Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0006
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven 1)

(Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet, adgang til teleoplysning i visse børsstrafferetlige sager m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 910 af 27. september 2005, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 18 indsættes som stk. 3:

» S tk. 3. I byretssager om økonomisk kriminalitet, der forventes at have en længere varighed, kan landsrettens præsident efter indstilling fra dommeren bestemme, at retten sammensættes af 2 dommere og 3 domsmænd. For så vidt angår Københavns Byret og retterne i Århus, Odense, Ålborg og Roskilde, træffes bestemmelsen af rettens præsident. Såfremt byretten er en af de i § 17, stk. 1 eller 4, nævnte retter, beskikkes en af dommerne efter § 45. Som retsformand fungerer den dommer, der i øvrigt beklæder den pågældende ret, eller, hvis denne dommer ikke deltager i domsforhandlingen, den efter embedsalder ældste dommer, medmindre dommerne aftaler andet. Uden for domsforhandlingen kan en enkelt dommer handle på rettens vegne.«

2. I § 31 b, 1. pkt., indsættes efter »928 a, stk. 2 og 3,«: »eller er dokumenter undladt oplæst, jf. § 927 c,«.

3. I § 41 c indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Undlades oplæsning af dokumenter, der indgår i domsforhandlingen, jf. § 927 c, kan disse gennemses i retten den pågældende dag og en uge frem.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

4. I § 214, stk. 3, ændres »Såfremt en dommer, en nævning eller en domsmand i en nævningesag eller i en domsmandssag ved landsret« til: »Såfremt en dommer, en nævning eller en domsmand i en nævningesag, i en domsmandssag ved landsret eller i en sag, der behandles efter § 18, stk. 3,«.

5. I § 781, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »telekommunikationstjeneste«: », eller såfremt mistanken angår en overtrædelse af lov om værdipapirhandel m.v. § 35, stk. 1, § 36 eller § 39, stk. 1«.

6. I § 840 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. En part kan anmode retten om at beramme sagen, når anklageskrift er indleveret til retten.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

7. I § 877 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Et vidnes forklaring til politirapport kan herudover efter rettens bestemmelse benyttes som bevismiddel, hvis parterne er enige herom og vidnet ville være forpligtet til at afgive forklaring, hvis pågældende var blevet indkaldt som vidne i retten.«

8. Efter § 927 b indsættes:

»§ 927 c. Retten kan efter høring af parterne beslutte, at oplæsning af omfattende sagkyndige erklæringer eller andre dokumenter i sagen kan undlades. Retsformanden skal i så fald sikre, at rettens medlemmer gennemlæser disse dokumenter. Det skal fremgå af retsbogen, hvilke af de fremlagte bilag der er behandlet efter denne bestemmelse. Retten kan bestemme, at der helt eller delvis skal gives en mundtlig sammenfatning af dokumenter, hvor oplæsning er undladt, i retten.«

9. Efter § 928 b indsættes:

»§ 928 c. Ved afstemninger har hver dommer og hver domsmand én stemme. I sager, der behandles efter § 18, stk. 3, har, hvis undtagelsesvis kun 1 dommer medvirker, denne 2 stemmer. På samme måde har hver domsmand 1½ stemme, hvis der undtagelsesvis kun medvirker 2 domsmænd«.

10. I § 965 d indsættes efter »927 b«: », 927 c«.

11. I § 968, stk. 2, indsættes efter »når og for så vidt beslutningen«: »angår sagens berammelse eller«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 1, har virkning for sager, hvor anklageskriftet indgives efter lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lene Espersen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (EF-Tidende 2003 nr. L 96, side 16).