Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Sagen blev taget op af egen drift. Bladet bragte billeder af Kronprins Frederik, taget underomstændigheder, som var af indlysende privat karakter. Der var ingen klar almen interesse for offentliggørelsen af billederne. Det var en skærpende omstændighed at nogle af billederne var optaget mens Kronprinsen befandt sig på privat område. God presseskik var overtrådt, og Pressenævnet udtalte sin alvorlige kritik. Bladet blev pålagt at offentliggøre et resumé af kendelsen. .
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 111/1997

 

Pressenævnet har den 19. august 1997 i medfør af medieansvarslovens § 44, stk. 2, besluttet af egen drift at tage den billedreportage om Kronprins Frederik og hans venner, som SE og HØR bragte i nr. 33, den 14.-20. august 1997 op til behandling med henblik på at fastslå, om god presseskik er overtrådt.

Bladet bragte på forsiden to billeder af Kronprins Frederik - iført shorts - og en kvinde, der lå i bikini foran ham. De samme to billeder samt yderligere et billede fra samme sted blev bragt på side 8-9. Her blev der tillige bragt et billede af Kronprinsen og en kvinde taget på en terrasse.

På side 10-11 blev bragt et stort og to mindre billeder, hvor Kronprins Frederik ses sammen med 4 venner i en robåd. På disse sider blev endvidere bragt 3 billeder, heraf et af Kronprinsen og et af den anførte kvinde. Begge disse billeder er taget med en mur som baggrund. Billedet af Kronprinsen havde følgende billedtekst:

" Frederik på det royale vinslots terrasse. Som det ses er Danmarks kommende konge yderst veltrimmet."

Det sidste billede på disse sider viser Kronprinsen siddende på en havetraktor.

I Ekstra Bladet for den 14. august 1997 bragtes under overskriften " FREDERIK KRUKKER" bl.a. følgende udtalelse fra SE og HØRs chefredaktør:

"- Jeg kan da godt forstå, at Per Thornit er betænkelig, for det er klart, at det er billeder, der er taget under private forhold. Men på den anden side ved alle i Sydfrankrig, at dér ligger dronningens og prinsens slot og der foregår nogle ting, som er interessante for det skandinaviske marked, siger Niels Smidt-Jensen til Ekstra Bladet."

I medfør af medieansvarslovens § 44, stk. 2, har Pressenævnet den 19. august 1997 anmodet Hofmarskallatet om en udtalelse på vegne Kronprins Frederik. Da nævnets optagelse af sagen vedrører Kronprins Frederik, har nævnet ikke indhentet udtalelser fra andre.

Den 20. august 1997 har hofchef P. Thornit svaret således:

"...

I den anledning skal jeg efter forelæggelse meddele, at der ikke herfra er indvendinger imod, at Hans Kongelige Højhed Kronprinsens navn nævnes i forbindelse med sagens behandling. Af principielle grunde finder man ikke herudover at burde fremkomme med en udtalelse."

Bladet har i en udtalelse anført, at alene tre små af billederne i reportagen efter det af fotografen oplyste er optaget fra offentligt område mod frit synligt, privat område. Billedet af Kronprinsen på en traktor er efter det oplyste optaget på offentligt område. Samtlige øvrige billeder er optaget, mens Kronprinsen og hans selskab opholdt sig på offentligt område (en flodbred) - sammen med adskillige andre personer. De tre billeder, der er taget, mens Kronprinsen og hans venner befandt sig på privat område, viser ikke specielt private eller krænkende situationer.

Bladet har i den forbindelse henvist til, at andre danske medier i mange år har bragt lignende fotos, uden at hverken Pressenævnet eller andre har fundet anledning til at gribe ind. Bladet har herved bl.a. henvist til et foto af Dronning Margrethe i badedragt optaget ved poolen på Hotel Sheraton Ayers Rock i Australien i 1987. Der er derfor ikke sket en pludselig og dramatisk overtrædelse af god presseskik.

Bladet har videre gjort gældende, at danske medier altid selv har vist en evne til at trække grænsen mellem det harmløse og det meget private. Bladet har fremhævet, at netop de meget private nøgenfotos af Kronprinsen, som dele af den udenlandske presse valgte at bringe, ikke blev offentliggjort i SE og HØR - selv om bladet havde fået dem tilbudt sammen med de øvrige billeder.

Vedrørende billederne, optaget på en frit tilgængelig flodbred, har bladet anført, dels at der er tale om en ikke specielt privat eller krænkende situation, dels at medlemmer af den kongelige familie må acceptere en større interesse omkring deres adfærd, ikke mindst når de befinder sig på offentligt område.

Følgende nævnsmedlemmer har deltaget i sagens behandling: Per Sørensen, Aage Lundgaard, Tage Clausen og Preben Sørensen.

