Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0059
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til erhvervschauffører 1)

 

I medfør af § 2, stk. 2, og § 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 19. februar 2003, samt § 18, stk. 1, nr. 1, § 20, stk. 1, 2. pkt. og § 22, stk. 2-3, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar 2003, fastsættes:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter chauffører, som

1) er statsborgere i en medlemsstat indenfor den Europæiske Union eller er statsborgere i andre lande, og er ansat i eller benyttes af en virksomhed, der er etableret i en medlemsstat indenfor den Europæiske Union, og

2) udfører godstransport eller personbefordring på offentlig vej i Danmark med køretøjer, hvortil der kræves kørekort til en af kategorierne C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D eller D+E, som defineret i Rådets direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kørekort, eller et kørekort der er anerkendt som ækvivalent.

Undtagelser

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke førere

1) af køretøjer, hvis højest tilladte hastighed ikke overstiger 45 km/t,

2) af køretøjer, der benyttes af eller er under kontrol af forsvaret, redningsberedskabet eller politiet,

3) af køretøjer, der prøvekøres på veje med henblik på teknisk udvikling, reparation eller vedligeholdelse, eller som er nye eller ombyggede køretøjer, som endnu ikke er indsat i drift,

4) af køretøjer, der anvendes i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer,

5) af køretøjer, der benyttes til køretimer med henblik på erhvervelse af kørekort i henhold til færdselsloven eller et kvalifikationsbevis i henhold til denne bekendtgørelse,

6) af køretøjer, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig personbefordring og godstransport i privat øjemed, eller

7) af køretøjer, der benyttes til transport af materiel eller udstyr, som skal anvendes under udøvelsen af chaufførens erhverv, forudsat at kørslen af køretøjerne ikke er chaufførens hovedaktivitet.

Kapitel 2

Krav til chaufførers kvalifikationer og uddannelse

§ 3. For at føre køretøj i overensstemmelse med § 1, skal chaufføren være i besiddelse af et kvalifikationsbevis for opnåede grundlæggende kvalifikationer eller efteruddannelse som foreskrevet i denne bekendtgørelse. Chaufføren skal også opfylde alderskravene i bekendtgørelsen.

Godstransport

§ 4. Indehavere af det i § 11, stk. 5, nævnte kvalifikationsbevis for gennemført grundlæggende kvalifikationskursus, kan med henblik på godstransport føre køretøjer af kørekortkategori C og C+E fra det fyldte 18. år.

§ 5. Indehavere af det i § 12, stk. 5, nævnte kvalifikationsbevis for gennemført intensivt grundlæggende kvalifikationskursus kan med henblik på godstransport føre

1) køretøjer af kørekortkategori C1 og C1+E fra det fyldte 18. år, og

2) køretøjer af kørekortkategori C og C+E fra det fyldte 21. år.

Personbefordring

§ 6. Indehavere af det i § 11, stk. 5, nævnte kvalifikationsbevis for gennemført grundlæggende kvalifikationskursus kan med henblik på personbefordring føre

1) køretøjer af kørekortkategori D og D+E fra det fyldte 21. år.

§ 7. Indehavere af det i § 12, stk. 5, nævnte kvalifikationsbevis for gennemført intensivt grundlæggende kvalifikationskursus kan med henblik på personbefordring føre

1) køretøjer af kategori D1 og D1+E fra det fyldte 21. år,

2) køretøjer af kategori D og D+E ved rutekørsel med personer på en strækning, der ikke overstiger 50 km., fra det fyldte 21. år, og

3) køretøjer af kategori D og D+E fra det fyldte 23. år.

Undtagelser på grund af tidligere erhvervede rettigheder

§ 8. Fritaget for pligten til at gennemføre et grundlæggende kvalifikationskursus er chauffører, der er i besiddelse af

1) et kørekort til en af køretøjskategorierne D1, D1+E, D eller D+E udstedt første gang før den 10. september 2008, eller

2) et kørekort til en af køretøjskategorierne C1, C1+E, C eller C+E udstedt første gang før den 10. september 2009.

Undtagelser i øvrigt

§ 9. Chauffører, der udfører godstransport og som har opnået et kvalifikationsbevis som nævnt i § 11, stk. 5, eller § 12, stk. 5, for en af de i § 4 eller § 5 anførte kategorier af køretøjer, er fritaget for at opnå et sådant kvalifikationsbevis for de øvrige kategorier af køretøjer, der er anført i § 4 og § 5. Dette gælder dog alene under den forudsætning, at aldersgrænserne i § 4 og § 5 overholdes.

