Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0076
 
32002L0091
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger 1)

 

I medfør af § 16, stk. 1, § 17, stk. 1 og 3, § 24, stk. 1-4, § 25, stk. 1, § 28, § 29, stk. 4, nr. 1 og 2, § 30, § 31, stk. 2 og § 32, stk. 2, i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger samt efter bemyndigelse i henhold til §§ 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 685 af 22. juni 2006 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Ejere og brugere af kedel- og varmeanlæg, der som hovedformål anvendes til bygningsopvarmning, skal lade anlæggene efterse som fastsat i denne bekendtgørelse og i Energistyrelsens retningslinjer.

§ 2. Denne bekendtgørelse omfatter følgende kedelanlæg:

1) Oliefyrede anlæg med brændere af forstøvningstypen.

2) Fastbrændselsanlæg, jf. dog stk. 3.

3) Gasfyrede anlæg med en effekt på over 100 kW.

Stk. 2. Ved kedelanlæg forstås en kombination af kedelbeholder, brænder, pumpe og automatik, der er konstrueret til at overføre forbrændingsvarme til et vand- eller luftbaseret opvarmningssystem.

Stk. 3. Fastbrændselsanlæg, der anvender biobrændsel, og kedler i fjernvarmecentraler er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Bekendtgørelsen omfatter endvidere varmeanlæg med kedler, der er mere end 15 år gamle.

Stk. 5. Ved varmeanlæg forstås en kombination af kedelanlæg, beholdere, rør, pumper, automatik og radiatorer, der tilsammen anvendes til nyttiggørelse af varmen i et centralvarmeanlæg.

Stk. 6. Luftvarmeanlæg er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Regelmæssigt eftersyn m.v. af olie- og gasfyrede kedelanlæg samt fastbrændselskedler

§ 3. Kedler i oliefyrede anlæg skal renses mindst én gang om året af en godkendt teknisk ekspert.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 gælder ikke for kedler, der er omfattet af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder.

§ 4. Oliefyrede kedelanlæg og fastbrændselskedelanlæg skal efterses mindst hvert femte år af en godkendt teknisk ekspert.

§ 5. Gasfyrede kedelanlæg med en effekt på over 100 kW skal efterses mindst hvert fjerde år af en godkendt teknisk ekspert.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 gælder også for anlæg med flere kedler, der tilsammen har en samlet effekt på over 100 kW.

§ 6. Ved det regelmæssige eftersyn af oliefyrede kedelanlæg, som nævnt i § 4, kontrolmåles forbrændingsluftens temperatur, røggassens temperatur, sodtal samt iltindhold. Ved anlæg med blåflammebrændere måles tillige røggassens kulilteindhold.

Stk. 2. Ved det regelmæssige eftersyn af fastbrændselskedelanlæg, som nævnt i § 4, kontrolmåles CO-indholdet korrigeret til 10 pct. iltindhold i henhold til den europæiske standard EN 303-5.

Stk. 3. Ved det regelmæssige eftersyn af gasfyrede kedelanlæg, som nævnt i § 5, med gas/blæseluftbrænder kontrolmåles forbrændingsluftens temperatur, røgtemperatur samt iltindhold.

Stk. 4. Ved det regelmæssige eftersyn, som nævnt i §§ 4 og 5, indsamles data efter retningslinjer fastsat af Energistyrelsen.

Stk. 5. På grundlag af måling af røggastemperatur og iltindhold konstaterer den tekniske ekspert røgtabet i procent af den indfyrede energi.

Stk. 6. På grundlag af målingerne samt de indsamlede data konstaterer den tekniske ekspert anlæggets samlede årsvirkningsgrad. Årsvirkningsgraden fastlægges ud fra referencer fastsat af Energistyrelsen.

§ 7. Grænseværdier for røgtab, sodtal, CO m.v. ved eftersyn af kedelanlæg omfattet af §§ 4 og 5 er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Såfremt anlægget ikke overholder grænseværdierne fastsat i bilag 1, skal den tekniske ekspert senest 4 uger efter eftersynet følge op overfor ejeren eller brugeren efter retningslinjer fastsat af Energistyrelsen.

Stk. 3. Hvis røgtabet for kedelanlæg omfattet af §§ 4 og 5 overstiger de grænseværdier, der er fastsat i bilag 1, er ejeren eller brugeren af anlægget forpligtet til inden for 8 uger at få foretaget de fornødne forbedringer, således at anlægget overholder de fastsatte værdier.