Pressenævnet udtaler:

Indledningsvis bemærkes, at nævnets behandling af sagen er sket i overensstemmelse med medieansvarslovens § 44, stk. 2, og med § 7, stk. 3, i bekendtgørelse om forretningsorden for Pressenævnet (nr. 876 af 26. oktober 1992 som ændret ved bekendtgørelse nr. 919 af 10. november 1994), der lyder således:

"Stk. 3. Forslag fra et medlem af nævnet om at optage en sag til behandling efter stk. 2 udsendes gennem sekretariatet til samtlige øvrige medlemmer, der inden 7 dage tilkendegiver, om de kan tiltræde forslaget. Sagen optages herefter til behandling, hvis et flertal af samtlige medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved behandling af sagen medvirker de i § 2 anførte medlemmer."

Nævnets begrundelse for at tage sagen op er, at den, der fremstår som forurettet, Kronprins Frederik, er medlem af Kongehuset, der på grund af dettes særlige stilling i det danske samfund undlader at anlægge retssager og indgive klager til et nævn som Pressenævnet.

Det er Pressenævnets opfattelse, at de billeder, der er gengivet på side 10-11 i bladet, og som viser Kronprinsen og hans venner i en båd, ikke er i strid med god presseskik.

Ifølge punkt B. 1 i vejledende regler for god presseskik skal meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale.

Pressenævnet skal alene tage stilling til, om der foreligger en overtrædelse af god presseskik, som den er udtrykt i de vejledende regler. Spørgsmålet om, hvorvidt de offentliggjorte billeder er taget, mens Kronprinsen befandt sig på privat område eller på offentligt tilgængeligt område, er derfor ikke af afgørende betydning for nævnets vurdering.

De offentliggjorte billeder er taget under omstændigheder, som indlysende var af privat karakter. Da ingen klar almen interesse har krævet offentliggørelse af billederne, finder Pressenævnet, at SE og HØR ved at offentliggøre dem har handlet i strid med god presseskik.

Uanset at spørgsmålet om ophold på privat eller frit tilgængeligt område ikke er af afgørende betydning, må det betragtes som en skærpende omstændighed, at nogle af billederne er optaget, mens Kronprinsen befandt sig på privat område.

Pressenævnet udtaler herefter sin alvorlige kritik af SE og HØR.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægges det den ansvarshavende redaktør af SE og HØR at offentliggøre følgende:

"Kendelse fra Pressenævnet

SE og HØR bragte i nr. 33, den 14.-20. august 1997, en billedreportage om Kronprins Frederik og hans venner. Billederne var optaget med telelinse og fremtrådte som optaget, mens Kronprinsen opholdt sig på privat område.

Pressenævnet besluttede den 19. august 1997 i medfør af medieansvarslovens § 44, stk. 2, af egen drift at tage reportagen op til behandling. Begrundelsen herfor var, at den, der fremstår som forurettet, Kronprins Frederik, er medlem af Kongehuset, der på grund af dettes særlige stilling i det danske samfund undlader at anlægge retssager og indgive klager til et nævn som Pressenævnet.

Hofchef P. Thornit har meddelt Pressenævnet, at "der ikke herfra er indvendinger imod, at Hans Kongelige Højhed Kronprinsens navn nævnes i forbindelse med sagens behandling. Af principielle grunde finder man ikke herudover at burde fremkomme med en udtalelse."

SE og HØR har i en udtalelse bl.a. anført, at alene tre små af billederne i reportagen efter det af fotografen oplyste er optaget fra offentligt område mod frit synligt, privat område. Billedet af Kronprinsen på en traktor er efter det oplyste optaget på offentligt område. Samtlige øvrige billeder er optaget, mens Kronprinsen og hans selskab opholdt sig på offentligt område (en flodbred) - sammen med adskillige andre personer. De tre billeder, der er taget, mens Kronprinsen og hans venner befandt sig på privat område, viser ikke specielt private eller krænkende situationer.

Pressenævnet udtaler:

Det er Pressenævnets opfattelse, at de billeder, der er gengivet på side 10-11 i bladet, og som viser Kronprinsen og hans venner i en båd, ikke er i strid med god presseskik.

Ifølge punkt B. 1 i vejledende regler for god presseskik skal meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale.

Pressenævnet skal alene tage stilling til, om der foreligger en overtrædelse af god presseskik, som den er udtrykt i de vejledende regler. Spørgsmålet om, hvorvidt de offentliggjorte billeder er taget, mens Kronprinsen befandt sig på privat område eller på offentligt tilgængeligt område, er derfor ikke af afgørende betydning for nævnets vurdering.

De offentliggjorte billeder er taget under omstændigheder, som indlysende var af privat karakter. Da ingen klar almen interesse har krævet offentliggørelse af billederne, finder Pressenævnet, at SE og HØR ved at offentliggøre dem har handlet i strid med god presseskik.

Uanset at spørgsmålet om ophold på privat eller frit tilgængeligt område ikke er af afgørende betydning, må det betragtes som en skærpende omstændighed, at nogle af billederne er optaget, mens Kronprinsen befandt sig på privat område.

Pressenævnet udtaler herefter sin alvorlige kritik af SE og HØR.

København, den 3. september 1997.

Per Sørensen, Aage Lundgaard, Tage Clausen og Preben Sørensen."

Afsagt onsdag den 3. september 1997.