Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Flyvepladshåndbogens indhold
Den fulde tekst

Bestemmelser om etablering af flyvepladsledelse på godkendte
flyvepladser mv.
(BL 3-18, 3. udgave)

 

I medfør af § 52 og § 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1484 af 19. december 2005, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transport- og Energiministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

 

1. Referencedokumenter

 

1.1 BL 3-1, Bestemmelser om etablering af offentlige VMC-flyvepladser, seneste udgave.

 

1.2 BL 3-2, Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser, seneste udgave.

 

1.3 BL 3-5, Bestemmelser om helikopterdæk på havanlæg, seneste udgave.

 

1.4 BL 3-8, Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser, seneste udgave.

 

1.5 BL 3-22, Bestemmelser om rundflyvningsflyvepladser, flyvemaskine, seneste udgave.

 

1.6 BL 3-25, Bestemmelser om etablering af helikopterflyvepladser på Færøerne og i Grønland, seneste udgave.

 

1.7 BL 7-8, Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder, seneste udgave.

 

1.8 BL 7-25, Bestemmelser om risikovurdering og risikoreduktion i lufttrafikstyring, seneste udgave.

 

1.9 BL 7-26, Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring, seneste udgave.

 

1.10 ICAO, Doc 9859, ICAO Safety Management Manual, seneste udgave.

 

1.11 ICAO, Doc 9774, AN/969 Manual on Certification of Aerodromes, seneste udgave.

 

1.12 ICAO Annex 14, Aerodromes, seneste udgave.

 

1.13 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 - 1.9, findes på Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk. Dokumenterne kan endvidere fås ved henvendelse til

 

Statens Luftfartsvæsen

Servicecentret

Postboks 744

Ellebjergvej 50

2450 København SV

Tlf.:

3618 6000

Fax:

3618 6001

Email:

ais@slv.dk

Website

www.slv.dk

 

1.14 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.12, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan i øvrigt ligesom dokumenterne nævnt i pkt. 1.10 og 1.11 købes ved henvendelse til

 

ICAO Headquarters

Attn.: Document Sales Unit

999 University Street

Montréal, Quebec

Canada H3C 5H7

Tel.:

+1 514 954-8022

Fax:

+1 514 954-6769

Sitatex:

YULDYA

Email:

Sales_unit@icao.int

Website:

www.icao.int

 

2. Definitioner

 

Flyveplads (Aerodrome):

Et bestemt område på land eller vand (omfattende bygninger, installationer og udstyr) beregnet til anvendelse helt eller delvis ved landing, start og manøvrering af luftfartøjer.

 

Flyveplads, godkendt (Aerodrome, approved):

En flyveplads, der af Statens Luftfartsvæsen er godkendt til en særlig aktivitet.

 

Flyveplads, offentlig (Aerodrome, public):

En flyveplads, der er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, og som på nærmere fastsatte vilkår er åben for offentligheden.

 

Flyveplads, privat (Aerodrome, private):

En flyveplads, der ikke er offentlig.

 

Flyvepladschef (Aerodrome manager):

Chef for flyvepladsledelsen.

 

Flyvepladsledelse (Aerodrome management):

En organisation, som af Statens Luftfartsvæsen er godkendt til at forestå den daglige drift og det daglige tilsyn med pladsen eller det civile område på en militær flyvestation.

 

Flyvepladstjeneste (Aerodrome services):

En tjeneste, der har til opgave af sikre, at flyvepladsen med dens anlæg og tilbehør er i foreskreven stand.

 

Flyvesikkerhedspolitik (Safety policy):

I denne BL forstås ved flyvesikkerhedspolitik en erklæring, som angiver virksomhedens grundlæggende tilgang til styring af flyvesikkerheden (flyvesikkerhedsstyring).

 

Flyvesikkerhedsstyringssystem (Safety Management System (SMS)):

I denne BL forstås ved flyvesikkerhedsstyringssystem et system til at styre flyvesikkerhed, som indeholder den nødvendige organisatoriske struktur, ansvarsforhold, flyvesikkerhedspolitik og procedurer.

 

Konfigurationsstyringssystem (Configuration Management System):

I denne BL forstås ved konfigurationsstyringssystem, et system, der til enhver tid kan angive den gældende version af hardware, software og relateret dokumentation samt relationer disse i mellem.