§ 8. Ved kontrolmålinger må den tekniske ekspert kun anvende måleinstrumenter, der efter Energistyrelsens nærmere anvisning har været underkastet kontrol og eventuel fornøden justering og kalibrering på et laboratorium, der er akkrediteret til at udføre teknisk prøvning og kalibrering af Den Danske Akkrediterings og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsopgavers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Energistyrelsen kan træffe bestemmelse om, at den tekniske ekspert skal opbevare eller indsende dokumentation for kontrol med og eventuel justering og kalibrering af de måleinstrumenter, der anvendes ved regelmæssige eftersyn.

Stk. 3. Energistyrelsen kan træffe nærmere bestemmelse om, hvilke typer af måleinstrumenter der må anvendes ved kontrolmålinger.

§ 9. Den tekniske ekspert skal personligt efterse kedelanlægget. På grundlag af de indsamlede data, jf. § 6, stk. 4, samt det konstaterede røgtab og årsvirkningsgrad indberetter den tekniske ekspert resultaterne fra det regelmæssige eftersyn i et standardiseret format og en standardiseret udformning (eftersynsrapport), som er godkendt af Energistyrelsen.

Stk. 2. Den tekniske ekspert skal i elektronisk form indberette de oplysninger, der indgår i eftersynet, samt en elektronisk kopi af eftersynsrapporten til FEM-sekretariatet, jf. § 31, stk. 1, efter retningslinjer fastsat af Energistyrelsen.

Stk. 3. Et regelmæssigt eftersyn får først gyldighed, når den tekniske ekspert har indberettet oplysningerne nævnt i stk. 1. Det er en betingelse for eftersynets gyldighed, at den tekniske ekspert har indberettet alle krævede oplysninger, og at de indberettede oplysninger ikke indeholder åbenlyse fejl. Energistyrelsen kan afvise indberetningen, hvis betingelserne ikke er opfyldt.

Stk. 4. Den tekniske ekspert rådgiver ejeren henholdsvis brugeren om betydningen af de foretagne målinger, indsamlede data og resultaterne heraf. Endvidere rådgives om de økonomiske eller andre væsentlige fordele, der er forbundet med at foretage de forbedringer, som er foreslået i eftersynsrapporten. Rentabilitetsgrænsen er fastsat i bilag 1. Rådgivning gives også i de tilfælde, hvor resultaterne ligger inden for de grænseværdier, der er fastsat i bilag 1.

§ 10. Efter det regelmæssige eftersyn udfylder den tekniske ekspert et mærkat med oplysninger om eftersynet og fristen for næste eftersyn. Den tekniske ekspert påsætter mærkatet et synligt sted på anlægget. Eftersynsnumre for mærkater og eftersynsrapporter tildeles på forhånd af FEM-sekretariatet.

Stk. 2. De mærkater, der anvendes af den tekniske ekspert, skal være udstedt af Energistyrelsen.

Kapitel 3

Engangseftersyn af varmeanlæg

§ 11. Varmeanlæg med kedler, der er mere end 15 år gamle, skal efterses. 15 års-eftersynet gælder alle oliefyrede og fastbrændselsfyrede varmeanlæg samt gasfyrede varmeanlæg. Dette gælder dog ikke, hvor det primære brændsel er biobrændsel.

Stk. 2. Engangseftersyn af varmeanlæg med kedler, der er mere end 15 år gamle, i bygninger, der ikke er omfattet af kravet om regelmæssig energimærkning, jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, skal foretages af en godkendt teknisk ekspert i kedlens 16. år, jf. dog § 34. Omfanget af eftersynet fremgår af retningslinjer fastsat af Energistyrelsen.

Stk. 3. Eftersyn efter stk. 2 for kedler i bygninger, der ikke er omfattet af kravet om regelmæssig energimærkning, kan i udførelsesåret erstatte de regelmæssige eftersyn i §§ 4 og 5.

Stk. 4. Engangseftersyn af varmeanlæg med kedler, der er mere end 15 år gamle, i bygninger, der er omfattet af kravet om regelmæssig energimærkning, jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, skal foretages af en beskikket energikonsulent i forbindelse med den første energimærkning, der udarbejdes efter at kedlen er fyldt 15 år, dog inden kedlen fylder 20 år. Engangseftersynet er en del af energimærkningen af bygningen. Omfanget af eftersynet fremgår af retningslinjer fastsat af Energistyrelsen.

