Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0055
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om naturgasselskabernes fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser 1)

I medfør af § 42 a, stk. 3, § 47 b og § 50, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 20. april 2005 om naturgasforsyning, som ændret ved lov nr. 520 af 7. juni 2006, fastsættes:

Formål, anvendelse og definition

§ 1. Denne bekendtgørelse har til formål at sikre gennemsigtighed omkring priser, tariffer, rabatter og vilkår. Bekendtgørelsen fastsætter regler om naturgasselskabernes fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved fakturering over for forbrugere, der anvender naturgas til bygningsopvarmning og til procesformål.

Stk. 3. Bekendtgørelsens §§ 3-6 og §§ 9-11 finder anvendelse ved naturgasselskabernes fakturering over for årsafregnede forbrugere eller, såfremt begrebet årsafregnede forbrugere ikke anvendes af det pågældende naturgasselskab, alle forbrugere med et forbrug på under eller lig med 50.000 m3 naturgas årligt.

Stk. 4. Bekendtgørelsens §§ 8-11 finder anvendelse ved naturgasselskabernes fakturering over for månedsafregnede forbrugere eller, såfremt begrebet månedsafregnede forbrugere ikke anvendes af det pågældende naturgasselskab, forbrugere med et naturgasforbrug på mere end 50.000 m3 naturgas årligt.

§ 2. Ved naturgasselskaber forstås i denne bekendtgørelse distributions-, forsyningspligt- og handelsselskaber, jf. naturgasforsyningslovens § 6, stk. 1, nr. 7 og nr. 16.

Stk. 2. Ved forbrugere forstås i denne bekendtgørelse kunder som køber naturgas til eget forbrug, jf. naturgasforsyningslovens § 6, stk. 1, nr. 5.

Stk. 3. Ved transportydelser forstås i denne bekendtgørelse alene distribution, hvorved forstås transport af naturgas via lokale eller regionale ledningsnet med henblik på levering til kunder, jf. naturgasforsyningslovens § 6, stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. Ved energiydelser forstås i denne bekendtgørelse forsyning med naturgas inklusive transmission og lager, dvs. forbrugerens samlede ydelse eksklusive transportydelsen, jf. denne bekendtgørelses § 2, stk. 3, samt lovens § 6, stk. 1, nr. 10 og 21.

Specificering af transportydelsen ved a conto afregning

§ 3. Fakturaen skal angive den samlede pris for transportydelsen i afregningsperioden inklusive alle gebyrer, omkostninger, abonnement, moms og andre afgifter.

Stk. 2. Endvidere skal den samlede pris, som anført i stk. 1, udspecificeres i den gennemsnitlige pris for transportydelsen per kubikmeterog a conto forbrug i afregningsperioden.

Stk. 3. Fakturaen skal indeholde en specificering af de opkrævede afgifter.

Stk. 4. Fakturaen skal indeholde oplysning om afregningsperiode, forventet forbrug samt a conto betaling, moms, dato for faktureringen og sidste rettidige betalingsdato.

Stk. 5. Øvrige poster, herunder gebyrer, mv., skal fremgå særskilt af fakturaen med tydelig specificering af posten eller gebyrtypen samt størrelsen heraf.

Stk. 6. Installationsadresse og aftagenummer (EAN-nummer) skal fremgå tydeligt af fakturaen.

Specificering af transportydelsen ved årsafregning

§ 4. Ved årsafregningen skal fakturaen også indeholde oplysningom målernummer, målerstand for afregningsperiodens start og slut, forbrug i perioden ifølge måler og korrigeret forbrug.

Specificering af energiydelsen ved a conto afregning

§ 5. Fakturaen skal angive den samlede pris for energiydelsen i afregningsperioden inklusive alle gebyrer, omkostninger, moms, abonnement mv.

Stk. 2. Endvidere skal den samlede pris som anført i stk. 1, udspecificeres i den gennemsnitlige pris for energiydelsen per kubikmeter og a conto forbrug i perioden.

Stk. 3. Fakturaen skal også indeholde oplysning om afregningsperiode, forventet forbrug samt a conto betaling, moms, dato for faktureringen og sidste rettidige betalingsdato.

Stk. 4. Øvrige poster, herunder gebyrer mv., skal fremgå særskilt af fakturaen med tydelig specifikation af posten eller gebyrtypen samt størrelsen heraf.

Stk. 5. Installationsadresse og aftagenummer (EAN-nummer) skal fremgå tydeligt af fakturaen.

Specificering af energiydelsen ved årsafregning

§ 6. Ved årsafregningen skal fakturaen også indeholde oplysning om periodens start og slut og periodens forbrug korrigeret for korrektionsfaktor for gaskvalitet.

Specificering ved naturgasselskabets samfakturering

§ 7. De i denne bekendtgørelse fastsatte specificeringskrav for transport- og energiydelser finder tillige anvendelse ved naturgasselskabets samfakturering, jf. bekendtgørelse nr. 691 af 1. juli 2005 om samfakturering af naturgasleverancer.

Specificering ved fakturering af månedsafregnede forbrugere

§ 8. Ved fakturering over for forbrugere omfattet af § 1, stk. 4, skalprisen for energiydelsen udspecificeres på elementerne naturgas, transmission og lager, jf. naturgasforsyningslovens § 6, stk. 1, nr. 10 og nr. 21, for så vidt som data er tilgængelige, herunder hvis en udspecificering fremgår af det konkrete aftalegrundlag.

Stk. 2. Ved fakturering af transportydelsen over for forbrugere omfattet af § 1, stk. 4, skal desuden oplyses om samlet korrektionsfaktor for gaskvalitet (gastryk, temperatur og brændværdi) eller tilsvarende oplysninger, som giver forbrugeren mulighed for at kontrollere den foretagne korrektion for gaskvalitet.

Stk. 3. Installationsadresse og aftagenummer (EAN-nummer) skal fremgå tydeligt af fakturaen.

Sanktionsbestemmelser

§ 9. Energitilsynet kan meddele påbud om efterkommelseaf bestemmelserne i denne bekendtgørelses §§ 3-8.

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at efterkomme påbud udstedt med hjemmel i denne bekendtgørelses § 9, eller

2) undlader at efterkomme de i bekendtgørelsen angivne krav til fakturaoplysninger.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Energitilsynet, den 11. september 2006

Uffe Bundgaard-Jørgensen

/ Finn Dehlbæk

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder regler, der gennemfører dele af artikel 3, stk. 3, artikel 25, stk. 1, litra h og Bilag A, litra c, i EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 98/30/EF, (EF-Tidende 2003 nr. L 176, side 57-78).