvor der samtidig forekommer redningsbåde med nedfirbar udsætning og både med fritfaldsudsætning, opgøres redningsbådenes samlede kapacitet således, at hver plads i fritfaldsbåde dækker én person, mens der kræves to pladser i nedfirbare redningsbåde for at dække én af de ombordværende personer.

§ 36. For faste offshoreanlæg kan en del af pladserne i nedfirbare redningsbåde, jf. § 33, stk. 1, erstattes af andre etablerede redningsmuligheder, f.eks. tilstedeværelse af et eller flere hjælpefartøjer, såfremt det ved en evakueringsanalyse kan påvises, at en effektiv og kontrolleret evakuering af alle ombordværende fortsat kan finde sted. Det samlede antal pladser i de nedfirbare redningsbåde skal dog mindst svare til antallet af ombordværende på anlægget, når kapaciteten af den største redningsbåd fraregnes.

§ 37. På faste offshoreanlæg, som består af flere broforbundne platforme, skal der på alle platforme, som ikke har samlingssteder med evakuering til havet, og som udelukkende har en broforbindelse til en anden platform (endeplatforme), være placeret redningsbåde med et tilstrækkeligt antal pladser til at rumme de personer, som i en given situation skal kunne evakueres direkte til havet.

Stk. 2. Antallet af redningsbådspladser efter stk. 1 medregnes ikke i opgørelser af redningsbådspladser efter §§ 33-36 og 41.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for platforme, hvorfra der hovedsageligt afbrændes gas (flare-platforme).

§ 38. På faste bemandede offshoreanlæg skal der ved mand over bord-både findes beskyttelsesdragter (anti-exposure suits) til alle bådens besætningsmedlemmer.

Stk. 2. Ud over dragter efter stk. 1 skal der på anlægget findes redningsdragter (immersion suits) til samtlige ombordværende. Dragterne skal være placeret let tilgængeligt i tilfælde af, at hurtig evakuering til havet bliver nødvendig.

Stk. 3. Beskyttelses- og redningsdragterne efter stk. 1 og 2 skal opfylde kravene i IMOs International Life Saving Appliances (LSA) Code.

Mobile offshoreanlæg

§ 39. På mobile offshoreanlæg skal der forefindes redningsmidler i henhold til reglerne for sådanne anlæg i medfør af IMOs Safety of Lives at Sea (SOLAS).

Kombineret drift af flere offshoreanlæg

§ 40. På mobile offshoreanlæg, som er placeret ved et fast offshoreanlæg med fri bevægelighed for personer mellem anlæggene, og som anvendes helt eller delvist som beboelse for personer, der arbejder på det faste offshoreanlæg, skal der mindst forefindes redningsmidler i henhold til bestemmelserne for faste offshoreanlæg i §§ 33-36 og § 38.

Stk. 2. Hvis der etableres fri bevægelighed for personer mellem offshoreanlæg, skal der være etableret mindst to bro- eller trappeforbindelser mellem hvert af anlæggene, som er anbragt således, at der er to uafhængige evakueringsveje, og hvor hver bro eller trappe

1) har en bredde af mindst 1 meter,

2) er tilstrækkeligt belyst med lysarmaturer forsynet fra anlæggets hovedstrømforsyning og i tillæg hertil fra indbygget batteri i et tilstrækkeligt antal af disse,

3) er dækket af sprinkleranlæg (delugeanlæg) og

4) er beskyttet mod røg og strålevarme, hvor det er nødvendigt.

§ 41. På et fast bemandet offshoreanlæg, hvorved der er placeret et eller flere mobile offshoreanlæg med fri bevægelighed for personer mellem anlæggene, skal der ved samlingsstedet på det faste anlæg, hvorfra evakuering til havet foretages med nedfirbare redningsbåde, være et antal pladser i disse redningsbåde mindst svarende til det antal personer, som til enhver tid opholder sig på det faste anlæg. Dette gælder også i tilfælde af, at den største af de tilknyttede redningsbåde ikke er anvendelig.

§ 42. For et mobilt offshoreanlæg placeret ved et ubemandet fast offshoreanlæg med fri bevægelighed for personer mellem de to anlæg medregnes pladser i eventuelle redningsbåde på det ubemandede anlæg ikke i den samlede redningsbådskapacitet for det forbundne anlæg.