§ 12. Forud for engangseftersynet indhenter den tekniske ekspert relevante oplysninger om bygningen (kedeldata, kollektiv forsyning, nøgletal m.v.).

§ 13. Ved engangseftersynet indsamler den tekniske ekspert data om varmeproducerende og varmefordelende anlæg efter retningslinjer fastsat af Energistyrelsen.

Stk. 2. På grundlag af de indsamlede data vurderer den tekniske ekspert anlæggets energieffektivitet.

Stk. 3. Ved engangseftersynet foretager den tekniske ekspert desuden kontrolmålinger på kedler i overensstemmelse med § 6.

§ 14. Den tekniske ekspert skal personligt efterse varmeanlægget. På grundlag af indhentede oplysninger, jf. § 12, og indsamlede data og kontrolmålinger, jf. § 13, indberetter den tekniske ekspert resultaterne fra eftersynet i et standardiseret format og en standardiseret udformning (eftersynsrapport), som er godkendt af Energistyrelsen.

Stk. 2. Den tekniske ekspert skal i elektronisk form indberette de oplysninger, der indgår i eftersynet, samt en elektronisk kopi af eftersynsrapporten til FEM-sekretariatet efter retningslinjer fastsat af Energistyrelsen.

Stk. 3. Et engangseftersyn får først gyldighed, når den tekniske ekspert har indberettet oplysningerne nævnt i stk. 1, og eftersynsrapporten efterfølgende er blevet tildelt et eftersynsnummer af FEM-sekretariatet. Det er en betingelse for tildeling af eftersynsnummer, at den tekniske ekspert har indberettet alle krævede oplysninger, og at de indberettede oplysninger ikke indeholder åbenlyse fejl. Energistyrelsen kan afvise indberetningen og afslå tildeling af eftersynsnummer, hvis betingelserne ikke er opfyldt.

Stk. 4. På baggrund af den tekniske eksperts vurderinger og indholdet i eftersynsrapporten, rådgiver den tekniske ekspert ejeren henholdsvis brugeren med hensyn til udskiftning af kedlen og andre ændringer af varmeanlægget, herunder om muligheden for tilslutning til kollektive forsyningsanlæg. Eftersynet skal indeholde rådgivning om alternative løsninger. Rådgivningen skal ske efter retningslinjer fastsat af Energistyrelsen.

§ 15. Ved engangseftersyn af varmeanlæg må den tekniske ekspert alene anvende måleinstrumenter, der opfylder kravene i § 8.

Kapitel 4

Tekniske eksperter

§ 16. Energistyrelsen godkender efter ansøgning tekniske eksperter til at udføre eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger. Godkendelsen som teknisk ekspert er personlig og foretages for følgende kategorier:

1) Teknisk ekspert i oliefyrede kedelanlæg og fastbrændselskedelanlæg.

2) Teknisk ekspert i gasfyrede kedelanlæg.

3) Teknisk ekspert i oliefyrede og fastbrændselsfyrede varmeanlæg.

4) Teknisk ekspert i gasfyrede varmeanlæg.

§ 17. For at kunne godkendes som teknisk ekspert og udøve virksomhed i forbindelse med eftersyn af oliefyrede kedelanlæg og fastbrændselskedelanlæg i bygninger skal den tekniske ekspert opfylde og dokumentere følgende kvalifikationskrav: Den tekniske ekspert skal

1) være godkendt oliefyrsmontør eller oliefyrstekniker eller uddannet skorstensfejer eller være VVS-tekniker og

2) have gennemgået efteruddannelse som teknisk ekspert efter nærmere bestemmelse fra Energistyrelsen med bestået eksamen.

Stk. 2. For at kunne godkendes som teknisk ekspert og udøve virksomhed i forbindelse med eftersyn af gasfyrede kedelanlæg i bygninger skal den tekniske ekspert opfylde og dokumentere følgende kvalifikationskrav: Den tekniske ekspert skal

1) have erhvervet et A-gascertifikat eller have erhvervet autorisation til indregulering og funktionsafprøvning af større gasfyrede anlæg eller være VVS-tekniker og

2) have gennemgået efteruddannelse som teknisk ekspert efter nærmere bestemmelse fra Energistyrelsen med bestået eksamen.

