Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

 

I medfør af § 11, stk. 2, § 12, stk. 2, § 13, stk. 2, § 14, stk. 2 og 3, § 15, § 26 a, nr. 1 og 2, og § 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 520 af 7. juni 2006, § 26, stk. 4, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 20. april 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 520 af 7. juni 2006 og efter bemyndigelse i henhold til § 4 i bekendtgørelse nr. 685 af 22. juni 2006 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser, samt efter forhandling med de kommunale organisationer, fastsættes:

Kapitel 1

Definition

§ 1. For så vidt angår virksomheder omfattet af naturgasforsyningsloven, forstås i denne bekendtgørelse ved forsyningsselskab, et distributionsselskab, dvs. enhver fysisk eller juridisk person, der varetager distributionsfunktionen, jf. naturgasforsyningslovens § 6, nr. 4.

Kapitel 2

Tilslutning

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan pålægge såvel ny som eksisterende bebyggelse tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Beslutning herom kan ikke træffes, før forudsætningerne herfor er belyst i et godkendt tilslutningsprojekt. Beslutningen skal træffes samtidig med eller umiddelbart efter godkendelsen af tilslutningsprojektet.

§ 3. Ansøgning om godkendelse af et tilslutningsprojekt skal være skriftlig og ledsaget af følgende oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for kommunalbestyrelsens bedømmelse af ansøgningen:

1) den eller de ansvarlige for projektet,

2) forholdet til varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold samt lokalplaner,

3) tidsplan for tilslutningen,

4) fastlæggelse af forsyningsområder,

5) fortegnelse over ejendomme, der ifølge projektet påtænkes knyttet til anlægget ved påbud, tilslutningspligt eller bidragspligt til anlægget,

6) økonomiske konsekvenser for berørte lodsejere, herunder vilkår for tilslutning og tidspunkter for brugertilslutning m.v.,

7) eksempler på brugerøkonomi ved tilslutning til kollektiv forsyning i forhold til forsat opvarmning med oliefyr, herunder ved forskellige husstørrelser,

8) retsvirkninger af tilslutningspligten,

9) hvilke eksisterende bebyggelser der ikke kan pålægges tilslutningspligt og

10) dispensation.

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at grundejere, der efter tilslutningsprojektet forudsættes pålagt tilslutningspligt eller bidragspligt til anlægget, underrettes skriftligt om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger kan blive fremsendt inden for 4 uger.

§ 5. Grundejere, der ifølge tilslutningsprojektet forudsættes pålagt tilslutningspligt eller bidragspligt til anlægget, skal have skriftlig meddelelse om såvel godkendelse af tilslutningsprojektet som beslutning om pålæg af tilslutningspligt/bidragspligt til anlægget med oplysning om klageadgang og klagefrist.

§ 6. Kommunalbestyrelsen kan kun pålægge en ejendom tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, såfremt forsyningsselskabet har forpligtet sig til at sikre ejendommen forsyningsmulighed fra anlægget, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Forsyningsmulighed fra anlægget foreligger, når forsyningsselskabet har etableret de tekniske anlæg m.v., som skal etableres af selskabet som forudsætning for bebyggelsens tilslutning, og anlægget har kapacitet til at forsyne ejendommen.

Stk. 3. Forsyningsselskabet har ikke pligt til at sikre en ejendom forsyningsmulighed fra anlægget, såfremt kommunalbestyrelsen, på baggrund af et godkendt revideret tilslutningsprojekt, har besluttet at begrænse tilslutningspligten til anlægget for ny bebyggelse, hvor ejerne ikke er meddelt beslutning om tilslutning, jf. § 8.

Stk. 4. Forsyningspligtige naturgasselskaber har ikke forsyningspligt overfor forbrugere i områder, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning efter stk. 3.

§ 7. Kommunalbestyrelsens beslutning om at pålægge en ejendom tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsselskab indebærer:

1) at forsyningsselskabet fra tilslutningstidspunktet, jf. stk. 2, kan pålægge ejendommens ejer at betale den tilslutningsafgift og de afgifter, som ifølge selskabets anmeldelse til Energitilsynet er gældende for ejendomme, som tilsluttes anlægget, og

2) at forsyningsselskabet kan etablere de i § 6, stk. 2, nævnte anlæg m.v. samt stikledninger.