§ 43. Ved kombination af mobile og faste offshoreanlæg, hvor der ikke er fri bevægelighed for personer mellem anlæggene, fastsættes redningsmidler for hvert af anlæggene i henhold til §§ 33-39 for henholdsvis faste og mobile offshoreanlæg.

Kapitel 11

Hjælpefartøjer

§ 44. Ved udførelse af boreaktiviteter skal et eller flere hjælpefartøjer indgå i beredskabet for et offshoreanlæg.

Stk. 2. I det omfang det fremgår af en risikovurdering efter bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg m.v., skal der være et eller flere hjælpefartøjer i beredskab ved et offshoreanlæg under udførelse af andre aktiviteter end efter stk. 1, såfremt disse aktiviteter indebærer en tilsvarende risiko for mandskab eller materiel.

§ 45. For at kunne indgå i beredskabet for et offshoreanlæg skal et hjælpefartøj opfylde Søfartsstyrelsens tekniske forskrifter herom.

Stk. 2. Et hjælpefartøj skal herunder være udformet, udstyret og bemandet til i en nødsituation at kunne

1) opsamle personer, der ligger i vandet,

2) yde førstehjælp og

3) underbringe samtlige ombordværende på offshoreanlægget midlertidigt.

Stk. 3. I det omfang det ikke er til hinder for varetagelsen af opgaverne efter stk. 1 og 2, kan et hjælpefartøj også varetage andre opgaver.

§ 46. Mens et hjælpefartøj er i beredskab, må det ikke ankre, fortøje eller fjerne sig mere end 5 minutters sejlads fra offshoreanlægget, medmindre beredskabets varetagelse eller hensynet til eget eller andet skibs sikkerhed gør det nødvendigt.

Kapitel 12

Sundhedstjeneste

§ 47. På ethvert permanent bemandet offshoreanlæg skal den driftsansvarlige virksomhed etablere en sundhedstjeneste.

Stk. 2. Ved etablering af sundhedstjenesten skal det blandt andet sikres, at personale med fornøden sundhedsmæssig uddannelse til stadighed er til stede med henblik på at varetage såvel forebyggende som behandlende sundhedsmæssige opgaver. Endvidere skal der sikres adgang til hurtig og effektiv evakuering af syge eller tilskadekomne med henblik på, at disse undergives den fornødne lægebehandling, som et lægeligt skøn, herunder ved kontakt med en læge i land, tilsiger.

Offshore medic

§ 48. Når den daglige operationelle besætning på et offshoreanlæg overstiger 30 personer, skal der til stadighed være en offshore medic ombord.

Stk. 2. Hvis flere offshoreanlæg er broforbundne, og der er fri bevægelighed for personer mellem anlæggene, kan disse være fælles om en offshore medic, såfremt den samlede daglige operationelle besætning på anlæggene ikke overstiger 200 personer.

Stk. 3. Når forholdene taler herfor, kan Energistyrelsen kræve tilstedeværelse af en offshore medic, hvor dette ikke er et krav efter stk. 1.

§ 49. En o ffshore medic skal kunne dokumentere at være uddannet til på tilfredsstillende måde at kunne opfylde følgende kvalifikations- og funktionskrav:

1) Sammenfatte en nøjagtig beskrivelse af patientens symptomer.

2) Udføre en klinisk undersøgelse.

3) Give nødvendig behandling til personer, der udsættes for ulykkes- eller sygdomstilfælde, hvor en sådan situation ikke kræver lægelig behandling, eller indtil lægelig behandling kan tilvejebringes.

4) Videregive og modtage relevante medicinske informationer til og fra landbaserede lægetjenestesteder, f.eks. Radio Medical, samt kunne udføre den pleje eller behandling, som lægen anviser.

5) Have kendskab til tilknyttede lægetjenester såvel offshore som på land.

6) Danne sig et grundlæggende indtryk af patientens fysiske status, f.eks. puls, temperatur, respiration og blodtryk.

7) Yde førstehjælp i tilfælde af alvorlig ulykke eller alvorlig sygdom.

