Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik

 

I medfør af § 10 i lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber fastsætter Trafikstyrelsen efter bemyndigelse fra transport- og energiministeren følgende:

§ 1. Trafikstyrelsen etablerer en landsdækkende database for trafikselskabernes offentlige servicetrafik.

§ 2. Alle trafikselskaber skal årligt indberette nøgletal til Trafikstyrelsen til brug for den landsdækkende database.

Stk. 2. Trafikstyrelsen skal anvende de indberettede nøgletal fra trafikselskaberne til at udarbejde oversigter over passagertal, fordeling på lokal og regional rutetrafik, økonomi, takster, køreplantimer og kontraktbetaling pr. operatør og øvrige forhold, der kan være nødvendige til at belyse trafikselskabernes virke.

Stk. 3. Databasen er offentlig tilgængelig og giver offentligheden almen indsigt i driften af den offentlige servicetrafik, samt gør det muligt for kommuner, regioner og trafikselskaber at sammenligne forhold vedrørende drift, service og udnyttelse af midlerne i trafikselskaberne.

§ 3. Pligten til at indberette data påhviler trafikselskabet. Det er selskabets bestyrelse - på Bornholm kommunalbestyrelsen, der har det overordnede ansvar for, at indberetning af data foretages i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 4. Indberetning af de nøgletal, der skal leveres, skal ske elektronisk og i overensstemmelse med de retningslinier, der fremgår af ”Vejledning om dataindberetning”, som udstedes i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. I vejledningen fastsættes de nærmere krav om hvilke nøgletal, der skal indberettes, hvilken trafik, de omfatter, periodisering og tidsfrister for levering af sammenlignelige nøgletal, og de metoder, der skal anvendes ved indsamlingen.

Stk. 3. Indberetning af øvrige forhold til Trafikstyrelsen, skal ligeledes ske elektronisk og i overensstemmelse med de krav, der fremgår af vejledningen.

Stk. 4. Retningslinierne i vejledningen for, hvordan periodisering, leveringstidspunkt, dataformater og indberetning af øvrige forhold skal finde sted, fastsættes af Trafikstyrelsen i samarbejde med trafikselskaberne.

§ 5. Trafikstyrelsen skal inden ændringer i vejledningen om retningslinierne for krav til levering af nøgletal og data om øvrige forhold sende forslag til ændringer i høring hos trafikselskaberne.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

 

Trafikstyrelsen for jernbane og færger, den 9. oktober 2006

Per Jacobsen

/Claus Klitholm