 

Kvalitetsstyringssystem (Quality Management System):

I denne BL forstås ved kvalitetsstyringssystem, et system, som gennem et samspil mellem ansvar, beføjelser, processer og ressourcer, fastlægger og forbedrer kvaliteten, der er defineret i virksomhedens kvalitetspolitik og kvalitetsmål.

 

SMS:

Se flyvesikkerhedsstyringssystem.

 

Tjenestetid (Hours where service is provided):

Den periode, hvor der på en offentlig flyveplads ydes flyvepladstjeneste og lufttrafiktjeneste.

 

Visuelle vejrforhold (Visual Meteorological Conditions - VMC):

Vejrforhold udtrykt i værdier for sigtbarhed, afstand fra skyer og skydækkehøjde, der er lig med eller større end fastsatte minima.

 

Åbningstid (Hours when aerodrome is available for use):

Den periode, en offentlig flyveplads er stillet til rådighed for luftfart.

 

3. Anvendelsesområde

 

Denne BL fastsætter bestemmelser for offentlige flyvepladser og civile områder på militære flyvestationer samt for private, godkendte flyvepladser, herunder faste helikopterflyvepladser, som i det følgende alle under ét benævnes som godkendte flyvepladser.

 

4. Etablering og drift

 

4.1 Det påhviler den, der har fået tilladelse til at indrette og drive en godkendt flyveplads, i det følgende kaldet koncessionshaveren, at etablere en flyvepladsledelse.

 

4.2 Koncessionshaveren er ansvarlig for at sikre

 

a. fastsættelse af den målsætning, som flyvepladsen skal leve op til,

 

b. etablering af de tjenester, som er krævet af Statens Luftfartsvæsen,

 

c. ansættelse af det personale, der er nødvendigt for drift af flyvepladsen,

 

d. at personalet har de uddannelser og de kvalifikationer, der er nødvendige for udøvelse af de respektive funktioner,

 

e. at personalet er godkendt/certificeret i henhold til gældende bestemmelser,

 

f. at der foreligger en uddannelsesplan for kompetenceudvikling af personalet,

 

g. at der er etableret anlæg, og at der forefindes det udstyr og materiel, som er krævet af Statens Luftfartsvæsen, og at det drives og vedligeholdes i overensstemmelse med gældende bestemmelser,

 

h. etablering af et kvalitetsstyringssystem, herunder et konfigurationsstyringssystem,

 

i. etablering af et flyvesikkerhedsstyringssystem,

 

j. at alle, der arbejder på flyvepladsen, efterlever flyvepladsens regler og aktivt deltager i det forebyggende flyvesikkerhedsarbejde,

 

k. at medarbejdere fra Statens Luftfartsvæsen i tilsynsøjemed har uhindret adgang til flyvepladsen, herunder dens anlæg, udstyr og tjenester samt dokumenter, der vedrører drift af flyvepladsen, og

 

l. at der er indgået aftale med underleverandører om udveksling af den nødvendige dokumentation vedrørende flyvesikkerhedsstyringssystem og kvalitetstyringssystem samt vedrørende indberetning af flyvesikkerhedsmæssige forhold.

 

Anm.: BL 7-8 indeholder bestemmelser om koncessionshavers ansvar vedrørende lufttrafiktjeneste.

 

4.3 Koncessionshaveren skal udarbejde en flyvepladshåndbog og sikre, at kravene herom, jf. afsnit 5, overholdes.

 

4.4 Koncessionshaveren skal udpege en flyvepladschef til at forestå flyvepladsledelsen.

 

4.4.1 Koncessionshaveren skal meddele Statens Luftfartsvæsen, hvem der er udpeget som flyvepladschef.

 

4.5 Flyvepladschefen er ansvarlig for, at den daglige drift og vedligeholdelse af flyvepladsen sker i henhold til flyvepladshåndbogen og gældende bestemmelser.

 

4.5.1 Flyvepladschefen skal på koncessionshaverens vegne varetage forbindelsen til Statens Luftfartsvæsen i sager vedrørende anlæg, udstyr og tjenester, der berører flyvepladsens tilladelser/godkendelser.

 

4.5.2 F lyvepladschefens funktioner skal varetages i hele flyvepladsens åbningstid.

 

4.5.3 Flyvepladschefen skal have direkte reference til og være direkte ansvarlig over for den person, der har det endelige økonomiske ansvar for flyvepladsen.