§ 10. Chauffører, der udfører personbefordring og som har opnået et kvalifikationsbevis som nævnt i § 11, stk. 5, eller § 12, stk. 5, for en af de i § 6 eller § 7 anførte kategorier af køretøjer, er fritaget for at opnå et sådant kvalifikationsbevis for de øvrige kategorier af køretøjer, der er anført i § 6 og § 7. Dette gælder dog alene under den forudsætning, at aldersgrænserne i § 6 og § 7 overholdes.

Kapitel 3

Grundlæggende kvalifikationer

Grundlæggende kvalifikationsuddannelse

§ 11. En chauffør kan erhverve grundlæggende kvalifikationer gennem deltagelse i en grunduddannelse ved et godkendt uddannelsescenter.

Stk. 2. Grunduddannelsen skal som minimum omfatte samtlige de emner, som er anført på listen i afdeling 1 i bilag 1, til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Grunduddannelsen skal have en varighed på mindst 280 timer herunder mindst 20 køretimer i et køretøj af den pågældende kategori. En time, herunder en køretime, udgør 60 minutter inklusiv 10 minutters pause.

Stk. 4. Grunduddannelsen skal afsluttes med en skriftlig prøve (jf. § 16). Denne prøve ligger ud over de i stk. 3 anførte 280 timer.

Stk. 5. Hvis prøven i stk. 4 bestås, udstedes et kvalifikationsbevis for gennemført grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse

§ 12. En chauffør kan erhverve grundlæggende kvalifikationer gennem deltagelse i en intensiv grunduddannelse ved et godkendt uddannelsescenter.

Stk. 2. Den intensive grunduddannelse skal som minimum omfatte samtlige de emner, som er anført på listen i afdeling 1 i bilag 1, til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Den intensive grunduddannelse skal have en varighed på mindst 140 timer herunder mindst 10 køretimer i et køretøj af den pågældende kategori. En time, herunder en køretime, udgør 60 minutter inklusiv 10 minutters pause.

Stk. 4. Den intensive grunduddannelse skal afsluttes med en skriftlig prøve (jf. § 16 ). Denne prøve ligger ud over de i stk. 3 anførte 140 timer.

Stk. 5. Hvis prøven i stk. 4 bestås, udstedes et kvalifikationsbevis for gennemført intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Ændring eller udvidelse af virksomhedsområde

§ 13. Chauffører, der udfører godstransport, som udvider eller ændrer deres aktiviteter for at udføre personbefordring eller omvendt, og som har opnået et kvalifikationsbevis som nævnt i § 11, stk. 5 eller § 12, stk. 5 skal ikke gentage de dele, der er fælles for de grundlæggende kvalifikationsuddannelser men kun de dele, der er specifikke for de nye kvalifikationer.

Stk. 2. For chauffører som anført i stk. 1 skal den grundlæggende kvalifikationsuddannelse (jf. § 11) alene have en varighed på mindst 70 timer, herunder mindst 5 køretimer.

Stk. 3. For chauffører som anført i stk. 1 skal den intensive grundlæggende kvalifikationsuddannelse (jf. § 12) alene have en varighed på mindst 35 timer, herunder mindst 2 1/2 køretimer.

Stk. 4. En time efter stk. 2 og stk. 3, herunder en køretime, udgør 60 minutter inklusiv 10 minutters pause.

Individuelle køretimer

§ 14. Den som får individuelle køretimer i forbindelse med en grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller en intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse, behøver ikke være i besiddelse af kørekort til det pågældende køretøj.

Stk. 2. Hvis den, som får individuelle køretimer efter stk. 1, ikke er i besiddelse af kørekort til det pågældende køretøj, skal køretimerne foregå i overensstemmelse med reglerne for øvelseskørsel i færdselslovens § 64 samt relevante bestemmelser i bekendtgørelse om kørekort fastsat i medfør heraf.

§ 15. Individuelle køretimer i forbindelse med en grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller en intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse skal foregå under overvågning af en lærer ved et godkendt uddannelsescenter (jf. §§ 42 og 43).

Stk. 2. Individuelle køretimer efter denne bekendtgørelse kan ikke erstatte eller udskiftes med køreundervisning efter anden lovgivning.

Stk. 3. Højst 8 af de i § 11, stk. 3 anførte 20 køretimer kan foregå på en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator.

Stk. 4. Højst 4 af de i § 12, stk. 3 anførte 10 køretimer kan foregå på en godkendt lukket øvelsesplads, et godkendt køreteknisk anlæg eller i en avanceret simulator.

Stk. 5. Færdselsstyrelsen kan fastsætte nærmere krav til indhold og afvikling af køretimerne.

