Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om udvidet terræn advarselssystem (Enhanced Ground Proximity Warning System)

(BL 1-16, 3. udgave)

 

I medfør af § 22, stk. 2, jf. § 153, stk. 1 og § 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1484 af 19. december 2005, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Transport- og Energiministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende :

 

1. Referencedokumenter

 

1.1 ICAO Annex 6, Operation of Aircraft, Part I og II, seneste udgave.

 

1.2 BL 5-50, Bestemmelser om godkendelse af luftfartsforetagender til at udføre erhvervsmæssig lufttrafik i henhold til JAR-OPS 1 og/eller JAR-OPS 3, seneste udgave.

 

1.3 European Technical Standard Order, ETSO-C92.

 

1.4 European Technical Standard Order ETSO-C151.

 

1.5 Anneks Part 21 til K ommissionens forordning (EF) Nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer.

 

1.6 JAA, Administrative Guidance Material, Section one, General part 3, Temporary Guidance Leaflets, No. 12, seneste udgave.

 

1.7 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.1, findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan endvidere erhverves ved henvendelse til

 

ICAO Headquarters

Attn.: Document Sales Unit

999 University Street

Montréal, Quebec

Canada H3C 5H7

Tlf.:

+1 514 954-8022

Fax:

+1 514 954-6769

Sitatex:

YULDYA

E-post:

Sales unit@icao.int

Web:

www.icao.int

 

1.8 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.2, findes på Retsinformations hjemmeside w w w.retsinfo.dk og på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk. Dokumentet kan endvidere fås ved henvendelse til

 

Statens Luftfartsvæsen

Servicecentret

Postboks 744

Ellebjergvej 50

2450 København SV

Tlf.:

3618 6000

Fax:

3618 6001

E-post:

ais@slv.dk

 

1. 9 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.3 - 1.5, findes på EASA’s hjemmeside www.easa.eu.int.

 

1.10 Det dokument, der er nævnt i pkt. 1.6, kan købes hos:

 

Global Engineering Documents

15 Inverness Way East

Englewood, Colorado, 80112-5776

USA

E-post: global@ihs.com

 

2. Definitioner/terminologi

 

EGPWS, Enhanced Ground Proximity Warning System (Udvidet terræn advarselssystem). Benævnes også: TAWS, Terrain Awareness and Warning System:

EGPWS/TAWS består i princippet af en GPWS-del, som advarer ud fra målt højde under flyvemaskinen, og en FLTA-del (Forward Looking Terrain Avoidance), som advarer om foran liggende terræn bestemt ud fra en database.

 

GPWS-delen har følgende mulige advarselsfunktioner:

 

Mode 1: Excessive descent rate.

 

Mode 2: Excessive closure rate to terrain.

 

Mode 3: Negative climb rate or altitude loss after takeoff.

 

Mode 4: Flight into terrain when not in landing configuration.

 

Mode 5: Excessive downward deviation from an ILS glideslope.

 

Mode 6: Advisory voice callouts, “Five Hundred” when descends to 500 feet.

 

FLTA-delen har to advarselsfunktioner:

 

- CFIT ( Controlled flight into terrain ) og

 

- PDA (Premature Descent Alert)

 

EGPWS = TAWS = GPWS+FLTA

 

3. Anvendelsesområde

 

3.1 Denne BL gælder for danske flyvemaskiner med en maksimalt tilladt startmasse på over 5.700 kg eller med en sædekapacitet på mere end 9 sæder eksklusive pilotsæder.

 

3.2 Et luftfartøj betragtes som dansk, når det er dansk registreret eller opereres i henhold til en dansk driftstilladelse, jf. luftfartslovens § 4, stk. 2.

 

4. Ansvar

 

Luftfartsforetagendet er ansvarlig for, at kravene i pkt. 5.1 er opfyldt, og luftfartøjets ejer/ bruger er ansvarlig for, at kravene i pkt. 5.2 og afsnit 6-8 er opfyldt.

 

5. Udstyrskrav

 

5.1 Stempelmotordrevne flyvemaskiner, der opereres efter BL 5-50, skal være udstyret med EGPWS, som mindst inkluderer GPWS-advarselsfunktionerne mode 1, 3 og 6 samt FLTA.

 

5.2 Turbinedrevne flyvemaskiner, der ikke opereres efter BL 5-50, skal være udstyret med EGPWS, som mindst inkluderer GPWS-advarselsfunktionerne mode 1, 3 og 6 samt FLTA.

 

Anm.: Turbinedrevne flyvemaskiner, der opereres efter BL 5-50, skal være udstyret med EGPWS i overensstemmelse med kravene i JAR-OPS 1.665, jf. BL 5-50.

 

6. Tekniske krav

 

6.1 GPWS skal være godkendt i henhold til ETSO (TSO) C-92.

 

6.2 EGPWS skal være godkendt i henhold til ETSO (TSO) C-151.

 

6.3 Installation skal ske i henhold til EASA Part 21 og JAA TGL No. 12.

 

7. Flyvehåndbog

 

7.1 Hvis det i henhold til flyvehåndbogen eller lignende er tilladt at installere mere end 9 passagersæder i pågældende flyvemaskine, og der ikke installeres EGPWS, skal dette meddeles til Statens Luftfartsvæsen med henblik på ændring af Statens Luftfartsvæsens godkendelse af flyvehåndbogen (siden ”SLV GODKENDT FLYVEHÅNDBOG”), således, at det højst tilladte antal passagerer er 9.

 

7.2 Flyvehåndbogen skal indeholde myndighedsgodkendte oplysninger om advarselssystemets indflydelse på de

 

a. begrænsninger,

 

b. nødprocedurer og

 

c. normale procedurer,

 

der gælder for flyvemaskinen.

 

8. Vedligeholdelse

 

Advarselssystemet skal vedligeholdes i overensstemmelse med fabrikantens forskrifter, og advarselssystemets vedligeholdelsesprogram skal indgå i flyvemaskinens vedligeholdelsesprogram.

 

9. Dispensation

 

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser i denne BL.

 

10. Straf

 

10.1 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 5 - 8 straffes med bøde.

 

10.2 For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

 

11. Ikrafttræden

 

11.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 2007.

 

11.2 Samtidig ophæves BL 1-16, 2. udgave af 26. juni 1987.

 

Statens Luftfartsvæsen, den 24. oktober 2006

Kurt Lykstoft Larsen

/Per Veingberg