 

5. Flyvepladshåndbog

 

5.1 Flyvepladshåndbogen skal indeholde de forskrifter og instruktioner eller referencer hertil, der har relation til flyvesikkerhedsmæssige forhold på flyvepladsen, herunder forskrifter og instruktioner, der er krævet i henhold til ministerielle bekendtgørelser og/eller BL’er.

 

5.2 Flyvepladshåndbogen skal som udgangspunkt have det indhold, som er beskrevet i bilag 1. Fravalg skal begrundes.

 

5.3 Flyvepladshåndbogen samt ændringer heri skal accepteres af Statens Luftfartsvæsen, som til enhver tid kan kræve ændringer i indholdet.

 

5.4 Flyvepladshåndbogen skal altid være tilgængelig for det tjenesteudøvende personale.

 

5.5 Flyvepladshåndbogen skal løbende være ajourført.

 

5.6 Koncessionshaveren skal opbevare mindst et ajourført eksemplar af flyvepladshåndbogen på flyvepladsen og et eksemplar på sit hovedforretningssted, hvis dette ikke er det samme som flyvepladsen.

 

5.7 Et ajourført eksemplar af flyvepladshåndbogen skal fremsendes til Statens Luftfartsvæsen.

 

6. Kvalitetsstyringssystem

 

6.1 Koncessionshaveren skal udpege en kvalitetschef.

 

6.2 Koncessionshaveren skal etablere et kvalitetsstyringssystem, som skal sikre, at auditering af samtlige funktioner og systemer på flyvepladsen gennemføres mindst en gang om året, jf. dog pkt. 6.2.1 og 6.2.2.

 

6.2.1 Hvis der konstateres væsentlige afvigelser, eller andre forhold taler herfor, skal hyppigheden af auditeringerne forøges.

 

6.2.2 Hvis auditering ikke finder sted mindst en gang om året, skal dette begrundes af koncessionshaver og accepteres af Statens Luftfartsvæsen.

 

7. Flyvesikkerhedsstyringssystem (Safety Management System, SMS)

 

7.1 Koncessionshaveren skal udpege en flyvesikkerhedschef.

 

7.2 Koncessionshaveren skal etablere et flyvesikkerhedsstyringssystem i overensstemmelse med pkt. 7.4 og 7.4.1, jf. dog pkt. 7.6.

 

7.3 Flyvesikkerhedschefen skal sikre, at begivenheder og hændelser, som vurderes at indeholde væsentlige flyvesikkerhedsmæssige aspekter, undersøges øjeblikkelig, og at nødvendige forebyggende foranstaltninger foretages.

 

7.4 Flyvesikkerhedsstyringssystemet skal sikre, at de flyvesikkerhedsmæssige forhold, som er beskrevet i gældende bestemmelser, og som er godkendt af Statens Luftfartsvæsen, opretholdes, samt at der etableres processer, der forbedrer flyvesikkerheden.

 

7.4.1 Flyvesikkerhedsstyringssystemet skal omfatte følgende:

 

a. Beskrivelse af flyvepladsens flyvesikkerhedspolitik og flyvesikkerhedsmål.

 

b. Strategi og planlægning, der forbedrer flyvesikkerheden.

 

c. Flyvesikkerhedsorganisationens ressourcer, kommandoveje, arbejdsgange, ansvar og beføjelser.

 

d. Flyvesikkerhedsforbedringsprocesser, analyse og opfølgning på forhold af sikkerhedsmæssig betydning, jf. principperne om risikovurdering og risikoreduktion i BL 7-25 og ICAO Doc 9859.

 

e. Et registrerings- og rapporteringssystem, der sikrer flyvepladsen og Statens Luftfartsvæsen indblik i de flyvesikkerhedsmæssige forbedringer.

 

f. Et system, der dokumenterer og sikrer opfølgning på

- forebyggende flyvesikkerhedstiltag,

- korrigerende flyvesikkerhedstiltag,

- handlinger, der forhindrer at opståede risici optræder igen, og

- at viden om disse risici bibringes organisationen.

 

En årlig evaluering af flyvepladsens flyvesikkerhedsmæssige funktioner, som de er beskrevet i flyvesikkerhedsstyringssystemet.