Prøve

§ 16. En chauffør der deltager i en grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller en intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse skal aflægge den i § 11, stk. 4, og § 12, stk. 4, anførte prøve.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for prøveaflæggelse.

Kapitel 4

Efteruddannelse

§ 17. Chauffører der har erhvervet et kvalifikationsbevis for opnåede grundlæggende kvalifikationer som anført i § 11, stk. 5, og § 12, stk. 5, samt de chauffører, der er nævnt i § 8 skal gennemføre en efteruddannelse.

Stk. 2. Efteruddannelsen har til formål at uddybe og repetere nogle af emnerne som er anført på listen i afdeling 1 i bilag 1, til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse. Efteruddannelsen tager sigte på at give chaufførerne mulighed for at ajourføre kundskaber, som er væsentlige for deres arbejde, idet der lægges særlig vægt på færdselssikkerhed og rationelt brændstofforbrug.

Stk. 3. Et efteruddannelseskursus skal have en varighed på mindst 35 timer hvert femte år. Kurset kan deles op i moduler af en varighed på mindst 7 sammenhængende timer. En time udgør 60 minutter inklusiv 10 minutters pause.

Stk. 4. Fire af efteruddannelseskursets timer skal udgøre et vedligeholdelseskursus i færdselsrelateret førstehjælp og ulykkesforebyggelse. Denne del af kurset skal forestås af en instruktør, der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Stk. 5. Et efteruddannelseskursus kan delvis foregå i en avanceret simulator.

Stk. 6. Når efteruddannelsen er gennemført udstedes et kvalifikationsbevis herfor.

§ 18. Ved bedømmelse af hvilke dele af efteruddannelse der udestår for at en chauffør har fuldført en efteruddannelse i henhold til denne bekendtgørelse, medregnes moduler som han eller hun har gennemført ved et uddannelsescenter godkendt efter denne bekendtgørelse.

Tidsfrister

§ 19. En chauffør der har erhvervet et kvalifikationsbevis for grundlæggende kvalifikationer skal gennemføre sin første efteruddannelse indenfor 5 år fra datoen for udstedelse af kvalifikationsbeviset.

§ 20. Chauffører som nævnt i § 8 stk. 1, nr. 1, skal fra den 10. september 2008 og senest inden den 10. september 2015 første gang gennemføre en efteruddannelse.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen fastsætter nærmere retningslinier vedrørende frister for gennemførelse af efteruddannelse efter stk. 1, herunder evt. en forkortet tidsfrist.

§ 21. Chauffører som nævnt i § 8, stk. 1, nr. 2, skal fra den 10. september 2009 og senest inden den 10. september 2016 første gang gennemføre en efteruddannelse.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen fastsætter nærmere retningslinier vedrørende frister for gennemførelse af efteruddannelse efter stk. 1, herunder evt. en forkortet tidsfrist.

§ 22. En chauffør der har gennemført sin første efteruddannelse i henhold til § 19, § 20 eller § 21 og erhvervet et kvalifikationsbevis efter § 17, stk. 6, skal herefter gennemføre en efteruddannelse hvert femte år inden for kvalifikationsbevisets gyldighedsperiode.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinier vedr. frister for gennemførelse af efteruddannelse efter stk. 1.

§ 23. Chauffører som ikke har gennemført den i denne bekendtgørelse foreskrevne efteruddannelse skal for at genoptage erhvervsmæssig godstransport eller personbefordring gennemføre en efteruddannelse.

Ændring eller udvidelse af virksomhedsområde

§ 24. En chauffør som udfører godstransport eller personbefordring og som har gennemført en efteruddannelse er ikke forpligtet til at gennemføre yderligere efteruddannelse indenfor kvalifikationsbevisets gyldighedsperiode, hvis denne ændrer eller udvider sit virksomhedsområde. Tilsvarende gælder ikke ved den grundlæggende og den intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse, jfr. § 13.

Kapitel 5

Kvalifikationsbevis m.m.

§ 25. Færdselsstyrelsen skal når betingelserne herfor er opfyldt i henhold til § 11, § 12 eller § 17 udstede et kvalifikationsbevis til chaufføren.

Stk. 2. Kvalifikationsbeviset udfærdiges i overensstemmelse med bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF, optrykt som bilag 2 til denne bekendtgørelse og skal bære betegnelsen chaufføruddannelsesbevis.

Stk. 3. I kvalifikationsbeviset skal fællesskabskoden være anført.

§ 26. Et chaufføruddannelsesbevis, der udstedes i en anden medlemsstat inden for Den Europæiske Union gælder i Danmark efter sit indhold.

