Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentlige
forlystelser

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005 om offentlige forlystelser foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Tilladelse efter § 1 gives af politimesteren (politidirektøren) på det sted, hvor forlystelsen skal drives.«

2. I § 18, stk. 5, og i § 21, stk. 3 , ændres »godkendt« til: »akkrediteret«.

3. I § 18, stk. 5, og i § 21, stk. 3 , ændres »Dansk Akkreditering« til: »Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond«.

4. To steder i § 21, stk. 1, ændres »kalenderår« til: »år«.

5. I § 25, stk. 2 og 3 , ændres »31. december 2005« til: »31. marts 2006«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006 .

Justitsministeriet, den 14. december 2005

Lene Espersen

/Torben Jensen