8) Udføre behandling for mindre lidelser og kvæstelser samt varetage det fortsatte tilsyn med patienten under behandlingen.

9) Udføre genoplivningsprocedurer og indledende behandling i tilfælde af bevidstløshed, drukning eller hypotermi (kuldechok/nedkøling).

10) I nødstilfælde, så vidt muligt efter konsultation med og på klare instruktioner fra en læge, være i stand til at udføre urinblærekateterisation og endotracheal intubering (sikring af frie luftveje gennem nedføring af slange i luftrør).

11) Påbegynde procedurer med henblik på at stabilisere en patients tilstand og opretholde dennes vitale funktioner.

12) Forberede patienten til transport til land med helikopter eller skib samt kunne give detaljerede oplysninger til overførelsespersonalet vedrørende patientens tilstand og om nødvendigt være forberedt på at ledsage patienten i land.

13) Give basal kortvarig sygepleje til syge og tilskadekomne.

14) På offshoreanlæg, hvorfra dykning foretages, være klar over farer ved dykning og forstå korrekt fremgangsmåde ved behandling af sygdomme i forbindelse hermed.

15) Have kendskab til almindelige infektionssygdomme og -risici og kunne iværksætte nødvendige foranstaltninger.

16) Have kendskab til almindelige psykologiske og psykiatriske tilstande.

17) Opretholde løbende ordnede medicinske optegnelser om sygdomme og ulykker og være i stand til at forfatte korte rapporter og epikriser (sygehistorie) vedrørende patienten.

18) Kende virkninger og bivirkninger af tilgængelig medicin samt indikationer og kontraindikationer for dennes anvendelse.

19) Vedligeholde offshoreanlæggets medicinske udstyr og medicinlager, bestille leverancer og føre regnskab med materiel og medicinforbrug.

20) Kende hygiejneforskrifter på offshoreanlæg og anbefale forbedringer, hvis påkrævet.

21) Kende arbejdsmæssige og toksikologiske risici ved arbejde på offshoreanlæg samt være i stand til at give enkle råd til anlæggets personale vedrørende sundhedsproblemer og oplyse om sundhedsfremmende foranstaltninger, som kan sikre sund levevis og godt arbejdsmiljø på offshoreanlæg.

Stk. 2. En o ffshore medic skal kunne kommunikere med besætningen på offshoreanlægget og skal kunne tale dansk eller engelsk.

Stk. 3. En offshore medic skal inden for en rimelig årrække, dog højst 5 år før første ansættelse offshore, have haft mindst 6 måneders funktion på skadestue eller kunne dokumentere på anden måde at have opnået en tilsvarende praktisk erfaring.

Stk. 4. En offshore medic skal med henblik på vedligeholdelse af sine kvalifikationer have mindst 1 uges funktion på en skadestue, første gang senest 26 måneder efter første ansættelse som offshore medic. Genopfriskning på skadestue skal herefter finde sted med højst 36 måneders mellemrum.

§ 50. En person, der ikke har ret til at udøve virksomhed som læge eller sygeplejerske i Danmark, skal for at kunne anerkendes som offshore medic efter denne bekendtgørelse forinden godkendes af Energistyrelsen.

§ 51. Offshore medic skal ved udførelsen af sine opgaver, herunder ved udlevering af nødvendig medicin, i fornødent omfang konsultere en egnet lægetjeneste i land, f.eks. Radio Medical.

Stk. 2. I nødsituationer, ved ulykkestilfælde og lignende, hvor samråd med lægetjenesten ikke umiddelbart er mulig, kan den nødvendige medicinering foretages af offshore medic efter et samlet skøn over patientens tilstand, indikationer og kontraindikationer for lægemidlets anvendelse m.v. I sådanne tilfælde skal offshore medic, så snart det er muligt, orientere lægetjenesten om den foretagne medicinering.

§ 52. Offshore medic skal være til rådighed som sundhedskyndig for det organiserede sikkerheds- og sundhedsarbejde på offshoreanlægget, herunder for deltagelse i sikkerhedsudvalgsmøder eller tilsvarende, uanset om vedkommende er valgt som medlem af det organiserede sikkerheds- og sundhedsarbejde.