§ 27. En chauffør, som ikke er statsborger i en anden medlemsstat inden for Den Europæiske Union, men som er ansat eller benyttes af en virksomhed, der er etableret indenfor Den Europæiske Union og som udfører godstransport eller personbefordring på vej, skal kunne dokumentere at han eller hun har den uddannelse og de kvalifikationer som foreskrives i denne bekendtgørelse. Dette kan ske ved forevisning af enten

1) fællesskabskoden på et fællesskabskørekort,

2) chaufføruddannelsesbevis forsynet med tilsvarende fællesskabskode, eller

3) et nationalt bevis som medlemsstaterne gensidigt anerkender indenfor sine respektive territorier.

Krav til at medføre bevis

§ 28. En chauffør som udfører godstransport eller personbefordring og omfattes af krav til erhvervelse af kvalifikationsbevis skal medbringe

1) kvalifikationsbevis eller

2) anden form for bevis i overensstemmelse med § 27 og et dokument, der bekræfter chaufførens identitet.

Stk. 2. Dokumenterne i stk. 1 skal efter begæring fra politiet eller færdselsstyrelsen forevises med henblik på kontrol.

Udstedelse

§ 29. Udstedelse af kvalifikationsbevis i henhold til § 25 sker efter ansøgning til Færdselsstyrelsen, forudsat at chaufføren har kørekort til den pågældende køretøjskategori. Ansøgningen indgives på en særlig blanket (formular) og med personlig underskrift. Ansøgningen skal vedlægges et vellignende fotografi i overensstemmelse med reglerne for fotografier til brug ved ansøgning om kørekort i kørekortbekendtgørelsen.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinier om, at ansøgning skal ske elektronisk.

§ 30. Hvis et kvalifikationsbevis bliver ødelagt eller bortkommer skal indehaveren anmelde dette til Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. Om muligt skal et ødelagt kvalifikationsbevis vedlægges anmeldelsen

Stk. 3. Hvis et bortkommet kvalifikationsbevis senere findes, skal det hurtigst muligt overgives til Færdselsstyrelsen.

§ 31. Færdselsstyrelsen skal efter anmeldelse som nævnt i § 30 udstede et nyt kvalifikationsbevis.

§ 32. Færdselsstyrelsen skal i forbindelse med udstedelse af et kvalifikationsbevis sikre sig, at det kørekort, hvis nummer påføres beviset, er gyldigt til at føre et køretøj af den kategori som chaufføruddannelsesbeviset er beregnet til.

Rapportering m.m.

§ 33. Et godkendt uddannelsescenter skal føre optegnelser over en chaufførs deltagelse i et efteruddannelseskursus. Optegnelserne skal opbevares i minimum 5 år, og skal på forlangende forevises til Færdselsstyrelsen.

§ 34. Et godkendt uddannelsescenter skal hurtigst muligt efter at en chauffør har gennemført et efteruddannelseskursus indrapportere de oplysninger herom, som er nødvendige for at Færdselsstyrelsen kan træffe afgørelse om udstedelse af kvalifikationsbevis.

Kapitel 6

Uddannelsessted

§ 35. En chauffør som er dansk statsborger eller statsborger i en anden stat indenfor Den Europæiske Union skal opnå de i kapitel 3 omhandlede grundlæggende kvalifikationer i Danmark, hvis han eller hun har sin sædvanlige bopæl her i landet

§ 36. En chauffør som ikke er statsborger i en stat indenfor Den Europæiske Union, men som er ansat i eller benyttes af en virksomhed, der er etableret indenfor Den Europæiske Union, skal for at få udstedt et kvalifikationsbevis opnå de grundlæggende kvalifikationer i Danmark, hvis permanent opholdstilladelse eller arbejdstilladelse er udstedt her i landet eller hvis virksomheden er etableret her i landet.

§ 37. En chauffør skal følge den i kapitel 4 omhandlede efteruddannelse i det land indenfor EU, hvor pågældende har sædvanlig bopæl eller i det land indenfor EU, hvor pågældende arbejder.

Kapitel 7

Uddannelsescentre

§ 38. Med uddannelsescenter i denne bekendtgørelse forstås en fysisk eller juridisk person, som tilbyder uddannelse til erhvervelse af grundlæggende kvalifikationer som anført i kapitel 3 og/eller efteruddannelse som anført i kapitel 4.