 

7.5 Koncessionshaveren skal løbende sikre

 

a. at kvalitetsstyringssystemet og flyvesikkerhedssystemet fungerer og efterleves,

 

b at personalet gennemgår træning og opnår de kompetencer, der er nødvendige for udøvelse og ansvar med hensyn til arbejdsopgaver, og

 

c. at underleverandører, der udfører arbejde på flyvepladsens vegne, altid opfylder de stillede flyvesikkerhedskrav.

 

7.6 VMC-flyvepladser skal alene opfylde pkt. 7.4.1 a og b.

 

8. Dispensation

 

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

 

9 Straf

 

9.1 Overtrædelser af bestemmelserne i afsnit 4 - 7 i denne BL straffes med bøde.

 

9.2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

 

10. Ikrafttræden

 

10.1 Denne BL træder i kraft den 23. november 2006.

 

10.2 dig ophæves BL 3-18, 2. udgave af 14. marts 1997.

Statens Luftfartsvæsen, den 12. oktober 2006

Kurt Lykstoft Larsen

/Per VeingbergBilag 1

Flyvepladshåndbogens indhold

1. Indledning

a. Revisionsoversigt

b. Fordelingsliste

c. Indholdsfortegnelse med oversigt over gældende sider

d. Bilagsfortegnelse med oversigt over gældende sider

e. Fortegnelse over eventuelle tillæg med oversigt over gældende sider

f. Retningslinier for revision af flyvepladshåndbogen

 

2. Generelt

a. Beskrivelse af flyvepladsens koncessionshaver

b. Beskrivelse af mission

c. Beskrivelse af operativ målsætning

d. Tjenestetid og åbningstid

 

3. Beskrivelse af flyveplads

a. Beskrivelse af flyvepladsen, (navn, beliggenhed, geografiske koordinater (WGS-84), landingsudstyr, baneretning mv.)

b. Arten og omfanget af den forventede trafik

c. Ambitionsniveau for flyvepladsens anvendelighed på baggrund af snerydning, glatførebekæmpelse, reparationstider mv.

d. Andre aktiviteter, hvortil anlægget ønskes benyttet

e. Vedligeholdelsesprogram for lufthavnens anlæg og udstyr, jf. Annex 14, pkt. 9.4 (IMC flyvepladser)

 

4. Organisation

a. Beskrivelse af flyvepladsledelse

b. Beskrivelse af flyvepladsens organisation, ressourcer, kommandoveje og arbejdsgange med henvisning til tjenester mv.

c. Organisationsplan, opbygning af ledelsesstruktur, herunder ansvarsfordeling

d. Angivelse af adresse og telefonnummer på ansvarlige ledere

 

5. Forskrifter for flyvepladsens tjenester og funktioner, herunder fx

a. Flyvepladschef

b. Flyvepladstjeneste, herunder bl.a.:

c. Forpladssikkerhedsstyring

d. Hindringsovervågning

e. Luftfartstjeneste, herunder

- ATS

- CNS

- MET

- AIS

a. Øvrige tjenester, fx meteorologisk tjeneste og brand- og redningstjeneste

b. Drift og vedligeholdelsesforskrifter for anlæg og udstyr

c. Low visibility operations

d. Kvalitetsstyringsfunktionen

e. Flyvesikkerhedsstyringsfunktionen

 

6. Instrukser for daglig leder af flyvepladsens tjenester og funktioner, herunder fx

a. Flyvepladschef

b. Flyvepladstjeneste

c. Brand- og redningstjeneste

d. Luftfartstjeneste, herunder

- ATS

- CNS

- MET

- AIS

e. Vejrobservationstjeneste

 

7. Kvalitetsstyringssystem, en beskrivelse af

a. Formål

b. Kvalitetsstyringsorganisation, fx:

- Det kvalitetsmæssige ansvar i organisationen

- Auditplaner

c. Kvalitetsstyringssystemet, fx:

- Jf. bestemmelser i afsnit 6

- Oplysninger om de kvalitets standarder der efterleves

 

8. Flyvesikkerhedsstyringssystem (Safety Management System, SMS), en beskrivelse af

a. Formål

b. Flyvesikkerhedspolitik , fx:

En erklæring om, at flyvesikkerhed skal gives højeste prioritet i relation til alle forretningsaktiviteter

c. Flyvesikkerhedsmålsætning , fx:

At flyvepladsen skal medvirke til en reduktion af begivenheder/hændelser/havarier

d. Flyvesikkerhedsorganisation , fx:

