Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om flyvning med motorsvævefly

(BL 6-104, 3. udgave)

 

I medfør af § 34, § 149, stk. 10, og § 152, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1484 af 19. december 2005, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transport- og Energiministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

 

1. Referencedokumenter

 

1.1 BL 6-100, Bestemmelser om begrænset eneflyvning, svævefly, seneste udgave.

 

1.2 BL 6-101, Bestemmelser om lokalflyvningstilladelse, svævefly, seneste udgave.

 

1.3 BL 6-102, Bestemmelser om svæveflyvercertifikat, S-certifikat, seneste udgave.

 

1.4 BL 9-9, Bestemmelser om ikke-erhvervsmæssig svæveflyvning, seneste udgave.

 

1.5 Joint Aviation Requirements (JAR), JAR-FCL 1, seneste udgave.

 

1.6 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.4, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk. Dokumenterne kan endvidere fås ved henvendelse til

 

Statens Luftfartsvæsen

Servicecentret

Postboks 744

Ellebjergvej 50

2450 København SV

Tlf.:

3618 6000

Fax:

3618 6001

E-post:

ais@slv.dk

 

1.7 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.5, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan købes gennem

 

Global Info Centre

IHS Nordic A.S.

Strandvejen 130

2900 Hellerup

Tlf.:

3940 2244

Fax:

3940 2300

 

2. Definitioner

 

Den godkendte organisation:

Ved den godkendte organisation forstås i denne BL en ikke-erhvervsdrivende enhed, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen til at forestå uddannelse og andre opgaver i forbindelse med svæveflyvning i overensstemmelse med BL 9-9, afsnit 7.

 

Anm.: Dansk Svæveflyver Union er godkendt i overensstemmelse med BL 9-9.

 

Konventionelt svævefly:

Ved konventionelt svævefly forstås i denne BL et svævefly uden motor samt motorsvævefly i kategori 1 og kategori 2, når motoren er deaktiveret.

 

Motorsvævefly (Powered sailplane):

Ved motorsvævefly forstås i denne BL et svævefly, som er forsynet med motor, og som ifølge den flyvehåndbog, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, er klassificeret som et motorsvævefly.

 

Motorsvævefly inddeles af hensyn til uddannelse mv. i følgende kategorier:

 

Kategori 1: Motorsvævefly, som er udstyret med helt eller delvist indtrækkelig motor eller propel, og som i henhold til den godkendte flyvehåndbog ikke må starte ved egen kraft.

 

Kategori 2: Motorsvævefly, som er udstyret med helt eller delvist indtrækkelig motor eller propel, og som i henhold til den godkendte flyvehåndbog må starte ved egen kraft.

 

Kategori 3: Motorsvævefly, som er udstyret med integreret, ikke-indtrækkelig motor eller propel, og som i henhold til den godkendte flyvehåndbog må starte ved egen kraft, bl.a. motorsvævefly til rejsebrug (Touring Motor Glider - TMG).

 

Den godkendte organisation kan under hensyntagen til den enkelte type motorsvæveflys særlige karakteristika fravige ovennævnte kategorisering og fastsætte den pågældende særlige types kategorisering. Kategoriseringen skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

 

Anm.: Fortegnelse over registrerede motorsvæveflys fordeling i kategorier udarbejdes og ajourføres af Dansk Svæveflyver Union.

 

3. Anvendelsesområde

 

Denne BL fastsætter bestemmelser for føring af og uddannelse på dansk registrerede motorsvævefly.

 

4. Føring af motorsvævefly

 

4.1 Den, der gør tjeneste som luftfartøjschef på motorsvævefly, skal være fyldt 16 år og have

 

a. et svæveflyvercertifikat (S-certifikat), udstedt eller godkendt af Statens Luftfartsvæsen eller et certifikat, der giver ret til at føre dansk registreret flyvemaskine, og

 

b. være typeuddannet i den type motorsvævefly, hvorpå der gøres tjeneste, samt opfylde de øvrige vilkår, der er fastsat for udøvelse af rettigheder til pågældende certifikat.

 

4.2 Indehavere af certifikat til at føre flyvemaskine, og som ikke har et svæveflyvercertifikat, jf. pkt. 4.1 b, kan kun typeuddannes på motorsvævefly i kategori 3.

4.3 Elever, der er fyldt 16 år, og som uddannes på motorsvævefly, kan af instruktøren få tilladelse til begrænset eneflyvning, jf. BL 6-100, og lokalflyvningstilladelse, jf. BL 6-101. Tilladelsen gælder for motorsvævefly i den kategori og type, som uddannelsen er foregået på.

 

4.4 Elever, der er fyldt 15 år, og som uddannes på konventionelt svævefly, kan af instruktøren få tilladelse til begrænset eneflyvning, jf. BL 6-100, og lokalflyvningstilladelse, jf. BL 6-101, på motorsvævefly i kategori 1 og kategori 2, hvis eleven har gennemgået en typeuddannelse uden anvendelse af motor.

 

4.4.1 Tilladelsen forudsætter, at motoren er deaktiveret under flyvningen.

 

5. Typeuddannelse

 

5.1 Typeuddannelse på motorsvævefly i kategori 1 og 2 skal gennemføres hos den godkendte organisation.

 

5.2 Typeuddannelse på motorsvævefly i kategori 3 skal gennemføres på en flyveskole i overensstemmelse med JAR-FCL 1 eller hos den godkendte organisation.

 

5.3 Den godkendte organisation skal gennemføre uddannelsen i overensstemmelse med en uddannelsesnorm, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen.

 

5.4 Uddannelsen hos den godkendte organisation skal forestås af en person, der er indehaver af instruktørbevis udstedt af den godkendte organisation, og som af denne organisation er godkendt til at forestå uddannelse på motorsvævefly.

 

6. Attestation

 

6.1 Attestation for typeuddannelsen skal foretages af den instruktør, der har forestået uddannelsen, i elevens logbog.

 

6.2 Er der en særlig rubrik til udvidelser mv. i logbogen, påføres attestationen heri.

 

6.3 Er der ikke en særlig rubrik, skal attestationen foretages på følgende måde:

 

Elevens fulde navn

 

Cpr.nr.

 

er d.d. uddannet, jf. BL 6-104, på

 

Luftfartøjstype

 

Kategori

 

Eventuel begrænsning af rettighed

 

Dato

Navn

I-bevis nr.

 

6.4 Efter gennemført typeuddannelse på motorsvævefly i kategori 3 skal denne type indføres i pågældendes certifikat. Denne indførelse foretages af Statens Luftfartsvæsen.

 

7. Dispensation

 

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

 

8. Klageadgang

 

8.1 Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Transport- og Energiministeriet.

 

8.2 Afgørelser truffet af den godkendte organisation efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Statens Luftfartsvæsen.

 

9. Straf

 

9.1 Den luftfartøjschef, der overtræder pkt. 4.1, straffes med bøde.

 

9.2 Den godkendte organisation, der overtræder pkt. 4.2, 5.3 og 5.4, straffes med bøde.

 

9.3 Den instruktør, der overtræder pkt. 4.3, 4.4 og 4.4.1, straffes med bøde.

9.4 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

 

10. Ikrafttræden

 

10.1 Denne BL træder i kraft den 15. juli 2006.

 

10.2 Samtidig ophæves BL 6-104, 2. udgave af 4. april 1995.

Statens Luftfartsvæsen, den 14. juni 2006

Kurt Lykstoft Larsen

/Per Veingberg