Stk. 2. Ved tilslutningstidspunktet forstås det tidspunkt, hvor der er forsyningsmulighed fra anlægget, og hvortil kommunalbestyrelsen efter reglerne i §§ 8, 10, 11 og 12 i denne bekendtgørelse har krævet, at ejendommen tilsluttes dette.

Særligt om tilslutning af ny bebyggelse

§ 8. Ny bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg på tidspunktet for ibrugtagningen af bebyggelsen, jf. dog § 17, stk. 3. Beslutning herom skal meddeles ejeren af ejendommen senest ved udstedelse af byggetilladelse.

§ 9. Er der ikke forsyningsmulighed fra det kollektive varmeforsyningsanlæg på ibrugtagnings - tidspunktet, kan ejeren af ejendommen kræve, at forsyningsselskabet installerer et midlertidigt varmeforsyningsanlæg til bebyggelsen uden ekstra udgift for ejeren.

Stk. 2. Udgifterne til det midlertidige anlægs etablering dækkes, hver med halvdelen, af kommunen og forsyningsselskabet.

Tilslutningstidspunktet for eksisterende bebyggelse

§ 10. Eksisterende bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg med en frist på 9 år, jf. dog § 15. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ejendommens ejer har modtaget kommunalbestyrelsens meddelelse om, at ejendommen er pålagt tilslutningspligt.

§ 11. Kommunalbestyrelsen kan pålægge en ejendom, som allerede forsynes fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, at forblive tilsluttet dette.

Stk. 2. Det kan ikke pålægges en ejer af en ejendom, som pålægges tilslutningspligt efter stk. 1, at betale den i § 7, stk. 1, omtalte tilslutningsafgift.

Udskiftning af væsentlige varmeinstallationer i eksisterende ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt

§ 12. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt, skal tilsluttes anlægget på det tidspunkt, hvor der er forsyningsmulighed fra dette, såfremt væsentlige varmeinstallationer i ejendommen skal udskiftes inden udløbet af den i § 10 nævnte frist for tilslutning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe en afgørelse, som nævnt i stk. 1, når:

1) der er forsyningsmulighed fra anlægget eller

2) kommunalbestyrelsen kan henvise ejeren til midlertidigt at anvende en nærmere angiven varmeinstallation, indtil der er forsyningsmulighed fra anlægget.

§ 13. Kommunalbestyrelsens beslutning efter § 12 skal meddeles ejendommens ejer snarest muligt og inden kommunalbestyrelsen har modtaget en anmeldelse, som nævnt i § 14.

Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde nærmere oplysninger om anmeldelsespligt og om, hvorledes ejeren skal forholde sig, hvis væsentlige varmeinstallationer skal udskiftes.

§ 14. Hvis kommunalbestyrelsen ikke har truffet en afgørelse som nævnt i § 12, og væsentlige varmeinstallationer skal udskiftes i en ejendom, kan ejeren ved at anmelde udskiftningen til kommunalbestyrelsen kræve, at fristen for tilslutning efter § 10 regnes fra tidspunktet for anmeldelsen.

Eksisterende bebyggelse, der ikke kan kræves tilsluttet

§ 15. Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg:

1) bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholdsmæssig bekostelig,

2) bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget – eller anlæggene tilsammen – efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand,

3) bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand,

4) bygninger, der påregnes nedrevet inden for en kortere årrække,

5) bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen, og

6) lavenergihuse, hvorved forstås enfamiliehuse, der kan dokumentere, at de opfylder klassificeringskravene i afsnit 5.3 i Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998.

§ 16. Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for tilslutningen under henvisning til bestemmelserne i § 15 i denne bekendtgørelse, jf. dog § 17.

Dispensation

§ 17. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. § 10.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen giver efter ansøgning dispensation for tilslutningspligt til folkepensionister.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen meddeler dispensation fra tilslutningspligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergihuse. Ved lavenergihuse forstås enfamiliehuse, der kan dokumentere, at de opfylder klassificeringskravene i afsnit 5.3 i Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998.

Kapitel 3

Bidrag til anlægget

§ 18. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ejere af ejendomme, som kan kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal betale et engangsbidrag til anlægget. Beslutning herom kan ikke træffes, før forudsætningerne herfor er belyst i et godkendt projekt. Beslutningen herom skal træffes samtidigt med eller umiddelbart efter godkendelsen af projektet, jf. tillige § 20.