Stk. 3. For at kunne godkendes som teknisk ekspert til at foretage engangseftersyn af oliefyrede og fastbrændselsfyrede varmeanlæg i bygninger, der ikke er omfattet af kravet om regelmæssig energimærkning, jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, skal den tekniske ekspert opfylde og dokumentere følgende kvalifikationskrav: Den tekniske ekspert skal

1) være godkendt oliefyrsmontør eller oliefyrstekniker eller være VVS-tekniker eller være beskikket energikonsulent til enfamiliehuse og

2) have gennemgået efteruddannelse som teknisk ekspert efter nærmere bestemmelse fra Energistyrelsen med bestået eksamen.

Stk. 4. For at kunne godkendes som teknisk ekspert til at foretage engangseftersyn af gasfyrede varmeanlæg i bygninger, der ikke er omfattet af kravet om regelmæssig energimærkning, jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, skal den tekniske ekspert opfylde og dokumentere følgende kvalifikationskrav: Den tekniske ekspert skal

1) have erhvervet et A-gascertifikat eller have erhvervet autorisation til indregulering og funktionsafprøvning af større gasfyrede anlæg eller være VVS-tekniker eller være beskikket energikonsulent til enfamiliehuse, og

2) have gennemgået efteruddannelse som teknisk ekspert efter nærmere bestemmelse fra Energistyrelsen med bestået eksamen.

Stk. 5. Energistyrelsen kan meddele personer, der i udlandet har opnået uddannelsesmæssige kvalifikationer, som kan sidestilles med kravene i stk. 1-5, godkendelse til at virke som tekniske eksperter her i landet.

Stk. 6. Uanset uddannelseskravene i stk. 1-5 kan en teknisk eksperts uddannelse godkendes, hvis eksperten dokumenterer, at vedkommende på anden vis har erhvervet teoretiske og faglige kvalifikationer, som svarer til de nævnte uddannelser. Energistyrelsen kan fastsætte krav til den nævnte dokumentation, herunder at vedkommende skal bestå nærmere angivne prøver eller gennemføre nærmere angivne kurser.

Stk. 7. På godkendelsestidspunktet må et gennemført efteruddannelseskursus som teknisk ekspert i varmeanlæg som nævnt i stk. 3-5 højst være 1 år gammelt.

Stk. 8. Godkendelse kan nægtes, såfremt den pågældende i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve virksomheden som teknisk ekspert på forsvarlig måde.

Stk. 9. Tekniske eksperter, der har fået inddraget godkendelsen som teknisk ekspert efter § 24, stk. 1, nr. 3 eller 4, inden for de seneste 3 år, kan ikke ansøge om godkendelse som teknisk ekspert.

Stk. 10. Den tekniske ekspert skal være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

§ 18. Godkendelsen som teknisk ekspert udløber efter 3 år, men kan fornys efter ansøgning.

Stk. 2. Det er en forudsætning for fornyet godkendelse, at ansøgeren fortsat opfylder betingelserne for godkendelse som teknisk ekspert.

Stk. 3. Korrekt ansøgning om fornyet godkendelse skal være kommet frem til FEM-sekretariatet senest 4 måneder, inden godkendelsen udløber. Ansøgninger, der først er modtaget efter ansøgningsfristens udløb, vil blive behandlet i den rækkefølge, de er modtaget.

Stk. 4. Ansøgninger om fornyet godkendelse, der er modtaget senere end 1 år efter godkendelsens ophør, behandles efter reglerne om godkendelse i §§ 16 og 17.