§ 53. Offshore medic kan udføre andre arbejdsopgaver, såfremt disse ikke er til hinder for udførelsen af medic-funktionerne i § 49.

§ 54. Der skal i den driftsansvarlige virksomheds ledelsessystem indgå en arbejdsbeskrivelse for offshore medic. Beskrivelsen skal omfatte dennes arbejdsopgaver samt præcisering af ansvarsforhold, kommandoveje og behandling af fortrolige oplysninger og skal være tilgængelig på offshoreanlægget.

Stk. 2. Sikkerhedsorganisationen eller tilsvarende på offshoreanlægget skal orienteres om en arbejdsbeskrivelse efter stk. 1.

§ 55. For alle aktiviteter af sundhedsmæssig karakter skal føres løbende ordnede optegnelser. Disse optegnelser skal behandles fortroligt efter samme retningslinjer som i det danske sundhedsvæsen.

Førstehjælpspersonale

§ 56. På offshoreanlæg, hvor der opholder sig mere end ti personer, skal der være mindst to personer ombord, der har gennemgået et anerkendt førstehjælpskursus, og som ikke har andre beredskabsfunktioner i en nødsituation.

Stk. 2. På offshoreanlæg, hvor der opholder sig ti personer eller derunder, skal der være mindst en person ombord, der har gennemgået et anerkendt førstehjælpskursus.

Stk. 3. Når forholdene, herunder besætningens størrelse, taler herfor, kan Energistyrelsen kræve tilstedeværelsen på offshoreanlægget af et yderligere antal personer, der har gennemgået et anerkendt førstehjælpskursus.

Stk. 4. F ørstehjælpskurset skal have en varighed på mindst 1 dag og skal genopfriskes mindst hvert 3. år.

Kapitel 13

Medicinbeholdning

§ 57. Ethvert offshoreanlæg skal være forsynet med lægemidler, tekniske desinfektionsmidler, forbindingsstoffer, sygeplejeartikler og instrumenter, mindst svarende til skibsmedicinkiste A i Søfartsstyrelsens bestemmelser om skibes forsyning med lægemidler m.v.

Stk. 2. For faste offshoreanlæg tillades en reduceret og opdateret medicinbeholdning i forhold til skibsmedicinkiste A, såfremt der foreligger en lægefaglig vurdering. Den lægefaglige vurdering og en opdateret medicinliste skal forefindes hos offshore medic.

Kapitel 14

Dispensation

§ 58. Energistyrelsen kan, hvor særlige forhold foreligger, dispensere fra denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt i det omfang, det er foreneligt med de direktiver, der implementeres ved denne bekendtgørelse.

Kapitel 15

Straf

§ 59. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 3-16, § 17, stk. 1 og 2, § 18, stk. 1 og 3, § 19, stk. 4, § 20, stk. 1, § 21, § 22, stk. 1-7, §§ 23-25, § 26, stk. 1-5, §§ 27-30, § 31, stk. 1, §§ 32-36, § 37, stk. 1 og 2, §§ 38-44, § 45, stk. 1 og 2, §§ 46-52 eller §§ 54-57.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 16

Ikrafttræden m.v.

§ 60. Bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2006, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Kapitel 8 om uddannelser træder i kraft den 1. januar 2007. Frem til denne dato ikraftholdes §§ 2-9 og § 11 i bekendtgørelse nr. 730 af 18. august 2003 om sikkerhedsuddannelser, øvelser m.v. på visse havanlæg.

Stk. 3. Kurser, som er bestået før 1. januar 2007, bevarer deres gyldighed, indtil de skal fornys. Ved genopfriskning efter den 1. januar 2007 af et grundlæggende sikkerhedskursus, der er bestået før denne dato, skal det grundlæggende sikkerhedskursus efter § 18, stk. 1, gennemføres.

Stk. 4. § 38 om beskyttelsesdragter og redningsdragter træder i kraft den 1. januar 2007.

Energistyrelsen, den 22. juni 2006

Ib Larsen

/Birgitta Jacobsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EF-Tidende 1989 nr. L 183, s. 1) og dele af Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EF-Tidende 1992 nr. L 348, s. 9).