Stk. 2. Bidraget, der kan opkræves, når der er forsyningsmulighed fra anlægget, kan højst udgøre halvdelen af den tilslutningsafgift, som er gældende for tilslutning til anlægget, jf. § 7, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Såfremt der senere opkræves tilslutningsafgift fra ejendommen, skal bidrag opkrævet efter stk. 1 fratrækkes.

Stk. 4. Ejere af ejendomme, som er pålagt fortsat tilslutning efter § 11 kan ikke pålægges at betale bidrag til anlægget efter stk. 1.

Kapitel 4

Forbud

§ 19. Hvis kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt til gennemførelse af varmeforsyningsplanlægningen efter varmeforsyningslovens kapitel 2, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område, jf. dog stk. 3, 1. pkt.

Stk. 2. I det omfang transport - og energiministeren har meddelt pålæg efter lovens § 14, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen samtidig med projektgodkendelsen træffe beslutning om, at de omhandlede opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller ny bebyggelse i det pågældende område.

Stk. 3. Forbud kan ikke nedlægges mod etablering af anlæg, som nævnt i § 15, nr. 2 og 3 samt mod etablering af elopvarmning i eksisterende lavenergihuse, jf. § 17, stk. 3, 2. pkt. Forbud omfatter ikke bygninger nævnt i § 15, nr. 5.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra et forbud. Kommunalbestyrelsen meddeler dispensation til ny bebyggelse, der opføres som lavenergihuse, jf. § 17, stk. 3, 2. pkt., fra forbud, som kommunalbestyrelsen har nedlagt mod etablering af elopvarmning.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan ikke i medfør af Energiministeriets skrivelse af 6. maj 1994 om Forbud efter varmeforsyningsloven mod etablering af elopvarmning i eksisterende og ny bebyggelse beliggende i kollektive forsyningsområder nedlægge forbud mod etablering af elopvarmning for eksisterende lavenergihuse, jf. § 17, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen meddeler dispensation til ny bebyggelse, der opføres som lavenergihuse, jf. § 17, stk. 3, 2. pkt., fra forbud, som kommunalbestyrelsen har nedlagt mod etablering af elopvarmning i medfør af Energiministeriets skrivelse af 6. maj 1994 om Forbud efter varmeforsyningsloven mod etablering af elopvarmning i eksisterende og ny bebyggelse beliggende i kollektive forsyningsområder.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1, 2, 4 og 6 skal meddeles ejendommens ejer snarest muligt og senest ved udstedelse af byggetilladelse.

Kapitel 5

Meddelelse til de berørte ejere

§ 20. Kommunalbestyrelsens beslutninger efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2, 3 og 4 skal meddeles skriftligt til ejeren af den pågældende ejendom. Beslutningen efter §§ 8, 10 og 11 skal meddeles samtidig med meddelelsen om godkendelsen af det projekt, der belyser forudsætningerne for beslutningen.

Stk. 2. Ejeren har pligt til at underrette eventuelle lejere om meddelelsen efter stk. 1.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens meddelelse efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om klageadgang og klagefrist, samt om retsvirkninger m.v. af kommunalbestyrelsens beslutning.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen foranlediger, at en beslutning om, at en ejendom er pålagt tilslutningspligt, tinglyses på ejendommen.

Kapitel 6

Klage m.v.

§ 21. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klage indgives til kommunalbestyrelsen, der snarest sender klagen til Energiklagenævnet, ledsaget af en udtalelse og det materiale, som har ligget til grund for kommunalbestyrelsens afgørelse.

Stk. 3. Energiklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Energiklagenævnet kan bestemme, at en klage skal have opsættende virkning, hvis formålet med klagen ellers forspildes.

Stk. 5. Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter bekendtgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Kapitel 7

Sanktions-, ikrafttrædelses og ophævelsesbestemmelser

§ 22. Med bøde straffes den, der undlader at efterkomme et pålæg efter § 2 og § 18, et forbud efter § 19 eller tilsidesætter anmeldelsespligten efter § 13, stk. 2 og den i § 20, stk. 2, nævnte pligt.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2006.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg.

Energistyrelsen, den 21. september 2006

Ib Larsen

/Ulf Tvenstrup