§ 19. Tekniske eksperter skal i deres virksomhed som tekniske eksperter

1) følge de retningslinjer for deres virksomhed, som til enhver tid måtte blive udsendt fra Energistyrelsen,

2) følge de kurser, orienteringsmøder m.v., som er obligatoriske efter nærmere bestemmelse fra Energistyrelsen,

3) overholde de bestemmelser om honorar for udførelsen af eftersynsopgaver, som følger af bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger,

4) være momsregistreret eller ansat i et firma, der er momsregistreret,

5) betale skyldige gebyrer for godkendelse, kurser m.v.,

6) anvende det format og den udformning for eftersynsrapporter, som er foreskrevet i § 9, stk. 1, og § 14, stk. 1,

7) indberette resultater fra de foretagne eftersyn, jf. §§ 9 og 14,

8) indsende supplerende dokumentation for tekniske eftersyn samt dokumentation for andre ydelser, som den tekniske ekspert udfører i sin egenskab af godkendt teknisk ekspert, efter nærmere bestemmelse fra Energistyrelsen,

9) følge Energistyrelsens anvisninger i forbindelse med kvalitetskontrol af eftersyn m.v. og

10) efterkomme afgørelser i klagesager truffet af Energistyrelsen eller Energiklagenævnet.

§ 20. Firmaer, der beskæftiger tekniske eksperter, skal være registreret hos FEM-sekretariatet.

Stk. 2. Registrerede firmaer skal

1) følge de retningslinjer for deres virksomhed, som til enhver tid måtte blive udsendt fra Energistyrelsen,

2) overholde de bestemmelser om honorar for tekniske eksperters ydelser, som Energistyrelsen fastsætter ved bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger,

3) være momsregistreret,

4) betale skyldige gebyrer for registrering, godkendelse af ansatte tekniske eksperter m.v.,

5) følge Energistyrelsens anvisninger i forbindelse med kvalitetskontrol af eftersyn m.v. og

6) efterkomme afgørelser i klagesager truffet af Energistyrelsen eller Energiklagenævnet.

Stk. 3. Energistyrelsen kan nægte et firma registrering, hvis betingelserne i stk. 2 og § 22 ikke er opfyldt.

§ 21. Hvis de lovpligtige eftersyn af kedel- og varmeanlæg samt kedelrensning udføres i forbindelse med andet arbejde, herunder vedligeholdelsesarbejde og service, skal det registrerede firma drage omsorg for, at det af fakturaen til ejeren eller brugeren af anlægget klart fremgår, hvad omkostningen til det lovpligtige eftersyn har været.

§ 22. Den tekniske ekspert og det firma, som den tekniske ekspert er ansat i, må ikke have ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr. Det hindrer dog ikke godkendelse af en teknisk ekspert eller registrering af et firma, at gælden til det offentlige overstiger 100.000 kr., såfremt pågældende for den del af gælden, der overstiger 100.000 kr., har indgået afdragsordning med inddrivelsesmyndigheden eller har stillet sikkerhed.

§ 23. Den tekniske ekspert og det firma, som den tekniske ekspert er ansat i, skal være uvildige i den enkelte sag, således at vedkommende skal være uafhængig af interesser, der kan påvirke arbejdet som teknisk ekspert.

§ 24. Energistyrelsen kan inddrage en teknisk eksperts godkendelse, hvis vedkommende

1) ikke længere opfylder betingelserne for at være godkendt som teknisk ekspert,

2) ikke overholder de regler, der er fastsat i §§ 19, 22 og 23,

3) begår grove eller gentagne alvorlige fejl i forbindelse med udførelse af eftersyn og andre ydelser, som den tekniske ekspert udfører i sin egenskab af teknisk ekspert, eller

4) har modtaget en advarsel, jf. § 25, stk. 1, og i samme eller efterfølgende godkendelsesperiode begår yderligere alvorlige eller gentagne fejl i forbindelse med udførelse af eftersyn og andre ydelser, som den tekniske ekspert udfører i sin egenskab af godkendt teknisk ekspert.

Stk. 2. Inddragelse af en godkendelse som teknisk ekspert kan gøres betinget af berigtigelse af nærmere angivne forhold, særligt hvis inddragelsen skyldes forhold, der kan henføres til det firma, hvori den tekniske ekspert er beskæftiget. Energistyrelsen kan fastsætte en frist for berigtigelsen.

Stk. 3. Hvis en teknisk ekspert er godkendt til flere kategorier af eftersyn, kan Energistyrelsen i forbindelse med inddragelsen af den tekniske eksperts godkendelse vedrørende én kategori af eftersyn beslutte at inddrage den tekniske eksperts godkendelse vedrørende de andre kategorier af eftersyn.

§ 25. Energistyrelsen kan over for tekniske eksperter og registrerede firmaer påtale fejl og mangler i udførte eftersyn og andre ydelser, som den tekniske ekspert udfører i sin egenskab af godkendt teknisk ekspert. Energistyrelsen kan tildele tekniske eksperter og registrerede firmaer en advarsel ved alvorlige eller gentagne fejl og mangler samt ved manglende overholdelse af §§ 19-23.