Ansøgning og godkendelse

§ 39. Uddannelsesvirksomhed efter denne bekendtgørelse kan alene drives med godkendelse fra Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 meddeles efter skriftlig ansøgning til et uddannelsescenter, som med hensyn til sine økonomiske forhold og omstændighederne i øvrigt vurderes at have de nødvendige forudsætninger for at drive uddannelsesvirksomhed på en sådan måde, at kravet til en god uddannelse tilgodeses.

Stk. 3. Den virksomhed et uddannelsescenter er godkendt til at drive, skal fremgå af godkendelsen/tilladelsen.

Stk. 4. Der kan knyttes vilkår til tilladelsen.

§ 40. En ansøgning om godkendelse efter § 39 skal indeholde følgende:

1) Et passende kvalifikations- og uddannelsesprogram med angivelse af, hvilke fag der undervises i, en undervisningsplan og hvilke undervisningsmetoder, der vil blive anvendt,

2) oplysninger om undervisernes kvalifikationer og kompetenceområder,

3) oplysninger om undervisningslokaler, undervisningsmaterialer, udstyr til praktikdelen og køretøjspark, og

4) oplysninger om betingelser for deltagelse i undervisningen herunder deltagerantal.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinier for indholdet og arten af oplysninger efter stk. 1.

§ 41. Til godkendelse af et uddannelsescenter kræves det bl.a. at

1) uddannelsescenteret garanterer, at underviserne har indgående kendskab til den seneste udvikling i regler og uddannelseskrav,

2) uddannelsescentret sikrer, at underviserne som led i en specifik udvælgelsesprocedure dokumenterer, at de er i besiddelse af både fagkundskaber og pædagogisk viden, og at

3) uddannelsescenteret sikrer, at underviserne med hensyn til den praktiske del af uddannelsen dokumenterer, at de har erfaring som erhvervschauffører eller tilsvarende kørselserfaring, f.eks. som kørelærer til tunge erhvervskøretøjer.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinier for godkendelse af et uddannelsescenter, herunder nærmere krav til uddannelsesplaner, undervisernes kvalifikationer, uddannelsescentrets ressourcer m.v.

Undervisere

§ 42. Undervisere ved et uddannelsescenter skal have

1) pædagogisk uddannelse eller pædagogisk erfaring,

2) godt kendskab til lovgivningen og uddannelseskravene på området, og

3) godt kendskab til undervisningsmaterialet og undervisningsmetoderne.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan fastsætte nærmere krav til uddannelse og kvalifikationer for undervisere efter stk. 1.

§ 43. En underviser, der skal arbejde som instruktør ved køretimer, skal være velkvalificeret og have aktuel erfaring som erhvervschauffør af køretøjskategorien eller tilsvarende erfaring, jfr. dog § 14, stk. 2.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan fastsætte nærmere krav til uddannelse og kvalifikationer for undervisere efter stk. 1.

Tilsyn

§ 44. Færdselsstyrelsen fører tilsyn med uddannelsesvirksomhed i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Efter begæring fra tilsynsmyndigheden skal et godkendt uddannelsescenter give adgang til virksomheden med tilhørende lokaler, udlevere dokumenter som vedrører virksomheden og bistå ved tilsynet.

§ 45. Et godkendt uddannelsescenter er forpligtet til at indberette ændringer i uddannelsescentrets forhold af betydning for godkendelsen som uddannelsescenter, jf. § 39, § 40 og § 41. Ændringerne skal indberettes til tilsynsmyndigheden, jf. § 44, stk. 1.

Inddragelse af godkendelse m.m.

§ 46. Færdselsstyrelsen kan inddrage en godkendelse udstedt til et uddannelsescenter hvis

1) uddannelsescentret viser sig at være uegnet til at drive den pågældende virksomhed,

2) uddannelsesvirksomheden drives i strid med gældende regler eller i øvrigt på utilfredsstillende vis, herunder hvis virksomheden drives i strid med ansøgning og godkendelse,

3) der ikke har været drevet uddannelsesvirksomhed indenfor de seneste 12 måneder, eller

4) uddannelsescenteret begærer det.

Kapitel 8

Tilsyn og afgørelse

§ 47. Færdselsstyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelse om overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 48. Færdselsstyrelsens afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport- og energiministeren eller anden administrativ myndighed.

Kapitel 9

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 49. Overtrædelse af § 3, § 28 og § 39, stk. 1, kan straffes med bøde.

§ 50. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 51. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. september 2006.

Stk. 2. Bestemmelserne om opnåelse af grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse for at kunne udføre personbefordring med et køretøj hvortil der kræves kørekort til en af kategorierne D1, D1+E, D og D+E finder anvendelse fra og med den 10. september 2008.

