Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

Bestemmelser om opsætning af vejautoværn og påkørsels-dæmpere i åbent land

 

Udgave 1, 4. juli 2006

I medfør af § 6, stk. 1, i lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 samt § 24, stk. 3, i lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999 og efter bemyndigelse i § 2, stk. 2, i lov om offentlige veje og § 10 i lov om private fællesveje fastsættes:

1. Referencedokumenter

1.1. Vejregler for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere i åbent land.

1.2. Vejregler for opsætning af broautoværn og -rækværker.

2. Definitioner

2.1. Ved nyanlæg forstås i denne BV nye vejanlæg samt større ombygninger. Større ombygninger omfatter betydelige sideudvidelser, hvor yderste kørespor flyttes markant tættere på eksisterende påkørselsfarlige genstande, eller ombygninger der medfører højere ønsket hastighed efter ombygningen end før ombygningen.

2.2. Ved sikkerhedszonen forstås i denne BV et areal uden for køresporet, fri for faste påkørselsfarlige genstande og udformet således, at et køretøj, der utilsigtet forlader køresporet, ikke vælter.

2.3. En påkørselsdæmper er en energiabsorberende konstruktion, som over en kort afstand nedbremser et køretøj i tilfælde af påkørsel.

2.4. Tilbageføring er en begyndelse eller afslutning af autoværn i konstant højde med gradvis forøgelse af afstanden til kørebanen.

3. Anvendelsesområde

3.1. Ved nyanlæg i åbent land skal autoværn opsættes, såfremt tilstrækkelig sikkerhedszone ikke kan etableres.

3.2. For eksisterende veje i åbent land skal autoværn opsættes, såfremt nyt påkørselsfarligt vejudstyr opsættes indenfor sikkerhedszonen.

4. Vandarealer

4.1. Såfremt permanente vandarealer er beliggende indenfor sikkerhedszonen skal der opsættes autoværn ved nyanlæg.

5. Lodrette spring

5.1. Hvor der er lodrette spring (nedad) større end 1,0 m skal der opsættes autoværn ved nyanlæg, såfremt det lodrette spring er placeret indenfor sikkerhedszonen. Såfremt afstanden fra autoværnets forkant til det lodrette spring er mindre end 2,0 m, skal der opsættes broautoværn.

6. Modsat kørende trafik med midterrabat

6.1. For veje med midterrabat med ønsket hastighed > 80 km/h opsættes midterautoværn ved nyanlæg, hvis der indenfor sikkerhedszonen findes modsat rettet trafik.

7. Opholdsarealer

7.1. Såfremt rastepladser, trafikpladser, legepladser og nødtelefoner er beliggende indenfor sikkerhedszonen, opsættes autoværn ved nyanlæg.

8. Særlige tekniske anlæg

8.1. Der opsættes autoværn ved nyanlæg, såfremt langsgående jernbanespor, brændstoftanke eller lignende ligger indenfor sikkerhedszonen.

9. Placering i vejens længderetning

9.1. For nyanlæg skal autoværnet have en længde som sikrer, at en farlig skråning eller påkørselsfarlig genstand indenfor sikkerhedszonen ikke påkøres.

10. Autoværnsbegyndelser

10.1. Ved nyanlæg i åbent land med ønsket hastighed større end 80 km/h skal autoværnsbegyndelser være absorberende eller udført som tilbageføring, såfremt de ligger indenfor sikkerhedszonen.

11. Påkørselsdæmpere

11.1. Ved nyanlæg i åbent land med ønsket hastighed større end 80 km/h skal påkørselsdæmpere opsættes, såfremt tilstrækkelig sikkerhedszone ikke kan etableres, og det ikke er muligt at anvende autoværn.

12. Dispensation

12.1. Vejdirektoratet kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BV, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for bestemmelserne.

13. Ikrafttræden

13.1. Denne BV træder i kraft den 15. juli 2006.

Vejdirektoratet, den 4. juli 2006

Per Clausen

/Jan Sørensen