Stk. 2. Energistyrelsen kan foretage registreringer af og retvisninger vedrørende fejl begået af tekniske eksperter eller registrerede firmaer. Energistyrelsen kan udtage tekniske eksperter og registrerede firmaer til skærpet kontrol (observationslister).

Stk. 3. Energistyrelsen kan pålægge en teknisk ekspert at berigtige fejl og mangler i et udført eftersyn. Hvis særlige omstændigheder taler for det, kan Energistyrelsen pålægge den tekniske ekspert at tilbagebetale honoraret for eftersynet til den, der har ladet eftersynet udarbejde, eller at betale omkostningerne ved at få udarbejdet et nyt eftersyn ved en anden teknisk ekspert.

§ 26. Energistyrelsen kan inddrage registreringen af et firma,

1) hvis firmaet ikke længere opfylder betingelserne for at være registreret,

2) hvis firmaet ikke overholder §§ 20-23,

3) hvis flere tekniske eksperter beskæftiget i firmaet får inddraget godkendelsen efter § 24 inden for en periode på 3 år eller

4) hvis firmaet lader andre end godkendte tekniske eksperter gennemføre eftersynet eller væsentlige dele af dette.

§ 27. Godkendelsen som teknisk ekspert ophører umiddelbart, hvis den tekniske ekspert skriftligt meddeler FEM-sekretariatet, at vedkommende ønsker at ophøre som godkendt teknisk ekspert. Ophøret kan vedrøre godkendelse til en specifik kategori af eftersyn.

Stk. 2. Registreringen som firma ophører umiddelbart, hvis firmaet skriftligt meddeler FEM-sekretariatet, at firmaet ikke længere ønsker at være registreret.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 28. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende tekniske eksperters ydelser behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 6 måneder efter eftersynets udførelse. Klage kan indbringes af ejere og brugere af kedel- og varmeanlæg.

Stk. 2. Følgende afgørelser truffet af Energistyrelsen kan påklages til Energiklagenævnet:

1) Afgørelser af klagesager omfattet af stk. 1.

2) Afgørelser truffet på grundlag af teknisk revision (kvalitetssikring) af gennemførte eftersyn.

3) Afslag på godkendelse som teknisk ekspert eller registrering af firma.

4) Inddragelse af godkendelse som teknisk ekspert eller registrering af firma.

5) Advarsler eller påtaler til en teknisk ekspert eller et registreret firma.

Stk. 3. Endvidere kan klager over Energistyrelsens afgørelser om registreringer af og retvisninger vedrørende fejl begået af tekniske eksperter og registrerede firmaer samt afgørelser om optagelse på observationslister, jf. § 26, stk. 2, påklages til Energiklagenævnet i forbindelse med en behandling af en klage over en af de afgørelser, der er nævnt i stk. 2, nr. 3-5, jf. stk. 4.

Stk. 4. Ifølge § 29, stk. 3, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal klage være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klager over de afgørelser, der er nævnt i stk. 3 (§ 26, stk. 2), skal indgives samtidig med, at klagen over en af de afgørelser, der er nævnt i stk. 2, nr. 3-5, indgives til Energiklagenævnet.

Stk. 5. Energiklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Øvrige afgørelser truffet af Energistyrelsen i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport- og energiministeren eller Energiklagenævnet.

Kapitel 6

Tilsyn m.v.

§ 29. Energistyrelsen kan pålægge myndigheder, tekniske eksperter, firmaer, der beskæftiger tekniske eksperter, samt kollektive energiforsyningsvirksomheder at udarbejde og meddele alle sådanne oplysninger til Energistyrelsen, som er nødvendige for varetagelsen af opgaver vedrørende eftersyn af kedel- og varmeanlæg efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger og denne bekendtgørelse, herunder til afgørelse af, om et forhold er omfattet af loven eller bekendtgørelsen.

§ 30. Energistyrelsen varetager administrationen af eftersynsordningerne og fører tilsyn med overholdelse af reglerne om eftersyn i lov om fremme af energibesparelser i bygninger samt reglerne i denne bekendtgørelse. Energistyrelsen kan herunder iværksætte kontrolforanstaltninger og opfølgning herpå.