Stk. 3. Bestemmelserne om opnåelse af grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse for at kunne udføre godstransport med et køretøj hvortil der kræves kørekort til en af kategorierne C1, C1+E, C og C+E finder anvendelse fra og med den 10. september 2009.

Færdselsstyrelsen, den 18. august 2006

Carsten Falk Hansen

/Jan LindeskovBilag 1

Afdeling 1 i Bilag 1 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003

BILAG I

MINIMUMSKRAV TIL KVALIFIKATIONER OG UDDANNELSE

Afdeling 1: Emneliste

De kundskaber, som skal tages i betragtning ved medlemsstaternes konstatering af chaufførens grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse, skal som minimum omfatte de emner, der er opført på denne liste. Personer, der ønsker at blive chauffører, skal opnå et sådant niveau af kundskaber og praktiske færdigheder, som er nødvendigt, for at de på sikker vis kan føre et køretøj af den relevante kørekortskategori.

Minimumsniveauet for kundskaberne må ikke være lavere end niveau 2 i den oversigt over uddannelsesniveauerne, der findes i bilag I til beslutning 85/368/EØF 2) , dvs. et uddannelsesniveau, der er opnået ved obligatorisk skolegang suppleret med erhvervsuddannelse.

1. Videreuddannelse i rationel kørsel med hovedvægt på sikkerhed

Alle kørekort

1.1. Mål: at kende de karakteristiske egenskaber ved kraftoverføring for at kunne optimere brugen heraf

Motorers drejningsmoment, effektkurver og brændstofforbrugskurver, optimalt køreområde på omdrejningstælleren samt diagrammer for gearenes overlapning.

1.2. Mål: at kende sikkerhedsanordningernes karakteristiske egenskaber og funktioner med henblik på at beherske køretøjet, mindske slid og forebygge fejl

Særlige kendetegn ved pneumatisk/hydraulisk bremsesystem, grænser for brug af bremser og retarder, kombineret brug af bremser og retarder, bedste valg af hastighed og gear, brug af køretøjets inerti, brug af forskellige metoder til at nedsætte hastigheden og til bremsning ved kørsel ned ad bakke samt reaktion ved funktionssvigt.

1.3. Mål: at kunne optimere brændstofforbruget

Optimering af brændstofforbruget ved anvendelse af, hvad der er lært under punkt 1.1 og 1.2.

Kørekort til kategori C, C + E, C1 og C1 + E

1.4. Mål: at kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet

Kræfter på køretøjet under kørsel, brug af forskellige gear alt efter køretøjets belæsningstilstand og vejens længdeprofil, beregning af køretøjets eller vogntogets nyttelast, beregning af lastrummets størrelse, placering af godset, følgerne af for stort akseltryk, køretøjets stabilitet og tyngdepunkt, emballagetyper og paller.

Hovedkategorier af gods, der kræver surring, sikrings- og surringsteknikker, brug af surringsremme, kontrol af surringsanordningerne, brug af udstyr til godshåndtering samt brug af presenning.

Kørekort til kategori D, D + E, D1 og D1 + E

1.5. Mål: at kunne varetage passagerernes sikkerhed og komfort

Justering af langsgående og sidelæns bevægelser, fælles brug af vejnettet, placering på kørebanen, smidig opbremsning, overhæng, brug af særlige infrastrukturer (offentlige arealer, særlige kørebaner), løsning af konflikter mellem sikker kørsel og andre af chaufførens funktioner, kontakt med passagerer samt særlige aspekter ved befordring af visse typer passagerer (handicappede, børn).

1.6. Mål: at kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet

Kræfter på køretøjet under kørsel, brug af forskellige gear alt efter køretøjets belæsningstilstand og vejens længdeprofil, beregning af køretøjets eller vogntogets nyttelast, placering af godset, følgerne af for stort akseltryk, køretøjets stabilitet og tyngdepunkt.

2. Anvendelse af reglerne

Alle kørekort

2.1. Mål: at kende vejtransportens sociale kontekst og reglerne

Specifikke arbejdstidsregler for transport, forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 3)  og deres principper, anvendelse og konsekvenser, sanktioner for mangelfuld, ukorrekt eller svigagtig brug af fartskriver, kendskab til vejtransportens sociale kontekst: chaufførernes rettigheder og pligter med hensyn til grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse.

Kørekort til kategori C, C + E, C1 og C1 + E

2.2. Mål: at kende reglerne på godstransportområdet

Transporttilladelser, forpligtelser i henhold til standardkontrakter for godstransport, udfærdigelse af dokumenter, der giver en kontrakt konkret form, internationale transporttilladelser, forpligtelser i henhold til CMR-konventionen, udfærdigelse af internationalt fragtbrev, krydsning af landegrænser, speditører samt særlige ledsagedokumenter til gods.