- Det flyvesikkerhedsmæssige ansvar i organisationen

- Safety Teams

e. Flyvesikkerhedsstyringssystemet , fx:

- Jf. bestemmelserne i afsnit 7

- Oplysninger om de nødvendige flyvesikkerhedsmæssige standarder, der efterleves

- Risikoreduktionsstrategi

- Foranstaltninger, der er iværksat for at sikre, at underleverandørernes flyvesikkerhedsstyring lever op til flyvepladsens flyvesikkerhedskrav

f. Flyvesikkerhedsplan , fx:

- Audits

- Indberetning af afvigelser (BL 8-10)

- Opfølgning på afvigelser

- Forebyggende handlinger

- Safety møder

 

9. Aftaler med andre myndigheder, fx

a. Politiet

b. Told- og skattemyndighederne

c. Beredskabsstyrelsen

d. Amt/kommune

e. Ambulancetjeneste

f. Forsvaret

g. Indrejsemyndigheder

 

10. Aftaler med godkendelsespligtige underleverandører, fx

a. Teknisk organisation/tekniker, jf. BL 3-3

b. Luftfartstjenester, herunder lufttrafiktjeneste, jf. BL 7-21

c. Godkendt sagkyndig, jf. BL 3-16

 

11. Aftaler med øvrige underleverandører, fx

a. Indehaver af hydrantanlæg/tankningsanlæg, jf. BL 3-6

b. Tilsynsførende for lysanlæg, jf. BL 3-21

c. Handlingskoncessionshaver

 

12. Flyvepladsreglement, jf. bekendtgørelse nr. 321 af 16. juni 1985 om ordensreglement for flyvepladser, eller BL’er i 11-serien

 

13. Anvisninger vedrørende arbejdsaktiviteter, jf. BL 3-12

a. Procedurer for færdsel gældende for personer og køretøjer indenfor flyvepladsens områder

b. Procedurer for brug af radioudstyr

c. Procedurer for brug af åben ild, svejsning mv.

 

14. Reglementer for særlige aktiviteter på flyvepladsen, fx

a. Faldskærmsspring, jf. BL 9-1

b. Modelflyvning, jf. BL 9-4

c. Drageflyvning, jf. BL 9-5

d. Ultralet flyvning, jf. BL 9-6 og BL 9-12

e. Svæveflyvning, jf. BL 9-9

f. Ballonflyvning, jf. BL 9-11

 

15. Henvisning til eventuel(le) fx

a. Sikkerhedsplan, jf. BL 3-15 (skal ikke være almen tilgængelig)

b. Alarmerings- og beredskabsplan, jf. BL 3-9

c. Anvisninger om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser, jf. BL 3-16

d. Håndtering af farligt gods, jf. BL 5-21

e. Fjernelse af defekt luftfartøj

 

16. Bilag, fx

a. Kopi af tilladelse til drift af flyveplads

b. Kopi af godkendelse af flyveplads

c. Kopi af godkendelse af anlæg, udstyr og tjenester

d. Kopi af meddelte dispensationer

e. Kort i målestoksforholdet 1:20.000 - 1:50.000 med angivelse af flyvepladsens beliggenhed og de hindringsfrie flader

f. Situationsplan i målestoksforholdet 1:5.000, der viser placering og dimensioner af flyvepladsens anlæg og udstyr

g. Målsatte tegninger og beskrivelse af flyvepladsens udstyr

h. Tekniske data for og oplysning om placering af anlæg og udstyr

i. Liste over flyvepladsens underleverandører med reference til underleverandørernes flyvesikkerhedsstyringssystem

j. Liste over det udstyr, som benyttes til kommunikations-, navigations-, eller overvågningstjenester (CNS)

k. Afmærknings- og bemalingsplan

l. Eventuel dyrknings- og beplantningsplan

m. Kritiske og følsomme områder for radionavigations- og radiolandingshjælpemidler.

 

17. Tillæg, fx

a. Oplysninger om servitutter og tingbogsnoteringer eller tilsvarende vedrørende de hindringsbegrænsende flader

b. Liste over luftfartshindringer

c. Kopi af servitutattester udstedt af Statens Luftfartsvæsen

d. Instrukser fra andre myndigheder

e. Beredskabsplan vedrørende flyvehavarier mv.