§ 31. Energistyrelsen etablerer et sekretariat, Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordninger (FEM-sekretariatet), som efter nærmere bestemmelser fastsat af Energistyrelsen varetager opgaver vedrørende eftersynsordningerne, herunder:

1) Registrerer og fører lister over godkendte tekniske eksperter og registrerede firmaer, der beskæftiger godkendte tekniske eksperter.

2) Forbereder sager til Energistyrelsens afgørelser vedrørende optagelse af tekniske eksperter på introduktionskurser, godkendelse af tekniske eksperter, fornyet godkendelse af tekniske eksperter, inddragelse af godkendelse som teknisk ekspert, registrering af firmaer, inddragelse af registrering af firmaer, påtale og advarsel, berigtigelse af eftersyn, klager over arbejde udført af godkendte tekniske eksperter samt henvendelser i øvrigt om eftersynsordningerne.

3) Opkræver gebyrer fastsat i medfør af § 24, stk. 3, nr. 2 og 3, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

4) Modtager og registrerer eftersynsrapporter samt tildeler eftersynsnumre.

5) Udarbejder statistik vedrørende eftersynsordningerne.

6) Gennemfører kvalitetssikring.

Stk. 2. Energistyrelsen kan bemyndige virksomheder eller sagkyndige institutioner til at udtage til og udføre teknisk revision (kvalitetssikring) af gennemførte eftersyn efter retningslinjer og anvisninger fra Energistyrelsen.

Kapitel 7

Straf

§ 32. Med bøde straffes den, der som ejer eller bruger undlader at lade kedel- og varmeanlæg, der er omfattet af denne bekendtgørelse, efterse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1296 af 13. december 2005 om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger ophæves.

§ 34. Varmeanlæg med kedler, der den 1. september 2006 er mere end 15 år gamle, jf. § 11, skal have gennemført et engangseftersyn senest den 31. december 2010.

§ 35. Ansøgninger om godkendelse som teknisk ekspert, der ikke er færdigbehandlet efter bekendtgørelse nr. 1296 af 13. december 2005 om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger, færdigbehandles efter bekendtgørelse nr. 1296 af 13. december 2005 om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger, jf. stk. 2-5.

Stk. 2. Ansøgere efter stk. 1, der opfylder kravene i § 20, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1296 af 13. december 2005, godkendes som teknisk ekspert i oliefyrede kedelanlæg og fastbrændselsanlæg.

Stk. 3. Ansøgere efter stk. 1, der opfylder kravene i § 20, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1296 af 13. december 2005, godkendes som teknisk ekspert i gasfyrede kedelanlæg.

Stk. 4. Ansøgere efter stk. 1, der opfylder kravene i § 20, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1296 af 13. december 2005, godkendes som teknisk ekspert i oliefyrede og fastbrændselsfyrede varmeanlæg.

Stk. 5. Ansøgere efter stk. 1, der opfylder kravene i § 20, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1296 af 13. december 2005, godkendes som teknisk ekspert i gasfyrede varmeanlæg.

 

Bilag 1

Grænseværdier

Regelmæssigt eftersyn af oliefyrede kedelanlæg

Røgtab for o liefyringsanlæg: Max. 10 pct.

Sodtal for oliefyringsanlæg: Max. 1.

 

Regelmæssigt eftersyn af fastbrændselsanlæg

CO-krav: Max. 8000 mg/m3 ved 10 pct. ilt.

 

Regelmæssigt eftersyn af gasfyrede kedelanlæg på over 100 kW

Røgtab for gasfyrede kedelanlæg: Max. 10 pct.

 

Definition af rentabilitet i forbindelse med rådgivning og eventuel opfølgning overfor ejere og brugere om udskiftninger og forbedringer

Et rentabelt forslag defineres som et forslag, hvor (energibesparelse x levetid)/ investering > 1,33

Energistyrelsen, den 18. august 2006

Anne Højer Simonsen

/Hanne Windemuller

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne (EF-Tidende 2003 nr. L 1, side 65), og dele af Rådets direktiv 93/76/EØF af 13. september 1993 om begrænsning af kuldioxidemissionerne gennem en forbedring af energieffektiviteten (SAVE) (EF-Tidende 1993 nr. L 237, side 28).