Kørekort til kategori D, D + E, D1 og D1 + E

2.3. Mål: at kende reglerne for passagerbefordring

Transport af særlige grupper, sikkerhedsudstyr om bord på bussen, sikkerhedsseler og lastning af køretøjet.

3. Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik

Alle kørekort

3.1. Mål: at være opmærksom på farer i trafikken og arbejdsulykker

Arbejdsulykkestyper på transportområdet, statistikker for færdselsulykker, indblanding af store køretøjer samt menneskelige, materielle og økonomiske følger.

3.2. Mål: at kunne forebygge kriminalitet og menneskesmugling

Generel information, følger for chaufføren, forebyggende foranstaltninger, checkliste samt lovgivning om transportvirksomhedens ansvar.

3.3. Mål: at kunne forebygge fysiske risici

Ergonomi: farlige bevægelser og stillinger, fysisk kondition, øvelser i håndtering af gods samt personlige værnemidler.

3.4. Mål: at være bevidst om betydningen af fysisk og psykisk egnethed

Principperne om sunde og afbalancerede spisevaner, virkninger af alkohol, medicin og andre stoffer, der kan ændre adfærden, symptomer på træthed og stress og disses årsager og virkninger samt den grundlæggende betydning af skift mellem arbejde og hvile.

3.5. Mål: at kunne vurdere nødsituationer

Adfærd i nødsituationer: vurdere situationen, undgå forværring af en ulykke, tilkalde hjælp, hjælpe tilskadekomne og yde førstehjælp, reaktion ved brand, evakuering af personer i tunge erhvervskøretøjer og buspassagerer, sørge for alle passagerers sikkerhed, reaktion i tilfælde af aggression, grundprincipperne for udfyldelse af fælles skadeanmeldelse.

3.6. Mål: at kunne tilpasse sin optræden på en måde, der bidrager til at højne en servicevirksomheds image

Chaufførens optræden og image: betydningen for virksomheden af kvaliteten af den ydelse, chaufføren leverer, chaufførens forskellige roller, forskellige personer, som chaufføren kommer i kontakt med, vedligeholdelse af køretøjet, tilrettelæggelse af arbejdet, kommercielle og finansielle følger af tvister.

Kørekort til kategori C, C + E, C1 og C1 + E

3.7. Mål: at kende vejgodstransportens økonomiske kontekst og markedsorganisationen

Vejtransport i forhold til andre transportmåder (konkurrence, speditører), forskellige vejtransportaktiviteter (transport for tredjemands regning, egen virksomhed, transportrelaterede aktiviteter), hovedtyper af transportvirksomheder og transportrelaterede aktiviteter og deres organisation, specialisering inden for transport (tank, kontrolleret temperatur mv.) samt sektorens udvikling (diversificering af ydelser, kombination af bane og vej, underentreprise mv.).

Kørekort til kategori D, D + E, D1 og D1 + E

3.8. Mål: at kende den økonomiske kontekst for personbefordring ad vej og markedsorganisationen

Personbefordring ad vej i forhold til de forskellige personbefordringsmåder (tog, personbiler), forskellige aktiviteter inden for personbefordring ad vej, grænsepassage (international befordring) samt hovedtyper af virksomheder, der udfører personbefordring ad vej.


2) Rådets beslutning 85/368/EØF af 16. juli 1985 om sammenlignelighed af de ved erhvervsuddannelse i medlemsstaterne opnåede kvalifikationer (EFT L 199 af 31.7.1985, s. 56).

3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 ophæver og erstatter forordning (EØF) nr. 3820/85 samt ændrer enkelte bestemmelser i forordning (EØF) nr. 3821/85. De nye bestemmelser træder i kraft henholdsvis den 1. maj 2006 og den 11. maj 2007.Bilag 2

Bilag 2 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003

BILAG II

BESTEMMELSER VEDRØRENDE EF-MODELLEN FOR CHAUFFØRUDDANNELSESBEVIS

 

 

1.

De fysiske egenskaber ved EF-modellen for chaufføruddannelsesbevis skal være i overensstemmelse med ISO-standard 7810 og 7816-1.

 

Verifikationsmetoderne for chaufføruddannelsesbevis med henblik på at sikre overensstemmelse med internationale standarder skal være i overensstemmelse med ISO-standard 10373.

 

 

2.

Beviset har to sider:

 

Forside:

 

a)

betegnelsen »chaufføruddannelsesbevis« trykt med store bogstaver på den udstedende medlemsstats sprog

 

b)

angivelse af navnet på den udstedende medlemsstat er valgfrit

 

c)

den udstedende medlemsstats nationalitetsmærke trykt i negativ i et blåt rektangel og omgivet af tolv gule stjerner.

 

 

Nationalitetsmærkerne er følgende:

 

 

B: Belgien

 

 

DK: Danmark

 

 

D: Tyskland

 

 

GR: Grækenland

 

 

E: Spanien

 

 

F: Frankrig

 

 

IRL: Irland

 

 

I: Italien

 

 

L: Luxembourg

 

 

NL: Nederlandene

 

 

A: Østrig

 

 

P: Portugal

 

 

FIN: Finland

 

 

S: Sverige

 

 

UK: Det Forenede Kongerige

 

d)

bevisets specifikke oplysninger nummereret således

 

 

1.

indehaverens efternavn

 

 

2.

indehaverens fornavn(e)

 

 

3.

indehaverens fødselsdato og fødested

 

 

4.

a) udstedelsesdato

 

 

 

b) udløbsdato

 

 

 

c) angivelse af den myndighed, der udsteder beviset (kan trykkes på bagsiden)

 

 

 

d) et andet nummer end kørekortsnummeret, der tjener administrative hensyn (valgfrit)

 

 

5.

a) kørekortets nummer

 

 

 

b) bevisets løbenummer

 

 

6.

foto af indehaveren

 

 

7.

indehaverens underskrift

 

 

8.

bopæl eller postadresse (valgfrit)

 

 

9.

(under)kategorier af køretøjer, for hvilke chaufføren opfylder kravene til grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse

 

e)

betegnelsen »EF-model« på den udstedende medlemsstats sprog og betegnelsen »chaufføruddannelsesbevis« på de øvrige fællesskabssprog trykt i blåt på en sådan måde, at det udgør bevisets baggrund:

 

 

tarjeta de cualificación del conductor

 

 

chaufføruddannelsesbevis

 

 

Fahrerqualifizierungsnachweis

 

 

δελτίο επιμόρφωσης οδηγού

 

 

driver qualification card

 

 

carte de qualification de conducteur

 

 

cárta cáilíochta tiomána

 

 

carta di qualificazione del conducente

 

 

kwalificatiekaart bestuurder

 

 

carta de qualificação do motorista

 

 

kuljettajan ammattipätevyyskortti

 

 

yrkeskompetensbevis för förare

 

f)

farveangivelse:

 

 

– blå: Pantone Reflex blue

 

 

– gul: Pantone yellow

 

Bagside:

 

a)

9.

(under)kategorier af køretøjer, for hvilke chaufføren opfylder kravene til grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse

 

 

10.

den fællesskabskode, der er omhandlet i artikel 10 i dette direktiv

 

 

11.

plads til, at den udstedende medlemsstat kan påføre beviset påtegninger, der er nødvendige af administrative hensyn, eller som vedrører trafiksikkerheden (valgfrit). Hvis påtegningen falder ind under en af de rubrikker, der er anført i dette bilag, skal nummeret på denne rubrik angives foran påtegningen

 

b)

en forklaring på de nummererede rubrikker på bevisets for- og bagside (mindst rubrik 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b og 10).

 

Hvis en medlemsstat ønsker at affatte disse angivelser på et andet nationalt sprog end et af følgende sprog: dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, udarbejder den en tosproget udgave af beviset med et af nævnte sprog, med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette bilag.

 

 

3.

Sikkerhed, herunder databeskyttelse

Bevisets forskellige elementer skal udelukke risiko for forfalskning eller manipulation og afsløre forsøg herpå.

Medlemsstaten drager omsorg for, at bevisets sikkerhedsniveau mindst svarer til kørekortets sikkerhedsniveau.

 

 

4.

Særlige bestemmelser

Medlemsstaterne kan efter høring af Kommissionen tilføje farver eller mærkning, som f.eks. stregkoder, nationale symboler og sikkerhedsfeatures, med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette bilag.

Af hensyn til den gensidige anerkendelse af beviserne må stregkoden ikke indeholde andre oplysninger end dem, der allerede findes i læsbar form på chaufføruddannelsesbeviset, eller som er nødvendige for proceduren ved udstedelse af beviset.


EF-MODEL FOR CHAUFFØRUDDANNELSESBEVIS

AR1229_1.JPG Size: (339 X 232)

AR1229_2.GIF Size: (350 X 242)

 


AR1229_3.JPG Size: (331 X 230)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF (EF-Tidende 2003 nr. L 226 s. 0004-0017).